Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania

 

Ciągłe podnoszenie umiejętności i kompetencji przez pracowników administracji stało się już standardem działania gwarantującym stabilne zatrudnienie i pewne wynagrodzenie. Nabyta wiedza i umiejętności, potwierdzone świadectwem ukończenia Podyplomowych Studiów „Administracji i zarządzania” stanowią najlepszą odpowiedź na coraz wyższe oczekiwania pracodawców, dając Absolwentom możliwość dalszego, dynamicznego rozwoju zawodowego.

BROSZURA INFORMACYJNA

 

 Cel studiów

 
Podyplomowe Studia „Administracji i zarządzania” przygotowują do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracji szczebla rządowego, regionalnego i lokalnego oraz prywatnych firm, korporacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych.
 

 Program studiów

 
 1. Instytucje, prawo i lobbing w UE
 2. Polityka zagraniczna RP w kontekście debaty politycznej
 3. Administracja publiczna
 4. Podstawy prawa
 5. Postępowanie administracyjne
 6. Umowy cywilne w administracji
 7. Prawo pracy
 8. Prawo zamówień publicznych
 9. Lobbing w administracji
 10. Przywództwo w organizacji
 11. Zarządzanie w administracji publicznej
 12. Zarządzanie ludźmi
 13. Public Relations
 14. Etyka w administracji
 15. Finanse Unii Europejskiej
 16. Finanse publiczne
 17. Pomoc publiczna a środki polityki spójności
 18. Projekty UE w instytucjach administracji publicznej
 19. Monitoring i ewaluacja – pomiar i ocena efektów działań administracji publicznej 


Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych.

Zakres tematyczny przedmiotów.

 

 Wykładowcy

 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto do prowadzenia zajęć zostaną zaproszeni uznani wykładowcy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, a także praktycy z Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz kancelarii radców prawnych, firm konsultingowych i organizacji pozarządowych.
Więcej

 

 Metodyka nauczania

 
Studia Podyplomowe Administracji i zarządzania składają się z zajęć prowadzonych metodą wykładów, ćwiczeń, warsztatów i konwersatorium przy użyciu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy, wykorzystując dostępne, nowoczesne techniki, metody i pomoce dydaktyczne (strona internetowa ograniczona tylko dla Słuchaczy studiów, prezentacje multimedialne).

 

Sposób prowadzenia zajęć:
 • konwersatoria, aktywizujące słuchaczy w trakcie ich trwania,
 • warsztaty i ćwiczenia z wykorzystaniem aktualnych dokumentów związanych z tematyką poszczególnych spotkań.
Na stronie studiów będą pojawiać się konspekty zajęć oraz materiały do wykładów, przekazywane na bieżąco przed i po zajęciach przez Wykładowców. Ponadto na koniec Studiów uczestnicy otrzymają zebrane wszystkie materiały z zajęć oraz podstawowe dokumenty programowe w formie elektronicznej, jako aplikacja na płycie CD. W ten sposób, w ramach wartości dodanej Studiów, ogranicza się zużycie papieru, zapewniając ochronę środowiska. Jednocześnie, w ramach realizacji idei społeczeństwa informacyjnego, nastąpi doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, przyzwyczajenie Uczestników studiów do wykorzystywania Internetu do aktualizowania wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy, podwyższenia ogólnego poziomu edukacji społeczeństwa.
 

Na koniec zajęć Słuchacze otrzymają również książki związane z problematyka poruszaną w trakcie Studiów, a rekomendowane przez Wykładowców.

 

 organizacja studiów

 
Studia trwają 2 semestry i są uruchamiane w semestrze zimowym.
 
Elastycznie dostosowane terminy i czas na zajęcia:
w celu zapewnienia możliwości udziału osób spoza Warszawy zajęcia odbywają się w ramach comiesięcznych zjazdów sobotnio-niedzielnych (mniej-więcej raz w miesiącu, przy uwzględnieniu dni wolnych od pracy oraz innych świąt, tworzących tzw. długie weekendy). Zajęcia w sobotę rozpoczynają się o godz. 10.00 (aby umożliwić dojazd do Warszawy) a kończą się o 17.00. W niedzielę natomiast zajęcia rozpoczynają się o 8.00, a kończą się o 15.00.
 
Sale wykładowe przystosowane są w pełni dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 
 

 Warunki zaliczenia

 

Zasady zaliczenia studiów:

 • obowiązkowa obecność – udział uczestnika na zajęciach w wymiarze co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych studiami,
 • dwuetapowy/dwuczęściowy egzamin:
  - część pisemna egzaminu – test jednokrotnego wyboru (czas trwania ok. 15-20 minut). Zakres obejmuje cały materiał, a pytania są przygotowywane przez poszczególnych wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20,część pisemna egzaminu – test jednokrotnego wyboru (czas trwania ok. 15-20 minut). Zakres obejmuje cały materiał, a pytania są przygotowywane przez poszczególnych wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20,
  - część ustna egzaminu – prezentacja przed komisją egzaminacyjną przygotowanego wcześniej studium przypadku. W ciągu całego okresu trwania studiów słuchacze będą przygotowywali studium przypadku w jednym część ustna egzaminu – prezentacja przed komisją egzaminacyjną przygotowanego wcześniej studium przypadku. W ciągu całego okresu trwania studiów słuchacze będą przygotowywali studium przypadku w jednym
  z wybranych przez siebie obszarów:
 1. lobbingu w instytucjach polskich i europejskich,
 2. zarządzania środkami europejskimi,
 3. ewaluacji realizowanych projektów (w tym unijnych) – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 80.

Dokument poświadczający zakończenie studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SGH wydane na podstawie wyników egzaminu pisemnego oraz ustnego przeprowadzonych w oparciu o wiedzę i umiejętności przekazane w trakcie studiów.

 
 
 

 Kontakt

 

Sekretarz Studiów:
mgr inż. Karolina Nivette
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Kolegium Gospodarki Światowej,
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, pok. 33
02-513 Warszawa
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl 
tel. (22) 564 93 49

Kierownik Studiów:
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
e-mail: adam.ambroziak@sgh.waw.pl

Adres korespondencyjny:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

 

 Materiały do zajęć

 
 

 Dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia
 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia.

Zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego: wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

 

 Czesne

 

​Czesne wynosi 6.500,- zł

Numer konta
Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSR).

 

 Biblioteka

 
​Słuchacze studiów podyplomowych SGH mają prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych w czytelniach, w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) oraz w Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) i wypożyczania wydawnictw z księgozbioru Wypożyczalni.
Jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres do 1 miesiąca.

Zapraszamy na stronę internetową biblioteki.
 

 Serwis Kariera SGH

 
 

 Zakwaterowanie

 

Słuchaczy spoza Warszawy informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia pokoi gościnnych w akademiku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który zlokalizowany jest w sąsiedztwie kompleksu gmachów SGH.

DOM STUDENTA NR 1 "SABINKI"
Al. Niepodległości 147
tel. (22) 564 66 00, 564 66 59