Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 PODYPLOMOWE STUDIA PUBLIC RELATIONS

 
​​Witamy serdecznie na stronie Podyplomowych Studiów Public Relations. 
Mamy nadzieję, że informacje tutaj zawarte pozwolą nam na lepszy kontakt.
 
 

 program studiów

 
Na program studiów składają się poniższe moduły:

1. Umiejętności menedżerskie a PR – 6 godz.
Zajęcia dotyczą umiejętności menedżerskich przydatnych w pracy związanej z PR. Główny nacisk zostanie położony na umiejętności dotyczące problemów interpersonalnych i organizacyjnych przed którymi stają menedżerowie PR. Celem zajęć, oprócz przekazania niezbędnej wiedzy, jest także samoocena i doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, testów i dyskusji.

2. PR w Polsce i na świecie – 6 godz.
Wyjaśnienie umiejscowienia i roli PR w systemie komunikacji, praktycznych aspektów i różnic działania tego systemu w Polsce i na świecie, pokazanie tła i wzajemnych relacji PR
w warunkach polskich. Wykład uzupełniony dyskusją.

3. Istota PR. Strategia PR – 8 godz.
Głównym celem zajęć jest pokazanie znaczenia public relations we współczesnych organizacjach. Określone zostaną granice oddziaływań PR na inne sfery działania organizacji. Pokazany zostanie współczesny sposób rozumienia public relations wraz z nowoczesnymi technikami i narzędziami, jakie współczesny PR wykorzystuje. Szczególny nacisk położony zostanie na budowanie strategii public relations organizacji w kontekście innych podejmowanych przez nią działań komunikacyjnych. Pokazane zostaną kroki, których realizacja pozwoli na zbudowanie efektywnej strategii PR. Duży nacisk położony zostanie na analizę otoczenia organizacji. Zaprezentowany zostanie również wachlarz dostępnych technik PR pozwalających realizować strategię, a następnie ich wykorzystanie zostanie zilustrowane licznymi przykładami. Studenci analizować będą rzeczywiste strategie PR, analizować zrealizowane kampanie, jak również proszeni będą o stworzenie przykładowej strategii PR w trakcie zajęć warsztatowych.

4. Komunikacja kryzysowa – 6 godz.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi procedurami zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Jeden z istotnych elementów wykładu to również kwestia przewidywania i zapobiegania kryzysom. Zajęcia będą miały charakter interaktywny. Studenci otrzymają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy podczas ćwiczeń praktycznych. Duży nacisk zostanie położony na studium przypadków.

5. Kreowanie wizerunku kraju za granicą – 6 godz.
Zajęcia dotyczą umiejętności rozumienia i rozróżniania zależności pomiędzy promocją marki oraz działań Public Relations w układzie mikro /przedsiębiorstwo/ i makro /marka kraju – branding narodowy/. Celem zajęć jest także rozwijanie umiejętności współuczestniczenia
w procesie kreowania marki narodowej.

6. Wykorzystanie Internetu w PR – podstawy – 4 godz.
Dynamiczny rozwój Internetu dokonał przełomu nie tylko w komunikacji międzyludzkiej, ale również w Public Relations. Stając się głównym kanałem przesyłu informacji, stworzył ogromny i jeszcze nie w pełni wykorzystany potencjał, ale i zagrożenie dla firm, które chcą poprzez Internet kreować swój wizerunek. Obecnie działania Public Relations w Internecie nie mogą się ograniczać do obecności w serwisach informacyjnych, czy firmowej strony www. Natłok informacyjny w Internecie powoduje, że dotarcie do wybranych grup docelowych wymaga doskonałego dostosowania komunikacji do preferencji odbiorców.   Celem zajęć jest przedstawienie specyfiki Internetu jako narzędzia Public Relations, wybranych kanałów komunikacji internetowej oraz pokazanie przykładów praktycznych zastosowań Internetu w budowaniu wizerunku firm, marek i produktów. Zajęcia mają formę wykładu, opartego na przykładach polskich firm i międzynarodowych korporacji.

7. Współpraca PR z mediami – 4 godz.
Celem zajęć jest przedstawienie sytuacji na rynku mediów, zasad ich funkcjonowania
i specyfiki współpracy z dziennikarzami. Ta część zajęć ma formę interaktywnego wykładu
z wykorzystaniem prezentacji. Druga część zajęć dotyczy zasad organizacji konferencji prasowej, zakłada symulację przygotowania i wystąpień podczas konferencji prasowej.

8. Komunikacja na rynkach kapitałowych – investors relations – 6 godz.
Znaczenie giełdy w gospodarce : funkcja alokacyjna (przemieszczanie kapitału) oraz funkcja informacyjna rynku giełdowego; Reguły rządzące komunikacją finansową; Kontakty spółki ze wspólnotą inwestorską: inwestorami instytucjonalnymi (fundusze emerytalne, inwestycyjne), inwestorami indywidualnymi, m.in. drobni akcjonariusze, akcjonariat pracowniczy, analitykami, dziennikarzami; Podstawowe formy i narzędzia komunikacji stosowane na rynku kapitałowym; Oferta firm komunikacji finansowej na polskim rynku

9. Język wypowiedzi publicznej. Opracowywanie i redagowanie tekstów PR – 8 godz.
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami kultury współczesnej polszczyzny, z jej tendencjami rozwojowymi widocznymi w języku mediów, reklamy, PR-u oraz instytucji publicznych i w jego odmianach socjalnych. Wskazanie najczęstszych błędów językowych i mechanizmów ich powstawania w wypowiedziach publicznych. Analiza językowa tekstów z udziałem uczestników zajęć oraz praktyczne ćwiczenia umiejętności posługiwania się poprawnym językiem polskim przy tworzeniu różnych typów tekstu, zwiększanie komunikatywności wypowiedzi oraz rozwijanie swobody i kultury kontaktów językowych. Forma: Elementy wykładu, analiza tekstów, ćwiczenia - opracowywanie i redagowanie tekstów PR.

10. Badanie rynku i opinii – 4 godz.
Zajęcia służą przekazaniu podstawowych informacji o metodach badań rynkowych oraz o relacjach klientów i agencji badawczych. Celem zajęć jest omówienie praktycznych zastosowań wyników badań w zakresie relacji publicznych, a także sformułowanie rekomendacji, które pomogą menedżerowi PR określić wymagania dotyczące procesu badawczego i dokonać trafnego wyboru agencji badawczej.

11. Sztuka prezentacji przed kamerą – 12 godz.
Doskonalenie praktycznych umiejętności przygotowania i prowadzenia w sposób przekonywujący wystąpień,  rozmów, spotkań z dziennikarzami. Świadome kreowanie własnego oraz firmowego wizerunku w mediach elektronicznych. Warsztat na który składają się: mini-wykłady, indywidualne ćwiczenia z wykorzystaniem kamery w celu nagrania i analizy wystąpień. W ćwiczeniach ważnym elementem są aranżowane sytuacje wystąpień publicznych (oświadczenie, prezentacja, setka, otwarte studio). Każde wystąpienie poddawane jest analizie pod względem treściowym i formalnym. Wystąpienia są rejestrowane w zapisie MDV.

12. Monitoring mediów oraz badanie efektywności działań PR w relacjach z mediami – 4 godz.
Zajęcia są prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji z elementami ćwiczeń. Wykład jest poświęcony wykorzystaniu monitoringu mediów w pracy PR-owca. Obecnie narzędzie to jest powszechnie stosowane przez specjalistów public relations m.in. do oceny efektywności działań PR, głównie tych powiązanych z media relations. W trakcie zajęć słuchacze poznają sposoby analizy efektywności działań PR na podstawie materiałów z mediów.

13. Regulacje prawne i etyczne w działalności PR – 8 godz.
Podstawowym celem zajęć jest poznanie przez studentów  regulacji prawnych dotyczących komunikowania i reguł etycznych komunikowania oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce działalności public relations. Zajęcia mają charakter interaktywny, co oznacza, że wykładowca oczekuje od studentów formułowania uwag,  oceny kazusów i dyskusji na tematy poruszane w ramach zajęć.  Wykonywane są też krótkie zadania praktyczne
(np. pisanie sprostowania, odpowiedź na krytykę prasową).

14. Reklama. Socjotechnika oddziaływania – 6 godz.
Zajęcia dotyczą podstawowych instrumentów i mechanizmów  oddziaływania reklamy. Prezentacja multimedialna pozwala nie tylko na  wykazanie ścisłego związku pomiędzy dorobkiem naukowym a praktyką  gospodarczą, ale również na włączenie słuchaczy w analizę  prezentowanych przykładów stosowanych technik oddziaływania  reklamowego. W efekcie zajęć słuchacz powinien zdobyć podstawowe  umiejętności budowania i oceny komunikatów masowych  (szczególnie reklamowych).

15. Erystyka praktyczna w działalności PR – 6 godz.
Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności skutecznego odpowiadania na typowe ataki słowne w różnorodnych kontekstach komunikacyjnych, szybkiego analizowania nietypowych chwytów erystycznych  oraz wad i zalet różnorodnych wariantów obrony, odróżniania  etycznych i nieetycznych technik prowadzenia sporów w mediach. Forma zajęć to: sesja coachingowa i warsztaty.

16. Nowoczesne zarządzanie – wyzwania i dostosowania – 6 godz.
Cel i forma zajęć: Zaprezentowanie koncepcji nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w konwencji wyzwań, dylematów, sposobów przystosowania się do coraz bardziej wymagającego i konkurencyjnego otoczenia. Wskazanie na nowe orientacje w zarządzaniu kluczowe czynniki sukcesu, nowe modele biznesowe i strategie konkurencji służące lepszemu pozycjonowaniu przedsiębiorstwa na rynku i budowaniu trwałych przewag konkurencyjnych. Forma zajęć: wykład połączony z dyskusją i rozwiązywaniem przypadków z praktyki przedsiębiorstw

17. Negocjacje – 8 godz.
Przedmiotem zajęć są umiejętności menedżerskie dotyczące realizacji różnych strategii prowadzenia negocjacji, przydatnych w pracy związanej z PR. Główny nacisk zostanie położony na ćwiczenia z zakresu: komunikacji w negocjacjach, nawiązywania współpracy, przełamywania oporów, obrony przed presją i manipulacją. Celem zajęć, oprócz przekazania niezbędnej wiedzy, jest doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, symulacji sytuacji i dyskusji.

18. Zarządzanie kadrami – 6 godz.
Zajęcia dotyczą problematyki zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie.  Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze sposobem zarządzania kadrami, który ma na celu zwiększenie ich zaangażowania w działalność przedsiębiorstwa, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia PR. Pod tym kątem zostanie scharakteryzowany proces kadrowy w przedsiębiorstwie. Zajęcia mają również uświadomić słuchaczom, że pracownicy są strategicznym kapitałem przedsiębiorstwa i kształtują jego wizerunek.

19. Agencja PR – tworzenie programu działań PR – 6 godz.
Zajęcia mają za celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w agencji PR oraz pokazanie procesu tworzenia programów działań PR. Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych warsztatów, nastawione są na interakcję i dyskusję.

20. Networking a PR – 4 godz.
Zajęcia dotyczą umiejętności budowania i korzystania z sieci kontaktów przydatnych w pracy związanej z PR. Główny nacisk zostanie położony na umiejętności dotyczące zagadnień sposobów efektywnego nawiązywania relacji i organizacji posiadanych zasobów kontaktów przed którymi stają menedżerowie PR. Celem zajęć, oprócz przekazania niezbędnej wiedzy, jest także samoocena i doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń i dyskusji.

21. Lobbing – 8 godz.
Celem poznawczym zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej celów i metod działania grup nacisku we współczesnych społeczeństwach i gospodarkach. Celem praktycznym jest wykształcenie umiejętności przygotowania kampanii lobbingowych poprzez analizę konkretnych przypadków i ćwiczenia w samodzielnym projektowaniu kampanii lobbingowych dla różnych podmiotów.

22. Sponsoring – 4 godz.
Przekazanie wiedzy o różnych aspektach sponsoringu jako instrumentu komunikacji i jego wykorzystaniu w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa, szczególnie w sferze promotion mix. Zajęcia powinny nauczyć studentów myślenia w kategoriach sponsoringowych i umiejętności komunikowania się z rynkiem za pomocą sponsoringu. Studenci zostaną wyposażeni w umiejętności konstruowania strategii sponsoringowej oraz nagłaśniania faktu bycia sponsorem, tworzenia programu i oferty sponsorskiej.

