Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Anna Kociołek-Pęksa

 Dr Anna Kociołek-Pęksa, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UJ (2004).

Stopień naukowy doktora, na podstawie rozprawy poświęconej granicom prawnej regulacji gospodarki, obroniła w ramach WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010).

W trakcie kształcenia podyplomowego oraz pracy zawodowej związana głównie ze szkolnictwem wyższym (Katedra Socjologii Prawa WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Prawa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie), równolegle była zatrudniona w administracji publicznej na stanowiskach specjalistycznych (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Collegium Medicum Uniwersystetu Jagiellońskiego).

Merytorycznie specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących socjologii i filozofii prawa, legislacji oraz technik prawodawczych, a także zagadnieniami polityki prawa i polityki gospodarczej. Autorka publikacji i wystąpień naukowych.
 
Dorobek naukowy za rok 2013r.
 1. A. Kociołek-Pęksa (SGH), Problematyka aksjologiczna jako uwarunkowanie procesów prawodawstwa gospodarczego oraz jego limitacji. Zagadnienia filozoficzno-prawne”, Kwartalinik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Nr 1 (13)/2013, s. 37 – 72
  (Axiological problems as conditions in economic jurisprudence and the limits of economic law)
 2. A. Kociołek-Pęksa (SGH) (red.), M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013
  Hasła:
  A. Kociołek-Pęksa, Prawo a wartości, (w:) Leksykon Socjologii Prawa.Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013
  A. Kociołek-Pęksa, Władza, (w:) Leksykon Socjologii Prawa. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013
  A. Kociołek-Pęksa, Władza polityczna a prawo (w:) Leksykon Socjologii Prawa. 100 Podstawowych pojęć., Wydawnictwo CH Beck, Warszawa
 3. J. Ablewicz, A. Kociołek-Pęksa (SGH), W. Pęksa, E. Rucińska-Sech, J. Wierzbicki, Podstawy prawa  i postępowania Administracyjnego, Podręcznik do nauki zawodu Technik administracji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „10 lat obowiązywania ustawy  o ochronię zabytków i opiece nad zabytkami. Postulaty de lege lata i de lege ferenda”. Gdańsk-Gdynia, kwiecień 2013 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
  Referat A. Kociołek-Pęksa (SGSP) „Prawne aspekty przeciwpożarowej  i kryzysowej ochrony zabytków”.
  Refereat J. Menkes, A. Kociołek-Pęksa, ),”Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Stosunek ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do międzynarodowego prawa humanitarnego”
  Teksty w publikacji pokonferencyjnej:
  J. Menkes, A. Kociołek-Pęksa (SGSP),”Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Stosunek ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do międzynarodowego prawa humanitarnego” (tekst złożony do druku)
  A. Kociołek-Pęksa „CERTYFIKAT POŻAROWY NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWEJ – postulat de lege fereneda w odniesieniu do treści regulującej ustawy o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami”. (tekst złożony do druku)
 5. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 60 rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania-nowe rozwiązania”, Kwieceń 2013 r. Sejm RP
  Referat: J. Menkes, A. Kociołek-Pęksa (SGH), „Konwencje Rady Europy instrumentem dywergencji tzw. „europejskiego standardu praw człowieka”. (Tekst oddany do druku)
  Teksty w publikacji pokonferencyjnej:
  A. Kociołek-Pęksa (SGH), „Nadmiar prawa a inflacja prawa – skutki dla adresatów prawa w krajowym porządku prawnym”. Tekst oddany do druku
  J. Menkes, A. Kociołek-Pęksa (SGH), „Konwencje Rady Europy instrumentem dywergencji tzw. „europejskiego standardu praw człowieka”. (Tekst oddany do druku)
 6. Krajowy Staż Naukowy w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 13-30 czerwca 2013 r. Opieka naukowa- prof. dr hab. Jerzy Zajadło.
 7. Udział w Międzynarodowym Seminarium organizowanym w ramach europejskiego projektu HERITPROT, „Przeciwdziałanie Ryzyku Pożarowemu i Doskonalenie Systemów Gaszenia Pożaru Starówek Miejskich uznanych za obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO”. („Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction Sytems of the Historic Town Centers of Cities named World Heritage”;  Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków,  Lipiec 2013 r.  Warszawa)
  Referat A. Kociołek-Pęksa (SGSP), „The need for a new approach and regulations on fire protection in historic buildings”,
 8. Badania statutowe w 2013 r. Katedra Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH. Badanie statutowe na temat „Determinanty roli i znaczenia instytucji współczesnego państwa. Mity i paradoksy teorii i praktyki”. A. Kociołek-Pęksa „O reżimie prawnym zarządzania pasem drogowym i drogami publicznymi – uwagi wybrane.
 9. Ważniejsze publikacje przed 2013 r. :
  • A. Kociołek-Pęksa, M. Turczyk, „Spotkania kultur prawnych w procesie negocjacji Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Polsce”, (w:) O. Nawrot (red.), S. Sykuna (red.), J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, CH Beck, Warszawa 2011
  • Anna Kociołek – Pęksa „Socjologiczne i politologiczne ujęcia władzy jako korelatu państwa i społeczeństwa”, w J. Oniszczuk, Współczesne państwo w teorii i w praktyce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011
  • Anna Kociołek – Pęksa „Kryzys jako konieczny mechanizm melioryzmu”, (w:) Normalność i kryzys – jedność czy różnorodność, J. Oniszczuk (red.), Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010.
  • Anna Kociołek – Pęksa „Model dobrego prawa na gruncie stosunków gospodarczych”, (w:) Dobre prawo. Złe prawo. W kręgu myśli Gustawa Radbrucha, P. Mochnaczewski (red.), A. Kociołek – Pęksa (red.),Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, Warszawa 2009.
  • Anna Kociołek-Pęksa, „Wolność jednostki w ramach Gemeinschaft i Gesselschaft – rozważania na gruncie teorii F. Tónniesa”, (w:) M. Szyszkowska (red.), Pokój i wolność, Wydawnictwo Tchu Dom, Warszawa 2009.
  • Anna Kociołek – Pęksa „Grupy interesu w procesie legislacyjnym”, (w:) M. Szyszkowska (red.), Demokracja w XXI wieku, Wydawnictwo Tchu Dom, Warszawa 2009.