Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Badania naukowe

 

Strategia Kolegium Gospodarki Światowej na lata 2017 – 2025

Badania prowadzone w Kolegium Gospodarki Światowej dotyczą przede wszystkim:
międzynarodowych aspektów  funkcjonowania gospodarek narodowych, regionów, branż i przedsiębiorstw oraz integracji międzynarodowej, w tym w szczególności problematyki Unii Europejskiej. Badania, które można zaliczyć do pierwszej grupy tematycznej koncentrują się na problematyce międzynarodowej konkurencyjności Polski i innowacyjności jej gospodarki. Tym niemniej, ważne miejsce w dorobku badawczym pracowników kolegium zajmują ponadto opracowania dotyczące gospodarek Niemiec, Krajów Bałtyckich, krajów obu Ameryk i krajów Azji Wschodniej. Poza problematyką stanowiącą rdzeń badawczej działalności KGŚ, którą scharakteryzowano powyżej, podejmowane są inne tematy, aktualne, interesujące i ważne z punktu widzenia konkurencyjności gospodarek i przedsiębiorstw.
 
Program badawczy Kolegium Gospodarki Światowej na lata 2017-2025 nosi tytuł: 
Zmiany w gospodarce światowej a konkurencyjność gospodarek, regionów i przedsiębiorstw. Główne kierunki tego programu badawczego do roku 2020 to:
 1. Nowe zjawiska w gospodarce światowej i ich skutki dla Polski (m.in. nowe centra gospodarcze świata, globalizacja/ glokalizacja; globalne łańcuchy wartości; migracje międzynarodowe; porozumienia handlowe; ekonomia współdzielenia; rozwój technologii informacyjnych; ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw; zastosowanie Internetu).
 2. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej (m.in. zmiany strukturalne w UE, Polska w Unii Europejskiej, integracja azjatycka).
 3. Inteligentny, zrównoważony i inkluzywny rozwój społeczno-gospodarczy w warunkach globalizujących się rynków (m.in. digitalizacja, ICT, inkluzywność, energia, środowisko, czwarta rewolucja przemysłowa).
 4. Determinanty międzynarodowej konkurencyjności gospodarek, regionów, gałęzi, branż i przedsiębiorstw (m.in. instytucje; kapitał ludzki, kapitał finansowy, innowacje, handel zagraniczny, inwestycje bezpośrednie, transfer technologii, przedsiębiorczość międzynarodowa, internacjonalizacja i dezinternacjonalizacja przedsiębiorstw, konkurencyjność lokalizacji, urbanizacja, modele biznesowe, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, kulturowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, nowe zjawiska w marketingu, konsument na globalnym rynku).
 5. Nauki ekonomiczne dla polityki społeczno-gospodarczej (m.in. nowa polityka przemysłowa, polityka innowacyjna, polityka finansowa, międzynarodowa polityka ekonomiczna, polityka gospodarcza Unii Europejskiej i krajów strefy euro).
 

  

 

 Konkurs na finansowanie prac naukowych doktorantów KGŚ

 
Konkurs na finansowanie upowszechniania, promowania i popularyzowania prac naukowych doktorantów Kolegium Gospodarki Światowej SGH w roku 2019.
 
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora SGH nr 34 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie Zasad podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ogłaszam konkurs na finansowanie upowszechniania, promowania i popularyzowania osiągnięć naukowych uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej w roku 2019.
 
W ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego finansowane będzie upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie prac naukowych doktorantów Kolegium Gospodarki Światowej, których tok studiów obejmuje lata 2019-2020.
 
Wniosek powinien zawierać:
 1. Tytuł i opis pracy naukowej doktoranta (artykuł, opracowanie, referat), której upowszechnianie jest przedmiotem wniosku wraz z informacją o planowanym działaniu (np. publikacja w czasopiśmie, publikacja rozdziału w monografii, prezentacja na konferencji) i o związku tego osiągnięcia naukowego z rozprawą doktorską doktoranta.
 2. Tekst pracy naukowej wraz z recenzją i potwierdzeniem przyjęcia publikacji do druku lub referat wraz potwierdzeniem jego przyjęcia przez organizatorów konferencji.
 3. Opinię opiekuna naukowego/promotora potwierdzającą związek tematu tej pracy naukowej z rozprawą doktorską doktoranta.
 4. Kosztorys spełniający warunki opisane w Zarządzeniu Rektora SGH nr 34 z dnia 26.06.2019 roku.
Kryteria oceny składanych wniosków są następujące:
 1. Ranga konferencji (seminarium, konferencja ogólnokrajowa, konferencja międzynarodowa, konferencja cykliczna) – ocena od 0 do 10 pkt.
 2. Ranga czasopisma – punktacja zgodna z zasadami oceny parametrycznej
 3. Monografia – punktacja zgodna z zasadami oceny parametrycznej
Wnioski należy składać do dnia 16 września 2019 r. w Biurze Kolegium Gospodarki Światowej (budynek M, pok. 130 ul. Madalińskiego 6/8) oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres elaw@sgh.waw.pl
 
 

 Konkurs na zadania badawcze

 

​Konkurs  na zadania badawcze finansowane w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, które realizowane będą przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej w roku 2019.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora SGH nr 34 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie Zasad podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2019 r., ogłaszam  konkurs na zadania badawcze finansowane w ramach ww.  subwencji, które realizowane będą przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej
 
W ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego finansowane będą zadania badawcze obejmujące realizację badań naukowych i czynności z nimi związanych, prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej, których tok studiów obejmuje lata 2019-2020, a których wyniki będą wykorzystane w pracy doktorskiej.
 
Wniosek powinien zawierać:
 1. Tytuł zadania badawczego, opis jego związku z tematyką rozprawy doktorskiej (tytuł/tematyka rozprawy doktorskiej) i reprezentowaną dyscypliną naukową (proszę o wskazanie dyscypliny, w której mieścić się będzie rozprawa doktorska).
 2. Krótki opis zadania badawczego (cel badawczy i jego uzasadnienie, teza/hipotezy badawcze, proponowane metody badawcze oraz spodziewane rezultaty badań).
 3. Krótki opis sposobu upowszechnienia wyników badań (np. publikacja artykułu w czasopiśmie punktowanym, wystąpienie na konferencji naukowej krajowej lub międzynarodowej wraz z publikacją referatu w materiałach pokonferencyjnych, itd.)
 4. Harmonogram badań oraz informację o  planowanych kosztach z uwzględnieniem ich następujących rodzajów:
  - koszty wynagrodzeń z pochodnymi (prace pomocnicze, recenzje)
  - usługi obce (np. zamówione badania ankietowe)
  - delegacje (w tym delegacje związane z wyjazdami na konferencje naukowe)
  - zakup aparatury
  - zakup literaturyzakup literatury
  - koszty publikacji.
 5. Opinię opiekuna naukowego/promotora dotyczącą:
  - zasadności zadania badawczego, proponowanego sposobu jego realizacji i wykorzystania wyników w projektowanej rozprawie doktorskiej
  - dorobku naukowego doktoranta.
 6.  Informację o  dotychczasowym dorobku wnioskodawcy, uwzględniającą:
  - wykaz publikacji autora wnioskuwykaz publikacji autora wniosku
  - przygotowane i złożone wnioski o granty finansowane przez instytucje zewnętrzną 
  - uczestnictwo z referatem w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnokrajowym/międzynarodowym (tytuły konferencji, daty, tytuły wystąpień).

Wnioski należy składać  w Biurze Kolegium Gospodarki Światowej (pok. 33 bud. M
ul. Madalińskiego 6/8) do dnia 24 lipca 2019 r. oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres elaw@sgh.waw.pl.

Szczegóły.


 
 
 

 Kontakt

 
Badania Statutowe
mgr Katarzyna Łebkowska
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8,
pok. 33, budynek M
tel.: 22 564 73 33

Badania Młodych Naukowców
mgr Elżbieta Włodyka
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
pok. 130, budynek M
tel.: 22 564 74 48
 

 Dokumenty do pobrania

 
 

 Ważne dokumenty