Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Konkurs na stypendium naukowe finansowane ze środków NCN

2022-07-19 kategoria: informacja 

Konkurs na stypendium naukowe finansowane ze środków NCN w ramach konkursu SONATA 17

Tytuł projektu badawczego: „Dostępność finansowa mieszkań w różnych modelach kapitalizmu mieszkaniowego”

Kierownik projektu badawczego: dr Adam Czerniak

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2022 r.

Wymagania formalne: status studenta studiów magisterskich lub doktoranckich.

Planowany termin rozpoczęcia: 1 października 2022 r.

Czas trwania stypendium: 24 miesiące.

Wysokość stypendium: 1 500 złotych/miesiąc.

Cechy stypendysty:

                Konieczne:

·         co najmniej jedna publikacja naukowa w języku angielskim,

·         bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

·         znajomość ekonometrii panelowej na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, udowodniona zaliczeniem odpowiednich przedmiotów i/lub kursów,

·         znajomość wielowymiarowej analizy statystycznej.

Pożądane:

·         znajomość regulacji rynku mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej,

·         znajomość pakietu STATA 17 lub podobnego narzędzia do prowadzenia analiz ilościowych,

·         znajomość języka francuskiego, hiszpańskiego lub szwedzkiego.

Zadania:

·         Zbieranie niezbędnych danych dotyczących regulacji rynku mieszkaniowego i jego charakterystyk w wybranych krajach Unii Europejskiej.

·         Prowadzenie analiz ilościowych na danych panelowych.

·         Opis źródeł danych, zastosowanych narzędzi i wyników estymacji.

Korzyści:

·         Zdobycie wiedzy w zakresie efektywności funkcjonowania rynku mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej.

·         Zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu prowadzenia badań empirycznych na danych panelowych.

·         Współautorstwo co najmniej dwóch publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Forma składania ofert: elektronicznie na adres adam.czerniak@sgh.waw.pl

Wymagane dokumenty:

·         CV z wyszczególnieniem odbytych studiów, szkoleń i kursów,

·         wykaz publikacji,

·         informacje o osiągnięciach, a w szczególności otrzymane stypendia, nagrody i staże, a także udział w innych projektach badawczych.

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie 1-9.09.2022 (po wcześniejszym umówieniu). Termin rozstrzygnięcia konkursu to 11.09.2022. Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję stypendialną zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości i umieszczone na stronie internetowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

1.     Administrator Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”.

2.     Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@sgh.waw.pl.

3.     Cel przetwarzania danych Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie umowy, jej realizacja, rozliczenie i archiwizacja.

4.     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

5.     Informacja o odbiorcach danych Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być ujawnione Narodowemu Centrum Nauki.

6.     Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz jej wykonania.

7.     Czas przetwarzania Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej umowy, a także przez czas przechowywania dokumentacji związanej z rezultatami realizacji stypendium w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.     Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Na podstawie udostępnionych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO.

9.     Informacja o prawie wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych​

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia