Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. prof. nadzw. SGH Magdalena Proczek - publikacje

 
Wybrane monografie
   
 • Geneza procesów integracyjnych oraz pierwsza faza integracji w Ameryce Łacińskiej, w: Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty praktycznej działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej, praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Latoszek, M. Proczek, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2012.
 • Międzyrządowe organizacje międzynarodowe. Finansowanie działalności - przykład ONZ i MFW, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013.
 • Polska pomoc na rzecz rozwoju, w: Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie, praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Latoszek M. Proczek, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013.    
 • The EU budget: the reform of own resources, w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachockiej, E. Osuch-Rak, D. W. Elipsa, Warszawa 2015.

Wybrane rozdziały w książkach
 
 • Miejsce Polski w finansowaniu działalności oraz strukturze wydatków Wspólnot Europejskich, w: Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, praca zbiorowa pod redakcją naukową G. Wojtkowskiej-Łodej, wydanie II, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2004. 
 • Pomoc finansowa z Funduszu Spójności dla Polski w ramach obecnej Perspektywy Finansowej, w: Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka Światowa na progu XXI wieku, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Bilskiego i A. Kłysik-Uryszek, tom II, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005. 
 • Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, razem z E. Latoszek, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2006. 
 • Polska a pozabudżetowe środki finansowe UE w latach 2004–2006, w: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004–2006. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod redakcją naukową H. Bąka i G. Wojtkowskiej-Łodej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2007.
 • Specyfika biurokracji Unii Europejskiej, razem z E. Latoszek, w: Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, praca zbiorowa pod redakcją naukową K. Zuby, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Pakt Stabilności i Wzrostu a polityka budżetowa Niemiec, w: Dokąd zmierzają Niemcy. Reformy polityczne, gospodarcze i społeczne, praca zbiorowa pod redakcją naukową B. Brockiej-Palacz, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 • Wsparcie finansowe dla sektora MSP w Polsce z funduszy strukturalnych w latach 2004–2006, w: Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Latoszek, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 • Przegląd budżetu ogólnego – stanowisko Polski, razem z M. Janczak w: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego, praca zbiorowa pod redakcją naukową H. Bąka i G. Wojtkowskiej-Łodej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009.
 • Budżet Wspólnot Europejskich w nowej perspektywie, razem z M. Janczak w: Polska – Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i Perspektywy, praca zbiorowa pod redakcją naukową W. Małachowskiego, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009. 
 • Polityka monetarna w strefie euro, w: Europejska Integracja Monetarna od A do Z,  praca zbiorowa pod redakcją naukową W. Pacho, NBP, Warszawa 2009. 
 • Polska pomoc rozwojowa, w: Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku, praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Latoszek, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 • Niemieckie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na tle Europy Środkowej oraz polskie BIZ w RFN po 2000 r., w: Polska i  Niemcy w Unii Europejskiej. Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Olszyńskiego, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 • System Narodów Zjednoczonych, w: Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Łaźniewskiej i P. Deszczyńskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Członkostwo Polski w Europejskim Banku Inwestycyjnym w: 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. E. Latoszek, A. Stępniak, A. Kłos, M. Krzemiński, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014,
 • E. Latoszek, M. Proczek, Polityka współpracy rozwojowej UE po 1. maja 2004 r. – rola Polski w: Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), red. K. A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014,
 • M. Proczek, A. Pałac Waluty alternatywne- matrix czy rzeczywistość? w: Fikcja czy rzeczywistość, matrix w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Osińskiego, Ofizyna Wyd. SGH, Warszawa 2015.


Wybrane artykuły naukowe
 • Republika Federalna Niemiec a budowa Unii Gospodarczej i Walutowej, „Prace i Materiały”, zeszyt nr 258, IGŚ, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 • Środki finansowe otrzymywane z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich przez Polskę od 1 maja 2004 r. do końca 2006 r., „Zeszyty Naukowe. Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 16, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 • Polska a Europejski Bank Inwestycyjny, „Zeszyty Naukowe. Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 18, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 • Fundusz Badawczy Węgla i Stali jako instrument finansowy WE, „Seminaria naukowe – Rok akademicki 2006–2007 IHZiSE”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Z. Marciniaka, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2007.
 • Polityka monetarna w strefie euro, w: Europejska Integracja Monetarna od A do Z, „Bank i Kredyt”, nr 6/2008, dodatek.
 • Perspektywa finansowa UE ze szczególnym uwzględnieniem lat 2007–2013, „Zeszyty Naukowe. Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 24, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009. 
 • Budżety organizacji międzynarodowych versus budżet ogólny Wspólnot Europejskich, „Seminaria Naukowe. Rok akademicki 2008–2009 IHZiSE”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Z. Marciniaka, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010. 
 • Instrumenty wspierające wzrost  innowacyjności polskich MSP na przykładzie PO Innowacyjna gospodarka,  razem z E. Latoszek, „Problemy Zarządzania”, nr 1(27), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Europejski Fundusz Rozwoju jako instytucjonalna forma pomocy rozwojowej Unii Europejskiej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, Zeszyt Naukowy 102, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2010.
 • Działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rzecz równoważenia rozwoju państw członkowskich, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, nr 2(18)/2014,
 • Razem z E. Osuch-Rak, Kierunki rozwoju finansowania ekoinnowacji w Polsce – perspektywa na lata 2014–2020, Studia et Ecologiae et Bioethicae, Zeszyt 12(2014)2, 
 • Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014–2020 – znaczenie dla Polski, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Nr 2(22)/2015.   
 • Stara – nowa rola SDR w międzynarodowym systemie walutowym, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Nr 1(47)/2016.   
 • Razem z E. Osuch-Rak, Monitorowanie zrównoważonego rozwoju w UE i w Polsce na przykładzie emisji „gazów cieplarnianych” w przemyśle chemicznym, Przemysł Chemiczny Przem. Chem., 95, nr 7, 2016.