Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Gospodarki Światowej : Badania Naukowe
Kolegium Gospodarki Światowej
 

 Badania naukowe

 

Strategia Kolegium Gospodarki Światowej na lata 2017 – 2025

Badania prowadzone w Kolegium Gospodarki Światowej dotyczą przede wszystkim:
międzynarodowych aspektów  funkcjonowania gospodarek narodowych, regionów, branż i przedsiębiorstw oraz integracji międzynarodowej, w tym w szczególności problematyki Unii Europejskiej. Badania, które można zaliczyć do pierwszej grupy tematycznej koncentrują się na problematyce międzynarodowej konkurencyjności Polski i innowacyjności jej gospodarki. Tym niemniej, ważne miejsce w dorobku badawczym pracowników kolegium zajmują ponadto opracowania dotyczące gospodarek Niemiec, Krajów Bałtyckich, krajów obu Ameryk i krajów Azji Wschodniej. Poza problematyką stanowiącą rdzeń badawczej działalności KGŚ, którą scharakteryzowano powyżej, podejmowane są inne tematy, aktualne, interesujące i ważne z punktu widzenia konkurencyjności gospodarek i przedsiębiorstw.
 
Program badawczy Kolegium Gospodarki Światowej na lata 2017-2025 nosi tytuł: 
Zmiany w gospodarce światowej a konkurencyjność gospodarek, regionów i przedsiębiorstw. Główne kierunki tego programu badawczego do roku 2020 to:
  1. Nowe zjawiska w gospodarce światowej i ich skutki dla Polski (m.in. nowe centra gospodarcze świata, globalizacja/ glokalizacja; globalne łańcuchy wartości; migracje międzynarodowe; porozumienia handlowe; ekonomia współdzielenia; rozwój technologii informacyjnych; ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw; zastosowanie Internetu).
  2. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej (m.in. zmiany strukturalne w UE, Polska w Unii Europejskiej, integracja azjatycka).
  3. Inteligentny, zrównoważony i inkluzywny rozwój społeczno-gospodarczy w warunkach globalizujących się rynków (m.in. digitalizacja, ICT, inkluzywność, energia, środowisko, czwarta rewolucja przemysłowa).
  4. Determinanty międzynarodowej konkurencyjności gospodarek, regionów, gałęzi, branż i przedsiębiorstw (m.in. instytucje; kapitał ludzki, kapitał finansowy, innowacje, handel zagraniczny, inwestycje bezpośrednie, transfer technologii, przedsiębiorczość międzynarodowa, internacjonalizacja i dezinternacjonalizacja przedsiębiorstw, konkurencyjność lokalizacji, urbanizacja, modele biznesowe, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, kulturowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, nowe zjawiska w marketingu, konsument na globalnym rynku).
  5. Nauki ekonomiczne dla polityki społeczno-gospodarczej (m.in. nowa polityka przemysłowa, polityka innowacyjna, polityka finansowa, międzynarodowa polityka ekonomiczna, polityka gospodarcza Unii Europejskiej i krajów strefy euro).
 

  

 

 Konkurs na finansowanie działań w zakresie upowszechniania, promowania i popularyzowania osiągnięć naukowych w ramach subwencji na utrzymanie

 
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora SGH nr 34 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie Zasad podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2020 r., ogłaszam  konkurs na finansowanie działań w zakresie upowszechniania, promowania i popularyzowania osiągnięć naukowych, realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej
 
W ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego finansowane będą działania w zakresie upowszechniania, promowania i popularyzowania osiągnięć naukowych, realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej, których tok studiów obejmuje lata 2019-2020.
 
Wnioski należy składać  w Biurze Kolegium Gospodarki Światowej (pok. 130 bud. M
ul. Madalińskiego 6/8) do dnia 07 lutego 2020 r. oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres elaw@sgh.waw.pl
 
 
 

 Konkurs na zadania badawcze finansowane w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, które realizowane będą przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej

 
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora SGH nr 34 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie Zasad podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2020 r., ogłaszam  konkurs na zadania badawcze finansowane w ramach ww.  subwencji, które realizowane będą przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej
 
W ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego finansowane będą zadania badawcze obejmujące realizację badań naukowych i czynności z nimi związanych, prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej, których tok studiów obejmuje lata 2019-2020, a których wyniki będą wykorzystane w pracy doktorskiej.
 
Wnioski należy składać  w Biurze Kolegium Gospodarki Światowej (pok. 33 bud. M
ul. Madalińskiego 6/8) do dnia 07 lutego 2020 r. oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres elaw@sgh.waw.pl
 
 
 
 
 

 Kontakt

 
mgr Katarzyna Łebkowska
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8,
pok. 33, budynek M
tel.: 22 564 73 33

mgr Elżbieta Włodyka
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
pok. 130, budynek M
tel.: 22 564 74 48
 

 Dokumenty do pobrania

 
 

 Ważne dokumenty