Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : dr Andrzej Klimczuk
KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 DR ANDRZEJ KLIMCZUK

 
Andrzej Klimczuk mini.jpg
Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej oraz socjolog.
Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2002-2009 redaktor i korespondent wydawnictw o grach komputerowych.
W latach 2011-2013 wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”.

Ekspert zewnętrzny m.in. Komisji Europejskiej, programu URBACT III, programu Interreg CENTRAL EUROPE, Fondazione Cariplo, International Federation on Ageing. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Sociological Association.

Autor prac naukowych z zakresu gerontologii i polityki społecznej.
 

 Wybrane publikacje

 

G. Gawron, A. Klimczuk, Z. Szweda-Lewandowska, Starzenie się populacji. Aktywizacja, kop​rodukcja i integracja społeczna osób starszych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021, 182s. pdf (9.483MB)
Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population.png 
A. Klimczuk, Ł. Tomczyk (eds.), Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population, 2020.
Between Successful and Unsuccessful Ageing Selected Aspects and Contexts.jpg 
Ł. Tomczyk, 
A. Klimczuk (eds.), Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts, 2019. pdf (4.826MB)
Selected-Contemporary-Challenges-of-Ageing-Policy-Tomczyk-Klimczuk.jpg 
​Ł. Tomczyk, A. Klimczuk (eds.), Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy2017.
  Kompendium_17sprachig_10-10-2017.jpg 
K. Lüscher, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium, 17 languages, 2017.

 

A. KlimczukEconomic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations, 2015. http://doi.org/
10.1057/9781137465337

 

A. KlimczukEconomic Foundations for Creative Ageing Policy, Vo​lume II: Putting Theory into Practice, 2017. https://doi.org/
10.1057/978-1-137-53523-8

 

Ł. Tomczyk,
A. Klimczuk, Aging in the Social Space, 2015.
pdf (5.410MB)
 

A. KlimczukKapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, 2012. pdf (2.837MB)​

 
 

 Projekty naukowo-badawcze trwające

 
04.2020 - obecnie - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Projekt: COST Action CA19121 “Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active and Assisted Living”, Management Committee Member

04.2020 - obecnie - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Projekt: COST Action CA19136 “International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments”, Management Committee Substitute

05.2018 – obecnie - Projekt: COST Action CA16121 “From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy”, ekspert Grupy roboczej 1: Praktyki i społeczności 
oparte na współpracy oraz Grupy roboczej 4: Mechanizmy aktywacji i wspierania ekonomii współpracy

04.2018 – obecnie - Projekt: COST Action CA16206 “EMPOWER-SE: Empowering the next generation of social enterprise scholars”, ekspert Grupy roboczej 1: Struktury oraz Grupy roboczej 2: Sektory i oddziaływanie

03.2018 – obecnie - Projekt: COST Action CA15212 “Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe”, ekspert Grupy roboczej 2: Rozwijanie synergii z edukacją oraz Grupy roboczej 3: Poprawa relacji społeczeństwo-nauka-polityka
 

 Projekty naukowo-badawcze zakończone (wybrane pozycje)

 
​​05.2018-02.2019 - Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (Belgia) - Praca przy przygotowaniu raportu flagowego projektu „Enlightenment 2.0”: ”Understanding our political nature: How to put knowledge and reason at the heart of political decision-making” jako recenzent i doradca w Komitecie Sterującym

06.2015-10.2018 - Bar Ilan University (Izrael) i Deutsches Zentrum für Altersfragen (Niemcy) - Projekt: COST Action IS1402 „Ageism – a multi-national, interdisciplinary perspective”, ekspert w Grupie roboczej 4: Siła robocza – ocena warunków zatrudnienia w których dyskryminacja ze względu na wiek może być bardziej wyraźna

04.2017 - Stowarzyszenie WIOSNA - Projekt „Wiosenny Inkubator Innowacji” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” - Przygotowanie narzędzi do badania ewaluacyjnego

05-10.2015 - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Projekt: „Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej”, opracowanie raportu z badań
 

 Praca ekspercka w zakresie oceny merytorycznej (wybrane pozycje)

 
​​​od 03.2019 - WE4AHA (Widening the support for large scale uptake of Digital Innovation for Active and Healthy Ageing) – the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (Reference Site Evaluation) (Szwecja)

od 10.2017 Fondazione Cariplo (Włochy)

od 11.2016 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

od 06.2016 International Federation on Ageing (Kanada)

od 10.2015 Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (Belgia) – Health Sector; Social Innovation and Entrepreneurship; Labour Market

od 10.2015 Program Interreg CENTRAL EUROPE (Austria)

od 05.2014 Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (Belgia) – ocena ofert Horyzont 2020 z zakresu gerontologii i robotyki społecznej
 

 Działalność popularnonaukowa (wybrane pozycje)

 
11.2017 - obecnie - Ekspert i redaktor naukowy – Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (Niemcy) - Projekt Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie – Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie warsztatów z zakresu autopromocji, zwiększania widoczności prac naukowych w Internecie

01.2017 - obecnie - Współpracownik – Elsevier Inc. (Królestwo Niderlandów) Pomoc nowym użytkownikom programów do zarządzania literaturą naukową w ramach Mendeley Advisor Program

05.2016 - obecnie - Współpracownik – Rzecznik Praw Obywatelskich Akcja Za starość naszą i waszą! – Promocja Konwencji o prawach osób starszych Organizacji Narodów Zjednoczonych

11.2012-12.2014 Ekspert zewnętrzny – Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus - ​Projekt Creative Poland realizowany w ramach działania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Przygotowanie scenariuszy warsztatów, przeprowadzenie warsztatów, przygotowanie raportów z warsztatów; doradztwo w zakresie stworzenia i rozwoju Partnerstwa na rzecz Rozwoju Polskiego Przemysłu Kreatywnego

08.2011-08.2013 Fundator i wiceprezes zarządu – Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” – Kierowanie bieżącą działalnością fundacji; planowanie rozwoju organizacji; tworzenie projektów i planów działania; poszukiwanie źródeł finansowania działalności statutowej; pozyskiwanie współpracowników i wolontariuszy; budowa kontaktów w sieciach i federacjach – reprezentacja organizacji w: Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Wspólturze – nieformalnej sieci instytucji kultury, Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza, Koalicji Otwartej Edukacji, Polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, partnerstwie Creative Poland, sieci My Obywatele, Polskim Komitecie Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska
 

 Osiągnięcia

 
21.03.2016 - Stypendium Haverford Institute of Public Sociology na udział w 3rd International Sociological Association Forum, Vienna

27.10.2015 Stypendium Salzburg Global Seminar na udział w Sesji 540: “Aging Societies: Advancing Innovation and Equity”

17.04.2015 Honorowa nagroda za prezentację wysoko ocenianego referatu na Międzynarodowym seminarium nt. Indeksu Aktywnego Starzenia (Komisja Europejska, Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych, Oxford Institute of Population Ageing)

04.2015 Junior Scholar Grant przyznany przez Europejskie Towarzystwo Socjologiczne na udział w 12-tej konferencji ETS

04.10.2013 Wyróżnienie za osiągnięcie wysokiej średniej ocen z toku studiów w ramach studiów podyplomowych „Ekonomia społeczna” na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

11.2010-08.2011 Stypendium edukacyjne Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach pierwszej edycji programu Akademia Mediów

26.06.2011 Nagroda artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku za 2010 rok w kategorii ochrony dziedzictwa dla Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku za całokształt działalności w zakresie popularyzacji historii miasta

09.12.2010 Zwycięski artykuł w konkursie na pracę naukową z zakresu edukacji globalnej w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Akademia Edukacji Globalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo, Fundacji Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej – Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania 

10.12.2009 III miejsce w V edycji konkursu naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego o nagrodę im. prof. Jerzego Piotrowskiego za pracę magisterską o tematyce gerontologicznej
 
 

 Członkostwo w organizacjach naukowych (wybrane pozycje)

 
od 2021
International Political Science Association
od 2018
European Consortium for Political Research

od 2017
The EU Health Policy Platform
International Public Policy Association
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

od 2015
International Sociological Association
The European School of Social Innovation​

od 2014
European Sociological Association
European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing
Eastern-European Ageing Societies in Transition Research Network of the Oxford Institute of Population Ageing 

od 2009
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

od 2007
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 

 Członkostwo w radach redakcyjnych czasopism naukowych (wybrane pozycje)

 
od 2020
Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies (https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP)

od 2019

International Journal of Systems and Society (https://www.igi-global.com/journal/international-journal-systems-society/75104)
Frontiers in Sociology: Work, Employment and Organizations (https://www.frontiersin.org/journals/sociology/sections/work-employment-and-organizations)
Hungarian Gerontology/Magyar Gerontológia (http://magyargerontologia.foh.unideb.hu/)

od 2018
Journal of Intergenerational Relationships
(https://www.tandfonline.com/toc/wjir20/current​)
Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology (https://gerontolodzy.wordpress.com/)

od 2017
Journal of Management Development
(www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0262-1711)

od 2014
Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie/Polish-Studies.Interdisciplinary (www.pol-int.org)

 

 Udział w konferencjach naukowych (wybrane pozycje)

 
2021
Konferencja naukowa „Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna”, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Szczeciński, Katedra Marketingu i Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Medycyny Społecznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Ekonomii przy Mickiewicza 66, Szczecin, 25.03.2021, referatRozwój koncepcji i wyłanianie się modeli srebrnej gospodarki w kontekście polityki publicznej wobec starzenia się ludności w Unii Europejskiej.

Międzynarodowa konferencja “Urban Mobility and Smart Aging Conference (UMSA 2021)”, Mazurkas Congress Management, Warszawa, 22-24.04.2021, referatSelected National and Regional Models of the Silver Economy in the European Welfare States.​

2020
I Międzynarodowa e-Konferencja Naukowa „Świat w dobie pandemii i okresie postpandemicznym”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, 20-21.05.2020, referatPandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka i zaufania. Wybrane implikacje dla programowania rezyliencji w polityce społecznej.

