Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. SGH dr hab. Izabela Zawiślińska

 
 
 
 
Wykształcenie i aktywność zawodowa
 
Studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne zakończone w 1997 r. pracą magisterską: „Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu - geneza i uwarunkowania”. Od 1997 r. pracownik naukowo-dydaktyczny początkowo w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kolegium Gospodarki Światowej SGH a od 1999 r. Katedry Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w maju 2000 r. na podstawie rozprawy: „Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarki Kanady - wyznaczniki i ewolucja”, natomiast doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii w grudniu 2008 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka na kontynencie amerykańskim”. Stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH w Warszawie na podstawie uchwały Senatu SGH z 25 lutego 2009 r.
 
Członek Rady Naukowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.
Członek Uczelnianego Kolegium Elektorów.
Członek Okręgowego Kolegium Elektorów.
Pełnomocnik Dziekana KES ds. Nauki
Członek Senackiej Komisji Programowej
Członek Senackiej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej
Koordynator przedmiotu Ekonomia międzynarodowa
 
 
Zainteresowania naukowe
 
Makroekonomia gospodarki otwartej. Integracja walutowa - teoria i praktyka. Banki centralne i polityka pieniężna. Finanse międzynarodowe. Przedsięwzięcia integracyjne w gospodarce światowej. Problematyka konkurencyjności na szczeblu gospodarek narodowych i poszczególnych podmiotów gospodarczych. Międzynarodowy przepływ czynników produkcji.
 
Stypendia zagraniczne i staże krótkoterminowe
 
M.in., uniwersytety i uczelnie wyższe w Pradze, Bratysławie, Lund, Uppsali, Bergen, Kopenhadze, Oslo, Calgary, Seattle, Barcelonie, Wiedniu, Madrycie i Edynburgu.
 
Inne zainteresowania
 
Turystyka i sport a szczególnie wspinaczka lodowcowa oraz golf.
 
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 
110610-0665 Ekonomia międzynarodowa
222240-0665 Integracja walutowa
110460-0665 Makroekonomia I
110500- 0665 Mikroekonomia I
110520-0665 Nauka o Państwie
220490-0665 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
L–366 Seminarium licencjackie
M–366 Seminarium magisterskie
 
