Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. Ewa Latoszek - publikacje

 
Wybrane publikacje:

 • E.Latoszek, A. Kłos, „Transatlantycki wymiar wspólnej polityki handlowej. Unia Europejska i USA- gospodarcze partnerstwo i rywalizacja”, rozdział 8 w : J.Galster, A.Szczerba- Zawada (red. nauk) “Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka”, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Waszawa 2016, s. 169-192
 • E. Latoszek, A. Kłos, „Role of Poland in financing reforms in the countries of the Eastern Partnership”, w: Carlos Eduardo Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, Ioan Horga, Anatoliy  Kruglashov, Ewa Latoszek, Marta Pachocka, Vasile Cucerescu(red. nauk.) "EU relations with Eastern Partnership: strategy, opportunities and challenges",Chisinau-Chernivtsi-Tbilisi, 2016, s. 77-110.
 • E.Latoszek, M.Proczek, M.Krukowska (red. nauk.) “ Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych”, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2016, ss. 298

 • E. Latoszek , M. Proczek, A. Kłos, M.Pachocka, E. Osuch-Rak (red. nauk.), : Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), Dom Wyd.   Elipsa, Warszawa, 2015, ss.729

 • E.Latoszek, A. Stępniak (red. nauk.): „Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej”, Akademia Młodego Europejczyka/ Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2014, ss.288,

 • E.Latoszek, A. Stępniak, A.Kłos, M.Krzemiński (red. nauk.) „10 lat członkostwa Polski w    Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy”, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ss.306,
 • E.Latoszek, M.Proczek (red. nauk. ), Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013, ss.345. 
 •  
 • E.Latoszek, k. Sacharski, Instrumenty zarządzania kryzysem w obszarze polityki budżetowej w Unii Gospodarczej i Walutowej, Studia Europejskiej, CE UW, nr 3/2013.
 •  
 • Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, praca zbiorowa pod red. nauk. J. Osińskiego, autor rozdziału pt. "Polityka gospodarcza Unii Gospodarczej i Walutowej od początku kryzysu i po nim”, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013. 
 •  
 • European Integration Process in the new regional and global settings, praca zespołowa pod red. E. Latoszek oraz E. Kotowskiej, A. Nowaka, A.Stępniaka, wyd. SGH, UW, Komisja Europejska, Warszawa 2012, s. 422, udział własny 40%. 
 •  
 • E.Latoszek, A.Masłoń- Oracz, European Integration Process in the New Regional and Global Settings, report on outcomes of the conference, ACTA Oeconomica, Vol.62(1), pp.93-98 (2012), Budapest.
 •  
 • Teoretyczne koncepcje integracji  regionalnej a efekty działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej, praca zespołowa pod red. E. Latoszek, M. Proczek, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2012, s.197, udział własny 35%.
 •  
 • ;Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie  XX i XXI wieku, praca zespołowa pod red. nauk. E. Latoszek, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010, s.185, udział własny 60%.
 •  
 • Instrumenty wspierające wzrost  innowacyjności polskich MSP na przykładzie PO Innowacyjna gospodarka, współautorstwo z M. Proczek  w: Problemy Zarządzania nr 1(27), WZ UW, Warszawa 2010, s. 136–158.
 •  
 • Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, praca zbiorowa pod red. nauk. J. Osińskiego, autor rozdziału pt. „Działania MFW na rzecz stabilizowania międzynarodowych finansów”, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009, s.120, udział własny 20%.
 •  
 • Finansowanie MSP w Polsce ze środków UE jako czynnik wpływający na  konkurencyjność przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. nauk. E. Latoszek, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa grudzień 2008, s.223, udział własny 50%.
 •  
 • Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa 2007, s. 622, praca własna.
 •  
 • Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2006, łącznie 672 ​strony, współautorzy: M. Proczek, J. Dylejko, udział własny s. 495, tj.   74%  tekstu.​
 •  
 • J.Bilski, A. Kłysik- Uryszek (red. nauk.): Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka Światowa na progu XXI wieku,autor rozdziału: Fundusze strukturalne szansą rozwoju i poprawy konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego, t. I , Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005. s. 355, s. 171- 193.
 •  
 • J.Kitowski (red.nauk.), Central and Eastern Europe at the Threshold of European Union- an Opening Balance, współautor rozdziału ”Role of State in Creation of European Socio- Economic Infrastructure ,IGiPZ PAN, Warszawa 2004, s.538, s.29-51,  udział własny w rozdziale 35%.
 •  
 • Wspólna polityka handlowa Wspólnot Europejskich. Skutki dla Polski.- rozdział w pracy zbiorowej :Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po roku 2004, SGH, Warszawa 2003 (nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu), 388, s. 225-249.
 •  
 • Influence of FDI in Polish economy- rozdział w : K.Żukrowska, D.Sobczak(ed) : Eastward Enlargement of the Eurozone, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa 2003, s. 223, s.103-131.
 •  
 • Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność. Podręcznik akademicki, praca zespołowa z prof. dr hab. E. Latoszek, Wydanie II, poprawione, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 •  
 • Social attitude in Poland towards integration with the EU  in: Europe’s New Destiny,   Official Publications of the European Commission, Luxembourg 2001, 158, s. 99- 115. 
 •  
 • Wykorzystanie środków pomocowych z funduszy strukturalnych a konkurencyjność gospodarek ( na przykładzie Irlandii) w: J.Bossak, W.Bieńkowski (red. nauk.): Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie iintegracji z Unią Europejską i globalizacji, t. I, IGŚ SGH, Warszawa 2000,s.327, s. 313-327.
 •  
 • Polityka traktatowa Wspólnoty Europejskiej wobec europejskich państw nieczłonkowskich, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999, str. 271.
 •  
 • Unia Europejska , Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997r. -  kolejne wydania w: 1998r. i  1999r., współautor ( 3 arkusze ).
 •  
 • Wspólnota Europejska – podręcznik dla studentów, praca zbiorowa pod red. nauk. K. Michałowskiej- Gorywoda, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 1994r., s. 312, współautor,( 3 arkusze ). 
Artykuły: 

 • Instrumenty UE wspierające innowacyjność polskich MSP na przykładzie PO Innowacyjna Gospodarka, Problemy Zarządzania nr 1/2010, UW (publikacja wyróżniona w Journal Citation Reports),
 • E.Latoszek, A.Masłoń- Oracz, European Inegration Process in the New Regional and Global Settings, report on outcomes of the conference, ACTA Oeconomica, Vol.62(1), pp.93-98 (2012), Budapest,   
 • E.Latoszek, K. Sacharski, Instrumenty zarządzania kryzysem w obszarze polityki budżetowej w Unii Gospodarczej i Walutowej, Studia Europejskiej, CE UW, nr 3/2013  
 • E.Latoszek, M. Speczik “Perspektywy uwolnienia rynku gazu w Polsce”’  Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- Społecznego “Studia i Prace”, nr 3 (19)/2014, Oficyna Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s.71-90  
 • E.Latoszek, A.Kłos „Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji, jako nowe ramy instytucjonalne współpracy gospodarczej między UE a USA” ,  Studia Europejskie nr 3/ 2014, Centrum Europejskie UW,ss.51-72   
 • E. Latoszek, A. Kłos, Źródła finansowania reform w państwach Partnerstwa Wschodniego [w:] Studia Europejskie, nr 3/2015 (7 pkt.) Centrum Europejskie UW, Warszawa, 2015 
 • E. Latoszek, A. Kłos, „Polityka konkurencji Unii Europejskiej w warunkach globalizacji gospodarki światowej”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- Społecznego, Studia i Prace nr 28/2016;    

Referaty naukowe (wybrane pozycje):     

 • Referat pt.: Rola organizacji międzynarodowych w monitorowaniu i zapobieganiu kryzysowi ekonomicznemu, konferencja „ Nauki ekonomiczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, Kolegium Ekonomiczno- Społeczne, SGH, Warszawa 2009r.   
 • Referat pt.: Wykorzystanie funduszy pomocowych z UE, konferencja „Gospodarka w warunkach integracji europejskiej”, PWSZ, Płock, 2009   Referat „International organizations and their policy via the financial crisis,konferencja międzynarodowa „Lessons from the global financial crisis”, Bank Światowy, Seul, Korea 2009   
 • Referat pt.:  Pomoc dla MSP w latach 2007-2013 z funduszy strukturalnych UE, konferencja „Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, PWSZ, Płock 2010  
 • Referat pt.:  Priorities of Polish Presidency and the integration process in EU, międzynarodowe seminarium naukowe  “Integration process in the new regional and global process”, Komsja Europejska, DG Research, 2010  
 • Referat pt.: Polish development cooperation and humanitarian assistance, seminarium naukowe “Development policy and development assistance for the developing countries”, Katedra Studiów Politycznych, SGH, Warszawa 2011, koordynator i kierownik projektu   
 • Referat pt.: “Europe 2020- How to take the full advantage of the European Integration in the new regional and global settings, konferencja międzynarodowa “European Integration Process in the new regional and global settings”,kordynacja i organizacja merytoryczna konferencji, prowadzenie sesji otwierajacej oraz sesji końcowej. Współorganizatorzy: SGH, Komisja Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, MSZ, Narodowy Bank Polski, Parlament Europejski, Ministerstwo Gospodarki, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011   
 • Przygotowanie merytoryczne, organizacja i moderowanie panelu pt.: The cross- border and interdisciplinary character of European Studies , konferencja oddziałów krajowych sieci ECSA- European Community Studies Association z  państw UE, Japonii, Korei, USA, Argentyny i Wenezueli, Universitat Internacional de Catalunya,   Barcelona 2012;  
 • Referat pt. „Role of Poland in financing reforms in the countries of the Eastern Partnership” podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. "EU relations with Eastern Partnership: strategy, opportunities and challenges", organizowanej przez ECSA-Moldova w ramach projektu Jean Monnet współfinansowanego ze środków UE, w dniach 20-21 kwietnia 2016 r. na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza, Ukraina 10. 
 • Referat pt.: „The background, challenges and obstacles in coordinating the FPs Project”, Debata w Parlamencie Europejskim pt.:„Clossing the Success Gap in R&I Framework Programmes”, Parlament Europejski, Bruksela, 29 czerwca 2016 ( Public Hearing zorganizowany przez : ECR – Europosła Z.Krasnodębskiego