Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : dr hab. Agnieszka Domańska
KES - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Mediów Elektronicznych i Komunikowania - Skład osobowy
 

 dr agnieszka domańska

 
Informacje o konsultacjach na stronie Instytutu Studiów Międzynarodowych: 


Zajmowane stanowiska:

Członek International Forum for Economic Research oraz International Institute of Social and Economic Sciences


Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Zarządu Krajowego oraz Rady Naukowej PTE.

Obszar zainteresowań badawczych:

Makroekonomia gospodarki otwartej, w szczególności zagadnienia polityki gospodarczej -jej skuteczności i uwarunkowań w gospodarkach otwartych, znaczenie międzynarodowych współzależności dla efektywności polityki fiskalnej państwa, polityka gospodarcza a udział kraju w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych, rozprzestrzenianie się kryzysów regionalnych i globalnych

 

Wykształcenie:
Absolwentka dwóch kierunków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie: 

Zarządzanie i Marketing (rok 2000);
Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze (rok 2001).

Laureatka Nagrody Indywidualnej Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie II stopnia w dziedzinie działalności naukowej za książkę pt. „Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny”.

Wykształcenie dodatkowe:
Podyplomowe Zaoczne Studium Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (rok 2000);
 
Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2001).

2005 - obrona pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. W. Januszkiewicza w Instytucie Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH: „Wpływ infrastruktury  transportu drogowego na rozwój regionalny”. 

2000-2001: asystent w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości w SGH, sekretarz Podyplomowego Studium Zarządzania Nieruchomościami przy tej Katedrze, wiceprezesem Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych;

2000-2007: asystent w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą WSHiFM;

od 2005: adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych w SGH (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne).
 
2016 - uzyskany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk ekonomicznych
 

 badania naukowe

 
 • Synchronizacja cykli koniunkturalnych na świecie jako efekt międzynarodowej integracji gospodarczej. Implikacje dla Polski (udział w badaniach statutowych Instytutu Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH 2007 pt. “Globalne trendy ekonomiczne i technologiczne oraz ich implikacje dla Polski”, pod kier. Prof. A. Zorskiej)
 • Wpływ liberalizacji handlu pomiędzy Polską a UE na biz oraz handel zagraniczny Polski w przekroju gałęziowym (badanie własne ISM SGH 2007).
 • Konwergencja cykli koniunkturalnych w ugrupowaniach integracyjnych. Aspekty analityczne i empiryczne (jako udział w badaniach statutowych Instytutu Studiów Międzynarodowych KES SGH 2008 pt. “Rekonfiguracja życia gospodarczego i społecznego w dobie globalizacji i regionalizacji” pod kier prof. A. Zorskiej)
 • Międzynarodowa synchronizacja koniunktury w poza-europejskich ugrupowaniach integracyjnych. Kanały impulsów koniunkturalnych (badanie własne ISM SGH 2008).
 • Uwarunkowania podatności gospodarek na szoki w globalnej wymianie handlowej (badania statutowe Instytutu Studiów Międzynarodowych KES SGH 2009 pt. „Nowe obszary zmian w życiu gospodarczym i społecznym w wymiarze globalnym i regionalnym” pod kier. Prof. A. Zorskiej)
 • Rozprzestrzenianie się kryzysów gospodarczych: mechanizmy i uwarunkowania. Kryzys 2007-2009 w wybranych regionach świata (badania statutowe Instytutu Studiów Międzynarodowych KES SGH 2010 pt. “Przemiany gospodarcze i społeczne w dobie globalnego kryzysu” pod kier Prof. Anna Zorskiej)
 • Otwartość gospodarki jako uwarunkowanie poziomu i wahań wzrostu gospodarczego. Kontrowersje wokół teorii i wyników badań empirycznych (badanie własne ISM SGH 2010).
 • Międzynarodowa transmisja szoków a podatność gospodarek krajów Europy na skutki globalnego kryzysu gospodarczego 2007-2009 – projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa z Narodowym Centrum Nauki) -kierownictwo badania.
 • Odniesienia do modelu Mundella-Fleminga w nowych badaniach, na tle ewolucji badań nad transmisją efektów polityki makroekonomicznej między krajami (badania statutowe ISM SGH 2010 pt. „Ewolucja modeli gospodarczych i społecznych w dobie rozwoju gospodarki opartej na informacjach, wiedzy i kulturze” pod kier prof. A. Zorskiej
 • Pojęcie kryzysu globalnego  i rola mediów w jego przedstawianiu”, w: „Przemiany gospodarcze i społeczne w dobie globalnego kryzysu”, kierownik badania: prof. dr hab. Anna Zorska, SGH 2010;
 • Międzynarodowa transmisja szoków a podatność gospodarek wybranych regionów świata na skutki globalnego kryzysu gospodarczego 2007-2009 (badanie własne, ISM SGH 2011).
 • Szoki polityki fiskalnej i monetarnej jako przedmiot badań makroekonomii gospodarki otwartej – udział w badaniach statutowych Instytutu Studiów Międzynarodowych KES SGH (2014) pt. „Polityki publiczne w dobie otwartości i współdziałania”.
 • Udział w badaniach statutowych Instytutu Studiów Międzynarodowych KES SGH 2015 pt. „Konkurencyjność i rozwój w otwartej gospodarce. Faza przejściowa między dominacją efektywności a innowacyjności. Wnioski dla polityki” - opracowanie pt. „Otwartość gospodarki jako uwarunkowanie konkurencyjności - przegląd podejść teoretycznych i analitycznych”.
 • Realizacja projektu naukowego pt “The vulnerability of the European economies to the global crisis shock 2007-2009. Trade as a transmission channel of the crisis” we współpracy z Kiel Institute for the Global Economy (Kilonia, Niemcy) finansowane ze stypendium DAAD.
 
 

 doświadczenia naukowe zdobyte w polsce i za granicą

 
 • 2001: udział w 3-tygodniowym szkoleniu pt. „Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial Management” w Central European University w Budapeszcie (Węgry) 
 • 2000-2001 – ćwiczenia w SGH do przedmiotu "Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi" 2005: Cykl autorskich wykładów pt. „Influence of transport infrastructure on regional development”  w Universidade Autonoma de Lisboa w Lizbonie (Portugalia) w ramach programu Socrates-Erasmus, 
 • 2005: 2 -tygodniowe seminarium i pobyt studialny w 6th October University w Kairze (Egipt), 
 • 2006: pobyt studialny w University Cadi Ayat w Marrakeszu (Maroko), 
 • 2003-2006: wykłady z przedmiotu International Economics (jęz. ang.) w ramach amerykańskiego programu MUCIA Global (Midwest Universities Consortium for International Activity), WSHiFM w Warszawie. Prowadzenie wykładów z przedmiotu "Macroeconomics" dla studentów specjalności Masters of Business Administration (jęz. angielski) oraz studentów międzynarodowych studiów magisterskich Dual-Degree (WSHiFM i Erasmus University Rotterdam). 
 • Od 2006 - w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wykłady z przedmiotów "Mikroekonomia I", "Mikroekonomia II", "Makroekonomia II", "Europejski System Transportowy", Macroeconomics (jęz. angielski). 
 • 2010 - kurs "Multivariate Applied Methods Course", Department of Social Science Utrecht University (Holandia). 2011 – Kursy Macroeconomis of Open Economies oraz Firms in International Trade w Institute for the Global Economy (Kilonia, Niemcy), 
 • 2011 - cykl kursów Statistica, Kraków Statistica - kurs podstawowy, Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w Statistica, Prognozowanie i analiza szeregów czasowych StatSoft Polska Sp.z.o.o 
 • 2011- The vulnerability of the European economies to the global crisis shock 2007-2009. Trade as a transmission channel of the crisis- projekt we współpracy z Kiel Institute for the Global Economy
 • 2011 – staże naukowe w Erasmus University Rotterdam (Holandia) i Zagreb School of Economics and Management (Chorwacja).
 • Wykłady na zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus+: cykl wykładów w Athens University of Economics and Business (Ateny, Grecja), cykl wykładów w University of Economics in Bratislava (Bratysława, Słowacja).

 
 

 menu

 
 

 kontakt

 


adomansk (w domenie sgh.waw.pl)​​

 
 

 wybrane konferencje

 

 

 • III Konferencja Naukowa „Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej” (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński), tytuł referatu: Metody identyfikacji szoków polityki fiskalnej w badaniach makroekonomicznych.
 • Konferencja Katedry HZ Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. Uwarunkowania i czynniki rozwoju handlu międzynarodowego, referat pt. „Polityka fiskalna jako uwarunkowanie handlu zagranicznego w małej otwartej gospodarce. Wykorzystanie modelu VAR dla Polski.”
 • 17th International Academic Conference of The International Institute of Social and Economic Sciences (Wiedeń), tytuł referatu: Identification of the Fiscal Shocks in Poland in Light of the Small Open Economy Analysis' Perspective.
 • The IASTEM 3rd International Conference on Economics and Business Management
  (International Academy of Science, Technology, Engeneering and Management, Berlin), referat: Fiscal shocks and its effects on the Polish economy in the light of Polish economy competitiveness. VAR – approach study.
 • Warsztaty naukowe 6th INFER Workshop on Economic Policy: Competition Policy in the Transport Sector, Reus (Hiszpania) (2004)
 • XIII Konferencja Młodych Ekonomistów - Rozwój Gospodarczy i Polityka Spójności w UE, zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, referat  pt. "Wpływ przedsięwzięć drogowych na wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstw w skali regionalnej w Polsce";(2006)
 • Prezentacja 4 (XLVII) wydania publikacji Studia Ekonomiczne, organizator: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, referat pt. "Wpływ wyposażenia w sieć dróg w Polsce na wielkość produkcji oraz na produktywność czynników wytwórczych",(2006)
 • Konferencja naukowa Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH pt. Integracja Europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?, referat pt. Różnice w dostępności jako przejaw międzyregionalnych dysproporcji w Unii Europejskiej, (2006)
 • Warsztaty naukowe pt. „CEPR-Loughborough University Workshop on Business Cycle Convergence”, referat “Synchronization of Business Cycles between Poland and EU-15”, (2006) 
 • XIV Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, organizator: Uniwersytet Szczeciński, Akademia Ekonomiczna, w Krakowie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, referat: "Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz rozwój handlu międzynarodowego w świetle liberalizacji handlu" (2007)
 • Konferencja “9th INFER Annual Conference Special topic: Monetary and Economic Integration in Europe” w Loughborough University, organizator: International Network for Economic Research, referat pt.”The Impact of Trade Liberalization on FDI and Foreign Trade in Polish Manufacturing Sector”, udział w dyskusji panelowej, na temat “Cointegration in the Foreign Exchange Market and Market Efficency since the Introduction of Euro”, organizowanie i prowadzenie sesji pt. „International Trade II”, (2007)
 • Konferencja Naukowa KES pt. "Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską"? , KES SGH, referat pt. "Napływ BIZ a rozwój handlu zagranicznego w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych",(2007)
 • Uczestnictwo w konferencji “Characteristics of Business Cycles: Have they changed?” w Brukseli, org. International Network for Economic Research we współpracy z DG Economic and Financial Affairs, European Commission, (2008)
 • Konferencja naukowa KES SGH, referat pt. "Zbieżność cykli koniunkturalnych w regionach świata. Przegląd literatury, (2008)
 • Konferencja pt. „Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku jednolitego obszaru walutowego” ,Akademia Ekonomiczna w Katowicach. referat pt. „Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium wejścia do optymalnego obszaru walutowego”,(2008)
 • Prowadzenie sesji naukowej i dyskusji pt. Wolność i odpowiedzialność – wymiar ekonomiczny na I Konferencji Młodych Pracowników Naukowych i Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Warszawa,(2009)
 • Konferencja „Kryzysy a światowy ład gospodarczy”, organizator: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, referat: "Otwartość jako uwarunkowanie podatności gospodarek świata na międzynarodowe impulsy gospodarcze”, (2009)
 • Uczestnictwo w warsztatach naukowych pt. "Small Open Economies and the Economic Crises: Causes, Impact and Solutions", Leuven (Belgia), (2010)
 • IV Otwarte seminarium Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, referat pt. "Otwartość gospodarki a poziom i wahania wzrostu gospodarczego przegląd badań", (2010)
 • Kongres Regionów: Samorząd - Inwestycje - Rozwój referat własny „Znaczenie infrastruktury drogowej dla rozwoju regionalnego” udział w dyskusji panelowej nt. „Perspektywy rozwoju regionów w kontekście budowy dróg szybkiego ruchu w Polsce” (org. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Miasto Świdnica), (2010)
 • Konferencja Contemporary Isses in Economy, org. PTE w Toruniu i Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat pt. Handel zagraniczny jako czynnik podatności krajów Europy na szoki globalne. Przykład kryzysu 2008-2009 – analiza empiryczna, (2013)
 • XIX Ogólnopolska konferencja pt. „Tradycyjne i nowe kierunki handlu międzynarodowego” w Krakowie org. Wydział Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, referat pt. Wrażliwość branż produkcyjnych w Europie na skutki kryzysu a struktura handlu zagranicznego". Analiza w perspektywie grup krajów, (2013).
 

 publikacje

 
 • (z K. Kostrzewą) Szoki polityki fiskalnej i pieniężnej w Polsce – wpływ na główne zmienne makroekonomiczne w latach 2005–2014, Studia Ekonomiczne nr 4/2015, INE PAN, Warszawa 2015
 • Liberalizacja i otwartość gospodarek a rozwój badań makroekonomii gospodarki otwartej (w:) Liberalizacja i Protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015
 • Szoki polityki fiskalnej i monetarnej jako przedmiot badań makroekonomii  gospodarki otwartej, kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace KES 1(21)/2015, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015
 • Za i przeciw uwłaszczeniu w spółdzielniach mieszkaniowych, (w:) Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, IFGN Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000
 • Wpływ rozbudowy infrastruktury transportu na rozwój regionalny - wieloaspektowość problematyki, (w:)  Translog 2004 - Transport jako czynnik integracji regionów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004 
 • Transport a polityka regionalna, Monitor Unii Europejskiej nr 1 (01), sierpień 2004 Rozwój autostrad w Polsce - efekty popytowe, Polskie Drogi nr 7-8, 2004
 • Programy transportowe a polityka regionalna Polski po akcesji, Wspólnoty Europejskie, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego nr 8 (153), Warszawa 2004
 • Wpływ infrastruktury transportu na rozwój regionalny (w:) Problemy Ekonomiki Transportu nr 2(125), Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu RP, Warszawa 2004
 • Kierunki badań nad rolą infrastruktury transportu w rozwoju gospodarczym, Opere et Studio pro Oeconomia nr 3, WSHiFM, Warszawa 2005
 • Oddziaływanie inwestycji w infrastrukturę transportu na rozwój gospodarczy regionów - synteza podejść, (w:) Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie - przedsiębiorczość, branże, regiony, praca zb. pod red. S. Pangsy-Kania i G. Szczodrowskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 • Wpływ infrastruktury transportu na rozwój regionalny, Problemy Ekonomiki Transportu, zeszyt naukowy 2 (125), Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu, Warszawa 2005
 • Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Regionalne korzyści popytowe rozbudowy autostrad w Polsce na przykładzie autostrady A4, Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności pod red. E. Teichmann, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006
 • Różnice w dostępności jako przejaw międzyregionalnych dysproporcji w Unii Europejskiej, Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys? Pod red. K. Żukrowskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006
 • Napływ BIZ a rozwój handlu zagranicznego w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych, Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską? Pod red. K.Żukrowskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007
 • Synchronizacja cykli koniunkturalnych na świecie jako efekt międzynarodowej integracji gospodarczej. Implikacje dla Polski, Zeszyt publikacji nr 15 Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa 2008
 • Wpływ integracji i liberalizacji na bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz rozwój handluzagranicznego Polski, Zeszyt publikacji nr 15 Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa 2008
 • Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium wejścia do optymalnego obszaru walutowego (w:) „Systemy gospodarcze i ich ewolucja – w kierunku jednolitego Europejskiego obszaru walutowego”, praca zbiorowa pod red. S. Swadźby, prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008
 • Zbieżność cykli koniunkturalnych w regionach świata. Przegląd literatury (w:) „Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój pod red. K. Żukrowskiej, SGH, Warszawa 2008
 • Otwartość jako uwarunkowanie podatności gospodarek świata na międzynarodowe impulsygospodarcze, (w:) Kryzysy a światowy ład gospodarczy, pod red. Z. Ejsmonta, Zeszyty Naukowe WSE Equilibrium nr 2, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2009
 • Otwartość gospodarki a poziom i wahania wzrostu gospodarczego, Zeszyty Naukowe WIGE, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2010
 • Rozprzestrzenianie się kryzysów gospodarczych - dyskusja teoretyczna, Prace i Materiały ISM nr 40/2011 pod red A. Zorskiej, Warszawa 2011
 • Rozprzestrzenianie się kryzysu globalnego 2007-2009 w wybranych regionach świata, Gospodarka regionalna – wychodzenie z kryzysu?, pod red. Z. Strzeleckiego, Warszawa 2011
 • Strategiczne cele polityki transportowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach polityki "Connecting Europe" opracowanie w ramach projektu „Connecting Europe in Transport” Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2011
 • Struktura i cechy handlu zagranicznego w kształtowaniu wrażliwości wzrostu gospodarczego na wpływ otoczenia ekonomicznego a transmisja kryzysu 2007-2009. Ekonomia (Economics) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 1 (18) 2012, Wrocław 2011, str. 44-61
 • Czynniki wrażliwości gospodarek krajów Europy na szoki zewnętrzne na przykładzie skutków kryzysu 2008-2009 –analiza empiryczna, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty naukowe SGGW w Warszawie nr 9 (58) 2013, Warszawa 2013, s. 110-124  
 • (z Dobromiłem Serwą) Odniesienia do modelu Mundella-Fleminga w nowych badaniach na tle ewolucji badań nad transmisją efektów polityki makroekonomicznej między krajami, Ekonomia – Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, WEiZ Uniwersytet Warszawski, nr 32 (2013), Warszawa 2013, s. 54-76
 • Rola wymiany handlowej w międzynarodowej transmisji szoków gospodarczych a załamanie światowego handlu w latach 2007-2009, Zeszyty Naukowe Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna nr 3 (69) 2013, Warszawa 2013, s. 145-176
 • Synchronizacja cykli koniunkturalnych – wybrane zagadnienia metody analizy empirycznej, Optimum Studia Ekonomiczne 2013 nr 3 (63), Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013
 • (z Dobromiłem Serwą) Koszty kryzysu gospodarczego w Europie na tle innych regionów świata – analiza przekrojowa, Optimum Studia Ekonomiczne 2014 nr 1 (64), Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014
 • Nowoczesne modele analizy gospodarki światowej a ewolucja badań nad międzynarodowymi oddziaływaniami krajowej polityki makroekonomicznej, Ekonomia (Economics), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nr 3 (24) 2013, s. 26-43
 • (z Dobromiłem Serwą) Factors of the European economies’ vulnerability to external shocks: An empirical analysis on the example of 2008-2009 crisis costs, International Journal of Management and Economics, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, nr ZN 40/2013
 • Uwarunkowania podatności gospodarek krajowych na skutki załamań gospodarczych. Rola makroekonomicznych cech fundamentalnych (w:) Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie pod red. J. Osińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013
 • (z Dobromiłem Serwą) Vulnerability to foreign macroeconomic shocks - an empirical study in cross-industry perspective. Example of 2008-2009 global crisis in Europe, Folia Oeconomica Stetinensia, nr 13 (21) 2013/1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013
 • (z Dobromirem Serwą) Wrażliwość branż produkcyjnych w Europie na skutki kryzysu a struktura handlu zagranicznego. Analiza w perspektywie grup krajów, rozdział w książce „Tradycyjne i nowe kierunki handlu zagranicznego, pod red. S. Wydymus, M. Maciejewski, s. 31-53, wyd. CeDeWu, Warszawa 2014
 • Szoki polityki fiskalnej i monetarnej jako przedmiot badań makroekonomii  gospodarki otwartej, Studia i Prace KES 1(21)/2015, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015 (w druku).
 • Liberalizacja i otwartość gospodarek a rozwój badań makroekonomii gospodarki otwartej (w:) Liberalizacja i Protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015 (w druku).