Międzynarodowa konferencja “From Cooperativism to Commoning. Historical and Contemporary Forms of the Institutions of the Common”, University of Warsaw, 19-20.11.2020, referatCreative Ageing Policy and Future-Oriented Institutions: Combining Silver, Creative, and Social Economies.

​​2019

Międzynarodowa konferencja “Research Workshop on Social Enterprise in Social and Health Services”, COST Action CA16206: Empowering the next generation of social enterprise scholars, Frankfurt University of Applied Sciences – Competence Center for Social Intervention Research (Niemcy), 27.02-01.03.2019, prowadzenie sesji: SE governance and social service system challenges; referat: The Ageing Policy and Social Innovations: Challenges to Mainstreaming and Scaling Impact in the New Member States of the European Union.

Międzynarodowa konferencja “Citizen Science & Social Innovations”, COST Action CA15212 "Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe", Kaunas University of Technology (Litwa), 15-16.04.2019, referat: Engagement of Older People in Co-Production of Public Policies and Services in the Context of the Creative Ageing Movement and Policy.

Międzynarodowa konferencja “How to Generate Value with Silver Economy”, Belém Circle, Rouen (Francja), 13.06.2019, referat: Selected National and Regional Models of the Silver Economy in the European Welfare States.

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 11-14.09.2019, referat: The Emergence of the Creative Ageing Movement and Policy: Older People and Co-Production in the Collaborative Policy Design Cycle; organizacja i prowadzenie sesji: Praktyczne aspekty publikowania książek w międzynarodowych wydawnictwach naukowych.

 
 

 KONTAKT

 
​​​dyżury: 
środa, 11:00 - 12:00 
(pokój 66B, budynek W, ul. Wiśniowa 41), po potwierdzeniu obecności e-mailowo: Andrzej.Klimczuk@sgh.waw.pl​
 

 Profile naukowe i społecznościowe

 
 

 Zainteresowania naukowe

 
- ​Starzenie się społeczeństw (gerontologia społeczna, polityka społeczna)
- Polityka rozwoju
- Polityka regionalna
- Zarządzanie publiczne, współzarządzanie
- Koprodukcja usług publicznych
- Innowacje społeczne i techniczne
- Rozwój alternatywny
- Ryzyko, zaufanie, kapitał społeczny
 

 Calls for Papers (CFPs)

 
- 1 Nabór ciągły (PL + ENG):

- 2 Nabór ciągły (ENG):
- Sekcja: Aging and Public Policy
- Sekcja: Aging and Financial Well-Being
Więcej informacji...

- 3 Do 12 kwietnia 2021 (ENG):
Uczestniczące czasopisma:
- Frontiers in Political Science: Politics of Technology
- Frontiers in Public Health: Public Health Policy (Impact Factor 2019: 2.483)
- Frontiers in Sociology: Sociological Theory
- Frontiers in Psychology: Health Psychology (Impact Factor 2019: 2.067)

- 5 Do 15 grudnia 2020 (ENG):
Coronavirus Disease (COVID-19): Socio-Economic Systems in the Post-Pandemic World: Design Thinking, Strategic Planning, Management, and Public Policy
Uczestniczące czasopisma:
- Frontiers in Sociology: Sociological Theory
- Frontiers in Public Health: Health Economics (Impact Factor 2019: 2.483)
- Frontiers in Sustainable Cities: Governance and Cities
- Frontiers in Sustainability: Sustainable Supply Chain Management
- Frontiers in Psychology: Educational Psychology (Impact Factor 2019: 2.067)
- Frontiers in Psychology: Organizational Psychology (Impact Factor 2019: 2.067)
- Frontiers in Education: Educational Psychology
- Frontiers in Built Environment: Transportation and Transit Systems
- Frontiers in Applied Mathematics and Statistics: Dynamical Systems
- Frontiers in Communication: Organizational Psychology
Frontiers in Sustainable Food Systems: Social Movements, Institutions and Governance

Uczestniczące czasopisma:
- Frontiers in Sociology: Sociological Theory
- Frontiers in Research Metrics and Analytics: Scholarly Communication
Frontiers in Communication: Science and Environmental Communication
- Frontiers in Environmental Science: Science and Environmental Communication (Impact Factor 2019: 2.749)
- Frontiers in Political Science: Political Participation
 

 Monografie, prace zbiorowe i numery specjalne czasopism

 
2021

G. Gawron, A. Klimczuk, Z. Szweda-Lewandowska, Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021, 182s. https://doi.org/10.31261/PN.4035. pdf (9.483MB)

2020

A. Klimczuk, Ł. Tomczyk (eds.), Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population, Frontiers Media, Lausanne 2020, 186s. https://doi.org/10.3389/978-2-88963-620-4 pdf (7.420MB)

2019

Ł. Tomczyk, A. Klimczuk (eds.), Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2019, 208s. http://doi.org/10.24917/9788395373718  pdf (4.826MB)

2017

A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II: Putting Theory into Practice, Palgrave Macmillan, New York 2017, 410s. https://doi.org/10.1057/978-1-137-53523-8 

K. Lüscher, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Kompendium wielojęzyczne), 17 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2017, 428s. pdf (3.655MB)

Ł. Tomczyk, A. Klimczuk (eds.), Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2017, 58s. http://doi.org/10.24917/9788380840911  pdf (1.698MB)

2016​​

K. Lüscher, M. Sánchez, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium), 12 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2016, 300s.