23. Wewnętrzne PR – 8 godz.
Zajęcia będą poświęcone kluczowym zagadnieniom wewnętrznego PR. Podkreślone zostanie znaczenie komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu organizacją – niezależnie od tego czy jest ona funkcją PR czy elementem systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Duży nacisk będzie położony na strategiczne podejście do działań wewnętrznego PR oraz kwestię efektywności działań komunikacyjnych. Celem zajęć jest dostarczenie studentom niezbędnej wiedzy z zakresu komunikacji wewnętrznej, zobrazowanej przykładami oraz wykształcenie umiejętności strategicznego planowania aktywności komunikacyjnych, w tym właściwego doboru narzędzi. Zajęcia będą połączeniem wykładu i interaktywnych warsztatów (dyskusja, ćwiczenia).

24. CSR a PR – 6 godz.
Celem zajęć jest pokazanie zależności pomiędzy działaniami CSR a PR zarówno w zakresie budowania wizerunku, jak i zarządzania, tworzenia kultury korporacyjnej oraz standardów komunikacji wewnętrznej, a także relacji firmy ze społecznościami lokalnymi i środowiskami opiniotwórczymi. Zajęcia będą prowadzone tak, by pobudzić do refleksji na temat potencjału, jaki mają działania prospołeczne w realizowaniu spójnej komunikacji firmy z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.

25. PR 2.0 – PR internetowy z wykorzystanie narzędzi social media – 4 godz.
Zajęcia dotyczą wykorzystania nowoczesnych narzędzi social media w prowadzeniu działań PR w internecie (tzw. e-PR). Najnowsze społecznościowe narzędzia komunikacji w Internecie dają ogromne możliwości do prowadzenia działań PR, ale nieumiejętnie stosowane – mogą popsuć markę budowaną przez lata. W trakcie zajęć przyjrzymy się  samemu zjawisku Web 2.0, zasadom komunikacji marki otwartej oraz zagrożeniom, jakie może nieść ze sobą obecność w social media. Sprawdzimy także, jaki potencjał do budowania wizerunku firmy mają różne narzędzia społecznościowe (Facebook, YouTube, serwisy geolokalizacyjne itp.).

26. Protokół dyplomatyczny – 6 godz.
Zajęcia służą zapoznaniu słuchaczy z pojęciem protokołu dyplomatycznego, jako zespołu norm i zasad obowiązujących w kontaktach między oficjalnymi przedstawicielami państw. Istotny wpływ protokołu na budowę pozytywnego wizerunku państwa czyni z niego wiedzę przydatną dla tworzenia PR innych instytucji, organizacji i firm. Stosowanie zasad protokołu ułatwia kontakty interpersonalne i pozwala na lepsze osiąganie celów zawodowych. Zajęcia mają formę wykładu interaktywnego z szerokim uwzględnieniem elementów praktycznych.

27. Warsztaty radiowe – 4 godz.
Zapoznanie się  ze specyfiką pracy w radio. „Oswojenie” się z mikrofonem. Posługiwanie się głosem – tembr głosu, tempo, ton, głośność, modulacja, pauzy i przerwy, pozostałe dźwięki, śmiech. Oddech i jego wpływ na jakość komunikatu oraz komfort fizyczny i zmęczenie mówiącego. Cechy dobrego mówcy. Podstawowa wiedza o warunkach skutecznego komunikowania się za pomocą słów. Przełamywanie nawyków w mówieniu. Sposób budowania przejrzystego i skutecznego komunikatu. Kontrolowanie i kierowanie emocjami za pomocą wybranych technik emisji głosu. Efektywne radzenie sobie ze zmęczeniem i niedyspozycjami aparatu mowy. „Oczarowywanie głosem”. Zajęcia w radio są kontynuacją  zajęć z kamerą w zakresie pracy głosem.

 

 Wykładowcy

 
​Dzięki stałemu systemowi oceny jakości nauczania, nasi wykładowcy nieustannie się rozwijają i stanowią sprawdzoną kadrę. Nasi wykładowcy to praktycy z doświadczeniem dydaktycznym i akademicy z doświadczeniem praktycznym. Oto oni:

DR HAB. PROF. SGH JACEK MIROŃSKI - profesor nadzwyczajny w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).  Kierownik Podyplomowego Studium Public Relations w SGH. Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Międzynarodowego programu CEMS MIM w SGH (Master’s in International Management – top 10 na świecie w rankingu Financial Times) oraz kierownika Zakładu Komunikacji w Biznesie w SGH. Jego główne zainteresowania badawczo-naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół zachowań organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, władzy i polityki w organizacji, komunikacji w biznesie i zarządzania międzykulturowego. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich oraz MBA m.in. w SGH, w University  of Minnesota (USA), Aalto University (Finlandia), ESADE University (Hiszpania). Prowadził szereg projektów szkoleniowych i doradczych m. in. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, UNIDO, Canal Plus, PZU, Bosch i Samsung. Brał udział przy opracowywaniu ekspertyz dla szeregu polskich i zagranicznych firm. Pracował w Procter & Gamble Polska. Był dyrektorem d/s promocji Radia Zet. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta przebywał na Columbia University w Nowym Jorku (USA). Otrzymał roczne stypendium badawcze Japan Foundation na Uniwersytecie Hosei w Tokio (Japonia). Stypendysta Kosciuszko Foundation  na Universtity of Minnesota (USA). Otrzymał także Fulbright Senior Advanced Research Award na przeprowadzenie projektu badawczego na University of Minnesota (USA). Odbywał wizyty i staże naukowe na uniwersytetach w Kanadzie i Szwecji. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek „Homo administratus, czyli człowiek w naukach o zarządzaniu” i „Władza i polityka w przedsiębiorstwie".

PIOTR CZARNOWSKI uczył się PR w wielkich koncernach. W 1988 roku odszedł z zawodu dziennikarskiego i zajął się PR w pełnym wymiarze, a w 1990 roku założył FIRST Public Relations - pierwszą w Polsce firmę zajmującą się tą dziedziną. W miarę upowszechniania się PR zajął się także edukacją PR, wykorzystując wieloletnie praktyczne doświadczenia. Dziś jest wykładowcą Public Relations w kilku szkołach wyższych i autorem wielu publikacji. W 1996 roku współzałożył Polskie Stowarzyszenie Public Relations, którego był do roku 1989 wiceprezesem. Współtworzył Kodeks Etyczny polskiego Public Relations. W 2004 roku założył pierwszą polską agencję PR w Unii Europejskiej.

