Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy – Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych - Skład osobowy
 

 Skład osobowy

 
KATEDRA TEORII EKONOMII

dr hab. Marcin Krawczyk, prof. SGH - Kierownik Katedry

IMG_20140929_115959.jpg
dr hab. Marcin Krawczyk – profesor SGH na stanowisku badawczo-dydaktycznym; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku ekonomia.
 
Od 2015 roku Kierownik Katedry i Prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w kadencji 2016-2020 oraz w kadencji 2020-2024.
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z teoretyczną analizą skuteczności polityki budżetowej oraz pieniężnej.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2005 na podstawie rozprawy pt. „Jamesa Tobina koncepcja deficytu budżetowego oraz długu publicznego a ricardiański teoremat ekwiwalentności” (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Domańska). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2014 na podstawie monografii pt. „Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji”.
 
Oferta dydaktyczna: mikroekonomia 1 oraz 2, makroekonomia 1 oraz 2, współczesne teorie ekonomii, ekspansywna polityka fiskalna i monetarna – kwestie teoretyczne.

 

 

dr hab. Danuta Drabińska, prof. SGH

dd.jpg

dr hab. Danuta Drabińska – profesor SGH na stanowisku badawczo-dydaktycznym; absolwentka SGPiS na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym kierunku teoria ekonomii.
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu historii myśli ekonomicznej i makroekonomii.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę Naukową KE-S w roku 1993 na podstawie rozprawy pt. „SGPiS w latach forsownych przeobrażeń społeczno-gospodarczych Polski 1949-1956”” (promotor: prof. dr hab. Janusz Kaliński). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2005 na podstawie monografii pt. „Odczytać Langego: problem stopy procentowej, prawo rynków, giętkości cen i zatrudnienia”.
 
Oferta dydaktyczna: makroekonomia 2, historia myśli ekonomicznej.

 

 

dr Dariusz Malinowski, adiunkt

dm.jpg

dr Dariusz Malinowski – adiunkt na stanowisku dydaktycznym; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunków ekonomia oraz finanse i bankowość.
 
Od 2011 roku egzaminator, autor i recenzent pytań egzaminacyjnych z ekonomii w ramach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów; doradca w Gabinecie Ministra Finansów w latach 1998-1999
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: analiza stanu budżetu państwa (sektora finansów publicznych), wpływ polityki budżetowej na tempo wzrostu gospodarczego; cele, strategie, instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego; wpływ polityki pieniężnej na tempo wzrostu gospodarczego; polityka stabilizacji makroekonomicznej; determinanty wzrostu gospodarczego; współczesne nurty teorii makroekonomii; transformacja systemu gospodarczego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej; system ekonomiczny a system polityczny.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S SGH w 2007 roku na podstawie rozprawy pt. „Deficyty budżetu państwa i bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 2001-2005 (analiza źródeł, skali i skutków zjawisk)” (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Domańska)
 

Oferta dydaktyczna: makroekonomii 1, makroekonomia 2, makroekonomia zaawansowana, mikroekonomia, finanse publiczne, polityka gospodarcza

 

 

dr Ewa Kosycarz, adiunkt

KosycarzEwa.jpg

dr Ewa Kosycarz  adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym; absolwentka Politechniki Warszawskiej kierunku Automatyka i Robotyka w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej oraz studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program PW, HEC Paris Graduate Business School, London Business School, Norwegian School of Economics and Business Administration).
 
W 2002 r. ukończyła kurs na doradcę inwestycyjnego, organizowany przez Stowarzyszenie Maklerów i Doradców Inwestycyjnych; w latach 2016-2019 koordynator „Szkoły Giełdowej”, kursów prowadzonych we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia, wpływu polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy, systemu podatkowego i jego wpływu na wzrost gospodarczy, racjonalności wydatków publicznych, budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KZiF w roku 2009 na podstawie rozprawy pt. Wpływ polityki fiskalnej na relacje makroekonomiczne. Analiza porównawcza Polski na tle innych państw europejskich w latach 1995-2006” (promotor: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski).
 
Oferta dydaktyczna: makroekonomia 1, finanse publiczne, finansowanie i organizacja systemu ochrony zdrowia, finansowanie świadczeniodawców w ochronie zdrowia, matematyka.

 

 

 

mgr Piotr Czajka, starszy wykładowca

 

mgr Piotr Czajka – starszy wykładowca; absolwent SGPiS na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym i kierunku teoria ekonomii.
 
Zainteresowania naukowe obejmują makro i mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy z położeniem akcentu na problematykę zatrudnienia w ramach popytowej teorii dochodu narodowego ze szczególnym uwzględnieniem teorii pełnego zatrudnienia Michała Kaleckiego.
Tytuł zawodowy magistra uzyskał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w roku 1983 na podstawie pracy magisterskiej pt. „Spór wokół „Reformy Przełomowej” Michała Kaleckiego” (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Domańska).
 
Oferta dydaktyczna: mikroekonomia 1 oraz 2, makroekonomia 1 oraz 2

 

 

 dr Adam Rogoda, adiunkt

20161023_120514.jpg

dr Adam Rogodaadiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku stosunki międzynarodowe.
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: ekonomia rozwoju, polityka przemysłowa jako wariant polityki wzrostu, rola państwa w gospodarce, ekonomia heterodoksyjna w szczególności ekonomia polityczna, ekonomia ewolucyjna, post-keynesizm, problemy gospodarcze Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem Iranu, historia myśli ekonomicznej, metodologia ekonomii.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2019 na podstawie rozprawy pt. „Państwo a gospodarka. Polityka rozwoju przed- i porewolucyjnego Iranu” (promotor: dr hab. Jacek Luszniewicz, prof. SGH).
 
