Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy – Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej - Skład osobowy
 

 Skład osobowy

 
 

Kierownik:​

prof. zw. dr hab. Jacek Szlachta

Profesorowie nadzwyczajni SGH:

prof. dr hab. Andrzej Gałązka

prof. dr hab. Krzysztof Jarosiński

prof. dr hab. Piotr Jeżowski

Adiunkci:
​​dr Ewa Jastrzębska

dr Paulina Legutko-Kobus

dr Benedykt Opałka
 
 
  
prof. dr hab. Krzysztof Jarosiński
 
Zainteresowania koncentrują się wokół dwóch obszarów złożonej problematyki funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Pierwszym z nich są uwarunkowania funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego o charakterze ustrojowo-gospodarczym. Szczególna rola przypada tutaj mechanizmowi ekonomiczno-finansowemu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Drugim obszarem zainteresowań są sprawy związane z oceną lokalnych warunków oraz możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie samorządu terytorialnego. Istotne znaczenie odgrywają tutaj badanie oraz proces wyłaniania potrzeb lokalnych wspólnot samorządowych, jak również ogół spraw związanych z finansowaniem inwestycji komunalnych.
 
prof. dr hab. Piotr Jeżowski

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki ekonomii środowiska, ekonomii ekologiczna, strategii rozwoju zrównoważonego, ekonomii i zarządzania w sektorze publicznym, planowania infrastruktury gospodarczej, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, regulacji monopolu naturalnego, kształtowania taryf energetycznych i komunalnych, gospodarki energetycznej, zarządzania energetyką.

prof. dr hab. Andrzej Gałązka
 
Zainteresowania dydaktyczno-naukowe obejmują problematykę funkcjonowania gospodarki regionalnej i lokalnej, politykę regionalną wraz z zastosowaniem metod badań regionalnych oraz zagadnienia polityki i zagospodarowania przestrzennego. Obszar zainteresowań jest ściśle powiązany z dotychczasowymi doświadczeniami badawczymi wyniesionymi ze współpracy z Polską Akademią Nauk, jak również z doświadczeniami wynikającymi z pracy dydaktycznej. Ponadto w obszarze zainteresowań i wynikającej z nich ofercie dydaktycznej dr Gałązki istotne miejsce zajmują zagadnienia związane z metodyką budowania strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz aspekty finansowania tego rozwoju.
 
dr Ewa Jastrzębska

Swoje zainteresowania badawcze i dydaktyczne koncentruje wokół: społecznej odpowiedzialności biznesu - corporate social responsibility (CSR) i pojęć pokrewnych (np. CSV, SSCM); zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie; nurtów ekonomii heterodoksyjnej (ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia daru) oraz etyki biznesu i zarządzania przez wartości. W ostatnim okresie w nurcie jej zainteresowań znalazło się również planowanie strategiczne w jst, zwłaszcza kwestie monitoringu i ewaluacji oraz partycypacji społecznej. 
Bierze udział w pracach grupy roboczej Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Rozwoju, jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Jest współautorką dokumetów rozwoju jst.
 
dr Paulina Legutko-Kobus
 
W Katedrze Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego SGH pracuje od października 2008, wcześniej, przez 10 lat, od roku 1998 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ochrony Środowiska, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.
Obszary zainteresowań badawczych: rozwój lokalny i regionalny, planowanie strategiczne w kontekście konstytucyjnej zasady rozwoju zrównoważonego, partycypacja społeczna, społeczno-przyrodnicze aspekty planowania przestrzennego.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (od czerwca 2006),
Członek  Rady Redakcyjnej periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne" (od czerwca 2008).
Doświadczenia w pracy eksperckiej i praktyce gospodarczej - współautorka dokumentów rozwoju lokalnego gmin wiejskich w tym:  strategii rozwoju, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, planów odnowy miejscowości, programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.
 
dr Benedykt Opałka
 
W działalności dydaktycznej i naukowej zajmuje się zagadnieniami teorii sektora publicznego, wieloletniego planowania inwestycji w sektorze publicznym, strategicznego planowania rozwoju lokalnego, metodami przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym.
 

 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.
 

 Struktura