Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Łukasz Dwilewicz

 

Zainteresowania zawodowe:

Globalizacja gospodarki światowej, historia gospodarcza Polski po 1945 r.

Specjalizacja badawcza:

Polityka gospodarcza PRL, zwłaszcza przemysłowa, procesy umiędzynaradawiania gospodarki polskiej po 1989 roku, inwestycje zagraniczne bezpośrednie.

Profile w serwisach akademickich

academia.edu academia.edu


Publikacje: 

 • Działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce, Stud. Europ. 2000, nr 1 s. 159-166 (z Hubertem Maszkowskim) 
 • Rola kapitałów brytyjskich w napływie inwestycji bezpośrednich do Polski w latach 90, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 2002, z. 2, s. 130-143
 • A. Jezierski, C. Leszczyńska, Narodowy Bank Polski 1948-1970, „Kwartalnik Historyczny" 2003, nr 3, s. 169-171. 
 • Strategia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego [w:] Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością. Pod red. nauk. J. Osińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa 2004, ss.121-136. 
 • Gospodarcze stosunki polsko-litewskie 1991-2005 [w:] Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe. pod red. nauk. Joachima Osińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa 2005, ss. 155-175
 • Polish Licence Policy in the 1970’s in the Context of Economic Policy [w:] A. Tonini (red.), Towards a New Europe: Identity, Economics, Institutions. Different Experiences. Proceedings of the International Conference held in Florence, 28-29 March 2003, Florencja 2006, ss. 71-90.
 • Dekady, t. 4, Lata 1965-1974, Oficyna Wydawnicza „Imbir”, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Warszawa 2006 [wspólnie z Jerzym S. Majewskim]. 
 • Od Marca do Sierpnia. SGPiS w latach 1968-1980 [w:] Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-2006, pod red. nauk. Wojciecha Morawskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, ss. 219-264.
 • Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1980-1981 [w:] Studia i prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, zeszyt naukowy 13, SGH, Warszawa 2007, ss. 421-445 [wspólnie z Grzegorzem Jamroziakiem, Januszem Kalińskim, Łukaszem Paprotnym i Andrzejem Zawistowskim].
 • Polityka gospodarcza, a spokój społeczny. Posunięcia władz partyjnych i państwowych od grudnia 1970 r. do grudnia 1971 r. [w:] E. Kościk, T. Głowiński (red.), Gospodarka i społeczeństwo w czssach PRL-u, Gajt, Wrocław 2007, ss. 333-353.
 • Deutsche Direktinvestitionen in Polen in den Jahren 1990-2006 [w:] D. Bingen, P. O. Loew, N. Wolf (red.), Interesse und Konflikt. Zur politischen Ökonomie der deutsch-polnischen Beziehungen, 1900-2007., Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, Band 25, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2008, ss. 97-120.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskich starych okręgach przemysłowych po 1989 roku [w:] W. Morawski, A. Zawistowski (red.), Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, SGH, Warszawa 2008, ss.109-141.
 • Polityka selektywnego rozwoju w latach 1968-1970 [w:] K. Żukrowska (red.), Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Warszawa 2008, ss. 331-352.
 • Czy Polska rosła w silę i ludzie żyli dostatniej? O modernizacji gospodarczej i społecznej – w epoce PRL rozmawiają Łukasz Dwilewicz, Janusz Kaliński, Jacek Luszniewicz i Dariusz Stola. Dyskusję prowadzą Władysław Bułhak i Andrzej Zawistowski, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2 (13), ss. 13-41.
 • Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2 (13), ss. 157-176.
 • Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1981-1989 [w:] Studia i prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, zeszyt naukowy 15, SGH, Warszawa 2007, ss. 385-421 [wspólnie z Januszem Kalińskim, Łukaszem Paprotnym i Andrzejem Zawistowskim].
 • Polska polityka gospodarcza a rok 1968 [w:] Wokół Marca’68 na Dolnym Śląsku, materiały pokonferencyjne pod redakcją Joanny Hytrek-Hryciuk i Wojciecha Rębacza, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, Wrocław 2008, ss. 25-53.
 • Przyczynek do historii polsko-radzieckich kontaktów naukowych, „Gazeta SGH”, 3/2009, ss. 34-35.
 • Grala Dariusz, Reformy gospodarcze w PRL, 1981-1989. Próba ratowania socjalizmu [Les réformes économiques en RPP, 1981-1989. Une tentative de sauvetage du socialisme], Varsovie, Wydawnictwo Trio, 2005, 384 p., „Communisme”, 1-2/2008, ss. 189-192 (recenzja)
 • Wizje modernizacji u progu epoki gierkowskiej. Casus Zdzisława Rurarza [w:] E. Kościk, T. Głowiński (red.), Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków., GAJT, Wrocław 2009, ss. 103-116
 • Kryzys azjatycki [w:] J. Kaliński, M. Zalesko (red.), Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, ss. 304-328.
 • Rola ekspertów w zarządzaniu gospodarką w PRL w latach siedemdziesiątych, "Studia Polityczne", nr 24 (numeracja ciągła), ISP PAN, Warszawa 2009, ss. 7-46.
 • Odrodzenie gospodarcze w warunkach zagrożenia zewnętrznego w XVIII wieku [w:] J. Kaliński (red.), Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, ss. 74-107.
 • Wojskowe grupy operacyjne w stanie wojennym (grudzień 1981 – lipiec 1983) – wybrane problemy [w:] T. Głowiński, K. Popiński (red.), Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich, GAJT, Wrocław 2010, ss. 349-368.
 • Reformy Bolesława Jaszczuka i polityka gospodarcza epoki gierkowskiej – zwrot i ciągłość [w:] K. Rybiński (red.), Dekada Gierka. Wnioski dla obecnego okresu modernizacji Polski, Uczelnia Vistula, Warszawa 2011, ss. 73-120.
 • Dzienniki polityczne jako klucz do Rakowskiego [w:] Ekonomia - społeczeństwo - polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, ss. 249-276 (razem z Jackiem Luszniewiczem)
 • Przemysł Podlasia w latach 1971-1989, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 3/2012, ss. 78-95.
 • The Transferable Rouble and ‘Socialist Integration’ – What Kind of Relationship? [w:] Disintegration and Integration in East-Central Europe, 1919 – post-1989, W. Loth, N. Paun (red.), Veröffentlichungen der Historiker-Verbindungsgruppe bei der Europäischen Kommission, Band 16, Nomos, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca 2014, ss. 169-185 (razem z J. Kalińskim) 
 • Chiński system walutowy [w:] J. Łazor, W. Morawski (red.), Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych)., Gajt, Wrocław 2014, ss. 87-102
 • Polskie straty ludnościowe i materialne spowodowane kampanią 1939 r. [w:] M. P. Deszczyński, T. Pawłowski (red.), Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura., t.2, Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura., Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014, ss. 492-509. 
 • Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2015, 328 s. (współredakcja z W. Morawskim) 
 • Economic History. Introduction and Lectures., Warsaw School of Economics, Warsaw 2015, 118 s. (skrypt w języku angielskim) 
 • Repatriacja nie tylko z kresów. Polacy przetrzymywani w ZSRR i ich rodziny na podstawie listów do premiera Józefa Cyrankiewicza. [w:] T. Głowiński (red.), Kresy Wschodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów., GAJT, Wrocław 2015, ISBN 978-83-62584-77-2
 • Polityka energetyczna PRL [w:] A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski (red.), Problemy energetyczne Polski. Część I: Surowce., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 93-138. 
 • Meandry inwestycji – kontekst [komentarz do wspomnień Jerzego Gwiaździńskiego], „Karta“, nr 92, s. 136-138 
 • Przemiany w polskim przemyśle 1989-2015 [w:] A. Jarosz-Nojszewska (red.), Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 105-132 
 • Procesy umiędzynarodowienia gospodarki polskiej po 1989 r. – wybrane aspekty [w:] A. Jarosz-Nojszewska (red.), Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 133-161
 • Marzec’68, „Gazeta SGH“, 2/2018, s. 54-57
 • Łacińska Unia Monetarna [w:] J. Łazor, W. Morawski (red.), Systemy walutowe współczesnego świata, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2018, s. 61-93
 • Dzieje chińskiego systemu monetarnego i bankowego od schyłku cesarstwa do czasów współczesnych [w:] J. Łazor, W. Morawski (red.), Systemy walutowe współczesnego świata, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2018, s. 375-427
 • Populist Politics in a Communist State. General Moczar and his Faction in the Polish United Workers Party [w:] C. Chini, S. Moroni (ed.), Populism. A Historiographic Category?, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2018, s. 121-137
 
 
 

 Kontakt

 
 

 Do pobrania