Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Katedra Skarbowości | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Skarbowości - Publikacje
 

 Publikacje

 
 Najważniejsze publikacje książkowe:

 • System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2017 

spis treści


 • Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, red. M. Postuła,B. Woźniak, CeDeWu, Warszawa, 2012

spis treści


 • Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa, 2011

spis treści


 • Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, red. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa, 2011

spis treści


 • Eseje o stabilności finansowej. Księga Jubileuszowa 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. B. Pietrzaka, CeDeWu, Warszawa, 2012 

spis treści
 • Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa, 2012

spis treści
 • Mechanizmy stabilności systemu finansowego, red. A. Alińska, K. Wasiak, CHBeck, Warszawa 2016

spis treści
 • Public finance in Poland, red. A. Alińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2017

spis treści • Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa, 2015

spis treści
 

Najważniejsze publikacje pracowników Katedry Skarbowości:


prof. zw. dr hab. Bogusław Pietrzak

 1. Systemy zarządzania a efektywność gospodarowania i równowaga rynkowa, Warszawa: Ministerstwo Finansów, 1989, s. 92.
 2. Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej, Warszawa NBP, 1990, s. 61, (Materiały i Studia NBP 7)
 3. System pieniężno-kredytowy w gospodarce rynkowej, w: Mikroekonomia, Warszawa.: SGPiS, 1990, s. 149-209
 4. Inflacja, w: Makroekonomia: skrypt, maszynopis powielony, Warszawa SGH, 1991, s. 176-190.
 5. Internacjonalizacja procesów wytwórczych i integracja gospodarcza, w: Makroekonomia: skrypt, maszynopis powielony, Warszawa SGH, 1991, s. 386-408.
 6. Polityka monetarna, w: Makroekonomia: skrypt, maszynopis powielony, Warszawa SGH, 1991, s. 141-154.
 7. Sektor bankowy w procesie transformacji systemowej, Bank i Kredyt, 1991 nr 7/8, s. 8-10.
 8. Bariery i warunki dostosowania polskiego systemu bankowego do wymogów Wspólnoty Europejskiej, współaut.: J.Solarz, Bank i Kredyt, 1992, nr 10-12, s. 31-38.
 9. Monetary and credit policy, w: Monetary reforms and Policies in Poland, red. W.Fuhrmann, Gries: Institut für Wirtschaftstudien, 1992, s. 7-16, (Reihe II. Empirische Stud.; 5).
 10. Finansowanie deficytu budżetowego, w: Państwo, społeczeństwo i gospodarka: proces przekształceń systemowych, współaut.: A. Sławinski, Warszawa SGH, 1993, s. 22-34.
 11. Internacjonalizacja procesów wytwórczych i międzynarodowa integracja ekonomiczna, w: Makroekonomia: wybrane problemy, red. nauk.: E. Golachowski, Warszawa SGH, 1993, s. 141-151.
 12. Pieniądz, jego funkcje i formy, w: Pieniądz, rynek i bank kapitałowy, współaut., Bydgoszcz PTE, 1993, s. 11-39.
 13. Polityka monetarna a wzrost ekonomiczny i zmiany strukturalne w gospodarce polskiej (podstawowe problemy, wnioski i postulaty prezentowane na konf. nauk. w Starej Wsi 27-28 maja 1993r. ), Warszawa NBP, 1993, s. 30, (Materiały i Studia, NBP 37).
 14. Ewolucja form i funkcji pieniądza, Bank i Kredyt, nr 6 (dodatek), 1994, s.1-16.
 15. Leksykon prywatyzacji, współaut.: A.Cenkier, A.Chordecki, A.Noga, A.Nowak, L.Szyszko, W.Włodarczyk i in., Warszawa PWE, 1996, s. 169.
 16. System bankowy, w: System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, redakcja naukowa B. Pietrzak, Z. Polański, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 39-78.
 17. Prywatyzacja w polskim systemie bankowym na tle podstawowych kierunków jego rozwoju, w: Sektor publiczny w Europie. Doświadczenia francuskie i polskie. Warszawa SGH, 1997, s. 183-197.
 18. Przekształcenia systemowe w polskim systemie bankowym, w: Finanse i  bankowość – przekształcenia systemowe, Cz. I, Łódź - Uniwersytet Łódzki, 1997, s. 279-292.
 19. Pieniądz – ewolucja form i funkcji, w: ABC Bankowości, praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. K.Opolskiego, Warszawa, OLYMPUS – Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, 1997, s. 9-18.
 20.  Bankowość na świecie i w Polsce, praca zbiorowa pod red. L. Oręziak, B. Pietrzak, OLYMPUS, Warszawa 2001.
 21. Leksykon finansów, PWE, koordynacja naukowa haseł w dziale Bankowości i polityki pieniężnej oraz autorstwo haseł.· Geneza i realizacja idei nowej międzynarodowej architektury finansowej, Ekonomia 2001, nr 1.
 22. Sektor bankowości komercyjnej i perspektywy rozwoju, w: Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski, pod red. J. Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2002.
 23. Sektor bankowości komercyjnej w Polsce, Bank 2002, nr 9.
 24. Narodowy Bank Polski –hasło do Wielkiej Encyklopedii PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, tom 18.
 25. System finansowy w Polsce, w tym: System bankowy, redakcja naukowa B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, 2004.
 26. Bank centralny i polityka pieniężna w Polsce wobec wyzwań wspólnoeuropejskich, w: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem a przyszłością, red. J. Osiński, Warszawa: SGH, 2004, s. 137–153.
 27. Celi, funkcji, zadaczi Centralnowo Banka Polszi, w: Bankowskoje dzieło w Polsze, red. M. Żukowski, Lublin: UMCS, 2005, s. 69–88.
 28. Finanse, Warszawa: SGH, 2005, 621 s.
 29. Nacjonalnyj Bank Polszi – ewolucja, strategija i perspiektiwy rozwitija, w: Bankowskaja sistiema Polszi, red. A. Gospodarowicz, Sankt-Pietersburg: Izdatielstwo Sankt-Pietersburskowo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta Ekonomiki i Finansow, 2005, s. 55–84.
 30. Wycena i zarządzanie wartością firmy, Warszawa: Poltext, 2004, (recenzja), „Studia i Prace” Kolegium Zarządzania i Finansów 2005, z. 59, s. 196–200.
 31. W. Baka, Bankowość europejska, Warszawa WN PWN, 2005, (recenzja), „Bank i Kredyt” 2006, nr 1.
 32. Narodowy Bank Polski, w: Ekonomia. Od A do Z, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 286.
 33. Rada Polityki Pieniężnej, w: Ekonomia. Od A do Z, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 397.
 34. System bankowy w: System finansowy w Polsce, PWN Warszawa 2008.

 

dr hab. prof. SGH Agnieszka Alińska

 1. Działania stabilizacyjne w obszarze bankowym w Unii Europejskiej [w:] Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, współautor K. Wasiak, Vol. 11, No 2. Part 1.Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013 s. 7-21.
 2. Stabilność gospodarcza i równowaga w sektorze finansów publicznych z perspektywy opodatkowania sektora wydobywczego w Polsce, współautor A. Świstak, [w:] Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, OW SGH, Warszawa 2013, str. 391-410
 3. DIE ROLLE UND STRUKTUR DES GENOSSENSCHAFTLICHEN BANKWESENS IN POLEN, Genossenschaften im Fokus einer neuen Wirtschaftspolitik“ Cooperatives in the Focus of a New Economic Policy” UNIVERSITET WIEN  2013
 4. Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, A.Alińska, B. Pietrzak (red.), Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu 2012,
 5. Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, A.Alińska (red.) Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu 2012,
 6. Eseje o stabilności finansowe, CeDeWu Warszawa,  A.Alińska (red.), Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu 2012,
 7. Pakt fiskalny Europy, Finanse publiczne w warunkach międzynarodowego kryzysu finansowego, pod red. M. Poniatowicz, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku 2012, s. 7-20;
 8. Sektor finansów publicznych w warunkach kryzysu finansowego A.Alińska (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011,
 9. Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny A.Alińska, B.Pietrzak (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011,
 10. Specyfika działalności i wyniki finansowe sektora banków spółdzielczych w Europie [w:] Współczesna bankowość spółdzielcza, pod red. Anny Szelągowskiej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011,
 11. Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2011, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, CeDeWu, Warszawa 2012,
 12. Skala ubankowienia polskiego społeczeństwa, pod red, M. Dylewskiego i B. Filipiak, Zeszyty Naukowe WSB Poznań, nr 37/2011 r., str. 289 – 301. 
 13. Stan i perspektywy rozwoju sektora funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport nr 1/2011, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, CeDeWu, Warszawa 2011,
 14. Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce w dobie kryzysu na światowych rynkach finansowych [w:] Wymiary kryzysu między praktyczna teorią a wirtualną praktyką, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, pod red. J. Osińskiego, Warszawa 2009, 
 15. Instytucje mikrofinansowe jako nowa kategoria podmiotów finansowych [w:] Problemy polityki fiskalnej, pod red. J.Szczepańskiego, Zeszyty Naukowe nr 27 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009,
 16. Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, SGH Warszawa 2008
 17. Stymulowanie rozwoju lokalnego i regionalnego przez lokalne instytucje finansowe w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług nr 21, pod red. B. Filipiak, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, 
 18. Cooperative Banks and Credit Societies – Comparative Analysis of Regulations and Effects of Their Activities w: Studies and Works of the Collegium of Management and Finance, vol. 83, Warsaw School of Economics 2007,
 19. Some aspects of operation of cooperative banks in Poland, “Optimum. Studia Ekonomiczne” Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007, nr 1.

 

dr Joanna Marczakowska-Proczka

 1. Metody finansowania deficytu budżetowego państwa, [w] Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe , część I, Absolwent Łódź 1997.
 2. Zarządzanie długiem publicznym w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, w: Finanse i Bankowość - Dźwignie Wzrostu Gospodarczego, red. A.Szewczuk, cz. I, art. pt., Szczecin 1998.
 3. Polski dług publiczny w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, w: Finanse i bankowość  a wejście Polski do Unii Europejskiej, red. B.Pietrzak,  Cz. II,  Wydawnictwo NBP Warszawa – Pułtusk 1999.
 4. Sterowanie kosztami  banku komercyjnego w  świetle obciążeń podatkiem dochodowym, w:  Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku.  Tom II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2000.
 5. Dochody i wydatki budżetu państwa w okresie transformacji, w: Reforma dochodów publicznych w Polsce,  red. A. Pomorska. M. Pypeć. Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości. Radom 2003.
 6. Dług publiczny a przebieg procesów gospodarczych, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. J.Osiński. Wyd. SGH Warszawa 2003.
 7. Dług publiczny jako nieodłączny element współczesnej gospodarki,  w: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz. R. Wierzba. Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003.
 8. Wykorzystanie nowych instrumentów zarządzania długiem publicznym w Polsce, w: Kierunki  zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, red. B. Samojlik, Oficyna Wydawnicza  SGH, Warszawa 2006.
 9. Podatki samorządowe  i udziały w podatkach państwowych w strukturze dochodów własnych gmin w  Polsce w latach 2000-2005, w: O nowy ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2007.
 10. System budżetowy państwa, w: System finansowy w Polsce,  red. B. Pietrzak. Z. Polański. B. Woźniak. , PWN Warszawa 2008 .
 11. Wybrane problemy reformy systemu podatkowego w Polsce, w: nauka finansów publicznych-dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju, red A.Pomorska, Wyd. UMCS Lublin 2008.
 12. Public spending In Poland In the years 2005-2008, w; Ekonomia, prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. J.Sokołowski, M.Sosnowski, A.Żabiński, Wyd. Ue we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 13. Zmiany w budżecie w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K.Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 14. System podatkowy w polityce fiskalnej w: Polityka gospodarcza w warunkach deficytu i długu publicznego, red. M. Krawczyk, D. Malinowski, CDiEG SGH Sp.z o.o, Warszawa 2011.
 15. Kierunki i możliwości zmian w sektorze finansów publicznych w: Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, Wyd. CeDeWu. Pl, Warszawa 2011.
 16. Budżety jako narzędzie zarządzania operacyjnego i finansowego w przedsiębiorstwie w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, red. V. Korporowicz, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 17. Podatkowe i niepodatkowe źródła zasilania sektora publicznego w Polsce w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, Wyd. CeDeWu. PL. Warszawa 2012.
 18. Problem długu publicznego w stabilizowaniu finansów publicznych w Polsce w; zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 108 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Finanse w niestabilnym otoczeniu-dylematy i wyzwania, red, T.Famulska, A. Walasik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 19. Dostosowanie finansów Unii Europejskiej do nowych wyzwań-Perspektywa finansowa 2014-2020 w; Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red, J.Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.


dr Ewa Kosycarz

 1. Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji  J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.naukowy), praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2014. 
 2. Zmiana sytuacji na rynku pracy na skutek kryzysu gospodarczego i działań zmierzających do jego złagodzenia, E.Kosycarz [w:] Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013. 
 3. Współautor monografii: Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, pod red. P. Albińskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, 2012.
 4. Współautor: Budżet zadaniowy jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych w Polsce” [w:] Eseje o finansach publicznych, pod red. J. Ostaszewskiego, E. Kosycarz, M. Czerwonki, M. Ziółkowski Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 5. Współautor książki: Finanse pod redakcją prof. Janusza Ostaszewskiego, Difin 2010.
 6. Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce wynikające z kryzysu na rynkach finansowych i w sferze realnej – współautor , Zeszyty Naukowe SGH, 2009. 
 7. Budżet zadaniowy jako czynnik determinujący zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi”, [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.   


dr Marcin Wajda
 1. Analiza wdrażania instrumentów wsparcia jakości kredytowej współfinansowanych ze środków europejskich w latach 2007-2013 na podstawie udzielonej pomocy de minimis. [w] Optimum Studia Ekonomiczne, 2014 nr 6 (72).
 2. Zawodność rynku jako uzasadnienie interwencji publicznej z uwzględnieniem stabilności systemu finansowego, [w:] Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki, pod red. A.Alińska, Warszawa 2014.
 3. Absorbcja funduszy strukturalnych przez niebankowe instytucje mikrofinansowe, ​współutor A. Alińska, [w:] Fundusze Europejskie w Polityce Spójności [red. A. Augustyn, H. Ostapowicz, Białystok 2013.
 4. M. Wajda, Zawodność rynku jako uzasadnienie interwencji publicznej z uwzględnieniem stabilności systemu finansowego, [w] Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki, pod red. A. Alińska, Warszawa 2014, s. 213-224
 5. M. Wajda, Działania międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilności światowego systemu finansowego na przykładzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 1/2016 (79), s. 477-484 
 6. M. Wajda, Międzynarodowe instytucje finansowe w przezwyciężaniu negatywnych skutków kryzysów finansowych w gospodarkach państw UE [w] Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, pod red. J. Osiński, Warszawa 2016, 197-208
 7. M. Wajda, Działalność stabilizacyjna międzynarodowego funduszu walutowego w latach 2008-2014, Studia Ekonomiczne, Nr 266, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, s. 235-248 
 8. M. Wajda, Europejskie mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 125, Uniwersytet Szczeciński, 2016,  357–366 
 9. M. Wajda, Analiza możliwości wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych w perspektywie unijnej 2014-2020 w Polsce, w kontekście rozwiązań prawnych i doświadczeń z poprzedniej perspektywy finansowej, Studia Ekonomiczne, Nr 276, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, s. 83-94

dr Katarzyna Wasiak
 1. ​​​The impact of the financial system on economic growth in the context of the global crisis: empirical evidence for the EU and OECD countries, współautor M. Próchniak, Empirica. Journal of European Economics, Springer, March 2016. „Open access” na Springerlink.com. DOI 10.1007/s10663-016-9323-9
 2. Współczesne problemy oraz wyzwania w zakresie utrzymania stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego, współautor: A. Alińska, B. Pietrzak, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, Nr 2 (22)/2015, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015, s. 29-49.​​​
 3. Ewolucja zmian i zadania dla banków centralnych w świetle doświadczeń kryzysu finansowego, współautor: A. Alińska, B. Pietrzak, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, red. M. Zaleska, Nr 2, tom 1, (23)/2015, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015, s. 35-49.​
 4. Analiza stabilności systemu finansowego w krajach UE na podstawie ilościowych wskaźników makroekonomicznych, współautor M. Próchniak, [w:] „Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 56 [5] 2014, red. M. Szyszko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2014, s. 53-82.
 5. Zmiany w sektorze finansów publicznych w dobie kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, Nr 4 (20)/2014, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014, s. 143-175.​
 6. Czy stabilność systemu finansowego można uznać za dobro publiczne?, współautor: A. Alińska, 198 Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne”, Finanse – Problemy – Decyzje 2014, część 1, red. T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 13-34.
 7. Działania stabilizacyjne w obszarze bankowym w Unii Europejskiej, współautor: A. Alińska, [w:] „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, Lipiec 2013, s. 7-17.
 8. Stabilność systemu finansowego a cykl koniunkturalny, [w:] „Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego", red. Agnieszka Alińska, CeDeWu, Warszawa, 2012, s. 137-162.
 9. Wybrane czynniki określające potrzebę i skuteczność koordynacji polityki fiskalnej i polityki pieniężnej, w: „Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego", red. Marcin Krawczyk, Dariusz Malinowski, Materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dn. 8 grudnia 2010, CDiEG SGH Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 10. O potrzebie koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, współautor: B. Pietrzak, w: „O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów”, red. A. Moździerz, K. Surówka, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2011.
 11. Charakterystyka stanu finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, Wpływ kryzysu na sektor finansów publicznych w Stanach Zjednoczonych, [w:] „Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego”, red. A. Alińska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011, s. 25-28, s. 53-73.
 12. Relacje banków z przedsiębiorstwami we współczesnym systemie finansowym, [w:] "Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości", red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 447-464.
 13. Polityka fiskalna i monetarna w obliczu współczesnego kryzysu gospodarczego, "Studia i Prace" Nr 1/2010, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 107-131.
 14. Polska polityka fiskalna a deficyt budżetowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, [w:] „Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?" red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 325-338.
 15. Tendencje i kierunki zmian w polskiej polityce fiskalnej na drodze do Unii Europejskiej i strefy euro, [w:] „Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej”, red. B. Samojlik, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 99-121.
 16. Kierunki ewolucji systemu bankowego Stanów Zjednoczonych, „Bank i Kredyt” Nr 10/2004, s. 16-24.
 17. Wybrane problemy niemieckiej polityki fiskalnej i monetarnej, [w:] „Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej”, Tom I – Finanse publiczne, red. S. Owsiak, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 79-89.​
 18. Poczucie tożsamości europejskiej jako czynnik rozwoju procesów integracyjnych, [w:] „Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Miedzy dziedzictwem i przyszłością”, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2004, s. 359-374.

dr Barbara Woźniak

 1. Polityka ekonomiczna (współautorzy Z. Bosiakowski, A. Sławiński). PWN, Warszawa 1988.
 2. Jedenaście haseł w dziale: Bankowość i polityka pieniężna w: Leksykon finansów, red. J. Głuchowski i in. PWE, Warszawa 2001.
 3. Kredytowe instrumenty finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych gmin, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, t. 1, red. K. Jajuga, M. Łyszczak. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 209–218.
 4. Państwowe fundusze celowe a racjonalność wydawania środków publicznych, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 1 Finanse publiczne, red. S. Owsiak. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 101–110.
 5. Pomoc publiczna w okresie negocjacji akcesyjnych, „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny WSEI w Warszawie”, nr 4, 2005, s. 41–63.
 6. Pomoc publiczna w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w: Finanse publiczne, red. A. Pomorska. Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 286–292.
 7. Realizacja strategii lizbońskiej w sferze pomocy publicznej, w: Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, red. B. Samojlik. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2006, s. 123–151.
 8. Kierunki ewolucji sektora finansów publicznych w Polsce – uwarunkowania europejskie, w: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 51–61.
 9. System finansowy w Polsce, t.1 i 2, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. WN PWN, Warszawa 2008.
 10. Ewolucja polityki udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski. Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 615–623.
 11. Uprzywilejowane obszary pomocy publicznej a rozwój gospodarczy, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 127–141.
 12. Nowe czy stare zarządzanie publiczne?, w: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 269–279.
 13. Wieloletnie planowanie budżetowe jako element reformy finansów publicznych, w: Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne I, red. T. Lubińska, A. Szewczuk, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 546, Ekonomiczne Problemy Usług nr 36, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 428–435.
 14. Zmiany w strukturze jednostek sektora finansów publicznych, „Przed pierwszym czytaniem” nr 4/2009, Biuro Analiz Sejmowych, lipiec 2009, s. 7–15.
 15. Nowe zarządzanie publiczne – budżet zadaniowy, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, zeszyt naukowy 18, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2009, s. 267–284.
 16. Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW, ser. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 4 (53), 2010, Wydawnictwo SGGW, s. 151–162.
 17. Rozdział 1 Ogólne zasady racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, punkt 2.1 Zmiany w polskim sektorze finansów publicznych – ujęcie bilansowe, rozdział 4 Reforma sektora finansów publicznych w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, w: Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 7–23, 28–34, 167–187.
 18. Pomoc publiczna w warunkach kryzysu ekonomicznego, w: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego, red. J. Szołno-Koguc, A. Pomorska, LEX a Wolters Kluwers business, Warszawa 2011, s. 105–119.
 19. Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, red. B. Woźniak, M. Postuła, SGH Warszawa 2012.
 20. Polityka fiskalna i polityka udzielania pomocy publicznej – relacje, uwarunkowania, w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, CeDeWu Warszawa 2012, s. 163–177.