DR HAB. RAFAŁ MRÓWKA  pracuje w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations. Jest on także kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH, jeden z dwóch najlepszych programów MBA w regionie Europy Środkowo-Wschodniej według rankingu Eduniversal z 2014 roku) oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH. Działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów.

MAGDALENA GĘBALA-KARCZ posiada jedenastoletnie doświadczenie w branży public relations. Obecnie szefowa działu Public Relations w firmie farmaceutycznej Hasco-Lek, wcześniej przez 10 lat pracowała w agencji First Public Relations. Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się pełnym zakresem działań komunikacyjnych: od doradztwa strategicznego, planowania działań PR, komunikacji kryzysowej poprzez PR korporacyjny, PR produktowy po komunikację wewnętrzną. Doświadczenie w komunikacji kryzysowej zdobywała pracując dla dużych międzynarodowych koncernów z branży transportowej, farmaceutycznej i telekomunikacyjnej. Prowadzi również szkolenia i warsztaty z PRu w kryzysie. 
 
ANDRZEJ SZUMOWSKI – wykładowca na Studium Public Relations Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego /1987/ oraz Podyplomowego Studium Public Relations w Szkole głównej Handlowej w Warszawie /1997/. Pełnił funkcję Dyrektora Biura Komunikacji i Public Relations w Spółce Agros Holding SA /1995-1997/. Jako Wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w 1997 r. odpowiedzialny za przygotowanie strategii promocji akcesji Polski do UE i procesu edukacji w tym zakresie. Ekspert Komitetu Ekonomiczno – Społecznego/ ECOSOC/ przy KE UE – współautor raportu na temat stanu przygotowań Polski do akcesji do UE - /1998-2000/. Doradca Szefa Kancelarii Prezydenta, Pani Danuty Hubner – 1998. Doradca Ministra Spraw Zagranicznych do spraw promocji polskiej gospodarki /2002-2005/. Współprzewodniczący Forum Gospodarczego Polska – Korea Południowa z okazji wizyty
w Polsce Prezydenta Korei Pd – 2004. Były Wiceprezes Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, były Członek władz Polsko – Brazylijskiej Izby Gospodarczej, były członek Francusko – Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej, były Wiceprezes Towarzystwa Współpracy Gospodarczej z Krajami Ameryki Łacińskiej. Członek Rady Programowej CESLA – Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Przewodniczący Rady Głównej ZP  Polski Przemysł Spirytusowy. Jest Prezesem Polish Vodka Association. Członek Rady Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług w Ministerstwie Gospodarki. W przeszłości zajmował następujące stanowiska: Prezes Stowarzyszenia Producentów Napojów Bezalkoholowych, Wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, członek Zespołu Doradców ds. Promocji Polskiej Żywności przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku 2011 został wyróżniony przez Ministra Spraw Zagranicznych Odznaką Honorową „Bene Merito” za zasługi w zakresie promocji Polski za granicą.  Zawodowo związany z Wyborowa SA. gdzie od 2003r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Odznaczony przez Króla Hiszpanii krzyżem Cruz de Oficial /2014 r./.

LIDIA STĘPIŃSKA-USTASIAK - absolwentka nauk społecznych w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Social Sciences w Polskiej Akademii Nauk. Obecnie jest doktorantką Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Drogę zawodową rozpoczynała w dziennikarstwie, współpracując z „Życiem” i „The Warsaw Voice”. Doświadczenie w dziedzinie Public Relations zdobywała w agencjach United Public Relations, Pegasus i in. Pracowała także jako Manager ds. Promocji i PR w firmie Amica Wronki, pełniła funkcję PR Managera w PTK Centertel. Obecnie kieruje działem PR w firmie UPC Polska. Zawodowo interesuje się zastosowaniem nowych technologii w komunikacji i Public Relations.

IZABELA DUDKIEWICZ – dziennikarka Radia ZET, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów Public Relations
w SGH. W uczestniczyła w międzynarodowych szkoleniach medialnych prowadzonych
m.in. przez dziennikarzy BBC i organizowanych w ramach Rady Europy m.in. w Lublanie
w Słowenii. Pracuje w mediach od 1993 r. początkowo w Radiu ESKA Warszawa na stanowisku redaktora - wydawcy serwisów informacyjnych i lektora antenowego. Od 1999 r. w Dziale Informacji Radia Zet, jest wydawcą wiadomości, współodpowiedzialną za planowanie pracy reporterów krajowych i korespondentów zagranicznych. Odpowiedzialna również za merytoryczne i techniczne przygotowywanie materiałów do serwisów informacyjnych. Uczestniczyła w wielu medialnych projektach marketingowych i akcjach specjalnych m.in. Radia Zet (wyjazd ze słuchaczami do Portugalii i na Wyspy Zielonego Przylądka), tygodnika Gala (m.in realizacja patronatu medialnego na Maderze,  w Maroku, Turcji i na Cyprze), dziennikarskich Study Tour's (m.in. wyjazdy do Izraela w ramach seminarium, któremu  patronowało ministerstwo kultury Izraela).

DR ROLAND PAC – CFO - The Royal Bank of Scotland - Global Hub Europe; Wieloletni praktyk i teoretyk w zakresie relacji inwestorskich w polskich spółkach giełdowych. Wiceprezes
i jeden z założycieli Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich. Poprzednio m.in.: Dyrektor Controllingu i Relacji Inwestorskich BOŚ Banku, Dyrektor Zarządzający w ING Bank Śląski nadzorujący m.in. relacje inwestorskie, Dyrektor Controllingu Strategicznego i Relacji Inwestorskich w BRE Banku. Pełnił funkcję Doradcy Ministra Finansów, iPrezesa TCA Management Consultans (UK) i Wiceprzewodniczącego Rad Nadzorczych w spółkach giełdowych. Posiada tytuł MBA Calgary University (Canada). Autor wielu publikacji z zakresu relacji inwestorskich i finansów międzynarodowych.

HALINA MARSZAŁEK-MROZOWSKA - Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wielu kursów dla dziennikarzy i producentów telewizyjnych (krajowych i zagranicznych, np. w ramach EBU). Od ponad 25 lat pracuje w Telewizji Polskiej S.A.. Wykładowczyni w Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współpracuje także z innymi uczelniami wyższymi, np.  ze Szkołą Główną Handlową czy Wyższą Szkołą Zarządzania i Marketingu. Autorka wielu biuletynów i analiz warsztatowych dla dziennikarzy telewizyjnych, felietonów poświęconych kulturze języka w mediach oraz współautorka poradnika językowego "Polszczyzna płata nam figle". Przez wiele lat była przewodniczącą, a później członkinią Komisji ds. Karty Ekranowej w Telewizji Polskiej. Członkini Komisji Etyki Telewizji Polskiej w jej 4. kadencji w latach 2003-2005.

DR HAB. KRZYSZTOF SIEKIERSKI – dyrektor ds. badań w Pentor Research International S.A.. Absolwent SGGW, gdzie również pracował naukowo w latach 1984-1995, zajmując się zastosowaniami statystyki i modelowania matematycznego w naukach przyrodniczych. Od 1995 roku w Instytucie Pentor, od 1998 na stanowisku dyrektora. Specjalizuje się w ilościowych badaniach marketingowych. Autor licznych artykułów w czasopismach branżowych, prelegent podczas konferencji i seminariów poświęconych badaniom rynku. Poza doświadczeniem dydaktycznym wyniesionym z pracy akademickiej prowadził liczne szkolenia poświęcone badaniom rynku oraz wykłady i ćwiczenia na studiach podyplomowych i doktoranckich SGH. Jest członkiem organizacji branżowej PTBRiO.

MIROSŁAW OCZKOŚ - właściciel firmy doradczo- szkoleniowej „OCZKOŚ PERFECT IMAGE”. Aktor, reżyser filmowy i telewizyjny.  Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista Public Relations w zakresie pracy z głosem, autoprezentacji i mowy ciała. Trener/doradca  min. polityków, menadżerów. Współpracował z wieloma stacjami radiowymi min. Radio Manhattan Łódź, program 3 Polskiego Radia, Radio Kolor Warszawa, Radio Plus Warszawa. Konsultant marketingu politycznego.  Komentator TVN24, TVN, TVP Info, Polsat News oraz stacji radiowych np. Trójka, Jedynka, Czwórka i Radio Dla Ciebie. Od 11 lat prowadzi zajęcia w Podyplomowym Studium Public Relations przy Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Uniwersytecie Łódzkim. Członek Akademii Ekspertów PR.  Współpracownik Centrum Informacji Europejskiej przy Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Autor książek „Abecadło mówienia”, „Sztuka Poprawnej Wymowy czyli o Bełkotaniu i Faflunieniu” „Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców”. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów prasowych na temat wystąpień publicznych, autoprezentacji i mowy ciała. (Public Relations- rozdział książki dla wydawnictwa SGH, a także artykuły w Pracuj.pl, Koneser, Dlaczego). W latach 2001 – 2002 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w jednej z warszawskich  agencji reklamowych.

PAWEŁ SANOWSKI - Prezes Instytutu Monitorowania Mediów, Prezes wortalu PRoto.pl, Członek Zarządu MediaTrust Romania. Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, kierunek Zarządzanie i Marketing; Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, studia podyplomowe. Wcześniej pracował w TUiR Warta S.A. jako Zastępca Dyrektora Biura Sieci Sprzedaży, w TUiR Partner S.A. grupa Trygg Hansa jako Doradca Prezesa ds. Strategii i Rozwoju oraz w 3 NFI S.A. w Departamencie Zarządzania Udziałami. Prowadzi wykłady na temat analizy mediów m. in. w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, WSPiZ im. Koźmińskiego, London School of PR. Urodzony w 1971 r.; żonaty, ma trzech synów.

DR BARBARA MĄKOSA-STĘPKOWSKA - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1989 do chwili obecnej – pracuje w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (docent).  Doktor nauk prawnych (za pracę doktorską napisaną pod kierunkiem Prof. Leszka Kubickiego otrzymała nagrodę miesięcznika Państwo i Prawo w kategorii prac doktorskich ). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w którym pracowała do czasu podjęcia  pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi wykłady i seminaria  z przedmiotów dotyczących zagadnień prawnych komunikowania (prawo mediów) i public relations (zagadnienia prawne i etyczne reklamy i public relations). Jest też wieloletnim wykładowcą Podyplomowego Studium Public Relations  w Szkole Głównej Handlowej, a także Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie  prowadzi zajęcia z zagadnień prawnych i etycznych związanych z komunikowaniem. Przeprowadziła ponadto wiele szkoleń (także cyklicznych) z zakresu tej tematyki dla różnych instytucji państwowych (Sejm, Senat, sądy, prokuratura, policja, wojsko, ministerstwa)  i prywatnych. W latach 1996 – 2006 była Dyrektorem Biura Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sprawowała funkcję Rzecznika Prasowego Ministra Sprawiedliwości. Ma również doświadczenie praktyczne w pracy typowo dziennikarskiej (między innymi jako sekretarz redakcji dwu czasopism prawniczych i wieloletni Redaktor Naczelny Studia Telewizji Osiedlowej „Ursynat”). Od kilkunastu lat łączy pracę dydaktyczną z pracą w administracji centralnej i samorządowej – aktualnie jest  Naczelnikiem  Wydzialu Organizacyjnego  w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, gdzie pełniła równiez przez ponad dwa lata funkcję rzecznika prasowego.

DR ANNA KOZŁOWSKA – pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGH. Od lat jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z komunikowaniem masowym, komunikowaniem marketingowym. Dalsze zainteresowania naukowe wiąże z problematyką CSR i marketingu społecznego. Autorka trzech podręczników: Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Reklama. Techniki perswazyjne i  Oddziaływanie mass mediów, wydanych na SGH. Pracuje nad kolejną książką poświęconą mechanizmom i technikom  perswazyjnym w reklamie.

Piotr Marek Próba –  Coach i wykładowca uniwersytecki specjalizujący się w wystąpieniach publicznych, komunikacji społecznej oraz interpersonalnej. Prowadzi zajęcia z public relations, negocjacji, leadership,   języka i kultury biznesu oraz coaching wg. metodologii A. Grüna. Absolwent dziennikarstwa oraz anglistyki UW. Pisał pracę doktorską na temat optymalnych strategii reagowania na chwyty erystyczne. Autor cyklu „Sekrety Retoryki” publikowanego w magazynie „Cogito.” Zdobywca „Srebrnych Szczęk” w „Turnieju Mówców Uniwersytetu Warszawskiego.” Były reporter TVP.

PROF. DR HAB. ZBIGNIEW DWORZECKI - Wykształcenie: ukończone studia -1971,  Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego; kolejne stopnie naukowe – doktora (1979) i doktora habilitowanego (1998) w dziedzinie nauk ekonomicznych w SGPiS i SGH. Zatrudnienie: Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ważniejsze funkcje pełnione w latach 1996-2011: Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli (- 2011), Członek Zespołu Premiera ds. Doboru i Oceny Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Strategicznych Spółek Skarbu Państwa (2006-2008), Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (2005-Prezes Stowarzyszenia KOICA-Polska (Korean Agency for International Cooperation) (1999-), Doradca Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej (1991- 2008), Wice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej (2008 -), Członek Rady Fundacji „Promocja Polska” (1999- 2006), Członek Rady Nadzorczej Centrozap S.A. (2010-) Członek Rady Nadzorczej Infovidw-Matrix S.A. (2006-2010), Członek Rady Nadzorczej „Centralwings” (2004-2006), Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (1999-), Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej ( 1999 - 2005), Dyrektor Polsko-Niemieckiego Centrum Edukacji Menedżerskiej (2001-2005), Redaktor Naczelny kwartalnika Polskiej Akademii Nauk „Organizacja i Kierowanie” (1999 -2005), Prorektor Szkoły Głównej Handlowej ds. zarządzania i rozwoju (1996-1999). Osiągnięcia: Autor i współautor ponad 150. opracowań krajowych i zagranicznych z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem i strategii marketingowych w formie artykułów,  książek, ekspertyz. Kierownik i wykonawca projektów badawczych i eksperckich dla PAIZ, PAIiIZ, Sejmu RP, banków komercyjnych pt.:„ Międzynarodowa atrakcyjność inwestycyjna Polski dla inwestorów zagranicznych”, „Mapa ryzyka inwestycyjnego Polski w wymiarze międzynarodowym”,  „Model monitorowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski”, „Budowanie wizerunku Polski jako marki”, „Przewagi konkurencyjne Polski w Europie Środkowo-Wschodniej”. Współpraca z zespołem ekspertów i międzynarodowych firm consultingowych nt. budowania wizerunku
i koncepcji promocji Polski. Przygotowanie raportów i ekspertyz  dla PAIiZ, Sejmu R.P, Krajowej Izby Gospodarczej. Udział w pracach Rady Fundacji „Promocja Polska”, współpraca z Instytutem Marki Polskiej nad koncepcją i instrumentami marketingu międzynarodowego Polski i  budowy międzynarodowego wizerunku i konkurencyjności marek polskich. Wypromowanie 8 doktorów nauk ekonomicznych, kilkudziesięciu absolwentów niemieckojęzycznego programu MBA i ponad 120 magistrów w  zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Kierowanie działalnością Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa –TNOiK. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia KOICA – Korean Agency for International Cooperation w Polsce, Współpraca z PAIiIZ w zakresie koreańskich Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Polsce. Pełnienie funkcji rzecznika prasowego
i koordynatora obszaru Public Realations polskich zbiorczych wystaw na międzynarodowych targach w Niemczech ( Grüne Woche – Berlin, Anuga – Kolonia, Internorga – Hamburg, Leipziger Messe – Lipsk). Kierownik i członek zespołów eksperckich wykonujących prace doradcze dla przedsiębiorstw państwowych, prywatnych i prywatyzowanych w zakresie strategii konkurencji oraz form i sposobów rozwoju strategicznego, restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej przedsiębiorstw, w tym ich konsolidacji w ramach grupy kapitałowej; zarządzania marketingowego i strategii marketingowych przedsiębiorstw, społecznych problemów zarządzania. Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych i ekspertyz z dziedziny zarządzania, restrukturyzacji  i prywatyzacji branżowej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla ministerstw i instytucji centralnych (Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Gospodarki, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Komitet Badań Naukowych, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich). Współpraca ekspercka z Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi (Trzeci NFI, Jedenasty NFI, NFI Jupiter). Udział w tworzeniu i uruchomieniu od podstaw niskokosztowej linii lotniczej „Centralwings” ( 100% spółki-córki PLL LOT SA), a następnie nadzór nad jej funkcjonowaniem i dalszym rozwojem jako członek rady nadzorczej. Utworzenie jedynego w Polsce niemieckojęzycznego Programu Executive MBA w WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie,  kierowanie nim przez okres ponad 5, lat i doprowadzenie go do pozycji wiodących międzynarodowych programów rozwoju kadr menedżerskich w Polsce, wydających wspólny dyplom z dwiema najlepszymi menedżerskimi szkołami wyższymi Niemiec (WHU - Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung w Koblencji oraz HHL – Handelshochschule Leipzig w Lipsku). Utworzenie Polsko- Niemieckiego Centrum Badań w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania  w Warszawie. Kierowanie Centrum i programami badawczymi we współpracy z instytucjami niemieckimi, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Izbami Gospodarczymi
i Handlowymi w Niemczech, niemieckimi uczelniami wyższymi. Utworzenie i pełnienie funkcji Kierownika Menedżerskich Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Kierowanie wieloma edycjami Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (SGH). Wieloletnia współpraca naukowa i dydaktyczna (studia MBA, dzienne i podyplomowe) z uniwersytetami Niemiec (Kolonia, Berlin, Frankfurt,  Norymberga, Hanower, Monachium, Koblencja, Lipsk, Brema), Austrii (Wiedeń, Linz) oraz instytucjami i firmami doradczymi (RKW, GTZ, Goethe-Institut, Cognos, Wieselhuber &Partner).

DR SŁAWOMIR WINCH – adiunkt w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH. Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską napisał na temat systemów wartości propagowanych w prasie codziennej. Obroniona w Zakładzie Nauk Zarządzania PAN rozprawa doktorska dotyczyła problematyki społecznej oceny ryzyka w zarządzaniu. Prowadził szkolenia z zakresu technik sprzedaży i negocjacji dla przedsiębiorstw przemysłowo – handlowo – usługowych, m. in., dla potrzeb Narodowego Banku Polskiego, Roto Frank Sp. z o.o., Cezex, Sovit P.H., Radio dla Ciebie, ING Usługi Finansowe S.A.. Brał udział przy opracowywaniu ekspertyz dla szeregu polskich i zagranicznych firm w ramach współpracy z Uniconsult - Group. Do jego głównych zainteresowań badawczo-naukowych należą: kultura organizacyjna, negocjacje, zarządzanie ludźmi. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książki "Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura".

DR HAB. PROF. SGH PIOTR WACHOWIAK – Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS, kierunku Organizacja i zarządzanie. Pracę magisterską napisał na temat polityki personalnej wobec młodych pracowników, natomiast rozprawa doktorska była poświęcona negocjacjom, jako jednemu ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Rozprawą habilitacyjna dotyczy wrażliwości społecznej polskich przedsiębiorstw. Od 24 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. M. in. był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa- Śródmieście, Dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa- Centrum oraz zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy i Kanclerzem SGH. Specjalizuje się w problematyce: zarządzania ludźmi w organizacji, negocjacji, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, pomiaru kapitału intelektualnego. przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz raportowania społecznego.
Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów oraz zachowań uczestników organizacji, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.  M.in. książek „ Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych”, „Kierowanie zespołem projektowym”, „.Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa”, „ Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka”. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadr menedżerskich.

MONIKA CHROBAK-BUDZIŃSKA  - Konsultantka z 8-letnim stażem pracy w branży public relations, obecnie PR & Advocacy and Campaign Manager w centrum kultury Culturewheel w Kairze. Doświadczenie zdobywała pracując na stanowisku PR Manager marki Irving, wcześniej jako Account Manager w agencji Euro RSCG Sensors oraz międzynarodowej firmie doradczej w zakresie komunikowania Pleon. Odpowiedzialna za planowanie strategiczne oraz tworzenie programów PR dla klientów firmy. W swojej pracy realizowała projekty m.in. dla Colgate-Palmolive, Johnsons&Johnsons, The Body Shop, Jacobs Kronung 3in1, Pepsi, Orange, Kimberly-Clark, Peroni, Warka, Absolut, Luksusowa, Johnnie Walker. Ukończyła Podyplomowe Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej oraz socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się tematyką gender.

GRZEGORZ TURNIAK - niestrudzony orędownik wartościowych idei: networkingu, zarządzania talentami, karierą i czasem. Od lutego 2006 jest Prezesem firmy BNI Polska. Pełnił również funkcję konsultanta PR Central & Eastern Europe w serwisu Jobpilot/Monster. Poprzednio w swojej karierze piastował m.in. funkcje Prezesa jobpilot Polska, HR Sector Sales Manager - SAP Polska, Managing Director - Neumann Management Institute, Dyrektora Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, certyfikowany konsultant OD ( OD Institute Ohio), nauczyciel przedsiębiorczości (Babson College ), oraz certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). W latach 2002-2004 Członek Zarządu PSZK i Prezes Stowarzyszenia Profesjonalych Mówców w Polsce i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Kariery. Grzegorz jest współautorem książek "Alchemia Kariery" i "Profesjonalny networking czyli kontakty które procentują".

Prof. dr hab. BOGDAN MRÓZ – profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie we Włoszech (Scuola Enrico Mattei w Mediolanie) oraz
9-miesięczny program zaawansowanego kształcenia menedżerskiego dla wykładowców szkół biznesu (Advanced Management Education Program) w School of Business-Carleton University w Ottawie. Przebywał również na stypendiach i stażach naukowych we Włoszech, Niemczech, Japonii i Kanadzie, gdzie prowadził badania i wykłady na tamtejszych uniwersytetach. Ma w swoim dorobku naukowym książki i artykuły publikowane w Polsce oraz w fachowych czasopismach zagranicznych, jak również referaty prezentowane na krajowych i zagranicznych konferencjach i kongresach naukowych ( w tym m.in. w University of Cambridge). Współpracował przy realizacji różnych projektów z polskimi i zagranicznymi firmami konsultingowymi (RPR Group, Central Europe Trust, Centro Analisi Strategiche). Był ekspertem reprezentującym Polskę w unijnym projekcie DOLCETA (Developing Online Education Tools for Adults) poświęconej formom i metodom edukacji konsumenckiej realizowanej online. Uczestniczył jako wykładowca i trener w szkoleniach dla kadry menedżerskiej organizowanych m.in. pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiej Fundacji Promocji Kadr. Jest również wykładowcą na studiach podyplomowych i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują m.in. takie zagadnienia jak: lobbing w Polsce i na świecie, gospodarka nieformalna, wpływ procesów globalizacji na strategie biznesowe firm i zachowania konsumentów. 

DR MAREK DATKO – wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stopień doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymał po obronie rozprawy doktorskiej dotyczącej sponsoringu jako instrumentu promocji. Pracował w wielu firmach produkcyjnych i handlowych, ostatnio jako szef marketingu w Gerflor Polska i product manager w Polon SA. Wykłada marketing, negocjacje handlowe, public relations. Prowadził szkolenia m. in. na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, Krajowej Izby Gospodarczej, DGA. Ponadto prowadził zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu sponsoringu i PR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, SGH w Warszawie, Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autor książek „Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja” i „Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu” oraz licznych publikacji z zakresu sponsoringu. Zainteresowania badawcze: sponsoring, public relations, komunikacja marketingowa.

MONIKA KANTOWICZ-GDAŃSKA – specjalista z wieloletnim doświadczeniem w komunikacji wewnętrznej i employer branding oraz innych obszarach zarządzania ludźmi. Konsultant, trener, wykładowca. Właścicielka MKG Consulting, firmy doradczo-szkoleniowej (www.mkgconsulting.pl). Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystką Copenhagen Business School (studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i konsultacji). Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Moderatora i jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Prowadzi szkolenia oraz wykłady z zakresu komunikacji (komunikacja wewnętrzna, kształtowanie wizerunku pracodawcy, efektywna komunikacja w zespole, komunikacja menedżerska, komunikacja w zarządzaniu projektami i in.), kształtowania wizerunku pracodawcy oraz zarządzania zasobami ludzkimi (strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie talentami, zarządzanie wiedzą w organizacji in.). Współpracuje między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową, Institute for International Research, Employer Branding Institute, HRM Institute, HPR Group, Berndson Sp. z o.o., Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu. Ekspertyzę zdobywała najpierw w branży FMCG – w dziedzinie komunikacji wewnętrznej, a następnie w obszarze employer branding. Tworzyła strategiczne plany komunikacji. Projektowała i realizowała programy badania efektywności komunikacji wewnętrznej (audyty komunikacyjne). Ma doświadczenie w organizacji różnorodnych wydarzeń komunikacyjnych oraz tworzeniu wydawnictw firmowych. Realizowała projekty związane z tworzeniem i wdrażaniem elektronicznych narzędzi komunikacji (Intranet, Extranet, strony WWW). Zajmowała się również projektowaniem i wdrażaniem strategii kształtowania wizerunku pracodawcy. Obecnie realizuje projekty doradcze dla firm z różnych branż (doskonalenie komunikacji wewnętrznej, badanie i kształtowanie wizerunku pracodawcy, doskonalenie polityki personalnej, strategiczne programy w obszarze zarządzania personelem) oraz programy szkoleniowe (szkolenia zamknięte i otwarte, warsztaty konsultacyjno-szkoleniowe). Pośród uczestników prowadzonych przez nią szkoleń byli menedżerowie oraz specjaliści z wielu firm i organizacji, między innymi: TP S.A., JTI Polska Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., QXL Poland Sp. z o.o.(Allegro), Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. (Play), Polkomtel S.A., Tesco Polska Sp. z o.o., Scott Wilson, Passus Sp. z o.o., UDT, Metro Group (Makro), PKO BP, TNT, Allianz, Urząd Marszałkowski w Łodzi, ING Bank Śląski.

BEATA STEJGWIŁŁO-LAUDAŃSKA - Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Pedagogicznego (specjalizacja: środki masowego przekazu) oraz Podyplomowego Studium Public Relations przy Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert z zakresu komunikacji wewnętrznej i CSR. Podczas 12 lat pracy w Telekomunikacji Polskiej stworzyła i wdrożyła z sukcesem strategie komunikacji wewnętrznej w okresie prywatyzacji, restrukturyzacji, rebrandingu, a także podczas zmian wynikających z przekształceń w ramach grupy kapitałowej. Przez 4 lata pełniła funkcję redaktor naczelnej wewnętrznej gazety korporacyjnej TP.Doradca w zakresie wykorzystywania narzędzi komunikacyjnych w budowaniu wizerunku firmy, osiągania określonych celów informacyjnych, tworzenia kultury korporacyjnej, a także wprowadzenia zmian w systemie zarzadzania i wspierania strategii  marketingowych. Pracowała m.in. dla: DHL Express (budowanie pożądanych relacji pomiędzy firmą a klientami biznesowymi), Stołecznej Estrady (autorka koncepcji działań PR - ze szczególnym uwzględnieniem media – relations, szef biura prasowego Festiwalu Warszawskiego „Skrzyżowanie Kultur”). Pracowała też dla kanału Biełsat TVP. Przez kilka ostatnich lat związana z Grupą ENEA, w której zajmowała się m.in. wprowadzaniem zmian w kulturze korporacyjnej, strategią i wdrożeniem wolontariatu pracowniczego oraz projektem społecznym Koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011”. Od dwóch lat także prezes Fundacji Nowoczesnej Edukacji, której misją jest wdrażanie innowacyjnych programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

ANITA WOJTAŚ-JAKUBOWSKA - Właściciel i konsultant w firmie doradczej think BIG. Prowadzi doradztwo oraz szkolenia w zakresie Social Business – wykorzystania narzędzi social media w marketingu, HR, rekrutacji, employer branding i komunikacji wewnętrznej. Do listopada 2011 roku przez blisko 2 lata pełniła funkcję Dyrektora Strategii w agencji marketingu społecznościowego Ostryga. Koordynowała proces wydzielania Ostrygi ze struktur agencji OS3 multimedia. Była odpowiedzialna za budowanie struktur agencji (m.in. client service i zespołu strategii) oraz doradztwo strategiczne z obszaru social media dla kluczowych klientów agencji, w tym m.in. L'Oreal, Play, Aviva, ING Bank Śląski, Toyota Bank, Hortex. Wcześniej przez blisko 7 lat koordynowała działania PR dla Grupy Pracuj oraz podległych jej spółek i marek internetowych, m.in. portalu Pracuj.pl. Prowadziła doradztwo komunikacyjne dla Zarządu firmy, zarządzała komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną, w tym także komunikacją kryzysową. Była odpowiedzialna za działania media relations firmy, w tym także za e-PR i komunikację w social media. Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją wiedzą z obszaru społeczności dzieli się prowadząc zajęcia dot. e-PR z wykorzystaniem social media na Podyplomowym Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, które sama ukończyła. O roli social media w komunikacji firm mówiła m.in. Kongresie Dyrektorów Marketingu „Future Marketing 2011” oraz na konferencjach: HRcamp, Warszawskie Dni Rekrutacji,  Marketing instytucji naukowych i badawczych, Marketing kobiecy, Kongres PR 2010.

BOGUMIŁA WIĘCŁAW – wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. w Helsinkach, Waszyngtonie, Canberze; b. zastępca dyrektora Protokołu Dyplomatycznego. Brała udział w wielu wizytach najwyższego szczebla oraz współmałżonków  głów państw i szefów rządów. Prowadzi szkolenia z protokołu dyplomatycznego dla pracowników MSZ, urzędów administracji publicznej oraz zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP), Polskim Instytucie Dyplomacji im. I.J. Paderewskiego, Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) i Europejskiej Akademii Dyplomacji (EAD).
 
 
 

 kontakt

 
Sekretarz Studiów:
Wioletta Wicherska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8, bud. M, pok. 31
02-513 Warszawa
pon -pt w godz. 9.00-16.00
tel. (22) 564 74 31
Kierownik Studiów:
dr hab. prof. SGH Jacek Miroński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu
ul. Madalińskiego 6/8, bud. M, pok. 10
02-513 Warszawa
e-mail: jm67@sgh.waw.pl
Adres korespondencyjny:
Podyplomowe Studia Public Relations
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
 
 

 materiały do zajęć

 
​Zapraszamy do serwisu:

 

 dokumenty

 
 

 biblioteka

 
​Słuchacze studiów podyplomowych SGH mają prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych w czytelniach, w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) oraz w Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) i wypożyczania wydawnictw z księgozbioru Wypożyczalni.
Jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres do 1 miesiąca.

 

 serwis kariera sgh