Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej
Kolegium Gospodarki Światowej  - Konferencje i seminaria
 

 Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej

 
​W dniach 22-23 kwietnia 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa nt.: Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej.
 
Patronat Honorowy nad konferencją objęli:
 • Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Minister Sportu i Turystyki
 • Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
 
Organizatorem konferencji była Katedra Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Cel konferencji:
Ostatnie lata cechuje przyspieszenie tempa przemian zachodzących w gospodarce światowej. Zmiany te mają różny charakter i podłoże. Część z nich to kumulacja zjawisk, które zaczęły się już kilkanaście lat wcześniej, inne pojawiają się nieoczekiwanie jako odpowiedź na nowe wyzwania zidentyfikowane przez decydentów różnych szczebli. Czynnikiem sprawczym są procesy występujące w sferze społeczno-kulturowej, postęp techniczny oraz aspiracje polityczne różnych grup, co w połączeniu ze zjawiskami ekonomicznymi stwarza nowe realia, w których muszą działać przedsiębiorstwa (ujęcie mikro) i gospodarki narodowe (ujęcie makro).
Celem konferencji było przedyskutowanie wpływu tych zmian, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, na procesy zachodzące w gospodarce turystycznej oraz wskazanie prawdopodobnych kierunków rozwoju turystyki. Tematyka ta jest bardzo szeroka, dlatego ograniczono dyskusję do wybranych zagadnień, które zostały przedstawione poniżej.
 
Zakres tematyczny konferencji:
Tematyka konferencji koncentrowała się wokół następujących bloków tematycznych:
 
I. Wpływ procesów integracyjnych na popyt i podaż turystyczną
 • rola ugrupowań gospodarczo-politycznych w kształtowaniu kierunków rozwoju turystyki
 • wpływ regulacji ponadnarodowych na funkcjonowanie rynków turystycznych
 • pozycja konkurencyjna turystycznych rynków wschodzących

II. Globalizacja jako czynnik kształtujący rynek turystyczny

 • czynniki stymulujące i hamujące procesy globalizacyjne na rynku turystycznym
 • strategie konkurowania przedsiębiorstw turystycznych w dobie globalizacji
 • zadania administracji rządowej i samorządowej w świetle procesów globalizacyjnych

III. Gospodarka innowacyjna a turystyka

 • gospodarka oparta na wiedzy
 • innowacje w turystyce
 • wpływ technologii informatycznych na działalność przedsiębiorstw turystycznych
IV. Bariery społeczne i cywilizacyjne rozwoju turystyki
 • wpływ działań proekologicznych
 • zagrożenia ze strony alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • wpływ polaryzacji i unifikacji kulturowej na rozwój rynku turystycznego.
 

 Program konferencji

 
Konferencja odbywać się będzie w sali nr 25 bud. S (ul. Batorego 8)
 
22 kwietnia 2010 r. (czwartek)
 
Rejestracja uczestników - od godz. 9.00
godz. 10.00- Otwarcie konferencji
 
godz. 10.15-11.30
Sesja I - Wpływ procesów integracyjnych na popyt i podaż turystyczną
Moderator: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski
 
Wprowadzenie do dyskusji:
 • prof. dr hab. Hanna Zawistowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Wpływ nowoczesnych technologii na zmiany systemu ochrony konsumentów w UE na przykładzie dynamicznych pakietów turystycznych
 • dr Marzena Wanagos (Akademia Morska w Gdyni) - Eurowaluta jako czynnik rozwoju turystyki
 • mgr Ewa Górska - Rola Unii Europejskiej w rozwoju turystyki społecznej
Dyskusja
 
godz. 11.30-12.00 - Przerwa na kawę
 
godz. 12.00-13.15
Sesja II - Wpływ procesów integracyjnych na popyt i podaż turystyczną
Moderator: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski
 
Wprowadzenie do dyskusji:
 • dr Małgorzata Januszewska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - Wpływ procesów transformacyjnych na konkurencyjność podmiotów na rynku turystycznym
 • prof. dr hab. Wiesław Wagner (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) - Determinanty kształtujące rynek turystyczny powiatów przygranicznych województwa podkarpackiego ze Słowacją
 • prof. dr hab. Anna Konieczna-Domańska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Zjawiska kryzysowe w turystyce przyjazdowej do Polski
Dyskusja
 
godz. 13.15-14.00 - Lunch
 
godz. 14.00-15.30
Sesja III - Globalizacja jako czynnik kształtujący rynek turystyczny
Modarator: prof. dr hab. Józef Sala
 
Wprowadzenie do dyskusji:
 • dr Magdalena Kachniewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Pozycja małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w warunkach globalizacji
 • dr Jolanta Ćwiklińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Wpływ procesów globalizacyjnych na naturę kontaktów międzykulturowych w turystyce
 • dr hab. Elżbieta Puchnarewicz (Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych) - Wpływ unifikacji kulturowej na rozwój turystyki w krajach arabskich
 • mgr Aneta Kądziela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Certyfikaty w turystyce - wymiar globalny
 • dr Maria Johann (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Strategie konkurowania przedsiębiorstw na rynku turystycznym w Polsce
Dyskusja
 
godz. 17.00 - wyjazd do Centrum Olimpijskiego
(autokar firmy GAMAXI zostanie podstawiony na parking przed bud. S o godz. 17.00;   o godz. 17.20 - zabierze gości z Hotelu MDM)
 
godz. 18.00-19.00 - zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki
godz. 19.00 - kolacja w Restauracji MOONSFERA (w Centrum Olimpijskim)
godz. 21.30 - wyjazd autokaru z Centrum Olimpijskiego do Hotelu MDM
 
23 kwietnia 20010 r. (piątek)
 
godz. 10.00-11.30
Sesja IV - Gospodarka innowacyjna a turystyka
Moderator: prof. dr hab. Hanna Zawistowska
 
Wprowadzenie do dyskusji:
 • prof. dr hab. Teresa Słaby (Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki) - Refleksje nad statystyką turystyki
 • prof. dr hab. Ewa Dziedzic (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Perspektywy turystyki  w warunkach rozwoju opartego o innowacje
 • dr Zbigniew Zontek (Akademia Techniczno-Humanistyczna) - Koopetycja formą współpracy konkurujących przedsiębiorstw turystycznych
 • dr Elżbieta Szymańska (Politechnika Białostocka) - Innowacyjność organizacyjna biur podróży
 • mgr Barbara Górka (Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu) - Innowacyjność i elastyczność oferty biznesowej jako zasadniczy instrument wykorzystywany przez hotele do przezwyciężenia skutków kryzysu
Dyskusja
 
godz. 11.30-12.00 - Przerwa na kawę
 
godz. 12.00-13.30
Sesja V - Bariery społeczne i cywilizacyjne rozwoju turystyki
Moderator: prof. dr hab. Hanna Zawistowska
 
Wprowadzenie do dyskusji:
 • dr Piotr Gryszel (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - Samorząd terytorialny szczebla gminnego a realizacja koncepcji turystyki zrównoważonej
 • dr Małgorzata Leśniak-Johann (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu) - Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionów Polski. Analiza i ocena przy wykorzystaniu metody składowych głównych
 • dr inż. Lucyna Przezbórska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) - Bariery rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce
 • dr Paweł Kulpaka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Nowe możliwości uprawiania ekstremalnej turystyki górskiej na przykładzie wybranych ofert firm polskich
 • Maciej Załubski (Uniwersytet Jagielloński) - Działania proekologiczne a funkcjonowanie schronisk górskich
Dyskusja
Podsumowanie konferencji
 
godz. 13.30- Lunch
 

 Komitet naukowy i organizacyjny

 
Komitet naukowy konferencji:
 • dr hab. prof. SGH Ewa Dziedzic -  Katedra Turystyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • prof. dr hab. Grzegorz Gołembski – Katedra Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Andrzej Rapacz - Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • dr hab. prof. UE Józef Sala – Katedra Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Komitet organizacyjny konferencji:

 • mgr Elżbieta Włodyka – przewodnicząca – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • mgr Katarzyna Faber - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • mgr Michał Jasiński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
 
 

 Kontakt

 

​Szkoła Główna Handlowa
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 164
02 – 554 Warszawa
Budynek „F” p. 903
Tel.: 022-849-50-84; 022-564-93-50
Fax: 022-646-61-15

e-mail: elzbieta.wlodyka(w domenie sgh.waw.pl)

 

 Podsumowanie

 
​W dniach 22-23 kwietnia br. w SGH odbyła się konferencja ,,Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej'', zorganizowana przez Katedrę Turystyki pod honorowym patronatem Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Ministra Sportu i Turystyki RP oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Bodźcem do podjęcia tego tematu była potrzeba refleksji nad nowymi szansami i wyzwaniami, jakie pojawiają przed gospodarką turystyczną wraz ze zmianami w strukturze gospodarczej świata oraz na ile Polska turystyka potrafi znaleźć w niej swoje miejsce.
 
W trakcie konferencji dyskusja koncentrowała się wokół czterech bloków tematycznych:
 1. wpływu procesów integracyjnych na popyt i podaż turystyczną,
 2. globalizacji jako czynnika kształtującego rynek turystyczny,
 3. roli turystyki w gospodarce innowacyjnej,
 4. barier społecznych i cywilizacyjnych rozwoju turystyki.
 
Ocena wpływu procesów integracyjnych na rynek turystyczny została zdominowana przez problematykę związaną z działaniami UE, co wynika z ich znaczenia dla polskiej gospodarki turystycznej. Część wystąpień była poświęcona wpływowi UE na otoczenie instytucjonalne rynku turystycznego: podjęto zagadnienie dostosowania zasad ochrony konsumentów usług turystycznych do nowych rozwiązań technologicznych, promocji turystyki społecznej umożliwiającej udział różnych grup ludności w konsumpcji turystycznej oraz szans i zagrożeń wynikających z wprowadzenia euro. Pozostałe wystąpienia pokazywały, w jakim stopniu możliwości, które stwarza przynależność Polski do UE są wykorzystywane przez podmioty działające na rynku turystycznym.
 
W bloku dotyczącym wpływu globalizacji dyskusja skupiała się na dwóch zagadnieniach: wpływie otoczenia kulturowego na podaż i konsumpcję turystyczną oraz na strategiach konkurowania przedsiębiorstw turystycznych. Wskazano, że wzmożone kontakty między różnymi kulturami tworzą skomplikowaną mozaikę wzajemnego przenikania się, adaptacji do nowych warunków, a w skrajnych sytuacjach prowadzą do konfliktów zakłócających rozwój turystyki. Z kolei z punktu widzenia przedsiębiorstw turystycznych globalizacja jest realnym zjawiskiem, które powinny brać pod uwagę planując swoje działania. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość i miejsce w turystycznym łańcuchu wartości, a narzędzia marketingowe i nowoczesne techniki zarządzania są sposobem na odnalezienie się na globalnym rynku.
 
Rozważania na temat miejsca turystyki w gospodarce innowacyjnej pokazały, że mimo niekorzystnych uwarunkowań wynikających głównie z usługowego charakteru podaży turystycznej, istnieją różnorodne możliwości podejmowania przez przedsiębiorstwa działań tego typu. Jednym z najsilniejszych bodźców, które prowadzą do innowacyjnych rozwiązań są sytuacje kryzysowe, takie jak obserwowane obecnie. Potwierdziły to zaprezentowane badania wskazujące na poszukiwanie przez przedsiębiorstwa nowych produktów, a także nowych rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych.
Czwarty blok został zdominowany przez problematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem. Wskazywano zwłaszcza na pojawiające się konflikty między jego ideami a oczekiwaniami rynku turystycznego, co sprawia, że wiele działań jest niekonsekwentnych, a osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska połowiczne, co w przyszłości może stać się barierą rozwoju poszczególnych miejscowości.
 
Podczas całej konferencji przewijały się dwa wątki: wpływ otoczenia instytucjonalnego i kulturowego na kształtowanie się podaży i popytu turystycznego oraz rola badań statystycznych jako podstawy podejmowania decyzji gospodarczych w turystyce. Dyskusja pokazała, że warunkiem włączenia się przedsiębiorstw, regionów i krajów w główne nurty rozwojowe gospodarki jest umiejętność odczytania pojawiających się tendencji w zakresie popytu oraz otwartość na nowe propozycje i współpracę przy tworzeniu oferty dla turystów.
 
prof. dr hab. Ewa Dziedzic
DSCN8095.jpg