Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech
KES - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Globalizacji i Regionalizacji - Skład osobowy
 

 dr hab. małgorzata molęda-zdziech

 
Informacje o konsultacjach na stronie Instytutu Studiów Międzynarodowych: ŻYCIORYS:
Studia rozpoczęłam w 1986 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Uczestniczyłam w wykładach profesora Stefana Nowaka, profesora Jerzego Szackiego oraz profesor Antoniny Kłoskowskiej. W 1988 roku wyjechałam na studia do Paryża, gdzie w 1990 roku na Uniwersytecie Réné Descartes - Paris V uzyskałam dyplom licencjata z antropologii społecznej. Praca dyplomowa poświęcona była  Studium monograficznemu biblioteki w paryskim metrze „Métrolire." Dyplom magistra uzyskałam w 1994 roku w Instytucie Socjologii UW. Pracę magisterską napisałam na podstawie wyników przeprowadzonych badań empirycznych, pod kierunkiem prof. Ireneusza Krzemińskiego. Dotyczyła ona aktorskiego bojkotu radia i telewizji po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce -  „Obecna nieobecność: analiza aktorskiego bojkotu mass mediów po 13 grudnia 1981".  W 1998 roku została ona opublikowana w Oficynie Naukowej w Warszawie (Obecna nieobecność - aktorski bojkot radia i telewizji w stanie wojennym). Książka powstała w oparciu o badanie (wywiady z aktorami) autorki dotyczące aktorskiego bojkotu telewizji i radia w stanie wojennym. Praca jest próbą monografii tej rzadkiej formy swoistego strajku aktorów, zaprezentowania jego genezy, dynamiki, motywów jakimi się kierowali zarówno jego uczestnicy, jak i przeciwnicy. Jak napisał w Przedmowie profesor I. Krzemiński, „książka Małgorzaty Molędy-Zdziech nabiera tym ważniejszego znaczenia, że stanowi próbę zapisania treści społecznej pamięci. Socjolog wystąpił tu w roli, w jakiej chciała widzieć kiedy Anna Kamieńska poetę: jako świadek dramatycznego, ludzkiego losu: ktoś, kto daje świadectwo wszystkiemu, co widział i co przeżył” (Przedmowa, s. 10-11).

Doktorat 
W 2003 roku, na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Lobbing i jego wzory. Polskie poszukiwania” uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Witold Morawski, a recenzentami – dr hab. Wiesława Kozek, prof. UW oraz prof. dr hab. Lech Zacher. Moje zainteresowania tematem badawczym zapoczątkowane zostały podjęciem pracy w Polsko-Francuskim Programie Studiów Europejskich SGH-Sciences Po. Dzięki współpracy ze Sciences Po i pobytom naukowym na tej uczelni, miałam okazję poznać zagadnienie lobbingu i grup interesu na forum narodowym (francuskim), jak i europejskim. Rozpoczęłam prowadzenie zajęć z tej tematyki. Praca doktorska powstała na podstawie przeprowadzonych badań (wywiady pogłębione, obserwacja uczestnicząca) na wybranych aktorach lobbingowych w Polsce. Wizyty studyjne w Brukseli pozwoliły mi na zbadanie i przedstawienie lobbingu w Unii Europejskiej oraz pierwszych prób polskiego lobbingu. Praca doktorska została opublikowana w formie artykułów i materiałów szkoleniowych. 

Habilitacja
Przygotowana rozprawa habilitacyjna „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”  została  w​ydana w 2013 roku, nakładem wydawnictwa Difin. Recenzje wydawnicze przygotowały: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  prof. dr. hab. Bogusława Dobek-Ostrowska, z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przewód habilitacyjny został otwarty w czerwcu 2013 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Recenzentami w przewodzie zostali: prof. dr hab. S. Mocek (ISP PAN, Collegium Civitas), prof. dr hab. J. Adamowski (WDiNP UW), prof. dr hab. J. Fras (IP Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. I. Hofman (UMCS).
Czerwiec 2014 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych, dyscyplinie: nauk o polityce - komunikowanie polityczne. Kolokwium habilitacyjne odbyło się w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Profesor nadzwyczajny SGH
15 lipca 2015 r. Sentat SGH przyjął Uchwałę nr 348, w której wyraził zgodę na zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Molędy-Zdziech w Instytucie Studiów Międzynarodowych KES na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

 DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

 
Jestem ekspertką w różnych organizacjach na forum europejskim i krajowym. Od 2004 roku,  jestem ekspertką międzynarodowej organizacji pozarządowej EUROPA (Entretiens Universitaires pour l’Administration Publique) z siedzibą we Francji, Limoges; od 2006 roku pełnię funkcję wiceprezeski  tej organizacji i członkini jej Komitetu Naukowego (problematyka: administracje publiczne w Europie, proces decyzyjny, demokracja).

W 2008 roku (16 maja),  zostałam wpisana do ewidencji osób należących do państwowego Zasobu Kadrowego prowadzonej przez Szefa  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (art., 9, ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. Dz. U. Nr 170, poz.1217 ze zm.).

Od 2009 roku, działam w Obywatelskim Forum Legislacji (OFL), grupie roboczej przy Fundacji im. Stefana Batorego, koordynowanej przez Grażynę Kopińską. W skład OFL wchodzą osoby uczestniczące w procesie legislacyjnym w charakterze lobbystów, ekspertów, partnerów społecznych lub obserwatorów, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i naukowych, kancelarii prawniczych i firm PR. Współpracujemy też z innymi instytucjami zainteresowanymi poprawą procesu legislacyjnego, takimi jak PKPP Lewiatan i Polskie Towarzystwo Legislacyjne. Z ramienia tego think tanku, od 2011 roku, na zaproszenie Sekretarza Stanu Olgierda Dziekońskiego uczestniczę w Forum Debaty Publicznej  „Sprawne i służebne państwo”, w Kancelarii Prezydenta RP. M.in. 13 stycznia 2012 roku, w imieniu OFL prezentowałam w Kancelarii Prezydenta RP, (wraz z G. Ziemniakiem)  kwestię „Lobbingu i rzecznictwa interesów”, (por. http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/sprawne-i-sluzebne-panstwo/aktualnosci/art,11,vi-seminarium-eksperckie-w-cyklu-system-stanowienia-prawa-lobbing-i-rzecznictwo.html). 
 

 PROJEKTY BADAWCZE MIĘDZYNARODOWE

 
 • 2000 - 2001 – Lobbing w Unii Europejskiej”, projekt badawczy zrealizowany w Instytucie Spraw Publicznych przy współudziale Fundacji im. K. Adenauera
 • 2003 - 2005 – „Thematic study on policy measures concerning disadvantaged youth” Projekt europejski, koordynowany przez IRIS e.V., Institut für regionale Innovation und Sozialforschung, Fürststraße 3, Tübingen, Niemcy (2005) (http://www.salto-youth.net/downloads/4-17-03/DisadvantagedYouthPolicyAnnex.pdf)
 • W ramach współpracy z zagranicą, w latach 2008-2011, prowadziłam zajęcia dydaktyczne również za granicą, w uniwersytetach francuskich (Université de Limoges, Institut Catholique de Paris, INALCO Paris, Université de Strasbourg)
 
 

 PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 
​komunikowanie publiczne, socjologia komunikowania, lobbing i rzecznictwo interesów na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym: aktorzy, metody i techniki
 
 

 PROJEKTY BADAWCZE KRAJOWE

 
Badania statutowe:

 
w 2013 - „Ekspertokracja”  w ponowoczesnym społeczeństwie opartym na wedzy – teoretyczna perspektywa a wymagania praktyki, w:        kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH; 
 
w 2012 – „Koncepcja nowych nowych mediów Levinsona w socjologicznej perspektywie”, w: „Nowe teorie i koncepcje ekonomiczne i socjologiczne  w dobie przełomu technologicznego”,  kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH; 
 
w 2011 -  „Nowe modele lobbingu”, w: „Ewolucja modeli gospodarczych i społecznych  w dobie rozwoju gospodarki opartej na informacjach, wiedzy i kulturze”, kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH; 
 
w 2010 -  „Pojęcie kryzysu globalnego  i rola mediów w jego przedstawianiu ”, w: „Przemiany gospodarcze i społeczne w dobie globalnego kryzysu”, kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH; 
 
w 2009 - „Kształtowanie się nowego modelu rodziny i procesu socjalizacji”, w: „Nowe obszary zmian w życiu gospodarczym i   społecznym w wymiarze globalnym i regionalnym”,  Kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH; 
 
w 2008 - „Mediatyzacja życia publicznego jako proces społeczny – analiza na wybranych przykładach” w ramach: „Rekonfiguracja życia gospodarczego i społecznego w dobie globalizacji i regionalizacji“, kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH; 
 
w 2005 -„Efektywność wyszukiwarek internetowych w pracy naukowej - w poszukiwaniu informacji o lobbingu w sieci”, w ramach: „Badanie efektywności wyszukiwarek internetowych jako narzędzia analizy naukowej (metodologia i ocena)”, kierownik badania: prof. dr hab. Bohdan Jung, SGH; 
 
w 2004 -„Kampanie lobbingowe na forum UE” w ramach: „Integrowanie się Nowej Europy; aspekty ekonomiczne, społeczne i medialne”, Kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH. 
 
