Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Gospodarki Światowej :
Kolegium Gospodarki Światowej

Konkurs na zadania badawcze

2019-07-08 kategoria: informacja 

​Zgodnie z Zarządzeniem Rektora SGH nr 34 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie Zasad podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2019 r., ogłaszam  konkurs na zadania badawcze finansowane w ramach ww.  subwencji, które realizowane będą przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej.
 
W ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego finansowane będą zadania badawcze obejmujące realizację badań naukowych i czynności z nimi związanych, prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej, których tok studiów obejmuje lata 2019-2020, a których wyniki będą wykorzystane w pracy doktorskiej.

 

 

 

Wniosek powinien zawierać:
 

 

1. Tytuł zadania badawczego, opis jego związku z tematyką rozprawy doktorskiej (tytuł/tematyka rozprawy doktorskiej) i reprezentowaną dyscypliną naukową (proszę o wskazanie dyscypliny, w której mieścić się będzie rozprawa doktorska).
2. Krótki opis zadania badawczego (cel badawczy i jego uzasadnienie, teza/hipotezy badawcze, proponowane metody badawcze oraz spodziewane rezultaty badań).
3. Krótki opis sposobu upowszechnienia wyników badań (np. publikacja artykułu w czasopiśmie punktowanym, wystąpienie na konferencji naukowej krajowej lub międzynarodowej wraz z publikacją referatu w materiałach pokonferencyjnych, itd.)
4. Harmonogram badań oraz informację o  planowanych kosztach z uwzględnieniem ich następujących rodzajów:
• koszty wynagrodzeń z pochodnymi (prace pomocnicze, recenzje)
• usługi obce (np. zamówione badania ankietowe)
• delegacje (w tym delegacje związane z wyjazdami na konferencje naukowe)
• zakup aparatury
• zakup literatury
• koszty publikacji.
5. Opinię opiekuna naukowego/promotora dotyczącą:
- zasadności zadania badawczego, proponowanego sposobu jego realizacji i wykorzystania wyników w projektowanej rozprawie doktorskiej
- dorobku naukowego doktoranta.
6. Informację o  dotychczasowym dorobku wnioskodawcy, uwzględniającą:
• wykaz publikacji autora wniosku
• przygotowane i złożone wnioski o granty finansowane przez instytucje zewnętrzną
• uczestnictwo z referatem w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnokrajowym/międzynarodowym (tytuły konferencji, daty, tytuły wystąpień)
 

Wnioski należy składać  w Biurze Kolegium Gospodarki Światowej (pok. 33 bud. M
ul. Madalińskiego 6/8) do dnia 24 lipca 2019 r. oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres elaw@sgh.waw.pl.

 

Szczegóły - http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/Documents/Konkurs_BMN_2019.pdf

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia