Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Projekty badawcze : Krag_Turystyki_Zdrowotnej
Projekty badawcze
 

 Podpisanie przez Radę ds. Kompetencji - Turystyka listu intencyjnego z Izbą Gospodarczą „Krąg Turystyki Zdrowotnej”

 
Do ważnych zadań Rady ds. Kompetencji - Turystyka należy m.in. zacieśnianie współpracy z Interesariuszami oraz rozwój Sektorowych Ram Kwalifikacji Sektora Turystyki poprzez tworzenie nowych podram oraz stymulowanie wprowadzania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 
Działaniem wpisującym się w oba te kierunki było podpisanie w dniu 9.06.2017 r. w Busku Zdroju listu Intencyjnego pomiędzy Radą ds. Kompetencji -  Turystyka a Izbą Gospodarczą „Krąg Turystyki Zdrowotnej”.
 
Podstawą porozumienia była deklarowana przez obie strony potrzeba prowadzenia działań wspierających rozwój turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej, a w szczególności:
a)  kreowania nowych kompetencji zgodnych z potrzebami rynku pracy poszczególnych branż turystycznych w szczególności turystyki zdrowotnej;
b) zidentyfikowania zadań, których realizacja wymaga posiadania nowych kompetencji (tj. wiedzy, umiejętności, specyficznych postaw) nie objętych dotychczasowym systemem kształcenia i szkolenia);
c) zidentyfikowania i opisu kwalifikacji (wiedzy, umiejętności postaw), które powinny posiadać osoby wykonujące te zdania i włączeniu tych nowotworzonych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
d) przekazania jednostkom edukacyjnym informacji o nowoutworzonych kwalifikacjach, wskazujących pożądane przez pracodawców kierunki kształcenia i szkolenia kadr dla potrzeb turystyki
e) współpracy i wymiany informacji w zakresie realizowanych badań potrzeb, trendów oraz opracowywania raportów dotyczących turystyki zdrowotnej.
 
Strony porozumienia deklarują współpracę w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych w zakresie luki kompetencyjnej na rynku turystyki zdrowotnej oraz inicjatyw promujących rozwój turystyki zdrowotnej.
 
Ze strony Rady list podpisała jej przewodnicząca dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska, a ze strony Izby jej Prezes Monika Knefel i Wiceprezes Gerard Jakubowski.
 
Zdjęcia z podpisania listu: