Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Ochrona danych osobowych

 
​INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
 
Współadministratorzy danych
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH;
  • Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego SGH/SGPiS ulica Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa, zwane dalej „Korporacją HZ”.

Inspektor Ochrony Danych
SGH wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@sgh.waw.pl

Cel i podstawy przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przekazania zaproszeń do uczestnictwa lub udziału w charakterze sponsora wydarzenia, realizacji procesu rejestracji, komunikowania się z uczestnikami, dokumentowania przebiegu obchodów 70.lecia Wydziału i Kolegium Gospodarki Światowej w dniach 9-10 maja 2019 r. (Międzynarodowa konferencja World Economy 2019 Learning from the Past and Designing the Future oraz Uroczysta Gala 70.lecia powstania Wydziału Handlu Zagranicznego i Kolegium Gospodarki Światowej) oraz informowania o statutowej działalności Współadministratorów.

Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronie internetowej wydarzenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO* – realizacja zadań w interesie publicznym (realizacja misji systemu szkolnictwa wyższego** oraz art. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 i art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach*** i zadaniami statutowymi Korporacji HZ).
 
Czas przetwarzania danych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przechowywane przez czas wymagany przepisami o obowiązkowym przechowywaniu dokumentacji finansowo-księgowej oraz archiwizacji, nie krócej niż 5 lat.
 
Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 
Odbiorcy danych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 
Zautomatyzowane przetwarzania i profilowanie
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 
Prawa osób fizycznych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm.
** Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)  misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.
*** Dz. U. t.j. 2017, poz. 210 ze zm.