Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Oferta dydaktyczna

 

Stała oferta Zakładu dla studentów Szkoły Głównej Handlowej obejmuje osiem przedmiotów z zakresu prawa finansowego,podatkowego i gospodarczego, prowadzonych w ramach studiów magisterskich i licencjackich, w trybie studiów dziennych oraz sobotnio-niedzielnych. Pracownicy Zakładu prowadzą także seminaria doktorskie, magisterskie i licencjackie.

Prowadzone przez pracowników naszego Zakładu zajęcia wchodzą w skład tzw. „ścieżki doradcy podatkowego”, po ukończeniu której studenci są zwolnieni z części egzaminu zawodowego na doradcę podatkowego.

W celu uzyskania informacji o zajęciach prowadzonych przez pracowników Zakładu w bieżącym i nadchodzącym semestrze, prosimy o zapoznanie się z zawartością strony https://usosweb.sgh.waw.pl

 

 

Nazwa zajęć

Opis zajęć

Wykład/

Ćwiczenia

Kod przedmiotu

Punkty ETCS

Prowadzący

„Prawo finansowe i podatkowe

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami i mechanizmami prawa finansowego. Omówienie regulacji dotyczących publicznych przepływów finansowych - przejęcia, zarządzania (w tym planowania) i wydatkowania publicznych środków finansowych, funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych oraz podstawowych instytucji prawa bankowego. Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i funkcjonowania systemu regulacji finansów publicznych, związków pomiędzy instytucjami prawa publicznego w sferze finansów publicznych a pożądanym przez ustawodawcę i faktycznym zachowaniem adresatów. Zapoznanie studentów z organizacją administracji skarbowej, konstrukcją systemu podatkowego w Polsce, jak również dokładniej z wybranymi podatkami (podatki lokalne, rolny, leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych), a także opłatami i składkami publicznymi. Zakres szczegółowo omawianych konstrukcji prawa podatkowego jest determinowany rzez porozumienie z Państwową Komisją Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego.

 

Wykład 45 h

224460

4,5

prof. D. Gajewski,

dr Adam Olczyk

 

Prawo gospodarcze

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami prawa gospodarczego, regulującego status przedsiębiorców i ich stosunki z kontrahentami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach jednolitego rynku UE, zrozumienie przez studentów roli prawa w gospodarce oraz poznanie podstaw prawnych podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, form prawnych prowadzenia tej działalności, rodzajów czynności handlowych dokonywanych przez przedsiębiorców, zasad rozstrzygania sporów gospodarczych, a także uwarunkowań prawnych oddziaływania państwa na gospodarkę.

Dodatkowym celem jest pokazanie bezpieczeństwa prawnego prowadzonej działalności gospodarczej i sposobów rozwiązywania problemów prawnych, z którymi stykają się przedsiębiorcy (na podstawie studiów przypadków - zmiana formy prawnej przez przedsiębiorcę, ustalanie warunków umów, sądowe postępowanie gospodarcze, postępowanie upadłościowe).

Wykład 21 h

210110

4,5

prof. D. Gajewski,

dr Adam Olczyk,

dr Marcin Kotlarz

 

Podstawy prawa Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami prawa, wskazanie na rolę prawa we współczesnej gospodarce, poznanie zasad interpretacji prawa, przekazanie wiedzy z podstaw prawa cywilnego, z którymi słuchacz najczęściej będzie miał do czynienia w gospodarce rynkowej. Wykład 30 h 110540 ​4 ​dr Adam Olczyk

dr Marcin Kotlarz

Prawo podatkowe

 

Celem zajęć jest przekazanie ogólnej wiedzy dotyczącej teorii prawa podatkowego oraz informacji o zasadniczych rozwiązaniach polskiego prawa podatkowego z możliwie szczegółowym omówieniem konstrukcji prawnych poszczególnych, obowiązujących w Polsce  podatków

Wykład 30 h

 

130660

3

 

prof. D. Gajewski,

dr Adam Olczyk

 

Planowanie podatkowe

Przedstawienie wpływu opodatkowania na decyzje gospodarcze przedsiębiorstw i ich właścicieli (wspólników). Analiza z podatkowego punktu widzenia alternatywnych wariantów decyzyjnych. Usystematyzowanie metod pomiaru obciążeń podatkowych oraz środków i efektów polityki w zakresie wykazywania dochodu podatkowego. Wykształcenie umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi optymalizacji podatkowej.

Wykład 30 h

230110

 

3

prof. D. Gajewski

 

Postępowanie sądowo-administracyjne

Zapoznanie studentów z kontrolą rozstrzygnięć organów administracji publicznej w toku postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Przedstawienie procedury postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Wskazanie na skutki orzeczeń sądów administracyjnych. Omówienie ustroju sądów administracyjnych

Wykład 15 h

Ćwiczenia 15h

220960

3

prof. D. Gajewski

 

„Warsztaty sporządzania pism w postępowaniach podatkowych, sądowych i sądowo-administracyjnych

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procedurą administracyjną, poszczególnymi procedurami podatkowymi i sądowoadministracyjnymi w zakresie sporządzania pism w toku tych postępowań

Wykład 15 h

 

 

235440

3

 

 

prof. D. Gajewski


 

Prawo cywilne

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami prawa cywilnego, podstawami składania prawnie wiążących oświadczeń woli, formami czynności prawnych, skutkami wadliwości oświadczeń woli. Studenci poznają pełną charakterystykę stosunku cywilnoprawnego: jego źródeł, podmiotów oraz przedmiotu. Studenci zostają zaznajomieni z zasadami rządzącymi obrotem cywilnoprawnym, w tym możliwościami działania przez osoby trzecie, terminami i skutkami przedawnienia roszczeń. W ramach charakterystyki prawa rzeczowego studenci poznają sposoby ochrony prawa własności, wykorzystania ograniczonych praw rzeczowych, zwłaszcza takich, jak hipoteka lub zastaw dla zabezpieczenia wierzytelności. Celem zajęć jest nauczenie studentów rozróżniania odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, przesłanek obu tych reżimów odpowiedzialności oraz zasad ponoszenia tej odpowiedzialności. Dodatkowym celem jest bliższe zaznajomienie studentów z wybranymi typami umów nazwanych w polskim kodeksie cywilnym oraz przedstawienie zasad dziedziczenia ustawowego i testamentowego.

Wykład 15 h

 

 

222980

1,5

 

 

dr Adam Olczyk

 

 
 

STUDIA PODYPLOMOWE

Pracownicy Zakładu Prawa Podatkowego zaangażowani są w organizowanie Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie: „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”. Kierownikiem studiów jest prof. Dominik Gajewski.

Studia zapewniają unikatowy program, nastawiony zwłaszcza na praktyczne aspekty prawa podatkowego. Wykłady prowadzą najlepsi specjaliści, osoby o najwyższej renomie w naszym kraju: naukowcy SGH, sędziowie NSA, doświadczeni doradcy podatkowi będący partnerami wielkich firm doradztwa podatkowego.

Zapraszamy do odwiedzenia strony studiów podyplomowych.