2015

Ł. Tomczyk, A. Klimczuk, Aging in the Social Space, Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych, Białystok-Kraków 2015, 144s. pdf (5.410MB)

A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations, Palgrave Macmillan, New York 2015, 252s. http://doi.org/10.1057/9781137465337 

K. Lüscher, A. Hoff, G. Lamura, M. Renzi, M. Sánchez, G. Viry, E. Widmer, A. Klimczuk, P. de Salles Oliveira, Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium), 7 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2015, 211s.

2012

A. Klimczuk, Experts and Cultural Narcissism: Relations in the Early 21st Century, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012, 88s. pdf (520.2KB)

A. Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012, 270s. pdf (2.837MB)

 

 Artykuły w czasopismach naukowych (wybrane pozycje)

 

2020

A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Editorial: Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population, “Frontiers in Sociology”, Vol. 5, Article 6, 2020, https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.00006pdf (223.3KB)

2018

A. Klimczuk, Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych, „Studia z Polityki Publicznej” 4(20)/2018, s. 67-94. pdf (317.5KB)

A. Klimczuk, B. Szatur-Jaworska, P. Kubicki, M. Niezabitowski, R. Majer, A. Cieśla, M. Rudnicka, Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce, „Studia z Polityki Publicznej” 4(20)/2018, s. 97-143. pdf (262.1KB)

2017

A. Klimczuk, A moderate position in the debate on the possibility and moral utility of the ethical standards codification, “Annales. Ethics in Economic Life”, vol. 20, no. 5, 2017, s. 127-139. pdf (858.8KB)

2016

A. Klimczuk, Inicjatywy medialab w Polsce. W kierunku nowych instytucji kultury - komunikat z badań, „Kultura współczesna” 1/2016, s. 28-30. pdf

A. Klimczuk, Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union, “International Journal of Ageing and Later Life”, Vol. 10, No. 2 2016, s. 31-59. http://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.15286  pdf (254.6KB)

A. Klimczuk, Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji, „Problemy zarządzania” 2(59)/2016, s. 41-59. http://doi.org/10.7172/1644-9584.59.3  pdf (248.7KB)

A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” nr 34, 2016, s. 79-97. pdf (1019.KB)

2015

A. Klimczuk, Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples, “E-Journal of International and Comparative Labour Studies”, Vol. 4, No. 2 May-June 2015, s. 110-134. pdf (1.538MB)

A. Klimczuk, Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej, „Zarządzanie publiczne” 2(32)/2015, s. 41-53. http://doi.org/10.15678/zp.2015.32.2.04  pdf (227.9KB)

2014

A. Klimczuk, Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, vol. 17, nr 1, 2014, s. 47-59. pdf (497.0KB)

A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej. Przegląd stanowisk etycznych, „Palimpsest” vol. 6, nr 1, 2014, s. 111-118. pdf (258.4KB)

A. Klimczuk, Barriers to the development of creative industries in culturally diverse region, „Coactivity: Philosophy, Communication”, Vol. 22, No. 2, 2014, s. 145-152. http://doi.org/10.3846/cpc.2014.13  pdf (96.51KB)

2013

A. Klimczuk, Analysis of Intergenerational Policy Models, “Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research”, Vol. 3. Issue 1. 2013, s. 66-69. pdf (174.2KB)

A. Klimczuk, Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, „E-mentor”, 4(51)/2013, s. 72-77, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1048pdf

A. Klimczuk, Universities of the Third Age in Poland. Emerging Model for 21st Century, “Journal of Education, Psychology and Social Sciences”, Vol. 1, Issue 2, 2013, s. 8-14. pdf (1.048MB)

K. Sztop-Rutkowska, A. Klimczuk, Regionalne obserwatorium kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju, „Kultura i Edukacja”, 2(95)/2013, s. 222-246. http://doi.org/10.2139/ssrn.2560089  pdf (424.0KB)

A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych, „Problemy Profesjologii” 2/2013, s. 69-82. pdf (492.0KB)

A. Klimczuk, Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, „Pogranicze. Studia Społeczne”. Tom XXII, 2013, s. 185-200. pdf (207.2KB)

A. Klimczuk, Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników, „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” 1/2013, s. 165-182. http://doi.org/10.14746/kse.2013.3.1.08  pdf (690.2KB)

2012

A. Klimczuk, Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building, “Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research” , Vol. 2. Issue 2. 2012, s. 52-56. pdf (176.0KB)

​2011

A. Klimczuk, Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku, [w:] M. Stefański (red.), Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, „Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria: Ekonomia”, nr 3 (1/2011), Innovatio Press, Lublin 2011, s. 289-311. pdf (181.6KB)

 

 Artykuły w encyklopediach

 

2020

J. Felix, A. Klimczuk, Social Entrepreneurship and Social Innovation in Aging, [w:] D. Gu, M.E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Springer, Cham 2020, s. 1-8, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_242-1pdf (183.2Kb)​

