Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe

 

OPIS PROJEKTU

Projekt ref:EU | Muslim minorties and the refugee crisis in Europe jest międzynarodowym projektem naukowo-edukacyjnym poświęconym społecznościom muzułmańskim w Europie i kryzysowi uchodźczemu realizowanym przez zespół Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkwej oraz Katedry Studiów Politycznych SGH w ramach działań Jean Monnet Programu Unii Europejskiej Erasmus+. Projekt ten jest odpowiedzią na rosnącą niechęć wobec społeczności muzułmańskich (oraz tych, którzy są postrzegani jako muzułmanie) w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, która wiąże się z kryzysem uchodźczym w Europie. 

Państwa członkowskie UE z tego regionu – w odróżnieniu od państw tzw. starej Unii – wykazały się polityczną wstrzemięźliwością w zakresie przyjmowania uchodźców, mimo że mieszkańcy wielu z nich należą do największych euroentuzjastów. Co więcej, silne negatywne postawy wobec islamu, muzułmanów oraz uchodźców z państw muzułmańskich mogą zastanawiać, biorąc pod uwagę, że w niemalże żadnym państwie Europy Środkowej i Wschodniej nie ma znaczących społeczności muzułmańskich, ani praktycznie nie dotknął ich europejski kryzys uchodźczy.

Cele projektu są zatem dwojakie:

 • dostarczyć narzędzia edukacyjne, które można wykorzystać w przeciwdziałaniu islamofobii oraz każdej innej ‘fobii’ związanej z migrantami, uchodźcami oraz innymi tzw. ‘dalekimi obcymi’,
 • wyjaśnić i zrozumieć powody niechęci wobec islamu i muzułmanów oraz jej związek z europejskim kryzysem uchodźczym.
Ref:EU koncentruje się na dwóch kluczowych zbiorach działań, z których każde koresponduje z jednym z dwóch celów: warsztatu edukacyjnego (cel 1) oraz międzynarodowej konferencji naukowej (cel 2). W szczególności przewidziane są następujące efekty projektu:
 • Cel 1: 
  • Warsztat edukacyjny poświęcony kryzysowi uchodźczemu i społecznościom muzułmańskim w Europie Środkowej i Wschodniej dla 20 liderów, działaczy organizacji pozarządowych, młodych naukowców i in. z Europy.
  • Po warsztatach każdy uczestnik zrealizuje przynajmniej jedno wydarzenie edukacyjne lub kulturalne dla swojej społeczności lokalnej, dzięki czemu zostanie osiągnięty efekt multiplikacji.
  • Na podstawie materiałów z warsztatów oraz relacji uczestników warsztatów powstaną dostępne online materiały edukacyjne poświęcone kryzysowi uchodźczemu i społecznościom muzułmańskim w Europie. Będą one zgromadzone na stronie internetowej projektu. 
 • Cel 2:
  • Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona kryzysowi uchodźczemu i jego związkowi ze społecznościami muzułmańskimi w Europie, planowana na połowę 2018 r. w Warszawie.
  • Monografia zbiorowa w języku angielskim poświęcona kryzysowi uchodźczemu i społecznościom muzułmańskim w Europie.
  • Seria kilkunastu wykładów otwartych i dyskusji panelowych na temat kryzysu uchodźczego i społeczności muzułmańskich w Europie, prowadzonych w całej Polsce. 
W projekt ref:EU zaangażowani są naukowcy i praktycy z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich o bardzo różnych profilach i zainteresowaniach badawczych, obejmujących studia europejskie, islamistykę, medioznawstwo, studia nad migracjami i psychologię. W skład zespół ref:EU wchodzą reprezentanci państw UE (Grecji, Litwy, Niemiec, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Węgier), Federacji Rosyjskiej (Tatarstan) oraz Tunezji.
 
ZESPÓŁ

prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska - kierownik projektu; doktor nauk ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (UJ). Pracuje w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej na stanowisku profesora nadzwyczajnego; jest także prodziekanem Studium Magisterskiego SGH. Zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie. Wydała pięć monografii w tym Świat arabski wobec globalizacji (2007), Muzułmańska kultura konsumpcyjna (2011), Bankowość muzułmańska (współautor, 2013). Obecnie realizuje dwa projekty – obok niniejszego: Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam (NCN, OPUS 2018-2021).dr Jan Misiuna – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Nauk Politycznych i Ośrodek Studiów Amerykańskich) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dr nauk ekonomicznych, obrona z wyróżnieniem). Od 2014 r. pracuje w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, obecnie jako adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych. Poza pracą na uczelni zajmuje się m.in. tłumaczeniem (z języka angielskiego, od 2008 r.), redagowaniem i pisaniem tekstów – w tym publicystycznych. Członek zespołu w licznych projektach badawczych i edukacyjnych finansowanych z funduszy krajowych i europejskich, jak Akademia Młodego Europejczyka I i II, EuInteg, Edushare, ALIEN (Advanced Learning and Inclusive EnviroNment for Higher Education through greater knowledge and understanding of migration processes). Dwukrotny laureat Nagrody Rektora SGH za osiągnięcia naukowe.dr Marta Pachocka – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia ze specjalizacją stosunki międzynarodowe (2013). Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH (2014). Badacz w projekcie IMINTEG w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Czynny udział w krajowych i zagranicznych projektach finansowanych ze środków MNiSW, MSZ, NCN, NBP, FWPN, KAS i UE. Kierownik projektu EUMIGRO – Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration w ramach Programu Erasmus+. Zainteresowania naukowe m.in. przemiany społeczno-demograficzne w Europie/UE i ich konsekwencje; Europa/UE wobec migracji międzynarodowych; wspólna polityka migracji i azylu UE; polityka migracyjna i integracyjna Francji; pozycja Francji we współczesnych stosunkach międzynarodowych i jej uwarunkowania; gospodarka europejska i światowa; procesy integracyjne w Europie w XX i XXI w. UE w polityce i gospodarce światowej.


mgr Irena Senator – pełni obowiązki kierownika w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH. Badacz w projekcie Efektywność funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach (SGH 2017). Współautorka publikacji poświęconych dziekanatom, w tym książki Dziekanaty na wyższych uczelniach: funkcjonowanie - wyzwania - dobre praktyki (2018). W ref:EU odpowiada za sprawy administracyjne i organizacyjne.
  
 
 
 

 informacje podstawowe

 
Tytuł projektu: ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe

Finansowanie: Jean Monnet Project, współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, z programu Erasmus+

Zespół w składzie: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (kierownik), dr Jan Misiuna, dr Marta Pachocka, mgr Irena Senator

Strona projektu: http://refeu.eu.