Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. SGH dr hab. Bogusław Pytlik

 
 
 
  


Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych:

 • 1995 r. – magister nauk politycznych w zakresie samorządowo-ustrojowym,
 • 2004 r. – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa:

 • 2014 r. – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.

Praca zawodowa

Pracownik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH:

 • Katedra Studiów Politycznych – od stycznia 1997 r.,
 • Katedra Administracji Publicznej – od sierpnia 1999 r.,
 • W latach 1999–2005 Sekretarz Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.,
 • W latach 2005–2008 – Sekretarz Senatu SGH,
 • W latach 2008–2012  członek Senatu SGH,
 • Od 2005 r. członek Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego,
 • Od 2005 r. członek Uczelnianego oraz Okręgowego Kolegium Elektorów,
 • Od 2011 r. członek Senackiej Komisji Statutowej,
 • Od 2010 r. redaktor naczelny Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”,
 • Od 1 grudnia 2014 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego SGH.

Staże naukowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Międzynarodowy Uniwersytet Kataloński w Barcelonie, Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie.

Osiągnięcia

 • Nagroda indywidualna Rektora SGH, drugiego stopnia, w dziedzinie działalności naukowej za pracę doktorską pt.: „Trójpodział władzy w projektach konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,
 • Nagroda zespołowa Rektora SGH, drugiego stopnia, w dziedzinie działalności naukowej za książkę pt.: „Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy”,
 • Nagroda zespołowa Rektora SGH, stopnia pierwszego, w dziedzinie działalności naukowej za książkę pt.: „Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji”.
 • Pięciokrotnie zaliczony do grona najlepszych nauczycieli akademickich SGH na podstawie rankingu wykładowców i lektorów „Top – 10”.

Zainteresowania naukowe

Konstytucjonalizm polski i państw Europy Środkowej. Naczelne organy władzy państwowej oraz systemy polityczne państw współczesnych – ewolucja, funkcjonowanie oraz modernizacja w państwach środkowoeuropejskich. Autorytarny i totalitarny styl rządów w państwach współczesnych. Międzynarodowe stosunki polityczne.

Zajęcia dydaktyczne

[121440-0475] Nauka o państwie.

[120340-0475/121220-0475/121440-0475] Międzynarodowe stosunki polityczne.

[120650-0475] Współczesne systemy polityczne.

[195771-0475] Seminarium licencjackie (studia: stacjonarne, sobotnio-niedzielne, popołudniowe).

[295771-0475] Seminarium magisterskie (studia: stacjonarne, sobotnio-niedzielne, popołudniowe).

Zainteresowania pozanaukowe

Podróże i turystyka. Historia średniowiecznej Europy. Historia powszechna XX wieku. Biografie wybitnych osób. Poznawanie innych kultur. Muzyka, sport, kolekcjonerstwo, literatura, film i teatr, fotografia.

Kontakt

bpytli[at]sgh.waw.pl

boguslaw.pytlik[at]sgh.waw.pl

 

NAJWAŻNIEJSZE PU​BLIKACJE 

MONOGRAFIE

 1. B. Pytlik, Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, ss. 514.
 2. B. Pytlik, Naczelne organy władzy w projektach Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej. Struktura i odnawianie składu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, ss. 310.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 1. B. Pytlik, Demokracja lokalna w Słowacji, w: Demokracja lokalna w państwach Europy, red. I. Bokszczanin, A. Mirska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 231–256.
 2. B. Pytlik, Przygotowanie działań publicznych w Republice Słowackiej, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 485–503.
 3. B. Pytlik, Współczesne państwo – kryteria rozwoju cywilizacyjnego, w: Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 127–143.
 4. B. Pytlik, Dług publiczny w wybranych państwach Europy Środkowej w warunkach kryzysu, w: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, red. I. Zawiślińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 143–179.
 5. B. Pytlik, Koalicje rządowe w Republice Słowackiej (1992–2010), w: Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej 20 lat doświadczeń, red. A. Koseski, J. Wojnicki, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2011, s. 45–65.
 6. B. Pytlik, Konsolidacja systemu wyborczego do organów samorządu terytorialnego, w: Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011, s. 197–214.
 7. B. Pytlik, Forma państwa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 97–124.
 8. B. Pytlik, Cele i funkcje państwa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 125–141.
 9. B. Pytlik, Rola Sejmu i Senatu w tworzeniu efektywnego systemu wyborczego a funkcjonalna sprawność administracji samorządowej w III RP, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 335–410.
 10. B. Pytlik, Kształtowanie się słowackiego systemu partyjnego, w: Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Płaszczyzny – wymiary – kierunki, red. S. Wróbel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 286–302.
 11. B. Pytlik, Zmiany w Sejmie i Senacie, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 189–206.
 12. B. Pytlik, Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993–1998, w: Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 227–261.
 13. B. Pytlik, Status polské národností menšiny v České republice a na Slovensku, w: Menšiny a integrující se Evropa, red. P. Hirtlová, V. Srb, Nezávislé centrum pro studium politiky, Kolín 2009, s. 361–382.
 14. B. Pytlik, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, (współautor J. Osiński) w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 471–531.
 15. B. Pytlik, Prezydent Rumunii, w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 569–601.
 16. B. Pytlik, Prezydent Republiki Słowackiej, w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 603–655.
 17. B. Pytlik, Prezydent Ukrainy, w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 656–692.
 18. B. Pytlik, Prezydent Republiki Węgierskiej, w: Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 693–723.
 19. B. Pytlik, Joachim Osiński, w: Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki/Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968–2008), red. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 367–372.
 20. B. Pytlik, Polityczne kryteria doboru urzędników w rządowej administracji publicznej, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 147–175.
 21. B. Pytlik, Partie radykalne na polskiej scenie politycznej, w: Radikalismus a jeho projevy v současném světě, red. V. Srb, P. Hirtlová, Nezávislé centrum pro studium politiky, Kolín 2007, s. 247–257.
 22. B. Pytlik, Cele polityki zagranicznej Polski, Czech i Słowacji, w: Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 211–224.
 23. B. Pytlik, Zasadnicze elementy stosunków polsko-słowackich w latach 1993–2004, w: Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 139–153.
 24. B. Pytlik, Zarys genezy i ewolucji instytucji prezydenta w Europie, w: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 297–307, (ISBN 83–7378–  –110–2).

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 1. B. Pytlik, Różnice i modyfikacje sposobu elekcji prezydenta w wybranych państwach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, „Studia i Prace” 2012, nr 1(9), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 73–97.
 2. B. Pytlik, Wybory prezydenckie w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2009–2010, „Rocznik Nauk Politycznych” 2011, nr 1(14), Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2011, s. 23–41.
 3. B. Pytlik, Odpowiedzialność polityczna rządu Republiki Słowackiej i parlamentarna kontrola jego działalności, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, „Studia i Prace”, z. 16, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 117–131.
 4. B. Pytlik, Polityka zagraniczna Kanady w latach 1944–1995, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku”, „Nauki Ekonomiczne”, t. V, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock 2006, s. 253–267.
 5. B. Pytlik, Ogólne zasady funkcjonowania rządu Republiki Słowackiej, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku”, „Nauki Ekonomiczne” t. IV, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock 2005, s. 189–197.
 6. B. Pytlik, The Situation of the Lithuanian Minority in Poland, Studies and Works”, The Socio-Economic Collegium, Warsaw School of Economics, Issue No. 8., Warsaw 2005, p. 125–132.
 7. B. Pytlik, Prezydent Republiki Słowackiej – pozycja i charakterystyka, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, „Studia i Prace”, z. 6, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 53–72.​