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Organic Agriculture, [w:] S.N. Romaniuk, M. Thapa, P. Marton (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, Palgrave Macmillan, Cham 2020, s. 1-7, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_480-1pdf (127.6Kb)

F. Perkins, A. Klimczuk, Area Agencies on Aging, [w:] D. Gu, M.E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Springer, Cham 2020, s. 1-5, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_219-1​pdf (171.5Kb)

E. Selecky, A. Klimczuk, Financial Gerontology, [w:] D. Gu, M.E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Springer, Cham 2020, s. 1-5, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_192-1 pdf (145.8Kb)

2019

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Innovation in Food and Agriculture, [w:] P.B. Thompson, D.M. Kaplan (eds.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics, Second Edition, Springer, Dordrecht 2019, s. 1635-1641, https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_628-1 pdf (116.0Kb)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Trust in Food, [w:] P.B. Thompson, D.M. Kaplan (eds.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics, Second Edition, Springer, Dordrecht 2019, s. 2380-2386, https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_630-1 pdf (112.2Kb)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, New Economy, Food, and Agriculture, [w:] P.B. Thompson, D.M. Kaplan (eds.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics, Second Edition, Springer, Dordrecht 2019, s. 1893-1898, https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_629-1 pdf (117.4Kb)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Core-Periphery Model, [w:] S.N. Romaniuk, M. Thapa, P. Marton (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, Palgrave Macmillan, Cham 2019, s. 1-8, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_320-1 pdf (168.3Kb)

2017

A. Klimczuk, Labor markets, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, s. 1-5, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0200 pdf (101.4Kb)

A. Klimczuk, Welfare State, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, s. 1-5, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0406 pdf (150.2Kb)

A. Klimczuk, Work, Domestic Work, Emotional Labor, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, s. 1-4, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0409 pdf (96.50Kb)

A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Bronislaw Malinowski, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, s. 1-3, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0225 pdf (165.8Kb)

A. Klimczuk, A. Fabiś, Death and Dying, theories of, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, s. 1-7, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0084 pdf (118.3Kb)

A. Klimczuk, Generacja sandwicz, [w:] A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Tom I, Thesaurus Silesiae, Katowice 2017, s. 485-487. pdf (198.2Kb)

A. Klimczuk, Gerontologia kreatywna, [w:] A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Tom I, Thesaurus Silesiae, Katowice 2017, s. 529-531. pdf (143.0Kb)

A. Klimczuk, Integracja wiekowa, [w:] A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Tom II, Thesaurus Silesiae, Katowice 2017, s. 71-73. pdf (167.1Kb)

E. Trafiałek, A. Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starszych, [w:] A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Tom II, Thesaurus Silesiae, Katowice 2017, s. 105-108. pdf (231.2Kb)

2016

A. Klimczuk, Activities of Daily Living, [in:] C. Shehan (ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 22-25. http://doi.org/10.1002/9781119085621.wbefs143 pdf (90.23Kb)

A. Klimczuk, Instrumental Activities of Daily Living, [in:] C. Shehan (ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1148-1151. http://doi.org/10.1002/9781119085621.wbefs148 pdf (148.2Kb)

A. Klimczuk, Adulthood, [in:] H.L. Miller (ed.), The SAGE Encyclopedia of Theory in Psychology, SAGE Publications, Thousand Oaks 2016, pp. 15-18. http://doi.org/10.4135/9781483346274.n11 pdf (100.8Kb)

A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Work-Family Balance, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3. http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss523 pdf (106.6Kb)

A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Dual Labor Market, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss529 pdf (81.48Kb)

A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Emotion Work, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss524 pdf (84.50Kb)

A. Klimczuk, M. Bieńkowska, Trans Theorizing, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss517 pdf (161.3Kb)

A. Klimczuk, Creative Aging, Drawing on the Arts to Enhance Healthy Aging, [in:] N.A. Pachana (ed.), Encyclopedia of Geropsychology, Springer Singapore, Singapore 2016, pp. 608-612. https://doi.org/10.1007/978-981-287-080-3_363-1 pdf (121.2Kb)

2015

A. Klimczuk, Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 419-423. pdf (170.3Kb)

A. Klimczuk, Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 348-352. pdf (172.5Kb)

A. Klimczuk, Cultural Capital, [in:] D. Cook, J.M. Ryan (eds.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2015, pp. 209-214. http://doi.org/10.1002/9781118989463.wbeccs083 pdf (134.3Kb)

A. Klimczuk, Public Policy: Ethics, [in:] J. D. Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, Elsevier, Oxford 2015, pp. 580-585. http://doi.org/10.1016/b978-0-08-097086-8.75014-8 pdf (190.6Kb)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technological Unemployment, [in:] M. Odekon (ed.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1510-1511. pdf (81.80Kb)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technology Transfer, [in:] M. Odekon (ed.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1529-1531. pdf (82.21Kb)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, New Technology: Risks and Gains, [in:] M. Odekon (ed.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1144-1147. pdf (84.56Kb)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Social and Solidarity Economy, [in:] M. Odekon (ed.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1413-1416. pdf (87.26Kb)

