Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Aldona Podolska-Meducka
KES - Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej - Skład osobowy
 

 Dr hab. Podolska-Meducka, profesor SGH

 

Pracownik naukowo - dydaktyczny SGH od 1994 roku. W 1993 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego obroną pracy magisterskiej pt. „Służba Porządkowa w getcie warszawskim w latach 1940 - 1943", która została opublikowana w 1996 roku. W 1999 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska pt. "Ustawa kartelowa w II Rzeczypospolitej" ukazała się drukiem w 2000 roku. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w SGH w 2002 roku, w wyniku obrony pracy doktorskiej pt. „Polityka rządu polskiego wobec karteli w świetle ustawodawstwa kartelowego 1918 - 1939". W październiku 2002 roku została adiunktem SGH. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskała w 2012 roku. Od października 2014 roku – profesor nadzwyczajny SGH.

 

Zainteresowania zawodowe:

historia polityczna i gospodarcza (a także historia kultury) Polski międzywojennej, ziemie polskie pod okupacją hitlerowską i radziecką 1939 - 1945, historia prawa polskiego - zwłaszcza gospodarczego, historia polskiego Sejmu i konstytucjonalizmu, historia rzemiosł artystycznych, zamówienia publiczne. 

 

Specjalizacja badawcza:

polskie prawo gospodarcze 1918-1939, spółki akcyjne i samorząd gospodarczy II Rzeczypospolitej, polityka gospodarcza rządów polskich w latach 1918-1923. 

Publikacje:

 • Policja żydowska w getcie warszawskim 1940 - 1943 (w:) „Mówią Wieki" 1996, nr 1, ss. 26 - 29.
 • Służba Porządkowa w getcie warszawskim w latach 1940 - 1943, wyd. Historia Pro Futuro, Warszawa 1996.
 • Jak to było przed wojną (w:) „Monitor Zamówień Publicznych" 1997, nr 3, ss. 12 - 14 ( wspólnie z M. Meduckim ).
  Biogram Hersza Smolara (w:) Polski Słownik Biograficzny, t. XXXIX/2, z. 161, Warszawa - Kraków 1999, ss. 244 - 246.
 • Biblioteki i archiwa (w:) Morawski W. (red.), Informator metodologiczny do ćwiczeń z historii gospodarczej, Warszawa 2000, ss. 73 - 86.
 • Polska ustawa kartelowa w II Rzeczypospolitej (w:) „Czasopismo Prawno - Historyczne", t. LII, z. 1 - 2, Poznań 2000, ss. 151 - 195.
 • Sąd Kartelowy w przedwojennej Polsce - organizacja, kompetencje (w:) Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Landaua, Warszawa 2001, ss. 225 - 237.
 • Sąd Kartelowy w Polsce i jego orzecznictwo w latach 1933 - 1935 (w:) "Czasopismo Prawno - Historyczne", t. LIII, z. 2, Poznań 2001, ss. 85 - 126.
 • Z sądowej praktyki kartelowej w przedwojennej Polsce - pierwszy proces przed Sądem Kartelowym w 1933 roku (w:) "Studia i Prace. Zeszyty Naukowe Kolegium Ekonomiczno - Społecznego SGH. Z prac Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH", z. 2, Warszawa 2002, ss. 42 - 50.
 • Projekty ustawy kartelowej w Polsce międzywojennej (w:) „Czasopismo Prawno - Historyczne", t. LIV, z. 2, Poznań 2002, ss. 215 - 257.
 • Prawo zamówień publicznych. Wybór źródeł, wybór i redakcja: Wspólnie z M. Meduckim, Warszawa-Zielona Góra 2002.
 • Polskie ustawodawstwo kartelowe w latach 1918-1939, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 326.
 • Senat w systemie konstytucyjnym III Rzeczypospolitej (w:) Senat i senatorowie Rzeczypospolitej 1989 - 2004. W 15. Rocznicę odrodzenia Senatu RP, Kancelaria Senatu, Warszawa 2004, ss. 6-7.
 • W cieniu Warszawy - grójeckie zabytki (w:) „Spotkania z Zabytkami" 2004, nr 8, ss. 16-18.
 • Zamówienia publiczne. Wybór źródeł, wybór i redakcja: wspólnie z M. Meduckim, Warszawa - Zielona Góra 2004.
 • Czy stać nas było na tę wojnę? Problemy polskiej gospodarki w przededniu bitwy warszawskiej (w:) „Mówią Wieki" 2005, nr 2 (specjalny), s. 35 - 39.
 • Wnętrza i otoczenie Senatu RP, Kancelaria Senatu, Biuro Informacji i Dokumentacji, Warszawa 2005 (wstęp)
 • Czas próby. Wojenne losy Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej, „Mówią Wieki” 2006, nr 4 
 • Walka o ratowanie zbiorów Biblioteki SGH w czasie wojny, „Gazeta SGH” 2006, nr 221/222 
 • Szkoła Główna Handlowa 1933–1939 [w:] Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906–2006, red. W. Morawski, Warszawa 2006
 • W latach II wojny światowej. Kursy Gospodarcze. Miejska Szkoła Handlowa. Kursy Akademickie  w  Częstochowie [w:] Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906– –2006, red. W. Morawski, Warszawa 2006
 • Banknoty polskie. Niezwykła historia kraju i pieniądza 1939–1945, nr 19/22, Polityka III Rzeszy wobec ludności polskiej, bezpłatny dodatek do „Gazety Wyborczej”, Warszawa 2006 
 • Bibliografia  historii  gospodarczej  Polski podczas II wojny światowej, SGH w Warszawie–Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006 (wspólnie z M.P. Deszczyńskim)
 • Recenzja Witryny Edukacyjnej Kancelarii Senatu, Kancelaria Senatu, Warszawa 2006
 • Koncepcja prezentacji epoki 1914–1945. Hasła przewodnie, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2007
 • Żelazne okno na świat, „Mówią Wieki” 2008, nr 3
 • Żydzi polscy, nr 15/38, Kronenberg, Bloch, Poznański i inni, bezpłatny dodatek do „Rzeczpospolitej”, Warszawa 2008  
 • System świadczeń wojennych w Polsce 1918–1921. Przegląd ustawodawstwa, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2008, nr 5
 • Ignotus, Finansjera warszawska (1870–1925). (Z osobistych wspomnień), red. naukowa A. Podolska-Meducka, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa 2008
 • Antoni Marian Rajkiewicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w latach 1968–1969 [w:] Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki/Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968–2008), red. nauk. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008  
 • Miejsce Senatu w systemie konstytucyjnym III Rzeczypospolitej [w:] Senat i Senatorowie Rzeczypospolitej 1989–2009 w 20. rocznicę odrodzenia Senatu RP, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2009
 • Poczta polska do 1865 roku – początki [w:] Historia poczty, wyd. Hachette, Warszawa 2009, 
 • Polska wieś pod okupacją [w:] Historia II wojny światowej, t. 10, wyd. Media Regionalne, Warszawa 2009
 • System świadczeń wojennych w Polsce 1921–1934. Przegląd ustawodawstwa, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH” 2009, nr 18, s. 105‒136 
 • Czy stać nas było na tę wojnę? Problemy polskiej gospodarki w przededniu bitwy warszawskiej, „Mówią Wieki. Magazyn Historyczny” 2010, nr 3, 35‒39 (numer specjalny) 
 • Komisje rekwizycyjne polskiego systemu świadczeń wojennych po wojnie z bolszewikami, w: Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich, red. Tomasz Głowiński, Krzysztof Popiński, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2010, s. 111‒143
 • Od wojny do wojny. System świadczeń wojennych w Polsce w latach 1918‒1921, SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011 
 • Wszystko dla wojska. Świadczenia wojenne ludności polskiej latem 1920 roku, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin Kalińskiego, red. nauk. Andrzej Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 393‒405 
 • Finanse powstania styczniowego, „Biuletyn Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2014, nr 8, s. 65‒70 
 • Rozwój kolejnictwa w Królestwie Polskim w II połowie XIX wieku na przykładzie Drogi Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej, [w:] Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, red. nauk. A. Pieczewski, J. Skodlarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 87‒99 
 • Senat w polskim systemie konstytucyjnym, [w:] Senat i senatorowie Rzeczypospolitej 1989‒2014 w 25. rocznicę odrodzenia Senatu RP, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2014 
 • W cieniu Blocha i Kronenberga, „Mówią Wieki. Magazyn Historyczny” 2014, nr 1, 62‒65 Reformy skarbowo-walutowe Władysława Grabskiego, „Mówią Wieki” 2015, nr 3, s. 85‒88 
 • Wojenne losy kampusu, [w:] Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. nauk. W. Morawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, s. 69‒93 
 • Najtrudniejszy egzamin. Szkoła Główna Handlowa w czasie wojny, „Skarpa Warszawska” 2016, nr 8, s. 48‒53 
 • Zagłębia węglowe w II Rzeczypospolitej, (w:) Problemy energetyczne Polski, cz. I – Surowce, red. nauk. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016, s. 11‒31
 
 
 

  Kontakt

 

aldonapodolska.jpg 


e-mail: apodol@sgh.waw.pl