Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Agnieszka Kłos – publikacje

 
Books:
 •  „10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy”, pod red. Ewy Latoszek, Andrzeja Stępniaka, Agnieszki Kłos i Macieja Krzemińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 • red. E. Latoszek, A. Stępniak, A. Kłos, M. Krzemiński 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej; „Partnerstwo Wschodnie jako nowa forma współpracy Unii Europejskiej  z państwami trzecimi”, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014. 
 • red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), D. W. Elipsa, Warszawa 2015.
Articles: 
 • A. Kłos „Program aktywizacji obszarów wiejskich jako przygotowanie do absorpcji funduszy strukturalnych w Polsce”, [w:] „Polska w Unii Europejskiej. Wstępny bilans członkostwa”, Politechnika Radomska 2006.
 •  
 • A. Kłos „Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności Polski Wschodniej”, [w:] „Współpraca gospodarcza Polski z wschodnimi krajami sąsiedzkimi oraz Estonią, Łotwą i Mołdową”, Politechnika Radomska 2008. 
 •  
 • A. Kłos „Structural funds in the light of the Act on Public Finance”, [w:] „Structural fonds for the socio-economics development of the Łódź Region in the perspective of experiences of polish regions”, Politechnika Łódzka 2008.
 •  
 • A. Kłos„The system of funding operational programmes in Poland: implications for public finance”,[w:] „Warsaw Forum of Economic Sociology”, Volume 2 Number 2 (4) Autumn 2011 pod red. n. prof.  Juliusza Gardawskiego , SGH, Warszawa 2012.
 •  
 •  A. Kłos „System finansowania programów operacyjnych w Polsce – implikacje dla stanu finansów publicznych”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, nr 4 (12)/2012, SGH, Warszawa 2012.
 •  
 • A. Kłos “Zaostrzenia makroekonomiczne w Unii Europejskiej a realizacja polityki regionalnej w Polsce”, [w:] „Studia Europejskie” Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 •  
 • A. Kłos “Euro - wspólna waluta” [w:] „Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej”, red. nauk. E. Latoszek, A. Stępniaka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014.
 •  
 • A. Kłos, E. Latoszek „Polityka konkurencji Unii Europejskiej a jej realizacja na poziomie państwa - przykład Polski” [w:] „Polityka publiczna we współczesnym państwie”, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 •  
 • A. Kłos, E. Latoszek „Partnerstwo Wschodnie, jako nowa forma współpracy Unii Europejskiej z państwami trzecimi” [w:] „10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 •  
 • A. Kłos, E. Latoszek “Eastern Partnership as a new form of the European Union’s cooperation with third countries” [w:] „EU Eastern Partnership- from Capacities to Excellence”, Tatyana Murawska red. nauk., University of Latvia, Ryga 2014, International Scientific E-Book
 •  
 • .A. Kłos, E. Latoszek „Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji, jako nowe ramy instytucjonalne współpracy gospodarczej między UE a USA” [w:] Studia Europejskie, Numer 3/2014, Warszawa 2014

 • A. Kłos, „Polityka fiskalna w strefie euro - implikacje dla Polski”, Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski 2015-2019. W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia, red. Z. Czachór, Biuro Analiz Sejmowych, 2016

 • E. Latoszek, A. Kłos, Źródła finansowania reform w państwach Partnerstwa Wschodniego Studia Europejskie, nr 3/2015 (7 pkt.) Centrum Europejskie UW, Warszawa, 2015

 • A. Kłos, „Przegląd reguł fiskalnych w wybranych państwach Unii europejskiej”, J. Osiński, Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, KES, SGH, Warszawa, 2016

 • A.  Kłos  Polska reguła fiskalna” w Zmiany instytucjonalne i regulacyjne w handlu i finansach międzyanrodowych, Monografie Uczelni Vistula, Warszawa 2015.
   
 • A Kłos, The role of Repayable Financial Instruments in the Implementation Process of the Cohesion Policy, w Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg) red. E. Latoszek, M. Proczek,

 • A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak; D. W. Elipsa, Warszawa 2015.

 • E. Latoszek, A Kłos, The European Union Competition Policy in the Context of Globalisation of the World Economy, w Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg) red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak; D. W. Elipsa, Warszawa 2015.

 • A.  Kłos  New Sources of Own Resources of the European Union”, Studii Europene nr. 5, Uniunea Europeană și Europa de Est (I), Chişinău 2015.

 • A.  Kłos  Nowe źródła finansowania zasobów własnych Unii Europejskiej”, Studia z polityki publicznej nr 2(2)2014, KES SGH w Warszawie.

 • A. Kłos, „Rola instrumentów inżynierii finansowej w finansowaniu rozwoju regionalnego przez jednostki samorządu terytorialnego”, publikacja w książce pokonferencyjnej „Rozwój na peryferiach?, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., w dniu 26 listopada 2015 r. – w przygotowaniu.

 • E. Latoszek, A. Kłos, „Role of Poland in financing reforms in the countries of the Eastern Partnership”, red. Carlos Eduardo Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, Ioan Horga, Anatoliy Kruglashov, Ewa Latoszek, Marta Pachocka, Vasile Cucerescu "EU relations with Eastern Partnership: strategy, opportunities and challenges",Chisinau-Chernivtsi-Tbilisi, 2016

 • E. Latoszek, A. Kłos, „Polityka konkurencji Unii Europejskiej w warunkach globalizacji gospodarki światowej”, Studia SGH – w recenzji.

 • A. Kłos, „Instrumenty finansowe w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju”, publikacja w książce pokonferencyjnej lub punktowanych zeszytach naukowych, konferencja pt. „Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, w dniu 19 października 2016 r. – w recenzji.

 • A. Kłos, „Decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej - przyczyny i skutki gospodarcze”, publikacja w książce pokonferencyjnej lub punktowanych zeszytach naukowych, konferencja pt. „Unia Europejska w obliczu strategicznych wyzwań „Quo vadis Europo? O przyszłości UE z różnych perspektyw”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 20-21 października 2016 r. - w recenzji.

 • A. Kłos, “Financial instruments as a new model of implementing cohesion policy”, publikacja w książce pokonferencyjnej, pt. “Modern issues of EU’s development and relations between EU and Republic of Moldova”., 24-25 listopada 2016 r. , Academy of Economic Studies of Moldova, Chisinau, 2016 – w recenzji.