A. Klimczuk, Causes of Crime, [in:] F.F. Wherry (ed.), The SAGE Encyclopedia of Economics and Society, SAGE Publications, Los Angeles 2015, pp. 308-311. http://doi.org/10.4135/9781452206905.n128 pdf (95.68Kb)

2014

A. Klimczuk, Single Parents, [in:] L.H. Cousins (ed.), Encyclopedia of Human Services and Diversity, SAGE Publications, Los Angeles 2014, pp. 1191-1194. http://doi.org/10.4135/9781483346663.n509 pdf (89.82Kb)​

 

 Artykuły w pracach zbiorowych (wybrane pozycje)

 

2021

J. Perelló, A. Klimczuk, A. Land-Zandstra, K. Vohland, K. Wagenknecht, C. Narraway, R. Lemmens, M. Ponti, The Recent Past and Possible Futures of Citizen Science: Final Remarks, [w:] K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, R. Samson, K. Wagenknecht (eds.), The Science of Citizen Science, Springer, Cham 2021, s. 517-529, https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_26 pdf (204.5Kb)​

A. Klimczuk, Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka, [w:] A. Bartoszewicz, K. Księżopolski, A. Zybała (red.), Polska... Unia Europejska... Świat... w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia. Wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej, Elipsa, Warszawa 2021, s. 34-56. https://doi.org/10.33896/978-83-8017-379-8.2.​

A. Klimczuk, The Silver Economy as a Constructive Response in Public Policy on Aging, [w:] I.B. Bojanić, A. Erceg (eds.), Strategic Approach to Aging Population: Experiences and Challenges, J.J. Strossmayer University of Osijek, Osijek 2021, s. 19-35. pdf (240.8Kb)​

2016

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union, [w:] U. Sadioglu, K. Dede (eds.), Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, IGI Global, Hershey, Pa 2016, s. 328-352. http://doi.org/10.4018/978-1-5225-0317-0.ch014  pdf (362.2KB)

A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Smart, Age-friendly Cities and Communities: the Emergence of Socio-technological Solutions in the Central and Eastern Europe, [w:] F. Flórez-Revuelta, A.A. Chaaraoui (eds.), Active and Assisted Living: Technologies and Applications, The Institution of Engineering and Technology, London 2016, s. 335-359. http://doi.org/10.1049/pbhe006e_ch17  pdf (609.8KB)​

2015

A. Klimczuk, Outplacement - Implementation Experiences and Possibilities of Service Development in Polish Labour Market, [w:] Š. Hittmár (ed.), Theory of Management 7. Knowledge – innovations – trends – strategies, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2015, s. 113-116.

A. Klimczuk, Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices, [w:] Š. Chudý, Ł. Tomczyk (red.), Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej / Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Olomouc – Kraków 2015, s. 21-50. pdf (359.1KB)

A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [w:] M. Juchnicka (red.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 13-36. pdf (3.048MB)

A. Klimczuk, Adaptacja szkół zawodowych do trendów społeczno-gospodarczych, [w:] M. Juchnicka (red.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 37-68. pdf (3.048MB)

A. Klimczuk, Nauczyciele zawodu jako kapitał, [w:] M. Juchnicka (red.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 69-112. pdf (3.048MB)

A. Klimczuk, Tworzenie kultury zatrudnialności, [w:] M. Juchnicka (red.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 113-156. pdf (3.048MB)

A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, [w:] M. Juchnicka (red.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 157-233. pdf (3.048MB)

A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [w:] M. Juchnicka (red.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 289-306. pdf (3.048MB)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński, [w:] B. Plawgo (red.), Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, s. 29-85. pdf (3.155MB)

A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 11-53. pdf (15.57MB)

A. Klimczuk, Outplacement w podlaskich firmach w świetle badań własnych, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 55-87. pdf (15.57MB)

A. Klimczuk, Outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 11-56. pdf (21.19MB)

A. Klimczuk, Outplacement dla podlaskich pracowników w świetle badań własnych, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 57-93. pdf (21.19MB)

A. Klimczuk, D. Borowski, Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem, [w:] M. Skarzyński (red.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 20-57. pdf (2.484MB)

A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński, Dobre praktyki i wyzwania rozwojowe systemu kształcenia zawodowego województwa podlaskiego, [w:] M. Skarzyński (red.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 177-195. pdf (2.484MB)

A. Klimczuk, Uzasadnienie modelu w kontekście zmian demograficznych i wyzwań rynku pracy, [w:] M. Skarzyński (red.), Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 19-114. pdf (2.817MB)

A. Klimczuk, M. Skarzyński, Perspektywy alternatywnych obszarów pracy nauczycieli zawodu w województwie podlaskim, [w:] M. Skarzyński (red.), Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 266-282. pdf (2.817MB)

A. Klimczuk, Bariery i wyzwania outplacementu w badaniach firm podlaskich, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 49-81. pdf (1.528MB)

A. Klimczuk, Czynniki utrudniające wdrażanie outplacementu w firmach, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 137-140. pdf (1.528MB)

