Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Gospodarki Światowej :
Kolegium Gospodarki Światowej

KONKURS NA STYPENDYSTĘ - DOKTORANTA W GRANCIE NCN

2021-07-19 kategoria: konkurs 

Nazwa jednostki: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Nazwa stanowiska: stypendium naukowe dla doktoranta

 

Szczegółowy opis: Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu NCN OPUS-20

 

Tytuł projektu: Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce.

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Szyszka

 

Nazwa jednostki: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Ekonomii Międzynarodowej,  

 

Liczba stanowisk: 1

 

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia łącznie do max. 30 miesięcy

 

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

 

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

 

Wymagania:

1.     obroniona praca magisterska w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub dyscyplinie psychologia;

2.     status doktoranta w Szkole Doktorskiej SGH (na dzień rozpoczęcia współpracy),

3.     dorobek publikacyjny lub pisemne przedstawienie własnego programu badawczego z obszaru finansów behawioralnych,

4.     (pisemna rekomendacja Kandydata przygotowana przez samodzielnego pracownika naukowego (min. dr hab.) lub uznanego specjalistę z zagranicy (min. Ph.D.) specjalizującego się w problematyce finansów behawioralnych,

5.      znajomość makroekonomii przynajmniej w zakresie, jaki będzie wykorzystywany w ramach niniejszego projektu,

6.     biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie

7.     znajomość narzędzi badawczych do prowadzenia badań ankietowych oraz znajomość statystyki w zakresie umożliwiającym poprawny dobór próby oraz testowanie hipotez,

8.     bardzo dobra komunikatywność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz efektywnego zarządzania czasem, jak również wysoka sumienność w wykonywanych zadaniach i zdolność do pracy pod presją czasową;

 

Opis zadań:

 

Praca badawcza będzie wykonywana w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w ramach projektu NCN OPUS-20 „Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem

korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce.“ (UMO-2020/39/B/HS4/00032). Do obowiązków Stypendysty należeć będzie: 

1.     skuteczne nawiązywanie kontaktów (mailem, telefonicznie, niekiedy osobiście) z przedstawicielami spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie celem zachęcenia do uczestnictwa w procesie badawczym prowadzonym przez wyłonioną do współpracy agencję badawczą oraz ścisła współpraca z tą agencją w przeprowadzaniu wywiadów i/lub badań ankietowych wśród członków zarządów tych spółek, 

2.     systematyczny przegląd literatury powiązanej z tematyką projektu badawczego i uczestnictwo w projektowaniu badań;

3.     współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych;

4.     pomoc w organizacji wizyt studyjnych i/lub konferencji naukowych w Polsce związanych z przyjazdem do Polski wykonawców projektu z Włoch

5.     opracowanie i wizualizację wyników badań prowadzonych w ramach projektu, jak również przygotowanie wyników do publikacji lub prezentacji konferencyjnych,

6.     ​inne zadania wyznaczane ad hoc przez Kierownika Projektu związane z realizacją projektu. 

 

Zadania Stypendysty będą realizowane w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz pozostałymi wykonawcami. Od stypendysty wymagana będzie dyspozycyjność i elastyczność w dostosowaniu się do czasu pracy pozostałych członków zespołu.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2021, 11.59

Forma składania ofert: email na adres: akarpi1@sgh.waw.pl; aszysz1@sgh.waw.pl oraz marcin.rzeszutek@psych.uw.edu.pl 

 

Warunki zatrudnienia:

 

1.     Miejsce zatrudnienia: Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2.     Wymiar pracy: oczekiwane jest zaangażowanie jak przy pełnym etacie (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowania studiów doktoranckich), oczekiwana dyspozycyjność i elastyczność w dostosowaniu się do czasu pracy pozostałych członków zespołu.

3.     Okres stypendium – 6 miesięcy od dnia 1 października 2021 z możliwością przedłużenia łącznie do 30 miesięcy.

4.     Wynagrodzenie: stypendium w wysokości: 5000 zł miesięcznie.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.     list motywacyjny;

2.     klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis lub plik powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3.     życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach,

4.     listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych lub opis zamierzeń badawczych w ramach studiów doktoranckich;

5.     kopie uzyskanych dyplomów,

6.     ​pisemną rekomendację Kandydata przygotowana przez samodzielnego pracownika naukowego (min. dr hab.) lub uznanego specjalistę z zagranicy (min. Ph.D.) specjalizującego się w problematyce finansów behawioralnych,

 

Zastrzega się możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na wskazany kontaktowy adres e-mail z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się pomiędzy 15-27 września 2021.  

 

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej. Zastrzega się możliwość niewyłonienia żadnego kandydata i powtórzenia konkursu.

 ​

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia