Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Władze : Władze – Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Mediów Elektronicznych i Komunikowania - Władze
 

 prof. dr hab. anna zorska

 
Informacje o konsultacjach na stronie Instytutu Studiów Międzynarodowych: Profesor zwyczajny doktor habilitowany (od 2009 roku)

od 2013: Kierownik Zakładu Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej ISM KES SGH
2001 - 2013: Kierownik Zakładu Globalizacji i Regionalizacji ISM KES SGH

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, prace magisterska i doktorska dotyczyły analizy rynków zagranicznych.
Praca zawodowa w SGPiS i SGH, początkowo w Instytucie Gospodarki Krajów Rozwijających się, a po przekształceniu tej jednostki w Instytucie Studiów Międzynarodowych (ISM), w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. 
Wypromowała czterech doktorów nauk ekonomicznych i ponad siedemdziesięciu magistrów.
Prowadzi wykłady na wszystkich stopniach nauczania oraz seminarium doktorskie.
Od wielu lat kieruje badaniami naukowymi w ISM. 

Otrzymała trzy nagrody Rektora SGH (2009, 2008, 2004), dwie nagrody Ministra Edukacji Narodowej pierwszego stopnia (indywidualnie i zbiorowo), wyróżnienie Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości (1999)​.

Do rozwoju naukowego i zawodowego prof. Anny Zorskiej przyczyniły się zagraniczne staże naukowe:
 • University of Minnesota – USA (1995), 
 • University of Sussesex – Wielka Brytania (2002), 
 • Sciences Po – Francja (2002). 
Cennej wiedzy i doświadczenia dostarczyła też praca w Katedrze Zarządzania kierowanej przez prof. zw. dr hab. Andrzeja K. Koźmińskiego – Akademia Leona Koźmińskiego (2000-2005) oraz seminaria w Katedrze Biznesu Międzynarodowego kierowanej przez prof. zw. dr hab. Marcina K. Nowakowskiego – SGH. 
 
Wśród konferencji krajowych i zagranicznych najważniejszym wydarzeniem był udział w ogólnoświatowej XII Konferencji Generalnej EADI pt.: „Global Governance for Sustainable Development. The Need for Policy Coherence and New Partnerships”, Genewa 2008, prezentacja referatu pt: “Innovation Activity of Transnational Corporations. Implications for Poland”. 
 

 publikacje

 
Dorobek naukowy to ponad 150 opublikowanych pozycji (również w języku angielskim), w tym dwie autorskie książki: 
 • Ku globalizacji ? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa 1998, 2000, 2002;
 • Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007. 
Redaktor naukowy (oraz autorka rozdziałów) czterech książek:
 • Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, (z M. Molędą–Zdziech i B. Jungiem), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014;
 • Chaos czy twórcza destrukcja ? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011;
 • Transnational Corporations in Poland, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw 2003;
 • Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, Difin, Warszawa 2002.

Najważniejsze publikacje:
Artykuły:
 • The process of NIS internationalization and the involvement of corporate foreign subsidiaries, “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3, 2015, ss. 74-88;
 • Kierunki zmian oddziaływania państwa na innowacyjność kraju w otwartej gospodarce, “Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Studia i Prace”, nr 2 (22), 2015, ss. 51-76;
 • Recenzja książki Thomas Piketty „Kapitał w XXI wieku” Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s.749,  „Studia z Polityki Publicznej”, nr 2, 2015, (recenzja w druku);
 • Uczestnictwo filii zagranicznych w rozwoju zasobu wiedzy korporacji transnarodowych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, 2014, nr 2 (18), s. 169-199;
 • Knowledge development and transfer in foreign subsidiaries and their parent transnational corporations, “International Journal of Management and Economics”, 2013, nr 4;
 • Outsourcing i offshoring w ujęciu paradygmatu DLE, “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2012, nr 4, s. 21-37;
 • Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, 2012, s. 27-56;
 • Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw i rozwój korporacji transnarodowych pochodzących z Chin, „Prace i Materiały ISM”,  Instytut Studiów Międzynarodowych SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, nr 39, s. 107-136;
 • Załamanie przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich w dobie globalnego kryzysu gospodarczego, „Prace i Materiały ISM”, Instytut Studiów Międzynarodowych SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, nr 40, s. 27-58;
 • The rise of Chinese transnational corporations, “Studia Ekonomiczne” (PAN – INE), 2010, nr 4, s. 359-382;
 • Globalization of Innovation Activity by Transnational Corporations and Its Importance in the Present Economic Crisis, “Perspectives of Innovations, Economics and Business”, 2010, Issue 1, s. 11-14;
 • Rozwój gospodarczy kraju w warunkach globalizacji. Przykład przemian w gospodarce Chin, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, 2009, nr 18, s. 23-42;
 • Changes in the Innovation Activity of Transnational Corporations, “Master of Business Administration”, 2009, nr 3, s. 14-29;
 • Przemiany w organizacji działalności innowacyjnej korporacji transnarodowych, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH”, 2008, zeszyt 15, s. 85-104.
Rozdziały w książkach:

 

 • Rozwój i umiędzynarodowienie innowacyjności w otwartej gospodarce. Implikacje dla polityki innowacyjnej państwa, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, J. Osiński red., Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014, s. 213-253;
 • Wprowadzenie, w: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014, s. 9-23;
 • Tworzenie i wykorzystanie wiedzy w korporacjach transnarodowych oraz „twórcza przemiana” ich filii zagranicznych, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju, red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, Uniwersytet Gdański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013, s. 321-338;
 • Strefa transnarodowych korporacji w kryzysie gospodarczym 2008-2009, w: Kryzys gospodarczy 2008+  test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 613-652;
 • Globalny outsourcing i offshoring usług badawczych firm w świetle nowych koncepcji i analiz biznesu międzynarodowego, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 425-439;
 • Activity of transnational Corporation as a driver of changes in the world economy, w: The turning points of the world history. Financial and methodological interpretations,  red. A. Kukliński, A. Pawłowski, J. Swianiewicz, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University – Rewasz Publishing House, Nowy Sącz – Pruszków 2012, s. 161-184;
 • Przemiany w gospodarce Chin i ich obecny system ekonomiczny, w: Kapitalizm czy kapitalizmy ? Anatomia i ewolucja formacji, redakcja naukowa J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 293-324;
 • Koncepcja twórczej destrukcji J. A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej, w: Chaos czy twórcza destrukcja ? Ku nowym modelom w gospodarce polityce, red. A. Zorska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 19-54;
 • Procesy outsourcingu i offshoringu w przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach niestabilności gospodarczej, red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 9-36;
 • Globalizacja działalności innowacyjnej korporacji transnarodowych: sposób na czas kryzysu czy ożywienia w gospodarce światowej?, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 183-208;
 • Ku globalizacji działalności innowacyjnej korporacji transnarodowych, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego, red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Fundacja rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 59-70;
 • Droga Chin ku globalizacji, w: Procesy globalizacji, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 512-523;
 • Rozwój gospodarczy kraju w dobie globalizacji. Przykład Indii, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 93-108;
 • Przemiany konkurencji międzynarodowej i wyzwania dla polskich przedsiębiorstw, w:  Przedsiębiorstwo w globalnym otoczeniu, red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 114-125;
 • Korporacje transnarodowe – inwestycyjne zaangażowanie na rynku Unii Europejskiej, w: Eurobiznes, red. M. K. Nowakowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 229-267;
 • Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji, w: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szymaniak, Deloitte – Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007, s. 189-216.
 
 

 zainteresowania naukowe

 
 • ​globalizacja i globalna gospodarka, 
 • rozwój nowych potęg gospodarczych (BRIC), 
 • rozwój gospodarki opartej na wiedzy, 
 • biznes międzynarodowy, 
 • korporacje transnarodowe, 
 • tworzenie i przepływy wiedzy w korporacjach, 
 • polityka państwa wobec biznesu międzynarodowego, 
 • innowacje, systemy innowacyjne i polityka innowacyjna, 
Inne zainteresowania to: 
 • historia powszechna, 
 • literatura angielska, 
 • sztuka filmowa, 
 • muzyka rozrywkowa.
 
 

 menu

 
 

 kontakt

 
​zorska (w domenie sgh.waw.pl)