Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 stypendium naukowe dla doktoranta

 
Nazwa jednostki: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nazwa stanowiska: stypendium naukowe dla doktoranta

Szczegółowy opis:

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta
w ramach projektu NCN OPUS-20

Tytuł projektu: Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Szyszka

Nazwa jednostki: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Ekonomii Międzynarodowej,  

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia łącznie do max. 30 miesięcy

Termin rozpoczęcia pracy: 1 luty 2022 r.

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Wymagania:

1. obroniona praca magisterska w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub dyscyplinie psychologia;
2. status doktoranta w Szkole Doktorskiej na uczelni wyższej (na dzień rozpoczęcia współpracy);
3. dorobek naukowy, tj. co najmniej jedna publikacja naukowa indeksowana na liście MEIN; wystąpienia konferencyjne, udział w innych projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych na naukę, np. NCN, MEiN);
4.  pełna dyspozycyjności, tj. pełna dostępność telefoniczna i mailowa z kierownikami projektu, nieraz do 7 dni w tygodni. Dodatkowo oczekujemy dostępności w tygodniu do wyjazdów również poza Warszawę, celem rekrutacji osób badanych do projektu;
5.  znajomość makroekonomii lub psychologii przynajmniej w zakresie, jaki będzie wykorzystywany w ramach niniejszego projektu;
6. biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie;
7.  znajomość narzędzi badawczych do prowadzenia badań ankietowych oraz znajomość statystyki w zakresie umożliwiającym poprawny dobór próby oraz testowanie hipotez;
8.  bardzo dobra komunikatywność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz efektywnego zarządzania czasem, jak również wysoka sumienność w wykonywanych zadaniach i zdolność do pracy pod presją czasową.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w ramach projektu NCN OPUS-20 „Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce.“ (UMO-2020/39/B/HS4/00032). Do obowiązków Stypendysty należeć będzie: 
1.  skuteczne nawiązywanie kontaktów (mailem, telefonicznie, niekiedy osobiście, tj. spółek w Polsce) z przedstawicielami spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Włoch celem zachęcenia do uczestnictwa w procesie badawczym prowadzonym przez wyłonioną do współpracy agencję badawczą oraz ścisła współpraca z tą agencją w przeprowadzaniu wywiadów i/lub badań ankietowych wśród członków zarządów tych spółek;
2.  systematyczny przegląd literatury powiązanej z tematyką projektu badawczego i uczestnictwo w projektowaniu badań;
3.  współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych;
4.  pomoc w organizacji wizyt studyjnych i/lub konferencji naukowych w Polsce związanych z przyjazdem do Polski wykonawców projektu z Włoch;
5. opracowanie i wizualizację wyników badań prowadzonych w ramach projektu, jak również przygotowanie wyników do publikacji lub prezentacji konferencyjnych,
6.  inne zadania wyznaczane ad hoc przez Kierownika Projektu związane z realizacją projektu.

Zadania Stypendysty będą realizowane w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz pozostałymi wykonawcami. Od stypendysty wymagana będzie dyspozycyjność i elastyczność w dostosowaniu się do czasu pracy pozostałych członków zespołu.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 20.12.2021 g. 10.59
Forma składania ofert: 
email na adres: 
aszysz1@sgh.waw.pl 
marcin.rzeszutek@psych.uw.edu.pl 
akarpi1@sgh.waw.pl 

Warunki zatrudnienia:

1. Miejsce zatrudnienia: Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2. Wymiar pracy: oczekiwane jest zaangażowanie jak przy pełnym etacie (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowania studiów doktoranckich), oczekiwana dyspozycyjność i elastyczność w dostosowaniu się do czasu pracy pozostałych członków zespołu.
3. Okres stypendium – 6 miesięcy od dnia 1 lutego 2022 z możliwością przedłużenia łącznie do 30 miesięcy.
4. Wynagrodzenie: stypendium w wysokości: 5000 zł miesięcznie.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach, w tym listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych i innych osiągnięć naukowych;
2. list motywacyjny;
3. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis lub plik powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
4. kopie uzyskanych dyplomów.


Zastrzega się możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów. 
O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na wskazany kontaktowy adres e-mail z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się pomiędzy 10 a 14 stycznia 2022.  

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej. Zastrzega się możliwość niewyłonienia żadnego kandydata i powtórzenia konkursu.
 
 
 
 

 Wydarzenia