Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : dr Małgorzata Grącik-Zajaczkowski
KES - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Globalizacji i Regionalizacji - Skład osobowy
 

 dr hab. małgorzata zajaczkowski

 
Informacje o konsultacjach na stronie Instytutu Studiów Międzynarodowych: 
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/ISM/konsultacje/Strony/default.aspx​​​


Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Wykształcenie: 
Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie ukończone w 2000 r.) i Studium Bezpieczeństwa Narodowego (Uniwersytet Warszawski, 2001)
Asystent w SGH od 2001 r.,
Doktorat w 2008 r.,
Jest w trakcie postepowania habilitacyjnego.
 
W Zakładzie Bezpieczeństwa Międzynarodowego (dawniej Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego KES) SGH pracuje od 15.09. 2001 r.  W latach 2001-2008 zatrudniona na stanowisku asystenta. W 2000 r. odbyła praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Departamencie Ameryki Północnej. W 2002 r. wzięła udział w kursie z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego organizowanym przez Międzynarodową Szkołę Badań nad Konfliktem i Rozbrojeniem (ISODARCO), Trento, Włochy. W 2002 r. uzyskała stypendium na prowadzenie badań własnych na Uniwersytecie we Florencji. W 2003 r. stypendystka programu Marie Curie Fellowship w Aalborg, Aalborg University, Dania. W 2005 i 2006 r. odbyła kilkutygodniowy pobyt w Genewie (WTO, Uniwersytet w Genewie), gdzie przygotowywała pracę doktorską. W latach 2002-2004 oraz 2006-2008 brała udział w międzynarodowym projektach badawczych w ramach V i VI programu ramowego UE. Regularnie bierze udział w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestniczka grantów finansowanych przez MSZ (Promocja wiedzy o Polsce, Program Polskiej Pomocy Zagranicznej). Wykładowca w programie szkoleniowym w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW) prowadzonej przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. 

Od 2010 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.
 
Zainteresowania naukowe: 
Pomoc rozwojowa
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
Fair trade
Europejska Polityka Sąsiedztwa UE
Stosunki transatlantyckie

 

 projekty badawcze krajowe

 
 • Tytuł: „Europejska Polityka Sąsiedztwa: koncepcja wielopoziomowego zarządzania, procesy reform oraz perspektywa pogłębionej współpracy w regionie”, projekt NCN „OPUS 5”, realizacja: 2013-2017, kierownik projektu prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska;
 • Tytuł: „Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych”, projekt badawczy NCN w ramach OPUS 4, nr 2012/07/B/HS4/00309, kierownik: prof. dr hab. Ewa Latoszek, realizacja: 2013-2016​;
 •  Tytuł: „Kryzys 2008+ Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność”, projekt MNiSW – NCN; nr NN 112 324 538; Czas trwania: 16.02.2010 – 16.11.2012, kierownik projektu prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska;   
 • Tytuł: Transformacja systemowa w Polsce, projekt MNiSW realizowany w okresie 10.05.2007-09.05.2009, nr projektu: N112 041 32/2865, kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska;
 • Tytuł: Kulturowe determinanty rozwoju w Azji i Afryce, Projekt badawczy współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ramach Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej, realizacja 2009.
 

 projekty badawcze międzynarodowe

 
 • Tytuł projektu: „Ekonomia polityczna zarządzania w Partnerstwie Euro-Śródziemnomorskim GO-EUROMED”. („The Political Economy of Governance in the Euro-Mediterranean Partnership”. Projekt badawczy realizowany w ramach VI Programu Ramowego UE. Okres realizacji 2006-2008;
 • Tytuł: „Polityka międzynarodowa a Europejska Współpraca na rzecz Rozwoju w świetlerozszerzeniaUE”  EUROMODEL. (“International Politics and European Development Cooperation, in the EU enlargement framework”). Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu UE „Leonardo da Vinci” pt. Okres realizacji 2005-2006.
 • Tytuł: „Rozszerzenie strefy euro na wschód” EZONEPLUS. (“The Eastward Enlargement of the Eurozone”). Projekt badawczy realizowany w ramach V Programu Ramowego UE. Okres realizacji: 2002-2004.
 

 tematyka badań własnych

 
 • Międzynarodowy system handlowy (WTO),
 • Alternatywne modele handlu: Fair trade,
 • Międzynarodowa pomoc rozwojowa,
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne.
 
 

 oferta dydaktyczna

 
 • 238290-0182 Fair Trade a rozwój krajów Południa 
 • 238291-0182  Fair Trade and Development of Global South
 • 137111-0182  The European Union and the United States in the WTO
 • 220661-0182  Theories of International Relations
 • 137110-0182  Unia Europejska i Stany Zjednoczone w WTO
 • 132060-0182  Bezpieczeństwo i współpraca w Europie
 • 238300-0182  Bezpieczeństwo międzynarodowe po 1989 
 • 220660-0182  Teorie stosunków międzynarodowych
 

 problematyka proponowanych prac dyplomowych

 
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze: współpraca, rywalizacja, konflikty, nowi uczestnicy
 • Pomoc rozwojowa (instytucje, państwa, podmioty prywatne)
 • Kraje rozwijające się w systemie handlu światowego
 • Stosunki UE – USA
 
 

 menu

 
 

 kontakt

 
mgraci(at)sgh.waw.pl

MGZ.jpg 
 

 publikacje

 

2019

 • Zajaczkowski M., Współpraca rozwojowa w ramach Światowej Organizacji Handlu, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2019, s. 262.
 • Zajaczkowski M. Rola i znaczenie WTO w ramach inicjatywy Aid for Trade [w:] A. Wróbel, K. Jędrzejowska, M. Rewizorski (red.), Globalne zarządzanie gospodarcze. Wyzwania dla światowego systemu handlu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 105-122
 • Zajaczkowski M., Bilateralizacja wielostronnej pomocy rozwojowej, „Ekonomia XXI Wieku”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu [artykuł oddany do publikacji].

 

​​2018

 • Zajaczkowski M., Runda z Dohy WTO – próba przyjęcia reguł sprzyjających interesom krajów rozwijających się, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 372/18, s. 205-219, 

   https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2018/2018/se-37218.html
 • Zajaczkowski, M., Ethical aspects of the world trading system on the example of Fair Trade, “Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym / Annales. Ethics in Economic Life”, 2018, Vol. 21, No. 7, Special Issue, pp. 45–58.  doi: http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.21.7.03
 • Zajaczkowski, M., The European Neighborhood Policy: a perspective of the partner countries, “Central European Review of Economics and Management”, 2018, Vol. 2, No 4, pp. 55-70. doi: http://dx.doi.org/10.29015/cerem.510
 • Zajaczkowski, M. Polska współpraca rozwojowa: aktualne problemy i wyzwania, [w:] Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, s. 279- 298.​

 

2017

 • Żukrowska, K., Visvizi, A., Stryjek, J., Zajaczkowski, M. (ed.), European Neighborhood Policy: (multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017, ​p. 234. 

   http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/ISM/publikacje/PublishingImages/ENP_e-book.pdf
 • Grącik-Zajaczkowski, M., From EU-centric approach to multilevel governance: is it only the EU that holds the cards in the region? The role of international organizations and groupings in shaping the dynamics of process inherent in the region, “Reality of Politics. Estimates - Comments – Forecasts”, 2017, No 8, pp. 30-44. http://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/rop/2017/rop201702.pdf  
 • Zajaczkowski, M., External and internal liberalization that ENP promotes as transmission belts of democratisation and political stability:  success and failure revisited - the Southern Dimension, “Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, 2017, no 3(31), pp. 87-106. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171490622
 • Zajaczkowski, M. Pomoc rozwojowa w WTO: zakres i konceptualizacja pojęcia [w:] Społeczny kontekst ekonomii, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 284-306/ s. 326.​


2016

 • Grącik-Zajaczkowski, M., Intra-Regional Cooperation in Eastern Dimension of the European Neighborhood Policy: Challenges and Opportunities, “Reality of Politics Estimates-Comments-Forecasts”, 2016, No 7, pp. 26-39.
 • Zajaczkowski, M., Koncepcja zrównoważonego rozwoju i globalnych dóbr publicznych w Światowej Organizacji Handlu, [w:] Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 131-145,  https://www.researchgate.net/publication/312563313_Zrownowazony_rozwoj_a_globalne_dobra_publiczne_w_teorii_i_praktyce_organizacji_miedzynarodowych
 • Zajaczkowski, M. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i globalnych dóbr publicznych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, s. 131-145, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 147-156/ s. 300.
 • Zajaczkowski, M., Rola Światowej Organizacji Handlu w procesie otwierania gospodarek narodowych, [w:] Otwarcie. Konkurencyjność. Wzrost, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016, s. 65-104/ s. 231.​ 


2015

 • Grącik-Zajaczkowski, M., Ideas in ENP: conflicting visions and interests of ENP: the partner-countries, “Yearbook of the Institute of the East-Central Europe”, 2015, Vol. 13, Issue 4, pp. 111-123. http://www.iesw.lublin.pl/rocznik/pliki/Rocznik_2015-225.pdf

 • Grącik-Zajaczkowski M., Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2015, nr 2, (tom 51), s. 231-254. doi: 10.7366/020909612201511
 • Grącik-Zajaczkowski, M., Etyczne aspekty światowego systemu handlowego na przykładzie koncepcji Fair trade, „Annales - Etyka w życiu gospodarczym”, 2015, tom 18, nr 1, s. 7-20. http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2015/annales2015_1.pdf
 • Grącik-Zajaczkowski, M., Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, [w:] TTIP. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji – Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA, red. M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 137-159/ s. 320.
 • Grącik-Zajaczkowski, M., Fair trade jako alternatywny model rozwoju dla krajów Południa? [w:] Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych bezpieczeństwo, dyplomacja, gospodarka, historia i polityka, red. R. Bania, K. Zdulski, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych Odział Łódzki, Łódź 2015, s. 252-269/ s. 400,  e-book: http://kbwipa.uni.lodz.pl/download/Wyzwania%20i%20problemy_PTSM_2015.pdf  ​


2014

 • Spory handlowe Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w ramach WTO, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 2, (XI), Kraków 2014, s. 59-76;
 • Fair trade w Australii i Nowej Zelandii, w: Australia i Nowa Zelandia – polityka dobrobytu, red. K. A. Kłosiński, P. Rubaj, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 115-134;
 • Polska polityka pomocy rozwojowej jako przykład polityki publicznej, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. naukowa J. Osiński, OW Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 409-425;
 • Sekwencyjność rozwoju stosunków GATT/WTO z krajami rozwijającymi się, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” nr 4 (20)/2014, OW Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 33-57;

2013

 • Kryzys w Europie a runda rozwojowa WTO z Doha, w: Kryzys, niepewnosć i niestabilność we współczesnej Europie, red. naukowa J. Osiński, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 501-516;
 • Przejawy kryzysu gospodarczego w handlu światowym, w: Kryzys gospodarczy 2008+ Test dla stodowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczności, red. naukowa K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 185-206;
 • Ameryka Łacińska w WTO, w: Ameryka Łacińska. W poszukiwaniu konsensusu, red. K. A. Kłosiński, M. Czarnacki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 109-123;
 • Instytucjonalizacja zewnętrzna Unii Europejskiej na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej, „Kwartalinik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 131-163;

2012

 • Kraje rozwijające się a perspektywa zakończenia rundy WTO z Doha „Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 81/2012;
 • Fair trade jako narzędzie pomocy dla producentów z krajów rozwijających się. Prawda czy mit? w: Harnessing globalization czyli ujarzmianie globalizacji. Globalizacja jako motor na rzecz rozwoju, red. Naukowa K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 93-117.   
 • Państwa afrykańskie w WTO, w: Afryka - o godność życia, red. nauk. Kazimierz A. Kłosiński, wydawnictwo kul, Lublin 2012, s. 241-259.
 • Kraje rozwijające się w ramach rundy WTO z Doha, w: „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 267, pt. Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu” Tom 1, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 230-240;
 • Interesy państw afrykańskich w negocjacjach WTO, w: „Ekonomia. Economics”, nr 4 (21), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2012, s. 88-107;

2011

 • Suwerenność w warunkach globalizacji, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Wydawnictwo Ius at Tax, Warszawa 2011, s. 234-248;
 • Przepływ osób fizycznych w ramach WTO, w: Współczesne problemy demograficzne: rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, red. naukowa J. Osiński, Warszawa 2011, s. 401-414;

2010

 • Unia Europejska i Stany Zjednoczone w Światowej Organizacji Handlu​, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, ss. 283.;
 • Fair Trade-WTO-Indie, w: Fair Trade w globalizującej się gospodarce, red. K. Żukrowska, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010, s. 137-157;
 • Wspólnoty Europejskie i ich rola w transformacji, s. 591-604;
  Kierunki liberalizacji zewnętrznych stosunków a transformacja, s. 741-758, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010;

2009

 • Euro-Mediterranean ​Partnership, red. K. Żukrowska, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009, s. 15-42. 93-118, 211-243;
 • Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych w XXI wieku, w: Stany Zjednoczone obrona hegemonii w XXI wieku, red. K. A. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 201-217;
 • W stronę rozwoju, (współautorstwo: K. Górak-Sosnowska, A. Kobyłka, U. Markowska-Manista, A. Rybaczyk), Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009, s. 180. (ok. 30 s.)
 • Sprawiedliwy handel – fair trade – w gospodarce światowej, w: Wolność i odpowiedzialność – wymiar ekonomicznym społeczny, polityczny, Szkoła Główna Hanlodwa, Warszawa 2009, s. 263-272;

2008

 • Unia Europejska i Stany Zjednoczone w mechanizmie rozstrzygania sporów WTO, w: „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH”, Zeszyt Naukowy 15, Warszawa 2008, s. 233-286;
 • Różnice systemowe między rynkiem Unii Europejskiej a rynkiem Stanów Zjednoczonych jako czynnik stymulujący wzajemne reformy przy wykorzystaniu płaszczyzny Światowej Organizacji Handlu, w: Zróżnicowanie rozwojowe jako impuls pro wzrostowy w gospodarce światowej, red. K. Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 104-159;
 • Problem suwerenności w warunkach globalizacji, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 661-674;
 • Indie w WTO, w: Chiny – Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, red. K. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 285-299;

2007

 • Światowa Organizacja jako przykład otwartej koordynacji międzynarodowego systemu handlowego, w: Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, red. K. Żukrowska,    Warszawa: SGH,  2007, s. 19-40;
 • Polityka handlowa UE i USA ich wpływ na kraje trzecie. Instytucjonalizacja i praktyka, w: Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej, red. K. Żukrowska,  Warszawa: SGH,  2007, s. 51-71;

2006

 • Analiza polityki globalnej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Płaszczyzny, kierunki i metody działania, w: Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji, red. K. Żukrowska, Warszawa: SGH, 2006, s. 15-54;
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Teoria i Praktyka, red. K. Żukrowską, M. Grącik, Warszawa: SGH,  2006, s. 360;
 • Mechanizm rozstrzygania sporów WTO jako instytucjonalna forma rozwiązywania konfliktów handlowych, w: Rola instytucjonalizacji w kształtowaniu stosunków handlowych, red. K. Żukrowska, Warszawa: SGH,  2006, s. 91-120;
 • Polityka handlowa UE i USA i ich wpływ na kraje trzecie. Instytucjonalizacja i praktyka, w: Europa i Stany Zjednoczone – nowe partnerstwo, red. P. Gas, Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2006, s. 93-116.

Artykuły popularnonaukowe