Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta

2022-08-08 kategoria: informacja 

​Nazwa jednostki: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nazwa stanowiska: stypendium naukowe dla doktoranta

Szczegółowy opis:

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu NCN OPUS-20

Tytuł projektu: Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce. 

Okres realizacji projektu: 05.07.2021-04.07.2024 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Szyszka

Nazwa jednostki: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Ekonomii Międzynarodowej

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania stypendium:  12 miesięcy z możliwością przedłużenia do końca realizacji projektu, ale łącznie o nie więcej niż 12 miesięcy.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 październik 2022. 

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki  nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019.

Wymagania:

(i) obroniona praca magisterska w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub dyscyplinie psychologia;

(ii) status doktoranta w Szkole Doktorskiej na uczelni wyższej (na dzień rozpoczęcia współpracy);

(iii) dorobek naukowy, tj. co najmniej jedna publikacja naukowa indeksowana na liście MEIN; wystąpienia konferencyjne, udział w innych projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych na naukę, np. NCN, MEiN);

(iv) pełna dyspozycyjności, tj. pełna dostępność telefoniczna i mailowa z kierownikami projektu, nieraz do 7 dni w tygodni. Dodatkowo oczekujemy dostępności w tygodniu do wyjazdów również poza Warszawę, celem rekrutacji osób badanych do projektu;

 (v) znajomość makroekonomii lub psychologii przynajmniej w zakresie, jaki będzie wykorzystywany w ramach niniejszego projektu;

(vi) biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie;

(vii) znajomość narzędzi badawczych do prowadzenia badań ankietowych oraz znajomość statystyki w zakresie umożliwiającym poprawny dobór próby oraz testowanie hipotez;

(viii) bardzo dobra komunikatywność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz efektywnego zarządzania czasem, jak również wysoka sumienność w wykonywanych zadaniach i zdolność do pracy pod presją czasową.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w ramach projektu NCN OPUS-20 „Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce.“ (UMO-2020/39/B/HS4/00032). Do obowiązków Stypendysty należeć będzie: 

(i) skuteczne nawiązywanie kontaktów (mailem, telefonicznie, niekiedy osobiście, tj. spółek w Polsce) z przedstawicielami spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Włoch celem zachęcenia do uczestnictwa w procesie badawczym prowadzonym przez wyłonioną do współpracy agencję badawczą oraz ścisła współpraca z tą agencją w przeprowadzaniu wywiadów i/lub badań ankietowych wśród członków zarządów tych spółek;

(ii) systematyczny przegląd literatury powiązanej z tematyką projektu badawczego i uczestnictwo w projektowaniu badań;

(iii) współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych;

(iv) pomoc w organizacji wizyt studyjnych i/lub konferencji naukowych w Polsce związanych z przyjazdem do Polski wykonawców projektu z Włoch;

(v) opracowanie i wizualizację wyników badań prowadzonych w ramach projektu, jak również przygotowanie wyników do publikacji lub prezentacji konferencyjnych,

(vi) inne zadania wyznaczane ad hoc przez Kierownika Projektu związane z realizacją projektu.

Zadania Stypendysty będą realizowane w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz pozostałymi wykonawcami. Od stypendysty wymagana będzie dyspozycyjność i elastyczność w dostosowaniu się do czasu pracy pozostałych członków zespołu.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS 

Termin składania ofert: 05.09.2022 g. 10.59

Forma składania ofert: email na adres: aszysz1@sgh.waw.pl marcin.rzeszutek@psych.uw.edu.pl akarpi1@sgh.waw.pl 

Warunki zatrudnienia:

(i) Miejsce zatrudnienia: Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

(ii) Wymiar pracy: oczekiwane jest zaangażowanie jak przy pełnym etacie (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowania studiów doktoranckich), oczekiwana dyspozycyjność i elastyczność w dostosowaniu się do czasu pracy pozostałych członków zespołu.

(iii) Okres stypendium – 12 miesięcy od 1 października 2022 r. z możliwością przedłużenia do końca realizacji projektu, ale łącznie o nie więcej niż 12 miesięcy

(iv) Wynagrodzenie: stypendium w wysokości: 5000 zł miesięcznie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

(i) życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach, w tym listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych i innych osiągnięć naukowych;

(ii) list motywacyjny;

(iii) kopie uzyskanych dyplomów.


Zastrzega się możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów. 

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na wskazany kontaktowy adres e-mail z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się pomiędzy 12 a 16 września2022.  


W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej. Zastrzega się możliwość niewyłonienia żadnego kandydata i powtórzenia konkursu.


Informacja o zasadach prze​twarzania danych osobowych 

przez Szkoł​ę Główną Handlową w Warszawie

  1. ​Administrator Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”. 
  2. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@sgh.waw.pl.
  3. Cel przetwarzania danych Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie umowy, jej realizacja, rozliczenie i archiwizacja. 
  4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). 
  5. Informacja o odbiorcach danych Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być ujawnione Narodowemu Centrum Nauki. 
  6. Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz jej wykonania. 
  7. Czas przetwarzania Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej umowy, a także przez czas przechowywania dokumentacji związanej z rezultatami realizacji stypendium w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  8. Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Na podstawie udostępnionych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO. 
  9. Informacja o prawie wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony DanychArchiwum

 
 
 

 Wydarzenia