Wybrane publikacje, Monografie i opracowania
 • I. Zawiślińska: Kryzys ekonomiczny a międzynarodowa pozycja euro, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie. J. Osiński red. nauk. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie. Warszawa 2013, s. 69-100.
 • I. Zawiślińska: Problem długu publicznego w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. Nr 4(12)/2012. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, s. 11- 46.
 • I. Zawiślińska: Modernizacja kapitalizmu kanadyjskiego. Konieczność czy szansa na utrzymanie dobrobytu, w: Kapitalizm czy kapitalizmy. Anatomia i ewolucja formacji. J. Osiński red. nauk. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie. Warszawa 2012, s. 257-291.
 • Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Praca zbiorowa pod redakcją Izabeli Zawiślińskiej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Warszawa 2012 (całość 238 stron)
 • I. Zawiślińska: Państwo we współczesnej gospodarce światowej - wybrane zagadnienia. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. Nr 1(9)/2012. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, s. 99-127
 • Ekonomia w zarysie. Praca zbiorowa pod redakcją Izabeli Zawiślińskiej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Warszawa 2011, ss. 310
 • I. Zawiślińska: Państwo i gospodarka, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy. J. Oniszczuk (red. naukowa). SGH, Warszawa 2011, Wydanie II, (rozdział XVII) s. 605-624 (całość 716 stron)
 • I. Zawiślińska: Koncepcja rozwoju zrównoważonego – przesłanki powstania i zagadnienia w jej realizacji, w: Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku. E. Latoszek (red. naukowa). SGH, Warszawa 2010, s. 59-81.
 • I. Zawiślińska: Słowacja w Unii Gospodarczej i Walutowej. Geneza, uwarunkowania i skutki, w: Administracja publiczna. Miedzy polityką, prawem i ekonomią. J. Osiński (red. naukowa). SGH, Warszawa 2010, s.191-226 (całość 405)
 • I. Zawiślińska: Kanada – przyjazny wymiar kryzysu, w: Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego,  J. Osiński (red. naukowa). SGH, Warszawa 2010, s.103-131
 • Svaz Nemeckich Socjalne-Kulturnych Spodku v Polsku jako priklad institucionalni organizacje nemecke mensiny. Referat na konferencję międzynarodową organizowaną przez Academia Rerum Civilum – Wysoka Skola Polityckych a Spolecenskych Ved v Koline.a Informacji Kancelar Rady Europy v Praze, Kolin 2009, s. 431 - 444.
 • I. Zawiślińska: Wsparcie sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych i wybranych państwach Unii Europejskiej w warunkach globalnego kryzysu, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką. J. Osiński (red. naukowa). SGH, Warszawa 2009, s. 97-112.
 • I. Zawiślińska: Państwo i gospodarka, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy. J. Oniszczuk (red. naukowa). SGH, Warszawa 2008, s. 397-409.
 • I. Zawiślińska: Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013, w: Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw. E. Latoszek (red. naukowa). SGH, Warszawa 2008, s. 173-207.
 • I. Zawiślińska: Finansowanie funkcji gospodarczej administracji publicznej z wykorzystaniem funduszy unijnych, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania. J. Osiński (red. naukowa). SGH, Warszawa 2008, s. 193-244.
 • I. Zawiślińska: Analiza kosztów i korzyści w klasycznej koncepcji teorii OCA. Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Zeszyt Naukowy nr 16, SGH. Warszawa 2008, s. 63-80.
 • I. Zawiślińska: Ekonomiczne uwarunkowania współczesnej polskiej migracji do Wielkiej Brytanii, w: Mezinarodni migracje v evropskem kontextu, P. Hirtlova, J. Lidiak, Lidia. Srb (eds.). Nezavisle centrum pro studium politiky, Kolin 2008, s. 294-304.
 • I. Zawiślinska: Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka na kontynencie amerykańskim. Monografie i pracowania. SGH, Warszawa 2008, 313s.
 • I. Zawiślińska: Teoretyczne uwarunkowania integracji walutowej w Europie – stan obecny i perspektywy, w: Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską? K. Żukrowska (red. naukowa). SGH, Warszawa 2007, s. 59-74.
 • I. Zawiślińska: Formy integracji walutowej. Nauki Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, tom V. Płock 2006, s.183-191.
 • I. Zawiślińska: Unia Wschodnio-Karaibska jako przykład integracji walutowej w regionie. Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Zeszyt Naukowy nr 11, SGH. Warszawa 2006, s. 97-114.
 • I. Zawiślińska: Status kobiet w Polsce – prawo i praktyka, w: Lidska prava a swobody v demokraticke spolecnosti, V. Srb, P. Hirtlova (eds). Academi Rerum Civilum – Wysoka Skola Polityckych a Spolecenskych Ved v Koline. Kolin 2006, s. 252-265.
 • I. Zawiślińska: Ekonomiczno-społeczne determinanty międzynarodowej pozycji państw. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, VOL. LIV 1 (629). Warszawa 2005, s 117-135.
 • I. Zawiślińska: Optymalne obszary walutowe (OCA), w: Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych, (red. nauk.) Z. Bombera, J. Telep. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2004, s. 245-259.
 • I. Zawiślińska: Optymalny obszar walutowy – teoria i praktyka na przykładzie Unii Gospodarczej i Walutowej. Nauki Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, tom II. Płock 2004, s. 43-70.
 • I. Zawiślińska: Foreign direct investment – Poland and global trends. ? Medzinarodne Vztahy 2003. Ekonomicka Universita v Bratislavie, Bratislava 2004, s. 60 (info) – wersja CD.
 • I. Zawiślińska: Gospodarka Kanady przełomu wieków – międzynarodowa pozycja konkurencyjna. SGH, Warszawa 2003, 194s.
 • I. Zawiślińska: Perspektywy walut narodowych a procesy globalizacji, w: Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Warszawa 2001, s. 45-57.
 • A. Budnikowski, I. Zawiślińska, M. Mróz: Export Oriented Policy in Poland and its Constraints; w: Competitiveness of CEFTA Countries - Measurement and Trends in the Period of Preparation to Join the EU. Acta Oeconomica Pragensia, VSE Praha 2000, s. 145-184.

Kontakt