Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Studia I i II stopnia

 

Utworzone w ramach KGŚ/SGH kierunki Globalny biznes, finanse i zarządzanie – GBFiZ (w języku polskim) oraz Global Business, Finance & Governance – GLO (w języku angielskim) są odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród studentów na zaawansowaną wiedzę w zakresie zarządzania w warunkach turbulentnego i szybko zmieniającego się otoczenia, pogłębiającej się współpracy międzynarodowej oraz rosnącej złożoności operacji finansowych i marketingowych na rynku globalnym. Podstawowym celem jest kształcenie kadry menedżerskiej i liderów, którzy znajdą zatrudnienie zarówno w korporacjach transnarodowych, jak i instytucjach rządowych oraz pozarządowych działających w skali międzynarodowej. Absolwenci kierunków uzyskują dogłębne zrozumienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem biznesu i zarządzania relacjami w ramach powiązań międzynarodowych. 

Przed studentami stoi możliwość wyboru trzech specjalności w ramach studiów licencjackich:

 • Global Development and Governance
 • International Business
 • International Finance 

Natomiast na studiach magisterskich można dokonać wyboru jednej z trzech poniższych specjalności:

 • Global Development and Governance
 • International Finance
 • International Venture Management

Należy podkreślić, że wykładowcy kierunków GBFiZ/GLO charakteryzują się wysokimi kompetencjami naukowymi (odzwierciedlają się one w licznych publikacjach zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych). Natomiast kompetencje dydaktyczne znajdują wyraz we wdrażaniu aktywnych metod nauczania, tj. przeprowadzaniu analiz przypadku, prowadzeniu edukacyjnych gier strategicznych, debat oksfordzkich, organizowaniu spotkań z przedstawicielami świata biznesu, wizyt studyjnych w korporacjach międzynarodowych itp. Celem jest wykształcenie zarówno kompetencji analitycznych jak i zdolności przywódczych, a także umiejętności pracy w zróżnicowanych kulturowo zespołach. Przykładowo, już w trakcie studiów realizowane są projekty doradcze dla sektora prywatnego lub publicznego.

 • Absolwenci kierunków GBFiZ/GLO mają wiedzę w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania w wymiarze międzynarodowym, w tym m.in.:
  - rozumieją koncepcję międzynarodowej konkurencyjności gospodarek i zrównoważonego wzrostu
  - postrzegają i analizują dynamikę handlu kształtowaną przez siły globalizacji
  - posiadają znajomość finansów międzynarodowych i rynków kapitałowych oraz podstaw finansów i rachunkowości w transakcjach międzynarodowych
  - znają międzynarodowe regulacje prawne odnośnie do działalności podmiotów gospodarczych (publicznych i prywatnych)
  - mają wiedzę i umiejętności analizy środowiska biznesowego w wymiarze instytucjonalnym, kulturowym, prawnym i technologicznym
  - znają najlepsze praktyki zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie międzynarodowym
  - znają i są uwrażliwieni na zagadnienia etyki biznesu
  - posiadają wiedzę na temat strategii wejścia firm na rynki (m.in. rynki wschodzące)
  - rozumieją koncepcję social leadership i jej aplikację w organizacjach typu NGO.

 • Kierunki GBFiZ/GLO kładą nacisk na kształtowanie umiejętności menedżerskich, m.in.  w zakresie:
  - prowadzenia badań rynków międzynarodowych i analizy koniunktury
  - negocjacji i przeprowadzania międzynarodowych transakcji gospodarczych i logistycznych
  - rozumienia koncepcji i interpretacji giełdowych indeksów inwestycji
  - biegłej znajomości dwóch języków obcych
  - koordynowania pracy w zespołach wielokulturowych
  - wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w różnych branżach.
 • Natomiast najistotniejsze kompetencje społeczne nabywane przez absolwentów kierunków GBFiZ/GLO to:
  - poczucie odpowiedzialności za pracę własną i zespołową
  - wykazywanie otwartości na świat i zrozumienie innych kultur
  - zdolność pracy samodzielnej, samokształcenia i gromadzenia wiedzy z różnych źródeł oraz krytycznej ich analizy
  - umiejętność podejmowania działań w wymiarze taktycznym jak i strategicznym m.in. na tzw. rynkach wschodzących
  - zdolność podejmowania zadań zgodnych z zasadami etyki biznesu i CSR w wymiarze międzynarodowym
  - internalizacja ww. zasad i stosowanie ich w działalności biznesowej w wymiarze globalnym.

Absolwenci kierunków GBFiZ/GLO mogą ubiegać się o stanowiska zarówno analityczne, jak i operacyjne oraz menedżerskie w firmach o zasięgu międzynarodowym i instytucjach działających w sferze relacji międzypaństwowych. Znajdą także zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach w działach: finansów, marketingu i logistyki zarówno w przedsiębiorstwach, jak i organizacjach typu non-profit. Jednym z głównych celów kierunków jest także kształtowanie postaw przedsiębiorczych w skali rynku światowego, które umożliwią realizację ambicji menedżerskich w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Programy kierunków przygotowują absolwentów także do podjęcia studiów III stopnia w dziedzinach związanych z działalnością gospodarczą w wymiarze międzynarodowym.

O trafności przedstawionej oferty kierunkowej i jej atrakcyjności dla studentów może świadczyć fakt dużego zainteresowania i znaczącej liczby aplikacji na te kierunki utrzymujące się na niezmiennie wysokim poziomie od początku ich funkcjonowania.

Prof. SGH, dr hab. Ewa Baranowska-Prokop
Opiekun kierunków: Global Business, Finance & Governance
oraz Globalny biznes, finanse i zarządzanie

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji
​al. Niepodległości 162,
pok. 37, parter​, budynek główny
tel.: 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

Dziekanat Studium Licencjackiego
al. Niepodległości 162,
pok. 5, parter​, budynek główny
tel.: 22 564 98 55
e-mail: dsl@sgh.waw.pl

Dziekanat Studium Magisterskiego
al. Niepodległości 162,
pok. 47, parter​, budynek główny
tel.: 22 564 94 83
e-mail: dsm@sgh.waw.pl 

Opiekun kierunków
prof. SGH, dr hab. Ewa Baranowska-Prokop
Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu
ul. Madalińskiego 6/8,
pok. 10 (sekretariat), budynek M
tel.: 22 564 86 84

 

 Szczegółowe informacje