 
 

 OFERTA DYDAKTYCZNA

 
233220-0217  Ekonomika mediów
131610-0379  Komunikowanie i lobbing międzynarodowy 
236259-0379  Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce (e-learning) 
233380-0379  Lobbing w Unii Europejskiej
110570-0379  Socjologia
130850-0379  Socjologia komunikowania 
 
Oferta seminariów: (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium) 
 

194731   LIC ST LIC S-N LIC POP 
294731   MGR ST MGR S-N MGR POP 
 
 
 
 
 

 tematyka badań własnych

 
Moje zainteresowania badawcze dotyczą dwóch grup zagadnień. Pierwsza obejmuje problematykę szeroko pojętego komunikowania publicznego, socjologii komunikowania, a druga zaś - grup interesu, lobbingu i rzecznictwa interesów na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym;

w 2007 - „Mediatyzacja życia publicznego – analiza przypadków netokracji (władzy sieci)”; 

w 2006 - „Mediatyzacja życia publicznego – wstęp do problematyki badawczej”; 
 
 

 menu

 
 

 kontakt

 
​mmol​ed(małpa)sgh.waw.pl


 

 Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych

 
W  latach 2003 - 2013 brałam udział w 29 konferencjach krajowych (wygłosiłam 30 referatów), 
a w latach 2005 - 2013 uczestniczyłam aktywnie  (z referatem lub udziałem w dyskusji panelowej) w 13 konferencjach międzynarodowych (we Francji, Szwajcarii, Włoszech, Belgii).
 

 wybrane publikacje

 
KSIĄŻKI:
 • Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2., (współredakcja naukowa z A. Zorska i B. Jung) Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2014 [s. 273]., w tym autorstwo rozdziału: „Nowe nowe media” według Paula Levinsona – kreatywna nazwa czy innowacyjna koncepcja.
 • „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, Warszawa 2013
 •  
 • „Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu” (wraz z K. Jasieckim, U. Kurczewską), Oficyna Ekonomiczna Kraków 2006 (wydanie II poprawione i poszerzone)
 •  
 • „Lobbing w Unii Europejskiej” (wraz U. Kurczewską), ISP Warszawa 2002 (ze wstępem M. Clamen’a)
 •  
 • „Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu” (wraz z K. Jasieckim, U. Kurczewską), Oficyna Ekonomiczna Kraków 2000 (wydanie I)
 •  
 • „Obecna nieobecbość – aktorski bojkot radia i telewizji w stanie wojennym”, Oficyna Naukowa Warszawa 1998
 
 

 
WYBRANE ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH:
 
2013
 
 • Zmediatyzowana tożsamość w ponowoczesnym świecie?, w: Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga jubileuszowa prof.dr hab. Jolanty . Polakowskiej-Kujawy, (red.naukowa) K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska, Oficyna Naukowa SGH Warszawa;
 •  
 • Wizje kapitalizmu w ponowoczesnych podejściach socjologicznych – ujęcie porównawcze (Z. Bauman, A. Giddens, R. Sennett), w: „Transformacje”, Akademia im. L. Koźmińskiego, Warszawa;
 •  
 • Kryzys w mediach, media w kryzysie, w: Kryzys 2008 +…,publikacja zbiorowa, red. naukowa K. Żukrowska Oficyna Wydawnicza SGH, [s.469-504];
 
2012
 
 • Mediatyzacja jako ujęcie teoretyczne dla opisu rzeczywistości społecznej, w:  Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne (red.) M. Gdula, A. Grzymała-Kazłowska, R. Włoch,  Scholar Warszawa, [s.48-67];
 •  
 • Lobbing w służbie demokracji, w: „Kultura Liberalna”, 24 stycznia, Lobbing w służbie demokracji​;
 •  
 • Ewolucja modeli lobbingu – wpływ gospodarki opartej na informacjach i wiedzy, w: Kwartalnik Kolegium Społeczno-Ekonomiczne „Studia i Prace”, nr 10, SGH Warszawa, [s. 57-77];
 •  
 • „Mediatyzacja – analiza zjawiska i wybranych studiów przypadków”, (red. naukowa) M. Molęda-Zdziech, „Zeszyty Naukowe  Collegium Civitas”, tom 21, Warszawa (już są w wersji elektronicznej, w wersji papierowej będą wkrótce);
 •  
 • Wstęp [s. 5-11] oraz Teoretyczne ujęcie mediatyzacji, w: „Mediatyzacja – analiza zjawiska i wybranych studiów przypadków”, (red. naukowa) M. Molęda-Zdziech, Zeszyty Naukowe  Collegium Civitas, tom 21, Warszawa [s. 11-22];
 •  
 • 2011 Brzydkie słowo na „l” , czyli o lobbingu słów kilka… w:  portal Kultura się liczy, 5 września, Brzydkie słowo na l;
 •  
 • Od lobbingu klasycznego ku cyberlobbingowi, w:  Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście, red. K. Jasiecki, Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa, całość 332 s., [s. 170-191];
 •  
 • Kształtowanie się nowego modelu rodziny i procesu socjalizacji, w: „Prace i Materiały” ISM, nr 39,  KES SGH Warszawa, [s. 225-247];
 •  
 • O rozumieniu kryzysu i roli mediów w przedstawianiu globalnego kryzysu, w: „Prace i Materiały” ISM, nr 40,  KES SGH Warszawa, [s. 109-127];
 •  
 • Lobbing a demokracja, w: Transformacje i turbulencje demokracji,  red. Lech Zacher,  Difin, Akademia im. Koźmińskiego, Warszawa, [s. 176-194];
 •  
 • How to Effectively Communicate on the Issue of Climate Change: In Search of a Good Media and Public Relations Strategy for Businesses, w: Companies on Climate Change, red. M. Cygler, C. Fabregoule, SGH Warszawa, [s. 301-318];
 •  
 • Introduction, (z: M. Cygler, C. Fabregoule, I. Bergel, C. Baylac), w: How to Effectively Communicate on the Issue of Climate Change: In Search of a Good Media and Public Relations Strategy for Businesses, w: Companies on Climate Change, red. M. Cygler, C. Fabregoule, SGH Warszawa, [s.7-10];
 •  
 • La médiatisation de la vie publique – l’introduction à la problematique, w: Sociétés, La postmodernite et ses multiples facettes. Perspectives et Méthodes,  n. 2/112 [s. 103-115] Mediatisation de la vie publique. redakcja  (wraz z M. Kobierską) numeru  periodyku „Sociétés”, n. 2/112;
 •  
 • Introduction. La postmodernite et ses multiples facettes en qelques phrases. (avec M. Kobierska), w: Sociétés, La postmodernite et ses multiples facettes. Perspectives et Méthodes,  n. 2/112 [s. 5-7]; 
 
​​2010
 
 • Tabloidyzacja i infotainment jako tendencje współczesnych mediów, w: „Prace i Materiały”, ISM KES SGH, nr 38,  Nowe media w starym świecie, [s. 27-44];
 •  
 • Nowe media w starym świecie, wstęp i red. naukowa, w:  „Prace i Materiały” nr 38, tematyczny  „Nowe media w starym świecie”, ISM KES SGH, [s.7-9];
 •  
 • Une approche sociologique de la securité, w: « La sécurité intérieure en Europe  entre protection des citoyens et frénésie sécuritaire ? »), red. H. Pauliat, Association Europa, Limoges, Francja, Pulim, Université de Limoges, [s. 37-45];
 
2009
 
 • Mediatyzacja życia publicznego – globalne trendy i ich lokalne aplikacje, opublikowany w; Studia i Prace, KES, Zeszyt Naukowy 18, Warszawa SGH;
 •  
 • Mediatyzacja życia publicznego jako trend współczesnego świata?, w: Jednostka społeczeństwo państwo wobec megatrendów współczesnego świata, red. Grzegorz Piwnicki, red. Sylwia Mrozowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, [s. 389-398];
 •  
 • Młodzież nieuprzywilejowana w Polsce. Raport z badań, współautorzy: B. Błaszczak,  B. Kołaczek, w: Biuletyn IGS, 1-4/2006, SGH Warszawa 2009, [s. 31-78];
 
2008
 
 • Ku skuteczniejszym regulacjom lobbingowym na forum Unii Europejskiej, w: Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, pod. red. U. Kurczewskiej. WUW Warszawa, [s. 129-145];
 •  
 • Polska w Unii Europejskiej – rozwój polskich przedstawicielstw lobbingowych w Brukseli, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, pod red. K. Żukrowskiej, KES Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, [s. 641-651];
 •  
 • Wstęp, red. naukowa, „Prace i Materiały”, ISM  nr 36, SGH Warsza​wa, [s. 7-9];
 •  
 • Le lobbying en Pologne: décalage entre loi et pratique, w ; red. V. De Beaufort, Lobbying croisés – pour finir avec les idées récues, Editions Autrement, Paris [s. 223-230];
 •  
 • Politique et vie économique. Le rôle du lobbying. Le cas de Pologne, materiały konferencyjne, L’Observatoire de la Finance, Geneve, październik;