A. Klimczuk, Bariery i możliwości rozwoju outplacementu dla firm, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 140-143. pdf (1.528MB)

A. Klimczuk, Bariery i potrzeby outplacementu podlaskich pracowników, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 67-103. pdf (1.978MB)

A. Klimczuk, Korzyści dla pracowników ze stosowania outplacementu, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 175-179. pdf (1.978MB)

A. Klimczuk, Bariery i czynniki rozwoju outplacementu dla pracowników, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 180-185. pdf (1.978MB)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market, [w:] S. Romano, G. Punziano (eds.), The European Social Model Adrift: Europe, Social Cohesion and the Economic Crisis, Ashgate, Aldershot, England; Burlington, VT 2015, s. 89-106. pdf (589.9KB)

2014

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia, [w:] R. Fimińska-Banaszyk, Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań, PWSZ w Koninie, Konin 2014, s. 157-174. pdf (310.9KB)

A. Klimczuk, Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania, [w:] J. Osiński, J.Z. Popławska (red.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, s. 297-307. pdf (1.706MB)

A. Klimczuk, Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności, [w:] K. Sztop-Rutkowska (red.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, s. 15-26. pdf (290.4KB)

A. Klimczuk, Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych, [w:] K. Sztop-Rutkowska (red.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, s. 27-29. pdf (178.9KB)

A. Klimczuk, Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania, [w:] M. Juchnicka (red.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, s. 11-19. pdf (1.990MB)

A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny, [w:] M. Juchnicka (red.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, s. 21-76. pdf (1.990MB)

A. Klimczuk, Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem, [w:] M. Juchnicka (red.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, s. 77-106. pdf (1.990MB)

A. Klimczuk, M. Skarzyński, Modernizacja szkół zawodowych w oparciu o programy rozwojowe, [w:] M. Juchnicka (red.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, s. 119-144. pdf (1.990MB)

A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [w:] M. Juchnicka (red.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, s. 161-170. pdf (1.990MB)

A. Klimczuk, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa, [w:] P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 149-170. pdf (439.2KB)

2013

A. Klimczuk, Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej, [w:] R. Ulatowska (red.), Przemysły kreatywne 2.0.12, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków 2013, s. 72-80. pdf (108.7KB)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies, [w:] Š. Majtán (red.), Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2013, s. 259-264. pdf (233.9KB)

A. Klimczuk, Analysis of Intergenerational Policy Models, [w:] Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2013, Vol. III, Magnanimitas, Hradec Kralove 2013, s. 1411-1420. pdf (174.2KB)

A. Klimczuk, Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa, [w:] J. Osiński, M. Pachocka (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013, s. 461-472. pdf (203.1KB)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland, 11th Annual ESPAnet Conference “Social Policy and Economic Development - Innovative social and labour-market policies in times of crisis”, Poznań 2013. pdf (316.4KB)

A. Klimczuk, Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk, [w:] A. Zawada, Ł. Tomczyk (red.), Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 24-46. pdf (365.0KB)

A. Klimczuk, Polish Universities of the Third Age. Emerging Model, [w:] M. Mokryš, Š. Badura, A. Lieskovský (red.), Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference. The 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference, EDIS, University of Žilina, Žilina 2013, s. 226-231.

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego, [w:] R. Geisler (red.), Odpowiedzialność – przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski, Opole 2013, s. 111-135. pdf (2.139MB)

A. Klimczuk, Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się, [w:] K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk (red.), Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě, Humanitas, Sosnowiec-Praha 2013, s. 11-24. pdf (323.3KB)

A. Klimczuk, The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy, [w:] Š. Hittmár (red.), Management Trends in Theory and Practice, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2013, s. 130-132. pdf (463.0KB)

A. Klimczuk, Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa, [w:] A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak (red.), Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 292, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 190-205. pdf (505.0KB)

A. Klimczuk, Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej, [w:] A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (red.), Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, s. 99-111. pdf (312.5KB)

A. Klimczuk, Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego, [w:] A. Wąsiński, Ł. Tomczyk (red.), Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Śląsk, Katowice 2013, s. 184-216. pdf (395.2KB)

2012

A. Klimczuk, Creative Ageing Policy in Regional Development, [w:] Š. Hittmár (ed.), Regional Management. Theory, Practice and Development, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2012, s. 100-104. pdf (468.9KB)

A. Klimczuk, Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności, [w:] M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012, s. 243-268. pdf (400.0KB)

A. Klimczuk, Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building, [w:] Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, Hradec Kralove, Magnanimitas. Vol. III. 2012, s. 730-739. pdf (176.0KB)

A. Klimczuk, Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych, [w:] K. Sztop-Rutkowska (red.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012, s. 74-92. pdf (308.3KB)

A. Klimczuk, Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych, [w:] K. Sztop-Rutkowska (red.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012, s. 93-106. pdf (182.0KB)

A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego, [w:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz (red.), Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, s. 152-163. pdf (292.0KB)

2011

A. Klimczuk, Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji, [w:] J. Sieradzan (red.), Narcyzm: jednostka - społeczeństwo – kultura, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2011, s. 218-255. pdf (446.1KB)

A. Klimczuk, Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania, [w:] Wyzwania globalnego rozwoju, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, s. 56-59. pdf

A. Klimczuk, Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa, [w:] G. Gajewska, R. Wójcik (red.), KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, s. 385-396. pdf (283.8KB)

A. Klimczuk, Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, [w:] A. Fabiś, M. Muszyński (red.), Społeczne wymiary starzenia się, Biblioteka Gerontologii Społecznej. Tom IV, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki, Bielsko-Biała 2011, s. 101-117. pdf (332.0KB)

A. Klimczuk, Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy, [w:] Š. Hittmár (ed.), Theory of Management 4. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2011, s. 261-265. pdf (451.9KB)

A. Klimczuk, Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki, [w:] M. Grzybowski (red.), Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011, s. 57-75. pdf (165.7KB)

2010

A. Klimczuk, Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 92-107. pdf (333.4KB)

A. Klimczuk, Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach, [w:] P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska (red.), Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady, Wydawnictwo IFiS PAN i Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Warszawa 2010, s. 383-395. pdf (270.0KB)

A. Klimczuk, Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku, [w:] M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier (red.), Zagrożenia w starości i na jej przedpolu, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2010, s. 75-90. pdf (287.6KB)

2009

A. Klimczuk, Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości, [w:] A. Kobylarek (red.), Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 344-360. pdf (286.0KB)

A. Klimczuk, W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com, [w:] H. Jakubowska, A. Raciniewska, Ł. Rogowski (red.), Patrząc na starość, UAM, Poznań 2009, s. 165-211. pdf (570.0KB)​

 

 Raporty z badań (wybrane pozycje)

 

2015

A. Tarkowski, A. Mierzecka, J. Jasiewicz, M. Filiciak, M. Kisilowska, A. Klimczuk, E. Bojanowska, Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Warszawa-Tarnów 2015, 164s. pdf (3.976MB)

J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, Ramowy katalog kompetencji cyfrowych, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 61s. pdf (1.252MB)

J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, The Framework Catalogue of Digital Competences, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 66s. pdf (1.310MB)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, 121s. pdf (1.888MB)

K. Baczyńska-Koc, M. Borys, A. Klimczuk, I. Pietrzak, B. Plawgo, K. Radziewicz, E. Rollnik-Sadowska, C. Sadowska-Snarska, J. Żynel-Etel, Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2015, 223s. pdf (6.985MB)

2014

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 235s. pdf (2.106MB)

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych, Fundacja SocLab, Białystok 2014, 98s. pdf (1.122MB)

2013

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty, [w:] M. Klimczuk-Kochańska (red.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, s. 27-40. pdf (2.420MB)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji, [w:] M. Klimczuk-Kochańska (red.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, s. 41-84. pdf (2.420MB)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa, [w:] M. Klimczuk-Kochańska (red.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, s. 85-130. pdf (2.420MB)

A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla przedsiębiorstw - wyniki badań, [w:] M. Klimczuk-Kochańska (red.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, s. 131-167. pdf (2.420MB)

A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla pracowników organizacji - wyniki badań, [w:] M. Klimczuk-Kochańska (red.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, s. 169-209. pdf (2.420MB)

A. Klimczuk, M. Siedlecki, P. Sadowska, M. Sydow, Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja SocLab, Warszawa-Białystok 2013, 164s. (edycja elektroniczna), 226s. (edycja drukowana) . pdf (2.730MB)

J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji, Fundacja SocLab, Białystok 2013, 49s. pdf (1.366MB)

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2013, 105s. pdf (1.328MB)

A. Klimczuk, Sieć My Obywatele w kontekście inicjatyw na rzecz ogólnopolskiej reprezentacji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i obywatelskich. Raport z badania ewaluacyjnego, Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Fundacja SocLab, Łódź-Białystok 2013, 83s. (raport niepublikowany)

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych, Fundacja SocLab, Białystok 2013, 137s. pdf (1.764MB)

J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, A. Porankiewicz-Żukowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim, Fundacja SocLab, Białystok 2013, 199s. pdf (8.184MB)

J. Nazarko (red.), Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok 2013, 133s. pdf

2012

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140s. pdf (2.541MB)​

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193s. pdf (1.880MB)

J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, K. Winiecka, Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Fundacja SocLab, Białystok 2012, 187s. pdf (12.10MB)

J. Sójka (red.), Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport, Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Związek Miast Polskich, Poznań 2012, 196s. pdf

2011

A. Klimczuk, Elastyczne i przewidywalne warunki umów, [w:] A. Tomanek (red.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, s. 75-100. pdf (26.29MB)

A. Klimczuk, Skuteczna, aktywna polityka rynku pracy, [w:] A. Tomanek (red.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, s. 100-121. pdf (26.29MB)

B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011, 152s. pdf (2.305MB)

J. Langner, A. Klimczuk, Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia, Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych INDEKS, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Poznań 2011, 83s. pdf

2009

B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, M. Juchnicka, A. Klimczuk, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2009, 152s. pdf (2.169MB)