Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr anna anetta janowska

 

2019 - 2023 - badaczka w projekcie CICERONE​ Creative Industries Cultural Economy Production Network​ w ramach programu ramowego UE Horyzont 2020
2019 r. - stypendystka w Adam Smith Business School w University of Glasgow
2017 r.- : Pełnomocnik Rektora ds Otwartego Dostępu, Koordynator Zespołu Rektora SGH ds Otwartego Dostępu;
2016 r.: stypendystka rządu francuskiego w Ecole des Mines Paris-Tech, w Katedrze Mediów i Marek;

2012 r.: Laureatka II wyróżnienia w IX edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze​ „Kurs na kulturę"​ (Narodowe Centrum Kultury 2012);

od października 2017 r. adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej KES SGH;
od grudnia 2013 r. do sierpnia 2016 r. - pełnomocnik Dziekana KES do spraw promocji i wierunku; 
od 2013 r. adiunkt w Zakładzie Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH;
od 2003 r. asystent, a od 2011 r. adiunkt w Zakładzie Komunikowania i Mediów Elektronicznych Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH;

była dziennikarka TVP SA.

Wykształcenie:
2011 r. - obrona pracy doktorskiej pt. Branża fonograficzna w dobie rewolucji cyfrowej. Stan i perspektywy w Kolegium-Ekonomiczno-Społecznym SGH;
dyplom magistra filologii romańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wykształcenie dodatkowe:
dyplom trenera „7 nawyków skutecznego działania" Franklin Covey Edukacja;
kurs śpiewu jazzowego w warszawskiej Szkole Wokalnej im. J. Wasowskiego;
dyplom państwowy architektury wnętrz;
TVP S.A. – kursy z zakresu realizacji i reżyserii telewizyjnej, ekspresji i interpretacji żywej mowy, dykcji, dialogistyki, etyki w mediach, prawa autorskiego​;
dyplom w klasie fortepianu w Szkole Muzycznej 1st.

Zainteresowania naukowe:
przemysły kreatywne, przemysły kultury, przemysł fonograficzny, otwarta/ wolna kultura w kontekście rewolucji technologicznej;otwarty dostęp do publikacji naukowych i zasobów edukacyjnych, komunikacja naukowa;rewolucja cyfrowa: web 2.0., prosumpcja, prawo autorskie w sieci, bezpieczeństwo w sieci;architektura stron internetowych;komunikowanie praktyczne - public speaking; autoprezentacja, kreowanie wizerunku.
 

 wybrane publikacje

 
2020
- (Malik, R.) Digitization in museums : Between a fashionable trend and market awareness, Studia z Polityki Publicznej, 2020 nr 3(27), s. 31-45. DOI 10.33119/KSzPP/2020.3.2.
- rozdział w książceGlobal Production Networks w branży fonograficznej: charakterystyka podmiotów i makro-struktur, w: Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań - aktorzy, rynki, współzależności i zagrożenia, red. Stryjek. J., Zajaczkowski, M., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, 2. 622-627.

2019:
- raport w ramach projektu CICERONE (Horyzont 2020): (Pratt, A. C., Kloosterman, R., Mbaye, J. F., Greco, L., Miguel, M. P., Janowska, A., ... & Andreeva, D. (2019). The CICERONE project methodology​. Cicerone Project, 2019.
- (Skrzek-Lubasińska, M.) Kompetencje przyszłości w warunkach ekspansji gospodarki 4.0., "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach", 2019, nr 379, s. 57-71
- (Malik, R) The Next 100 Years - Applying Megatrends to Analyze the Future of the Polish Economy​, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 2019, 57 (1), s.119-131

2018:
- (Malik, R.) Megatrends and their use in economic analyses of contemporary challenge in the world economy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu", 2018, 523, s. 210-221​.
- redakcja naukowa książki: Globalizacja współcześnie, red. A.A. Janowska, R. Malik, R., Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018​.
- rozdział w książce:  Umiędzynarodowienie branży fonograficznej, w: Globalizacja współcześnie, red. A.A. Janowska, R. Malik, R., Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018. 
- referat na konferencji: L’industrie du disque et sa chaîne de valeur après le virage numérique – quels défis pour la créativité des artistes ?, w: "Questionner le tournant créatif : dispositifs, processus et représentations. Actes de colloque", red. Y. Andonova, A-F. Kogan, Université d’économie de Varna – Bulgarie, 7-9 juin 2018;


2017:
Przemysły kultury w erze dostępu​, "Studia i Prace KZiF. Zeszyt Naukowy 2018, 158, s. 179-199;
- redakcja naukowa książki: Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa (red.) A.A. Janowska, R.Malik, R.Wosiek, A. Domańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017;

2016:
- rozdział w książce: L'Etat comme catalyseur de la culture ouverte? Quelle politique culturelle et quelles médiations face aux circuits informels de la culture?, w: Participation et médiation(s). Nouveaux regards pour de nouveaux enjeux, L'Harmattan, Paris 2016, p. 233-254;
- rozdział w książce:  Ekonomiczny wymiar otwartych danych – między mitem a rzeczywistością, w: red. K.Żukrowska, Otwarcie, konkurencyjność, wzrost, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 211-228;
Open educational resources: between mcschool and creative school, "Journal of Education Culture and Society" 2016, 2(6): 288-297;
Wolny dostęp do wiedzy: otwarte zasoby naukowe i edukacyjne, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-SPołecznego Studia i Prace", 2016, 4: 11-42;
2014:
- rozdział w książce: "Spór o dostęp do dóbr kultury – czas na innowacyjne modele biznesowe", w: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B.Jung, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 149-173;
- rozdział w książce: "Otwarta kultura: jaka polityka kulturalna w Polsce w stosunku do nieformalnych obiegów kultury", w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 371-388;
Polityka publiczna w zakresie otwartych zasobów: Unia Europejska, "Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej" 2014, 4(4): 109-130;

2013:
Anną Kanią), e
‐mentor nr 3, 
2013, s. 
19-22;
- "Przyszłość branży fonograficznej ‐ scenariusze rozwoju", Kultura współczesna - teoria, interpretacje, praktyka, nr 4 2013, s. 213-226;

2012: 
- rozdział w książce: „Problem globalnej ochrony własności intelektualnej” w: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, E. Molendowski (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012;

2011:
- „Ekonomia własności a ekonomia daru: nowy model promocji i dystrybucji muzyki”,  Prace i Materiały ISM nr 39, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011, s. 179- 204;
Kryzysy a rozwój branży fonograficznej w XX i XXI wiekuPrace i Materiały ISM nr 40,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011, s. 75-108;
„L'avenir de la musique apres la revolution numerique: opportunites et contraintes pour l'industrie du disque”, Societes. Revue des Sciences Humaines et Sociales nr 112, rok 2011, s. 87-94;

2010:
- rozdział w książce: „Muzyka cyfrowa a nowe modele dystrybucji na rynku fonograficznym” s.180-221 w: „Wokół mediów ery Web 2.0”, B. Jung (red.), WAiP, Warszawa 2010; 

2009:
- rozdział w książce: „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej", w: Media w XXI wieku, M.Bonikowska (red.), wyd. Trio, Warszawa 2009, str. 313;
- rozdział w książce„Muzyka a biznes. Nowe modele biznesowe w sektorze fonograficznym po rewolucji cyfrowej”, w: „Media. Biznes. Kultura”, J. Kreft, J. Majewski (red.), Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 r.
- rozdział w książce: "Wolność w Internecie a odpowiedzialność na przykładzie sektora fonograficznego" w: red. J. Osiński, Wolność i odpowiedzialność. WYmiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 41-49.
- „Muzyka w ruchu. W stronę konsumpcji mobilnej” w: „Studia i Prace. Zeszyty Naukowe KES, SGH”, nr 17, Warszawa 2009 r., str. 53-74;

2008:
- rozdział w książce: „Nowa gospodarka i paradoks sektora fonograficznego", w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. Katarzyna Żukrowska, KES, SGH, Warszawa 2008;
- „Ewolucja konsumpcji muzyki – tendencja antropotropiczna", Studia i Prace. Zeszyty Naukowe KES, nr 15, Warszawa 2008;
 

2007:
- „Internet: wolna przestrzeń dla piratów. Czy tradycyjny runek muzyczny ma szansę się obronić? (Cyfryzacja muzyki i rozwój Internetu a ich wpływ na tradycyjny rynek muzyczny)", Studia i Prace KES, Zeszyt Naukowy nr 13, Warszawa 2007;

2006: 
- rozdział w książce: „Muzyczna rewolucja: mp3 – koniec przemysłu fonograficznego?", w: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L. H. Haber, M. Niezgoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006;

2005: 
- tłumaczenie Michel Clamen, Lobbing i jego sekrety, Felberg SJA, Warszawa 2005;

2004:
- rozdział w książce: „Cyberterroryzm - rzeczywistość czy fikcja?", Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2004;

2003:
- „Sztuka przemawiania i jej rola w kreowaniu wizerunku mówcy", Prace i materiały ISM, SGH, Warszawa, 2003;

2001:
- „Europeaan worden om te overleven, Poolse kunstenaars spreken hun verwachtingen uit, SICA mag, Kwartaalmagazine van de stichting internationale culturele activiten", nr 11 september 2001, pp. 13-14.
 
 

 popularyzacja nauki

 

2020-2021 - projekt MNiSW
Społeczna Odpowiedzialność Nauki:  Cyfrowy świat filmowo opisany. Popularyzacja wiedzy naukowej o gospodarce cyfrowej w sieci.​

Dzień Otwartej Nauki w SGH - organizacja wydarzenia w ramach Międzynarodowego Tygodnia Open Access (2018)

Noc Bibliotek w SGH (2016) - organizacja wydarzenia

KULTURA LIBERALNA (2016) Show-biznes obnażony - biznes muzyczny w serialu Vinyl produkcji HBO (recenzja)

OBSERWATORIUM KULTURY (2014) Narodowego Centrum Kultury - artykuły:

 
 

FESTIWAL NAUKI 2017 - warsztat:

"Windą do nieba - o sztuce autoprezentacji. Warsztat z kamerą”

FESTIWAL NAUKI 2014 - wykład:

 „Darmowy obiad w sieci?” – czyli o tym czy to, co nam się wydaje w sieci darmowe, rzeczywiście jest darmowe.
 

 

 

 projekty

 
2018-2019:
realizacja projektu MNiSW na Działalność Upowszechniającą Naukę - przekształcenie czasopism KES (Kwartalnik KES oraz Warsaw Forum of Economic Sociology) w Open Access na platformie Open Journal System

2014-2015: wykładowca w Akademii Młodego Ekonomisty SGH;

2012-2014:
wykładowca w Kafeterii Edukacyjnej SGH;

2010: 
Trener – ekspert w projekcie UE - Program Operacyjny Kapitał Ludzki: „Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja”: prowadzenie kursu pt. „E-urząd - wizerunek organizacji w Internecie”, według autorskiego scenariusza, na temat architektury informacji strony internetowej miasta w kontekście marketingu terytorialnego i brandingu miasta;

2007 – 2008: 
Ekspert na zlecenie Kancelarii Senatu RP - wykonanie ekspertyzy strony internetowej Senatu RP w kontekście wizerunku instytucji oraz użyteczności, dostępności i efektywności strony; przygotowanie wstepnego projektu strony Senatu RP: architektura informacji i projekt graficzny;

2000 – 2003: 
koordynatorka polskiej części projektu dydaktycznego Anima: autoprezentacja z zastosowaniem nowych technologii informacji i komunikacji, działającego w ramach programu Sokrates-Minerwa (praca koncepcyjna i organizacyjna, prowadzenie warsztatu Autoprezentacje multimedialne)
 

 hobby

 
„rękodzieło" czyli artystyczne dłubanie w czym się da​,
fotografowanie,
piosenka francuska, muzyka klasyczna, jazz,
astronomia, astrofizyka,
architektura i architektura wnętrz
 
 

 kontakt

 
​a​janows(małpa)sgh.waw.pl
 
sgh.jpg