Oferta dydaktyczna: makroekonomia 1, kierunki rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej, ekonomia rozwoju (w języku polskim i angielskim), strategie rozwoju w perspektywie historycznej (w języku polskim i angielskim), ekonomia surowców naturalnych (w języku polskim i angielskim).

dr hab. Edward Golachowski, prof. SGH - emerytowany pracownik Katedry

dd.jpg 


 
ZAKŁAD PRAWA PODATKOWEGO

dr hab. Dominik Gajewski, prof.SGH - Kierownik Zakładu
Gajewski.jpg

dr hab. Dominik Jan Gajewski
- doktor habilitowany nauk prawnych, profesor SGH; kierownik Zakładu Prawa Podatkowego SGH oraz Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH.
Pełni funkcję kierownika Zespołu Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa NSA. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka w Izbie Finansowej w sprawach podatkowych. W latach 2014-2016 członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów. W 2016 powołany do Rady ds Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów. Pełnił funkcję eksperta Komisji Europejskiej w zakrasie budowania strategii przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. Jest ekspertem Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.
Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Analizy i Studia CASP" ; autor ponad 200 recenzowanych publikacji naukowych (w tym siedmiu monografii) z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego. Kierownik Studiów Podyplomowych SGH - Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; jest rónież absolwentem Uniwersytetu Centralnego Lancashire w Wielkiej Brytanii; odbył staże na Unowersytecie Illinois, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, Universite de Paris V oraz Uniwersytecie Columbia.
W latach 2003-2016 był adwokatem i radcą prawnym. Jego obszar zainteresowań i specjalizacji obejmuje interdyscyplinarne prawo podatkowe, międzynarodowe i unijne prawo podatkowe; ekonomiczną analizę prawa podatkowego; strategie przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania oraz wysoko zaawansowaną inżynierię podatkową.
W 2017 był nominowany, a następnie zwyciężył w Plebiscycie Ludzi Roku 2016 czytelników Gazety Wyborczej w kategorii biznes za propagowanie idei przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.


dr Artur Bogucki, adiunkt

Artur_Bogucki_HS.jpg

dr Artur Bogucki - prawnik i ekonomista (finanse), doktor nauk prawnych, Legum Magister ekonomicznej analizy prawa (EMLE). Adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Badacz w zespole Global Governance, Regulation, Innovation, Digital Economy (GRID) w Centre for European Policy Studies (CEPS) w Brukseli. Specjalista w zakresie behawioralnej ekonomicznej analizy prawa, wykorzystujący metodę do analizy zagadnień regulacyjnych i innowacyjnych w ramach prawa nowych technologii, prawa gospodarki cyfrowej, prawa medycznego, prawa konkurencji i prawa podatkowego. Wspierający w tym zakresie badania w ramach projektów realizowanych dla międzynarodowych instytucji sektora publicznego, spółek o globalnym zasięgu i organizacji pożytku publicznego wysokiego szczebla. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

dr Marcin Kotlarz, adiunkt
Image01116.jpgz.jpg
dr Marcin Kotlarz - adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym;  absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Ekonomii i kierunku ekonomia.
 
Problematyka badawcza obejmuje związki prawa z ekonomią w obszarze rynków finansowych oraz w sferze organizacji i zarządzania podmiotami rynkowymi, funkcjonowanie sektora publicznego oraz wybrane aspekty ekonomii rozwoju, dotyczące tworzenia formalnych i nieformalnych instytucji rynkowych.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2011 na podstawie rozprawy pt. „Poszukiwanie renty w sektorze publicznym” (promotor: dr hab. Sławomir Sztaba, prof. nadzw. SGH).
 
Oferta dydaktyczna: mikroekonomia 1, makroekonomia 1, ekonomia sektora publicznego, finanse publiczne.

 
dr Adam Olczyk, adiunkt
Olczyk.JPG

dr Adam Olczyk
 - adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym, starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w Izbie Finansowej; działa m.in. dla Centrum Analiz i Studiów Podatkowych (CASP); absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; ukończył także studia na kierunku Filozofii (Uniwersytet Łódzki). Specjalizuje się w kwestiach podatków dochodowych, procedury podatkowej, sądowoadministracyjnej, a także teorii filozofii prawa. Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne nadany w 2019 roku na podstawie rozprawy pt. "Filozofia Leszka Kołakowskiego wobec praw człowieka" (promotor: prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski).


mgr Kamil Joński, asystent

3.jpeg

mgr Kamil Joński​ - a
​​​systent w Zakładzie Prawa Podatkowego, ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2012-2016 ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiedzialny za sporządzanie Ocen Skutków Regulacji projektów aktów prawnych. W latach 2016-2017 pracownik Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (IWS), od 2017 r. zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Uczestnik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki realizowanych w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują funkcjonowanie instytucji publicznych, w szczególności sądownictwa powszechnego i administracyjnego, procesy formułowania i implementacji polityk publicznych, w tym polityki podatkowej, oraz proces stanowienia prawa