Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Anna Jarosz-Nojszewska

 

Zainteresowania zawodowe:

Historia gospodarcza Polski i świata w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem PRL.

Specjalizacja badawcza:

Historia prasy PRL, przejmowanie i odbudowa polskich zakładów przemysłowych po II wojnie światowej. 


Profile w serwisach akademickich:

academia.edu

Researchgate


Publikacje:

Bibliografie:


​A. Jarosz, J. Kaliński, A. Zawistowski, Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach 1944-1989, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 510. ​​

academia.edu pobierz książkę

Książki pod redakcją:


Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, 317 s. 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zobacz wstęp i spis treści

Problemy energetyczne Polski. Cz. 1, Surowce, red. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, 224 s. 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zobacz wstęp i spis treści

Inne publikacje:

 • Marzec w prasie, w: Marzec 1968. Trzydzieści lat później, T. I, pod red. M. Kuli, P. Osęki, M. Zaręby; Warszawa 1998; ss. 99-125. 
 • Jak kształtowała się Europa. Przemiany gospodarcze na kontynencie europejskim na przestrzeni wieków, „Nowa Era w Szkole" nr 2(6) z 2000, s. 57-61.
 • „Gospodarka Narodowa" na tle polskich czasopism gospodarczych okresu międzywojennego., w: Między gospodarką a polityką. Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Landaua, red. W. Morawski, Warszawa 2001, s. 119-126.
 • (oprac.), Bibliografia prac Profesora Zbigniewa Landaua, w: Między gospodarką a polityką. Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Landaua, red. W. Morawski, Warszawa 2001, s. 11-53.
 • „Gospodarka Narodowa" i jej zespół, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 3, s. 1-13.
 • Problem etatyzmu w ujęciu przedstawicieli Klubu Gospodarki Narodowej, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 4, s. 1-13.
  Poglądy przedstawicieli Klubu Gospodarki Narodowej na problem planowania gospodarczego w Polsce i na świecie, „Gospodarka Narodowa" 2001, nr 4-5, s. 1-12.
 • Problematyka agrarna w myśli ekonomicznej Klubu Gospodarki Narodowej, „Gospodarka Narodowa" 2001, nr 7-8, s. 1-13.
  Koncepcje przygotowania gospodarczego kraju do II wojny światowej w publicystyce Klubu Gospodarki Narodowej, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 9, s. 1-11.
 • Dyskusja nad przebudową gospodarczą Polski w latach 30. na łamach "Gospodarki Narodowej", "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 10, s. 1-13.
 • Dyskusja ubezpieczeniowa na łamach "Gospodarki Narodowej" w latach 1931-1939, „Gospodarka Narodowa" 2001, nr 11-12, s. 1-14.
 • Publicystyka gospodarcza Czesława Bobrowskiego w okresie międzywojennym, „Studia i prace. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne" 2002, nr 2, s. 27-41.
 • Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach 1944-1989, Warszwa 2003 (z J. Kalińskim, A. Zawistowskim)
 • Czesław Bobrowski - redaktor i publicysta „Gospodarki Narodowej", Gospodarka Narodowa 2004, nr 4, s. 117-123.
 • U źródeł zacofania Europy Wschodniej, Nowe Książki 2004, nr 10, s. 9-10. [Recenzja książki Anny Sosnowskiej, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnia, Warszawa 2004]
 • Klub Gospodarki Narodowej, w: Czesław Bobrowski - mistrz ekonomii stosowanej, pod red. M. Kulowej, Warszawa 2004, s. 30-34.
 • Towarzysz Wiesław ma rację ..., Nowe Książki 2005, nr 1, s. 13. [Recenzja książki Mariusza Mazura, Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki, Lublin 2004]
 • Wczoraj i dziś, Nowe Książki 2005, nr 2, s. 69, [Recenzja książki J. Kalińskiego, Historia gospodarcza XIX i XX w., Warszawa 2004]
 • Z dziejów Wielkopolski, Nowe Książki 2005, nr 4, s. 20. [Recenzja książki M. Rajch, Cenzura w Wielkopolsce w latach 1848-1918, Poznań 2004]
 • Oblicza polskiej kultury politycznej, Nowe Książki 2005, nr 7, s. 34-35. [Recenzja książki Kultura polityczna Polaków, pod red. B. Gołębiewskiego, Łomża 2004]
 • Prasa PRL wobec interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, w: Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe, pod. red. J. Osińskiego, Warszawa 2005, s. 359-376. [współautorka Anna Kodym]
 • Wyższa Szkoła Handlowa 1915-1933, w: Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod. red. W. Morawskiego, Warszawa 2006, Oficyna SGH, s. 43-64.
 • Po prostu szukaj [rec. książki: John Battele, Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturalną rewolucję, Warszawa, PWN, 2006]., E-mentor 2006, nr 5 (17), s. 65-66.
 • W poszukiwaniu cyfrowych informacji. Sprawozdanie z seminarium, E-mentor 2007, nr 1, s. 71-72.
  Ustawa scaleniowa 1933 roku. Próba ujednolicenia systemu ubezpieczeń społecznych w II RP, w: Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, pod red. E. Koscik, T. Głowiński,Wrocław, Gajt, 2009.
 • Świadczenia rentowe dla inwalidów wojennych w II RP w latach 1918-1926, w: Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich, pod. red. T. Głowiński, K. Popiński, Wydawnictwo GAJT, 2010.
 • Wzrost w warunkach niewoli politycznej, w: J. Kaliński (red.), Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010
 • Gospodarka Narodowa – Gospodarka Planowa – Gospodarka Narodowa, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 1/2 , s. 1-11
 • Józef Maria Poniatowski i „Gospodarka Narodowa”, „Gospodarka Narodowa 2011”, nr 5/6, s. 123-139.
 • Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975), „Gospodarka Narodowa 2011”, nr 10, s. 99-115.
 • Józef Krzyczkowski i Zespół Społeczno-Narodowy, „Gospodarka Narodowa 2011”, nr 11/12, s. 141-159.
 • Ubezpieczenie od bezrobocia w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. A. Zawistowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 211-225.
 • Ubezpieczenia robotników przemysłowych w II RP, w: Z dziejów przemysłu na ziemiach polskich, pod red. T. Głowińskiego, Wrocław 2012, s. 271-279.
 • Ubezpieczenia robotnicze w Polsce w latach 1918-1939, w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XIX wieku, pod red. P. Graty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 26-40. 
 • Ochrona pracy młodocianych w Drugiej Rzeczypospolitej, Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XIX wieku, t. 2, pod red. P. Graty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s.56-70. 
 • Powojenne losy kampusu: w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod red. W. Morawskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 115-134. 
 • Powstanie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i jej kampusu, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod red. W. Morawskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 49-60. 
 • Urlopy wypoczynkowe pracowników najemnych w Drugiej Rzeczypospolitej. Ustawodawstwo a praktyka., w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XIX wieku, t. 3, pod red. P. Graty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 67-85. 
 • Działalność i organizacja Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków we Lwowie w latach 1919-1933, W: Kresy Wschodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, pod red. T. Głowińskiego, Wrocław 2015, s. 183-196.​
 • Retirement privileges of civil servants in the Second Polish Republic, Studia Historiae Oeconomicae 2015, vol. 30, s. 55-68. 
 • Problem ubezpieczeń emerytalnych "Westfalczyków" w okresie międzywojenny, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, pod red. J. Osińskiego, s. 409-422. 
 • 110 lat Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Gazeta SGH 2016, nr 5, s. 26-27. 
 • Pod jednym dachem - Biblioteka SGH i Biblioteka Narodowa w latach 1930-1964, Gazeta SGH 2016, nr 6, s. 19-21. 
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Skarpa Warszawska 2016, nr 6, s.48-52.
 • Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939, w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, pod red. P. Graty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 29-50.
 • Problem surowców w hutnictwie II Rzeczypospolitej, w: Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich - aspekt historyczny, pod red. T. Głowińskiego, M. Zawadki, Gajt Wydawnictwo 1991 s. c., Wrocław 2016, s. 175-184.
 • Hutnictwo żelaza w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Problemy energetyczne Polski. Cześć 1: Surowce, pod red. A. Jarosz-Nojszewskiej, W. Morawskiego, Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016, s. 71-90.
 • Profesor Piotr Jachowicz (1955-2017), Gazeta SGH 2017, nr 3, s. 46-47. 
 • Problemy reprywatyzacji reprywatyzacji, Gazeta SGH 2017, nr 4, s. 33. (współautorka P. Legutko-Kobus)
 • Smelting industry in the Second Republic, Kwartalnik KES Studia i Prace 2017, nr 2, s. 49-69. 
 • Profesor Piotr Jachowicz (1955-2017). Wspomnienie, Kwartalnik KES Studia i Prace 2017, nr 2, s. 225-228. 
 • Polsko-francuskie umowy w sprawie ubezpieczeń społecznych w okresie międzywojennym, UR Journal of Humanities and Social Sciences 2017, nr 2, s. 34-52, DOI: 10.15584/johass.2017.2.2 
 • Polsko-niemiecka umowa w sprawie ubezpieczeń społecznych, w: Świat pracy: instytucje i wartości, pod red. J. Gardawskiego, R. Towalskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 147-161. ISBN 978-83-8030-183-2. 
 • Bezrobocie i wykluczenie w III RP , w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, pod red. A. Jarosz-Nojszewskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 253-270. ISBN 978-83-8030-173-3 
 • Drogi i bezdroża polskiego rolnictwa, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, pod red. A. Jarosz-Nojszewskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 175-190. ISBN 978-83-8030-173-3 
 • Wstęp, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, pod red. A. Jarosz-Nojszewskiej,Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017s. 7-9ISBN 978-83-8030-173-3
 • Emerytury zawodowych wojskowych w Drugiej Rzeczypospolitej, w: W garnizonie i na kwaterze... Wojskowi i cywile – gospodarcza relacja na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. Robert Klementowski, Marek Zawadka, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2017, s. 173-188. ISBN 978-83-62584-91-8
 • Ubezpieczenie emerytalne pracowników umysłowych w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, Tom V, red. P. Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 34-50; ISBN 978-83-7996-495-6.
 
 
 

 Kontakt