Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Piotr Jachowicz, prof. SGH

 

Zainteresowania zawodowe:

historia gospodarcza Polski i świata po II wojnie światowej 

 

Specjalizacja badawcza:

gospodarka Polski w latach 1944-1949, UNRRA w Polsce, program gospodarczy PSL (1945-1947), gospodarka Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, thatcheryzm.

 

Publikacje:

 • /w.-autor/, Obraz strajków sierpniowych w centralnej prasie polskiej, /w:/ "Monografie i Opracowania", SGPiS 1984, z. 139, s. 72-99.
 • /w.-autor/, Samorząd robotniczy w PRL. Dynamika ruchu i rozwój koncepcji, /w:/ "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGPiS", 1986, z. 15, s. 28-39.
 • Program gospodarczy w publicystyce ekonomicznej Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945-1947, "Opere et Studio" 1987, z. 4, s. 226-249.
 • Rozwój gospodarczy Polski powojennej na tle drugiej Rzeczy-po-spolitej i wybranych krajów europejskich, /w:/ Historia Polski 1994-1989, pod red. J. Kalińskiego, Warszawa 1993.
 • Gospodarka Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 1945-1991 /w:/ Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, wyd. Floks Warszawa 1994.
 • /w.-autor/ Przemiany strukturalne i cywilizacyjne w gospodarce świato-wej w latach 1945-1991, /w:/ Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, wyd. Floks Warszawa 1994.
 • /w.-autor/ Słownik terminów najnowszej historii gospodarczej, /w:/ Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, wyd. Floks Warszawa 1994.
 • Po co państwo w gospodarce?, "Magazyn Edukacji Gospodarczej", nr 0, 1996.
 • Nowy Ład, "Magazyn Edukacji Gospodarczej", nr 0, 1996.
 • Rozwój gospodarczy polski powojennej na tle wybranych krajów europejskich /w:/ J. Kaliński /red./, Historia gospodarcza Polski (1939-1989), SGH 1996.
 • Kontrowersje wokół polityki antyinflacyjnej Margaret Thatcher, "Zeszyty Naukowe" Wyższa Szkoła Menedżerska Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych" Warszawa nr 2/1998.
 • Polskie Stronnictwo Ludowe wobec reform gospodarczych w Polsce w latach 1945-1947, "Zeszyty Naukowe" Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania" Rzeszów 1998, nr1.
 • Działalność UNRRA w Polsce, "Zeszyty Naukowe" Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów nr1/1998
 • Gospodarka Japonii w latach 1945-1990, "Studia i Materiały" Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Warszawa nr 9/1999.
 • Gospodarka Ameryki Łacińskiej (1945-1990), "Studia i Materiały" Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Warszawa nr 9/1999.
 • Gospodarka Europy Zachodniej w latach 1945-1990, "Studia i Materiały" Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Warszawa nr 9/1999.
 • Gospodarka USA w latach 1945-1990, "Studia i Materiały" Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Warszawa nr 9/1999.
 • Strajk górników brytyjskich w latach 1984-1985, "Dzieje Najnowsze" nr 2/1999.
 • Wpływ strajku z lat 1984-1985 na mechanizmy zarządzania i stosunki pracownicze w górnictwie brytyjskim, /w:/, Między gospodarką a polityką. Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Landaua, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001, ss. 107-118.
 • Wpływ strajku górników w latach 1984-1985 na ekonomiczną sytuację górnictwa w Wielkiej Brytanii,"Studia i Prace", zeszyt naukowy 2, kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2002, ss. 101-119.
 • Strajk górników brytyjskich w latach 1984-1985, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, ss. 187.
 • Trzy tysiące lat pieniądza /recenzja książki W. Morawskiego pt. Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Trio Warszawa 2002/, Mówią Wieki 2003, Nr 1, s. 60-61
 • Gospodarka świata 1945-200 (USA - Europa Zachodnia - Japonia), Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2003, 180 s.
 • Gospodarczy eksperyment Margeret Thatcher, "Mówią Wieki" nr 08/04 (536) 2004, ss. 28-34.
 • /w.-autor/, Dariusz Wojnarski, Powszechna historia gospodarcza, Poltext, Warszawa 2004, s. 424, [recenzja], "Przegląd Historyczny", tom XCL, 2004, Zesz. 4
 • Jared Diamond, Strzelby zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw. Prószyński i Ska, Warszawa 2000, 544s. [recenzja], "Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny" nr 6/2005, październik-grudzień, s. 189-192, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa.
 • /w.-autor/ Geneza globalizacji, "Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny", Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, nr 7, styczeń - marzec 2006, ss. 11-21.
 • Jared Diamond, Collapse. How Societies Choose to Fall or Succeded, New York, Viking Penguin 2005, 576 s., [recenzja], "Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny", Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, nr 7, styczeń - marzec 2006, ss. 178-182.
 • Jeffrey Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, PWN 2006, 290 s., [recenzja], "Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny", Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, nr 9, lipiec-wrzesień 2006, ss. 161-164
 • Upadek górnictwa węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii, /w:/ "Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji.", pod red. W. Morawskiego i A. Zawistowskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, ss. 223-244
 • /w.-autor/, Jacenty Siewierski, Reformy górnictwa w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Porównania i konkluzje., /w:/ "Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji.", pod red. W. Morawskiego i A. Zawistowskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, ss. 283-290
 • G-8 i kraje rozwijające się – kontrowersje i współpraca, [w:] Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2008, ss. 279-292.
 • Wielki Kryzys, szoki naftowe i obecny kryzys finansowy: próba analizy porównawczej, [w:] Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiński, S. Sztaba,  SGH, Warszawa 2009, ss. 11-31.
 • [w.-autor razem z W. Morawskim], Kronika szczytów G-7/G-8, KiW, Warszawa 2009, ss. 375. {Recenzje: R. Matera, „Stosunki międzynarodowe - International Relations”nr 3-4 (t. 40) 209 oraz r.m. „Sprawy Międzynarodowe” nr 2/2009, s.139}
 • Kryzysy energetyczne w latach 1973-1986, [w:] Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. J. Kaliński, M. Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, ss. 166-184
 • Kryzys finansowy w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2009, [w:] Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego, red J. Osiński, SGH, Warszawa 2010, ss. 67-82.
 • Kapitalizm angielski, [w:] Oblicza kapitalizmu, red. P. Jachowicz, S. Sztaba, Centrum Doradztw i Ekspertyz Gospodarczych SGH, Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 85-111.
 • Co pozostało z rewolucji monetarystycznej Margaret Thatcher, [w:] Koniunktura gospodarcza a narodziny, wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych, Księga pamiątkowa w 50-lecie śmierci profesora Andrzeja Grodka, red. J. Łazor, W.Morawski, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 113-122.
 • Polska w kryzysie zadłużeniowym, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, nr 3 (7)/2011, ss. 89-104.
 • Oblicza kapitalizmu, (red. z S. Sztabą), Warszawa: CeDoEG SGH, 2011, 247 s.
 • Czy David Cameron idzie w ślady Margaret Thatcher?, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 199-209. 
 • Ewolucja światowego systemu walutowego w latach 1913-1973, w: Kapitalizm czy kapitalizmy. Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 499-520. 
 • Kryzys i polityka gospodarcza w Wielkiej Brytanii w latach 30. XX w. oraz obecnie, w: Kryzys gospodarczy 2008+.Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 43-59.
 • The Energy Crisises 1973-1986, w: From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009), eds. J. Kaliński, M. Zalesko, Bialystok: Bialystok University Press, Białystok 2012, s. 123-133. 
 • W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej, (red.), Warszawa: OW SGH, 2013, 202 s. 
 • Zasilanie zewnętrzne. Zadłużenie zagraniczne państw socjalistycznych, w: W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej, red. P. Jachowicz, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 125-146. 
 • Ewolucja międzynarodowej roli funta szterlinga 1914-1972, w: Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji, red. J. Łazor, W. Morawski, Wrocław: Gajt, 2014, s. 45-59. 
 • Funt szterling i brytyjska polityka pieniężna w latach 1945-2010, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 2, s. 147-167. 
 • Państwo a kryzysy finansowe. Przyczynek do ustaleń międzynarodowych konferencji ekonomicznych (1922-1992), w: Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 171-187. 
 • Sektor państwowy w gospodarce brytyjskiej w drugiej połowie XX wieku, w: Polityka publiczna w Polsce : priorytety i wyzwania, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2015, s. 139-168.
 
 
 

 Kontakt