Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej :
KES - Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Konkurs na stypendium naukowe dla magistranta – projekt NCN

2019-11-27 kategoria: informacja 

Nazwa stanowiska: student stypendysta

Wymagania:

1.     status studenta studiów II stopnia,

2.     ukończone studia ekonomiczne bądź historyczne,

3.     sprawne poruszanie się po zasobach bibliotek i repozytoriów cyfrowych,

4.     znajomość języka polskiego na poziomie C2 lub wyższym,

5.     dyspozycyjność czasowa umożliwiająca aktywny udział w projekcie,

6.     umiejętność posługiwania się managerami bibliografii. Szczególnie mile widziana znajomość programu Zotero.

 

Opis zadań:
Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przyznane stypendium nosi tytuł „Ekonomia polityczna francuskiego kapitału w międzywojennej Polsce”. Elementem projektu jest zbadanie funkcjonowania firm z kapitałem francuskim w II Rzeczypospolitej. W jego ramach do zadań stypendysty będzie należało:

1.     prowadzenie kwerend bibliotecznych, tak w bibliotekach tradycyjnych, jak i repozytoriach cyfrowych,

2.     systematyczne przedstawianie wyników kwerend w formie określonej przez kierownika projektu.

 

Typ konkursu NCN: SONATA - HS
Termin składania ofert: 15 grudnia 2019, 23:59
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia:
Planowany termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2020 roku.

Stypendium na okres 6 miesięcy, wypłacane w miesięcznej wysokości równej 2000 złotych

 

Wymagane dokumenty:

1.     Dokument potwierdzający status studenta studiów II stopnia,

2.     List motywacyjny,

3.     CV, z listą ewentualnych dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach lub czasopismach oraz doświadczenia w zakresie kwerend bibliotecznych,

4.     Opinia opiekuna naukowego,

5.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dodatkowe informacje:
Forma składania ofert: na adres e-mail kierownika projektu dr Jerzego Łazora (jlazor@sgh.waw.pl).

 

Termin składania zgłoszeń mija 15 grudnia 2019 o godz. 23.59.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 23 grudnia 2019 roku.

 

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (albo osobiście do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  albo w formie telekonferencji).


Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję stypendialną zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

 

Jeżeli w okresie pobierania stypendium naukowego NCN stypendysta przestanie spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe NCN i nie spełnia innych kryteriów wskazanych w § 3 pkt 4 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, może pobierać przyznane stypendium naukowe NCN nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

 

W okresie pobierania stypendium naukowego NCN nie można pobierać wynagrodzenia ze środków NCN z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych (wynagrodzenie etatowe, wynagrodzenie dodatkowe).

 

Stypendia naukowe NCN można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowanego ze środków NCN przy założeniu, że łączna kwota pobieranych stypendiów naukowych nie może przekroczyć kwoty 4 500 zł miesięcznie.

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości i umieszczone na stronie internetowej Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/KHGiS/Strony/default.aspx). Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

 

Komisja zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru stypendysty i ponowienia konkursu.

 

W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko studenta stypendysty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ​

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia