Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR DOROTA KONOPKA

 

Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii - 2007 r. KUL Lublin. Absolwentka Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania Politechniki w Białymstoku (1992-93). Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – od 2014 r. 

Doświadczony ekspert, kierownik i szkoleniowiec w ramach projektów z obszaru sfery publicznej. Brała udział m.in.

  • w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Urząd na miarę Europy” w ramach poddziałania „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” dotyczącego analizy systemu komunikacji urzędu z klientami w woj. dolnośląskim; POKL.05.02.01-00-279/09-00
  • w innowacyjnym projekcie  „Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”; UDA-POKL.05.04.02-00-E13/11-00

Doświadczony specjalista ds. ewaluacji i monitoringu projektów, m.in. projektu dotyczące tworzenia start-up  „Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach programu „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” 1/POKL/8.2.1/09 i wielu innych.

Doświadczony wieloletni trener z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej m.in. trener sesji szkoleń z komunikacji interpersonalnej dla pracowników JST woj. podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WIEDZA, SPRAWNOŚĆ, ADMINISTRACJA, PROFESJONALIZM, 2009; sesji warsztatowych dla uczniów szkół średnich "Promowanie Postaw Przedsiębiorczości w szkołach średnich woj. podlaskiego" PL 0008.02.01.003 i wielu innych.​


Cytowania w Google Scholar​

 
 

 PUBLIKACJE: CZASOPISMA

 

- D. Konopka, Nauki o polityce publicznej in statu nastendi, Studia z Polityki Publicznej, SGH Warszawa 4(20)2018, s. 163-169

- D. Konopka, Polityka państwa w realiach kultury bezrobotnych jako subkultury ubóstwa. Na bazie koncepcji teorii pól Pierre’a Bourdieu, Studia z Polityki Publicznej, SGH Warszawa 1(17) 2018, s. 49-63

- D. Konopka, Glokalizacja zaufania publicznego w koncepcji zarządzania wartością, „Zarządzanie i Finanse” Journal of Management and Finance, Vol.15, No 2/1/2017, Gdańsk, s. 149-162

- D. Konopka, Znaczenie zaufania i kooperacji w wymiarach lokalnych widziane z perspektywy 25 lat samorządności w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” nr 4(28)/2016, Warszawa 2016, s. 103-119

D. Konopka, Glokalizacja zaufania publicznego jako nowa kategoria socjoekonomiczna, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3(36)/2015, SGH, Warszawa 2015, s. 20-29.

A. Herman, D. Konopka, Teoria i praktyka zarządzania wartością ekonomiczną, „Zarządzanie i Finanse” Journal of Management and Finance, vol.13, no 3/2/2015, Gdańsk, s. 165-176.

D. Konopka, Społeczna odpowiedzialność w sferze e-biznesu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1(30)/2014, SGH, Warszawa 2014.

- D. Konopka, J. Sitniewska, Efektywna i skuteczna komunikacja jako element budowy zaufania pomiędzy urzędem a jego klientami (raport z badań socjologicznych wybranych urzędów woj. dolnośląskiego), "Samorząd Terytorialny" nr 1-2, Wolters Kluwer Warszawa 2014.(http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171263411).

A. Herman, D. Konopka, Zarządzanie przez wartości drogą do zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Szczecin 2014, s. 33-40.

A. Herman, D. Konopka, Rola zaufania w zarządzaniu wartością w warunkach rosnącej niepewności, w: E. Urbańczyk, A. Gąsior, M. Romanowska (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56, Szczecin 2012

- D. Konopka, Trust and Mistrust in Business Relationships, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 8(751) Sierpień 2012, Wyd. ORGMASZ, Warszawa 2012, s. 3-10. (http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171237759).

- D. Konopka, J. Sitniewska, Wykorzystanie Internetu między radnymi a mieszkańcami Białegostoku (badania pilotażowe), „E-mentor”, 4(41)/2011, SGH, Warszawa 2011.

D. Konopka, J. Sitniewska, Dysfunkcje administracji publicznej a kapitał społeczny, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3(20) lipiec-wrzesień 2011, SGH, Warszawa 2011, s. 32-39.

- D. Konopka, J. Sitniewska, Odpowiedzialność zawodowa z perspektywy studenta kierunku administracja publiczna (studia stacjonarne licencjackie) (raport z badań socjologicznych), „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe” Nr 1 (13) 2009 Zeszyty Naukowe WSAP im. St. Staszica, Białystok 2009

- D. Konopka, Społeczno-kulturowe uwarunkowania bezrobocia, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe”, Nr 2 (12) 2008, Zeszyty Naukowe WSAP im. St. Staszica, Białystok 2008

- D. Konopka, Ekonomiczne teorie bezrobocia a teorie człowieka bezrobotnego, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe”, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe”, Nr 1(11)2008, Zeszyty Naukowe WSAP im. Stanisława Staszica, Białystok 2008

- D. Konopka, Historyczny i socjologiczny dyskurs na temat pracy i bezrobocia, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe”, Nr 1(9)2007, Zeszyty Naukowe WSAP im. Stanisława Staszica, Białystok 2007.

 

 PUBLIKACJE: MONOGRAFIE

 
​D. Konopka, Kultura bezrobotnych – konieczność czy przypadek, Wyd. WSAP im. St. Staszica, Białystok 2008.

Trudno jest wciąż uzyskać wyczerpującą odpowiedź na pytania, jakie zmiany i zależności powoduje bezrobocie w sferze społeczno-kulturowej? Jakie skutki powoduje długie, wręcz często permanentne pozostawanie w roli bezrobotnego w sferze więzi rodzinnej, sąsiedzkiej i innych? Dzięki tym pytaniom powstała ta praca, która jest elementem poszukiwań badawczych autorki. Głównym celem teoretycznym mmonografii było ustalenie procesów kształtowania się kultury bezrobotnych jako kompleksu trwałych postaw i wzorów zachowań związanych z bezrobociem na przykładzie bezrobotnych regionu białostockiego. Cel praktyczny badań dotyczył ustalenia stopnia zagrożenia płynącego z formowania się kultury bezrobotnych jak i czynników, które temu przeciwdziałają. Ponadto celem było również poszukiwanie w strukturze i kulturze zasadniczych lub przynajmniej ważnych uwarunkowań bezrobocia.   

Z recenzji prof. zw. dr hab. Leona Dyczewskiego (KUL): „Autorka przejawia ambitne tendencje, co jest dużym walorem książki, do interpretacji zebranych przez siebie danych i analiz w świetle badań socjologicznych. Najwyraźniej czyni to w przypadku wiązania bezrobocia zkoncepcjamimi pracy, kultury bezrobotnych z koncepcją przemocy symbolicznej Pierra Bourdieu. Książka ta jest cenna merytorycznie i wnosi nowe spojrzenie na problem bezrobocia.“ 

 

 PUBLIKACJE: UDZIAŁ W MONOGRAFIACH

 

- D. Konopka, Glokalizacja zaufania publicznego proinkluzywnym procesem kształtowania rzeczywistości społeczno-gospodarczej (kilka refleksji teoretycznych), w: B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki, Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN:978-83-8187-306-2 (s. 147-158)

- D. Konopka, Moce synergii glokalizacyjnych wzmocnieniem aktywności obywatelskiej, w: A. Kościański, W. Misztal, Falująca obywatelskość. Stare wzory, nowe tendencje, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, Warszawa 2019 ISBN 978-83-7683-162-6 (s. 181-199)

- D. Konopka, Zaufanie jako istotna podstawa wartości publicznej, w: J. Gardawski, R. Towalski (red.) Świat pracy: instytucje i wartości, s. 177-193, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8030-183-2 (s. 1-193)

- D. Konopka, M. Wenclik, Zasada subsydiarności jako podstawa budowania partnerstwa publiczno-społecznego oparta na wieloletnim kontraktowaniu usług społecznych, w: B. Dolnicki (red.) Realizacja zadań publicznych, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8092-770-4 , s. 706-719

- D. Konopka, Wpływ przemian cywilizacyjnych na poziom zaufania publicznego w Polsce, w: E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, (red.), Problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 217-234

- D. Konopka, M. Wenclik, K. Mnich, Współpraca międzysektorowa – Wieloletnie Kontraktowanie Usług Społecznych jako czynnik wzmacniający kapitał społeczny wspólnot lokalnych, w: (red.) B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz, Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 90-101

- D. Konopka, M. Wenclik, Zasada subsydiarności jako podstawa budowania partnerstwa publiczno-społecznego oparta na wieloletnim kontraktowaniu usług społecznych, w: B. Dolnicki (red.) Realizacja zadań publicznych, Wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2016, s. 707-721

- A. Herman, D. Konopka, Searching for a more socially responsible theoretical concept of economic value mamagement /proposal of undertaking an international reasearch subject, w: J. Teczke (ed.), State, Society and Business – Development of Contemporary Management, Iternational management  Foundation, Cracow University of Economics, Cracow – Saint Petersburg 2016, p. 85-94

- D. Konopka, J. Sitniewska, Profil kształcenia a praktyka zawodu – opinie absolwentów kierunku administracja publiczna, w: W. Mikułowski, A. Jezierska (red.), Administracja publiczna i kształcenie kadr administracji wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych, Wyd. KSAP, Warszawa 2014, s.479-494.

- D. Konopka, Rewitalizacja zaufania do administracji publicznej w Polsce, w: S. Partycki (red.), Samorządność w warunkach kryzysu, Wyd. KUL, Lublin 2013

- A. Herman, D. Konopka, Zaufanie publiczne w warunkach niekompletnej globalizacji, w: J. Zimmerman, P. J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

- D. Konopka, Kryzys zaufania a nie prawa - na przykładzie administrowania sądownictwem powszechnym w Polsce, w: P. J. Suwaj (red.), Kryzys prawa administracyjnego. Inflacja prawa administracyjnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012

- D. Konopka, Praca w systemie wartości bezrobotnych regionu białostockiego, w: D. Walczak-Duraj (red.), Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, Wyd. UŁ Łódź 2011.

- D. Konopka, Social and individual effects of the ‘Us’ and ‘Them’ division in the situation of unemployment; w: A. Karpińska (red.): Culture and Society, Wyd. WSAP, Białystok 2011

- D. Konopka. J. Sitniewska, Cultural needs of WSAP students and their participation in the cultural life of the college and Bialystok city, w: A. Karpińska (red.): Culture and Society, Wyd. WSAP Białystok  2011

- D. Konopka, J. Sitniewska, Odpowiedzialność jako podstawowy czynnik działania urzędnika samorządowego, w: D. Walczak-Duraj (red.), Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Wyd. UŁ Łódź 2010

- D. Konopka, redakcja działu i wstęp Administracja i społeczeństwo, w: B. Kudrycka, B. Guy Peters, P. J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (podręcznik)

- D. Konopka, Społeczny wymiar patologii w administracji publicznej, w: B. Kudrycka, B. Guy Peters, P. J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (podręcznik)

- D. Konopka, Zachowania patologiczne społecznie i dewiacyjne w administracji a zaufanie, w: P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009

- D. Konopka, Specyfika społeczno-kulturowa Białostocczyzny, w: B. Plawgo (red.) Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, WSAP Białystok 2008

 

 PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

 

- D. Konopka, J. Sitniewska, Profil kształcenia a praktyka zawodu - opinie absolwentów kierunku administracja publiczna pracujących w Urzędzie Miejskim w Białymstoku i Starostwie Powiatowym w Białymstoku, „Administracja publiczna w dobie kryzysu”, Warszawa, 12-14 Maj 2010 XVIII Międzynarodowa Konferencja NISPAcee XX-lecie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; XI Doroczna Konferencja SEAP, ISBN:978-80-89013-52-4

- Skrypt (Working Papers): Kultura bezrobotnych jako typ subkultury ubóstwa w perspektywie koncepcji Pierre’a Bourdieu, grupa tematyczna prof. Elżbiety Tarkowskiej „Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego”; XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Co dzieje się ze społeczeństwem?” PTS, Kraków 8-11.09.2010, http://www.pts.org.pl/index/repo

- D. Konopka PhD, J. Sitniewska PhD, Prestandard Education of Public Administration (BA) In Opinions of Graduate Students in Poland, The 17th NISPAcee Annual Conference “State and Administration in a Changing World”, 2009 ISBN: 978-80-89013-44-9

 

 Projekty, ekspertyzy

 

- 2020-2022 – project researcher międzynarodowego projektu Expanding and Improving Workplace Democracy as a Prerequisite for Humanising Labour and the Work Environment” – DIRECT II; VS/2020/0067

- 2020-2022 - Specjalista analizy rezultatu projektu - „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- 2016-2018 – project researcher międzynarodowego projektu The Development of Direct Employee Participation and its Impact on Industrial Relations at Company Level (DIRECT) VS/2016/0305 6/12/2016 – 6/12/2018) funded under Budget heading 04.03 01 06 of DG ‘Employment, Social Affairs and Inclusion’

    • Raport: D. Konopka, A. Zybała, Bezpośrednia partycypacja w Polsce, Warszawa 2018

- 2018-2019 – koordynator projektu - Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Podlaskiego 2014-2020; oś IX: Rozwój lokalny; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego; Priorytet 9.6, Strategie rozwoju lokalnego kierowane na społeczność RPO.09.01.00-200195/18

- 2018-2019 - ekspert - „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Podlaskiego 2014-2020; oś III: Kompetencje i kwalifikacje; działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

- 2017 – ekspert - Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON): ekspertyza dotycząca rekomendacji zmian pozaprawnych uwarunkowań wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce w obszarze polityki publicznej „Administracja publiczna” oraz w obszarze polityki publicznej „Informatyzacja” w ramach projektu „Wdrażanie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Projekt realizowany przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

- 2017-2018 – ekspert/trener - w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; WND-POWR.02.19.00-00-KP25/15-01

- 2016 – ekspert - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR): „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” w obszarze problemowym: „Mechanizmy zarządzania na różnych poziomach życia społeczno-gospodarczegowięcej

Założenia do programu strategicznego: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”

- 2014 – ekspert - „Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w ramach Priorytet V „Dobre rządzenie” Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora” Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”; UDA-POKL.05.04.02-00-E13/11-00

 
 

 KONTAKT

 
Konsultacje w Klubie Jajko, po uprzednim kontakcie e-mailowym:
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 
- Studia kulturowe (procesy glokalizacji wartości we współczesnych organizacjach publicznych, zarządzanie przez wartości w organizacji, kultura organizacji)
- Kształtowanie polityk publicznych
- Zarządzanie zaufaniem w organizacji;
- Społeczeństwo obywatelskie (aktywność i partycypacja społeczna, dialog obywatelski, samorządność)
- Psychologia społeczna (komunikacja społeczna i interpersonalna, postawy, opinie, stereotypy)
 

 STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE

 
- Członek Rady Programowej FCIS - Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.
- Członek SEAP - Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej