Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. prof. nadzw. SGH Magdalena Proczek

 


​​M. Proczek.jpg

 

Prof. SGH, dr hab. Magdalena Proczek

Pracownik naukowo-dydaktyczny SGH, Centrum Europejskiego UW i innych uczelni ekonomicznych oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Wykonawca i współwykonawca badań w ramach podtrzymania potencjału badawczego jednostki, statutowych, własnych. Kierownik i koordynator oraz wykonawca projektów Jean Monnet Permanent Course, ERASMUS+, KBN, MNiSW, NBP, MSZ, NCN, opiekun Europejskiego Forum Studentów AEGEE w SGH, członek Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse, członek Rady Naukowej KES, sekretarz i członek w komisjach obron doktorskich, członek w komisjach egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim, elektor, członek Komisji ds. Stypendiów Doktorskich, prelegent, autor materiałów e-learningowych, promotor ponad 250 prac dyplomowych, recenzent, autor i współautor publikacji, redaktor naukowy, koordynator przedmiotu Finanse międzynarodowe. Prowadzi wykłady, konwersatoria, seminaria i ćwiczenia. Uczestnik konferencji, wykonawca i kierownik grantów, opiekun doktorantów, członek komisji rekrutacyjnej do SGH, PECSA, ZNP oraz PTE, członek komitetu redakcyjnego The Review of European Affairs.

Absolwentka Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego i studiów podyplomowych Ochrona własności intelektualnej na UMCS. Podjęła współpracę m.in. z: Bankiem Światowym, UNDP, UNHCR, Amnesty International, Fundacją R. Schumana, Ambasadą Stanów Zjednoczonych, KSAP, NBP, Ministerstwem Finansów, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. Uczestnik licznych szkoleń zawodowych, egzamin z języka niemieckiego zdany na ocenę bardzo dobrą w MSZ. Promotor nagrodzonej w 2015 r. II  miejscem pracy licencjackiej J. Ornoch w konkursie z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych UE organizowanym przez PIE Europe Direct oraz CE im. R. Schumana w Bydgoszczy. Uczestnik wielu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe (metody szybkiego uczenia się, metody skutecznego przekazu dydaktycznego, emisja głosu, grywalizcja, innowacyjne metody przekazu i prezentacji, audyt i doradztwo europejskie, kurs florystyczny, europejskie programy edukacyjne, itp.). Zarejestrowana w bazie kandydatów na członków organów nadzorczych.

 

Nagrody

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną – 2002 r.

Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – 2004 r.

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną – 2004 r.

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora SGH za pracę doktorską – 2005 r.

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną – 2008 r.

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną – 2014 r.

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną – 2015 r.

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną – 2016 r.

Nagroda indywidualna I stopnia Rektora SGH za rozprawę habilitacyjną – 2016 r.

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną – 2017 r.

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGH za działalność naukową – 2018 r.

Nagroda zespołowa II stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną – 2018 r.

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora SGH za działalność naukową – 2019 r.

Nagroda zespołowa III stopnia Rektora SGH za działalność naukową – 2019 r.

Nagroda zespołowa II stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną – 2019 r.

Nagroda zespołowa III stopnia Rektora SGH za działalność  organizacyjną – 2019 r.

Nagroda zespołowa III stopnia Rektora SGH za działalność naukową – 2020 r.

Nagroda zespołowa III stopnia Rektora SGH za działalność  organizacyjną – 2020 r.

 

Projekty

Jean Monnet Permanent Course, (1995-1998), kierownik prof. dr hab. K. Michałowska-Gorywoda, wykonawca.

Pogłębianie procesów integracyjnych w XXI w. Wyzwania dla Polski, Komitet Badań Nauko­wych, 10.2002-12.2003, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca.

prelekcje na temat integracji europejskiej oraz opracowanie materiału edukacyjnego na stronę internetową, Fundacją R. Schumana, Edukacja ekonomiczna, 2005-2006, współpraca.

konferencja międzynarodowa „Europa +/– 50” w 50. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, referat pt. Między Europą socjalną a liberalną.

Europejska integracja walutowa od A do Z, Edukacja ekonomiczna, NBP/SGH, 2008-2009, kierownik prof. dr hab. W. Pacho, wykonawca.

Przygotowanie oraz prowadzenie studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, WNE UW/NBP, Edukacja ekonomiczna, 2010-2014, kierownik prof. dr hab. K. Opolski, wykonawca.

Rola organizacji między­narodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie w warunkach kryzysu finansowego i gospo­dar­czego. Skutki dla Polski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż­szego (nr 3246/B/H03/2010/38), 2010–2013, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca i sekretarz.

Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, Opus 4, NCN (nr UMO – 2012/07/B/HS4/00309), 2013-2015, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca.

Akademia Młodego Europejczyka, Jean Monnet - Lifelong Learnig Programm / PECSA, 1.09.2013-31.08.2014, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca.

Akademia Młodego Europejczyka, Edukacja ekonomiczna; NBP/PECSA, 23.12.2013-18.01.2015, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca.

Konferencja międzynarodowa 10 lat członkowstwa Polski w Unii,  Edukacja ekonomiczna, KE/PECSA, 14 maj 2014, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, prowadzenie panelu oraz napisanie materiału do publikacji.

Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg),  Jean Monnet Programme, ERASMUS +/MSZ/PECSA, SGH, 1.07. 2014-31.08.2015, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca, redaktor naukowy i autor publikacji.

Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a new Economic, Social&Geopolitical Settlement, Jean Monnet "Modules, Chairs and Centers of Excellence", ERASMUS +/PECSA, SGH, 1.09. 2016-31.08.2019, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca.

L'Académie du Jeune Européen 2, Jean Monnet "Policy Debate with academic world", ERASMUS +/PECSA, SGH, 1.09.2016-28.02.2018, kierownik dr A. Szczerba-Zawada, wykonawca.

Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities (EUSHARE), Jean Monnet "Support to Associations", ERASMUS +/PECSA, 1.09.2016-31.08.2019, kierownik dr M. Pachocka, wykonawca.

Advanced Learning and Inclusive Environment for Higher Education through greater knowledge and understanding of migration, Partnerstwa Strategiczne, ERASMUS +/PJATK, Aalto Univeristy (Finlandia), Technopolis City of Athens S.A. (Grecja), University of the West of Scotland (Wielka Brytania), Glyndwr University (Wielka Brytania), SGH, 1.09.2016-31.08.2019, kierownik i wykonawca.

Niemiecki na 5. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, m. st. Warszawa, 2016–2017, wykonawca.

Różni i Równi. Warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2016–2017, wykonawca.

Lokalnie-Niebanalnie. 100 projektów na 100-lecie Niepodległości, Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, 2018, wykonawca.

#Poznaj: Unia Europejska, m. st. Warszawa (Biuro Edukacji), 2018–2019, wykonawca.

Różni i Równi. Kurs e-learningowy dla nauczycieli i edukatorów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2018, wykonawca.

Jean Monnet Module on the European Union Multidimensional Strategy for Tackling Africa’s Challenges (EU4AFRI), Erasmus +, Jean Monnet Activities 2018, 1.09.2019-31.08.2022, kierownik i wykonawca.

 

Dorobek naukowy, stan na koniec 2021 r.

1.      E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, D. W. Elipsa, Warszawa 2001, ss. 62–189.

2.      E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Wydanie drugie, D. W. Elipsa, Warszawa 2002, ss. 63–191.

3.      M. Proczek, Dochody i wydatki z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w: Integracja europejska w perspektywie XXI wieku. Wyzwania dla Polski, E. Latoszek (red.), D. W. Elipsa,  Warszawa 2003, ss. 78–111.

4.      M. Proczek, Miejsce Polski w finansowaniu działalności oraz strukturze wydatków Wspólnot Europejskich w: Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, G. Wojtkowska-Łodej (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2003, ss. 83–106.

5.      M. Proczek, Miejsce Polski w finansowaniu działalności oraz strukturze wydatków Wspólnot Europejskich w: Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, G. Wojtkowska-Łodej (red.), Wydanie drugie, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2004, ss. 89–112.

6.      M. Proczek, Republika Federalna Niemiec a budowa Unii Gospodarczej i Walutowej, Prace i Materiały, nr 258  IGŚ, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2004.

7.      M. Proczek, Środki finansowe otrzymywane z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich przez Polskę od 1 maja 2004 r. do końca 2006 r., Zeszyty Naukowe. Kolegium Gospodarki Światowej, nr 16, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2004, ss. 39–56.

8.      M. Proczek, Pomoc finansowa z Funduszu Spójności dla Polski w ramach obecnej Perspektywy Finansowej w: Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka Światowa na progu XXI wieku, J. Bilski, A. Kłysik-Uryszek (red.), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005, ss. 193–210.

9.      M. Proczek, Polska a Europejski Bank Inwestycyjny, Zeszyty Naukowe. Kolegium Gospodarki Światowej, nr 18, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2005, ss. 81–97.

10.  E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, D. W. Elipsa, Warszawa 2006, ss. 82–279.

11.  M. Proczek, Polska a pozabudżetowe środki finansowe UE w latach 2004–2006 w: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004–2006. Wybrane zagadnienia, H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2007, ss. 237–262.

12.  E. Latoszek, M. Proczek, Specyfika biurokracji Unii Europejskiej w: Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, K. Zuba (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 151–166.

13.  M. Proczek, Fundusz Badawczy Węgla i Stali jako instrument finansowy WE, Seminaria naukowe – Rok akademicki 2006–2007 IHZiSE, Z. Marciniak (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2007, ss. 119–140.

14.  M. Proczek, Pakt Stabilności i Wzrostu a polityka budżetowa Niemiec w: Dokąd zmierzają Niemcy. Reformy polityczne, gospodarcze i społeczne, B. Brocka-Palacz (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008, ss. 53–70.

15.  M. Proczek, Wsparcie finansowe dla sektora MSP w Polsce z funduszy strukturalnych w latach 2004–2006 w: Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, E. Latoszek (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008, ss. 139–171.

16.  M. Proczek, Polityka monetarna w strefie euro w: Europejska Integracja Monetarna od A do Z, Bank i Kredyt, nr 6/2008, NBP, Warszawa 2008, ss. 3–31.

17.  M. Proczek, M. Janczak, Przegląd budżetu ogólnego – stanowisko Polski w: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego, H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009, ss. 71–100.

18.  M. Proczek, M. Janczak, Budżet Wspólnot Europejskich w nowej perspektywie w: Polska – Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i Perspektywy, W. Małachowski (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009, ss. 65–82.

19.  M. Proczek, Polityka monetarna w strefie euro w: Europejska Integracja Monetarna od A do Z, W. Pacho (red.), NBP, Warszawa 2009, ss. 147–175.

20.  M. Proczek, Perspektywa finansowa UE ze szczególnym uwzględnieniem lat 2007–2013, Zeszyty Naukowe. Kolegium Gospodarki Światowej, nr 24, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009, ss. 78–110.

21.  M. Proczek, Polska pomoc rozwojowa w: Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku, E. Latoszek (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010, ss. 159–191.

22.  M. Proczek, Budżety organizacji międzynarodowych versus budżet ogólny Wspólnot Europejskich w: Seminaria Naukowe. Rok akademicki 2008–2009, Z. Marciniak (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010, ss. 98–121.

23.  E. Latoszek, M. Proczek, Instrumenty wspierające wzrost innowacyjności polskich MSP na przykładzie PO Innowacyjna gospodarka, Problemy Zarządzania, nr 1(27), WZ UW, Warszawa 2010, ss. 136–158.

24.  M. Proczek, Europejski Fundusz Rozwoju jako instytucjonalna forma pomocy rozwojowej Unii Europejskiej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 102, D. W. ELIPSA, Warszawa 2010, ss. 19–41.

25.  M. Proczek, M. Janczak, Niemieckie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na tle Europy Środkowej oraz polskie BIZ w RFN po 2000 r. w: Polska i  Niemcy w Unii Europejskiej. Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji, J. Olszyński (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010, ss. 253–273.

26.  M. Proczek, M. Chrzanowska, E-book do studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, WNE Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, http://piotr.wseip.edu.pl/pliki/ebook.pdf.

27.  M. Proczek, M. Czajkowska, Current Challenges in Refugees Protection, Zeszyty Naukowe Wydziału Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010.

28.  M. Proczek, System Narodów Zjednoczonych w: Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, E. Łaźniewska i P. Deszczyński (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 158–186.

29.  M. Proczek, Geneza procesów integracyjnych oraz pierwsza faza integracji w Ameryce Łacińskiej w: Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty praktycznej działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej, E. Latoszek, M. Proczek (red.), D. W. Elipsa, Warszawa 2012, ss. 35–58.

30.  M. Proczek, Międzyrządowe organizacje międzynarodowe. Finansowanie działalności – przykład ONZ i MFW, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013.

31.  M. Proczek, Polska pomoc na rzecz rozwoju w: Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie,  E. Latoszek, M. Proczek (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013, ss. 239–278.

32.  M. Proczek, Członkostwo Polski w Europejskim Banku Inwestycyjnym w: 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, E. Latoszek, A Stępniak, A. Kłos, M. Krzemiński (red.), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ss. 285306.

33.  M. Proczek, E. Latoszek, Polityka współpracy rozwojowej UE po 1. maja 2004 r. rola Polski w: Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (20042014), K. A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski (red.), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014, ss. 203227.

34.  M. Proczek, Działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rzecz równoważenia rozwoju państw członkowskich, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, nr 2(18)/2014, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014, ss. 5173.

35.  M. Proczek, E. Osuch-Rak, Kierunki rozwoju finansowania ekoinnowacji w Polsce perspektywa na lata 2014–2020, Studia et Ecologiae et Bioethicae, nr 12(2014)2, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, ss. 85106.

36.  M. Proczek, The EU budget: the reform of own resources w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak (red.), D. W. Elipsa, Warszawa 2015, ss. 461479.

37.  M. Proczek, A. Pałac, Waluty alternatywne matrix czy rzeczywistość? w: Fikcja czy rzeczywistość, matrix w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym, J. Osiński (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2015, ss. 171191.

38.  M. Proczek, Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014–2020 – znaczenie dla Polski w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace nr 2(22)/2015, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2015, ss. 111141.

39.  M. Proczek, Stara – nowa rola SDR w międzynarodowym systemie walutowym, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 1(47)/2016, ss. 119132.

40.  M. Proczek, E. Osuch-Rak, Monitorowanie zrównoważonego rozwoju w UE i w Polsce na przykładzie emisji „gazów cieplarnianych” w przemyśle chemicznym, Przemysł Chemiczny 2016, nr 95/7, ss. 1271–1276.

41.  M. Proczek, Działalność MFW na rzecz stabilności oraz równoważenia rozwoju państw członkowskich oraz gospodarki światowej w: Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska (red.), D. W. Elipsa, Warszawa 2016, ss. 101–130.

42.  M. Proczek, E. Osuch-Rak, Zrównoważony rozwój w działalności UE – na przykładzie realizacji i monitorowania środowiskowych priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju, Studia et Ecologiae et Bioethicae, nr 14(2016)3, Wyd. UKSW, Warszawa 2016, ss. 193–222.

43.  M. Proczek, P. Pajda, Mechanizmy korekcyjne w zasobach własnych budżetu Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rabatu brytyjskiego, Studia Europejskie CE UW 2017, nr 1, ss. 119136.

44.  M. Proczek, P. Szczepańska, Nadużycia i oszustwa finansowe a działalność Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne 2017,  nr 319, ss. 214223.

45.  M. Proczek, R. Michałkiewicz, Ochrona monopolowa w ramach polityki konkurencji Unii Europejskiej, The Review of European Affairs 2017,  tom 1, nr 2,  ss. 113125.

46.  M. Proczek, E. Osuch-Rak, J. Surała, European Neighbourhood Instrument as a New Tool for the Implementation of the European Neighbourhood Policy w: European Security and Stability in a Complex Global Order The Case of Neighbourhood Policy, E. Latoszek, M. Proczek, M. Dziembała, A. Masłoń-Oracz, A. Kłos (red.), D. W. Elipsa, Warszawa 2017, ss. 6782.

47.  M. Proczek, A. Masłoń-Oracz, Klastry a zrównoważony rozwój Unii Europejskiej w świetle inteligentnej specjalizacji na przykładzie Mazowieckiego Klastra Chemicznego, Przemysł Chemiczny 2017, nr 96/8, ss. 1621–1624.

48.  M. Proczek, J. Surała, The Council of Europe Development Bank and its Activities in the Context of Global Public Goods, w: Yearbook of the Institute East-Central Europe 2017, nr (15)4, ss. 4769.

49.  M. Proczek, Jeśli nie euro, to co? w:  Unia Europejska. Istota. Szanse. Wyzwania, E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski (red.), CeDeWu, Warszawa 2018, s. 161182.

50.  M. Proczek, R. Michałkiewicz, Pozycja dominująca w UE a jej nadużywanie ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa brytyjskiego, Studia Europejskie, Nr 1(85)/2018, ss. 141157.

51.  M. Proczek, The Eastern Caribbean Currency Union versus the optimal monetary area,  Proceedings of 4th International Conference on European Integration 2018, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrawa 2018, ss. 12161224.

52.  M. Proczek, E. Osuch-Rak, P. Szczepańska, Od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki uczącej się – współczesna polityka innowacyjna UE a gospodarcze wyzwania globalne, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 372(2018), ss. 122135.

53.  M. Proczek, E. Osuch-Rak, J. Surała, EU Budget Challenged by the Present Migration and Refugee Crises – External Dimension of Actions, Studia Europejskie, Nr 4/2018, ss. 183197.

54.  M. Proczek, E. Osuch-Rak, Uwarunkowania instytucjonalne, społeczne i kulturowe systemów innowacji – przykład Kataru, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Sołecznego Studia i Prace, Nr 4(2018), ss. 199–219.

55.  M. Proczek, E. Osuch-Rak, EU development assistance instruments under the EU budget w: Promoting values, stability and economic prosperity of the EU in the changing world (in the global context),  E. Latoszek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, O. Barburska (red.), D. W. Elipsa, Warszawa 2019, ss. 116133.

56.  M. Proczek, Carpathian Euroregion. The Specific Character of the Euroregion and the Financing of its Activities, based on the Example of Poland as a Party, Eurolimes 2728 (2019), ss. 243258.

57.  K. Skorupska, M. Proczek, M. Pachocka i in., Teaching textbook for educators: Understanding Migration Processes, Wyd. Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa 2019.

58.  M. Proczek, E. Osuch-Rak, Poznaj: Unia Europejska, Fundacja Edukacja dla Nas, Warszawa 2019.

59.  M. Proczek, E. Osuch-Rak, Design Thinking w edukacji, Fundacja Edukacja dla Nas, Warszawa 2019.

60.  M. Proczek, Poland and the EU Budget: what to make of it? w: Poland in the Single Market: Politics, Economics,mthe Euro, A. Visvizi, A. Matysek-Jędrych, K. Mroczek-Dąbrowska (red.), Routledge, Londyn 2020, ss. 183198.

61.  M. Proczek, E. Osuch Rak, M. Pachocka, Design thinking as a framework for identifying, examining, and addressing wicked problems and challenges related to migration w: Right to the City, Performing Arts and Migration, R. Paltrinieri, P. Parmiggiani, M. Moralli (red.), Franko Angeli, Milan 2020, ss. 142–158.

62.  M. Proczek, E. Osuch-Rak, Relacje UE z Afryką ważniejsze niż kiedykolwiek, Gazeta SGH: dwutygodnik Szkoły Głównej Handlowej, Open Access 2020, ss. 1–3.

63.  M. Proczek, A. Balkiweicz-Żerek, Aktorzy instytucjonalni w procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw w: Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań aktorzy, rynki, współzależności i zagrożenia, J. Stryjek, M. Zajaczkowski (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2020, ss. 401–414.

64.  M. Proczek, E. Osuch-Rak, The Nature of Development Aid Effectiveness and the EU’s Approach Towards it, Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrawa 2020, ss. 713–722.

65.  M. Proczek, E. Osuch-Rak, The Effectiveness of Development Aid EU as a Leader?, European Research Studies Journal 2021, Vol. 21, No 4, ss. 583600.

66.  M. Proczek, Finansowanie działalności organizacji międzynarodowych w: Finanse miedzynarodowe. Kompendium wiedzy, M. Proczek, A. Kłos, E. Latoszek (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2021, ss. 221–237.