Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr hab. Aldona Podolska-Meducka, profesor SGH

 

Pracownik badawczo-dydaktyczny SGH od 1994 r., od początku w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej. W 1993 r. z wyróżnieniem ukończyła Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego obroną pracy magisterskiej Służba Porządkowa w getcie warszawskim w latach 1940–1943, która została opublikowana trzy lata później. W 1999 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w SGH w 2002 r. w wyniku obrony rozprawy doktorskiej Polityka rządu polskiego wobec karteli w świetle ustawodawstwa kartelowego 1918–1939, która rok później ukazała się drukiem. W tym samym roku (2002) została adiunktem. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskała w SGH w 2012 r. Rozprawę habilitacyjną Od wojny do wojny. System świadczeń wojennych w Polsce w latach 1918–1921 wydano w 2011 r. Od 2014 r. – profesor SGH.

 

Zainteresowania zawodowe:

historia polityczna, gospodarcza i społeczna Polski XX w., historia polskiego prawa gospodarczego, historia rzemiosł artystycznych

 

Specjalizacja badawcza:

gospodarka wojenna, polskie prawo gospodarcze 1918–1939​

Monografie:


Żydowska Służba Porządkowa w getcie warszawskim w latach 1940 ̶1943, Oficyna Wydawnicza Historia Pro Futuro, Warszawa 1996.

Polskie ustawodawstwo kartelowe w latach 1918–1939, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.

Od wojny do wojny. System świadczeń wojennych w Polsce w latach 1918–1921, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  ̶  Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011.
Prawo kartelowe [w:] Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej, red. nauk. R. Jastrzębski, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 351–389​
Wydawnictwa źródłowe i bibliograficzne:
5.jpg
Bibliografia historii gospodarczej Polski podczas II wojny światowej, SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006 (wspólnie z M.P. Deszczyńskim)
6.jpg
Ignotus, Finansjera warszawska (1870 –1925). (Z osobistych wspomnień), red. nauk. A. Podolska-Meducka, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa 2008​​​
 

Pozostałe publikacje:

 • Policja żydowska w getcie warszawskim 1940 - 1943 (w:) „Mówią Wieki" 1996, nr 1, ss. 26 - 29.
 • Jak to było przed wojną (w:) „Monitor Zamówień Publicznych" 1997, nr 3, ss. 12 - 14 ( wspólnie z M. Meduckim).
  Biogram Hersza Smolara (w:) Polski Słownik Biograficzny, t. XXXIX/2, z. 161, Warszawa - Kraków 1999, ss. 244 - 246.
 • Biblioteki i archiwa (w:) Morawski W. (red.), Informator metodologiczny do ćwiczeń z historii gospodarczej, Warszawa 2000, ss. 73 - 86.
 • Polska ustawa kartelowa w II Rzeczypospolitej (w:) „Czasopismo Prawno - Historyczne", t. LII, z. 1 - 2, Poznań 2000, ss. 151 - 195.
 • Sąd Kartelowy w przedwojennej Polsce - organizacja, kompetencje (w:) Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Landaua, Warszawa 2001, ss. 225 - 237.
 • Sąd Kartelowy w Polsce i jego orzecznictwo w latach 1933 - 1935 (w:) "Czasopismo Prawno - Historyczne", t. LIII, z. 2, Poznań 2001, ss. 85 - 126.
 • Z sądowej praktyki kartelowej w przedwojennej Polsce - pierwszy proces przed Sądem Kartelowym w 1933 roku (w:) "Studia i Prace. Zeszyty Naukowe Kolegium Ekonomiczno - Społecznego SGH. Z prac Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH", z. 2, Warszawa 2002, ss. 42 - 50.
 • Projekty ustawy kartelowej w Polsce międzywojennej (w:) „Czasopismo Prawno - Historyczne", t. LIV, z. 2, Poznań 2002, ss. 215 - 257.
 • Prawo zamówień publicznych. Wybór źródeł, wybór i redakcja: Wspólnie z M. Meduckim, Warszawa-Zielona Góra 2002.
 • Senat w systemie konstytucyjnym III Rzeczypospolitej (w:) Senat i senatorowie Rzeczypospolitej 1989 - 2004. W 15. Rocznicę odrodzenia Senatu RP, Kancelaria Senatu, Warszawa 2004, ss. 6-7.
 • W cieniu Warszawy - grójeckie zabytki (w:) „Spotkania z Zabytkami" 2004, nr 8, ss. 16-18.
 • Zamówienia publiczne. Wybór źródeł, wybór i redakcja: wspólnie z M. Meduckim, Warszawa - Zielona Góra 2004.
 • Czy stać nas było na tę wojnę? Problemy polskiej gospodarki w przededniu bitwy warszawskiej (w:) „Mówią Wieki" 2005, nr 2 (specjalny), s. 35 - 39.
 • Wnętrza i otoczenie Senatu RP, Kancelaria Senatu, Biuro Informacji i Dokumentacji, Warszawa 2005 (wstęp).
 • Czas próby. Wojenne losy Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej, „Mówią Wieki” 2006, nr 4.
 • Walka o ratowanie zbiorów Biblioteki SGH w czasie wojny, „Gazeta SGH” 2006, nr 221/222.
 • Szkoła Główna Handlowa 1933–1939 [w:] Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906–2006, red. W. Morawski, Warszawa 2006.
 • W latach II wojny światowej. Kursy Gospodarcze. Miejska Szkoła Handlowa. Kursy Akademickie  w  Częstochowie [w:] Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906–2006, red. W. Morawski, Warszawa 2006.
 • Banknoty polskie. Niezwykła historia kraju i pieniądza 1939–1945, nr 19/22, Polityka III Rzeszy wobec ludności polskiej, bezpłatny dodatek do „Gazety Wyborczej”, Warszawa 2006. 
 • Recenzja Witryny Edukacyjnej Kancelarii Senatu, Kancelaria Senatu, Warszawa 2006.
 • Koncepcja prezentacji epoki 1914–1945. Hasła przewodnie, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2007.
 • Żelazne okno na świat, „Mówią Wieki” 2008, nr 3.
 • Żydzi polscy, nr 15/38, Kronenberg, Bloch, Poznański i inni, bezpłatny dodatek do „Rzeczpospolitej”, Warszawa 2008.
 • System świadczeń wojennych w Polsce 1918–1921. Przegląd ustawodawstwa, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2008, nr 5.
 • Antoni Marian Rajkiewicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w latach 1968–1969 [w:] Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki/Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968–2008), red. nauk. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Miejsce Senatu w systemie konstytucyjnym III Rzeczypospolitej [w:] Senat i Senatorowie Rzeczypospolitej 1989–2009 w 20. rocznicę odrodzenia Senatu RP, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2009.
 • Poczta polska do 1865 roku – początki [w:] Historia poczty, wyd. Hachette, Warszawa 2009.
 • Polska wieś pod okupacją [w:] Historia II wojny światowej, t. 10, wyd. Media Regionalne, Warszawa 2009.
 • System świadczeń wojennych w Polsce 1921–1934. Przegląd ustawodawstwa, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH” 2009, nr 18, s. 105‒136.
 • Czy stać nas było na tę wojnę? Problemy polskiej gospodarki w przededniu bitwy warszawskiej, „Mówią Wieki. Magazyn Historyczny” 2010, nr 3, 35‒39 (numer specjalny).
 • Komisje rekwizycyjne polskiego systemu świadczeń wojennych po wojnie z bolszewikami, w: Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich, red. Tomasz Głowiński, Krzysztof Popiński, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2010, s. 111‒143.
 • Wszystko dla wojska. Świadczenia wojenne ludności polskiej latem 1920 roku, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin Kalińskiego, red. nauk. Andrzej Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 393‒405.
 • Finanse powstania styczniowego, „Biuletyn Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2014, nr 8, s. 65‒70.
 • Rozwój kolejnictwa w Królestwie Polskim w II połowie XIX wieku na przykładzie Drogi Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej, [w:] Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, red. nauk. A. Pieczewski, J. Skodlarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 87‒99.
 • Senat w polskim systemie konstytucyjnym, [w:] Senat i senatorowie Rzeczypospolitej 1989‒2014 w 25. rocznicę odrodzenia Senatu RP, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2014.
 • W cieniu Blocha i Kronenberga, „Mówią Wieki. Magazyn Historyczny” 2014, nr 1, 62‒65.
 • Reformy skarbowo-walutowe Władysława Grabskiego, „Mówią Wieki” 2015, nr 3, s. 85‒88.
 • Wojenne losy kampusu, [w:] Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. nauk. W. Morawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, s. 69‒93.
 • Najtrudniejszy egzamin. Szkoła Główna Handlowa w czasie wojny, „Skarpa Warszawska” 2016, nr 8, s. 48‒53.
 • Zagłębia węglowe w II Rzeczypospolitej, (w:) Problemy energetyczne Polski, cz. I – Surowce, red. nauk. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016, s. 11‒31.
 • Coal Basins in the Second Polish Republic, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2017, nr 2, s. 71‒90. 
 • Dobra pounickie w XX wieku, [w:] Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich, red. K. Kowalski, R. Matera, A. Pieczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 187‒205. 
 • Narodziny klasy średniej?, [w:] Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. nauk. A. Jarosz-Nojszewska, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 2017, s. 227‒251. 
 • Spór o cerkwie, [w:] Problemy reprywatyzacji, red. nauk. A. Jarosz-Nojszewska, P. Legutko-Kobus, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 113‒127. 
 • Inteligencja na przestrzeni stu lat istnienia państwa polskiego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2018, z. 3, s. 179 ̶ 197. 
 • Okupacyjne systemy pieniężne w czasie wojen światowych, [w:] Systemy walutowe współczesnego świata, red. nauk. J. Łazor, W. Morawski, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2018, s. 95 ̶ 132. 
 • System pieniężny na ziemiach polskich w czasie wojen światowych, „Forum Numizmatyczne. Studia i materiały” red. nauk. K. Filipow, Białystok 2018, nr 2, s. 280‒292. 
 • The intelligentsia over the one hundred years of the existence of the Polish state, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2018, nr 3A , s. 179–197. 
 • Problemy gospodarcze w okresie wojny z bolszewikami – zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2019, z. 6, s. 25 ̶ 42. 
 • The birth of the middle class? [w:] Selected economic issues of the Third Republic of Poland, red. A. Jarosz-Nojszewska, SGH w Warszawie, Warszawa 2020, s. 217 ̶ 240.
 • Geneza i charakterystyka prawa zamówień publicznych w Polsce międzywojennej, „Optimum. Economic studies” 2021, nr 3, s. 60–73.​
 
 
 

  Kontakt

 

aldonapodolska.jpg 


e-mail: apodol@sgh.waw.pl