Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Projekty badawcze : Projekty badawcze – Kolegium Gospodarki Światowej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Projekty badawcze
 

 Granty i projekty

 


Wyniki konkursu Preludium 21

 1. ​Szacowanie mnożników wydatków inwestycyjnych JST w Polsce - kierownik mgr Łukasz Olejnik​

Wyniki konkursu Opus 20

 1. ​​Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce - kierownik prof. dr hab. Adam Jarosław Szyszka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii.

Fundusze wyszehradzkie

 1. Clusters as platforms for business-research (B2R)/research-business (R2B) relations – kierownik dr Marta Mackiewicz - projekt finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
 2. GVCs in Central Europe – a perspective of automotive sector after COVID-19 – kierownik dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH – projekt finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Wyniki konkursu Etiuda 8

 1. Wpływ uprawnień w publicznym systemie emerytalnym na rozkład oraz strukturę majątku gospodarstw domowych w Polsce – kierownik Marcin Wroński (doktorant

Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu

 1. Cykl seminariów "Szkoła energii" – kierownik dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH – projekt finansowany z MNiSW

Wyniki konkursów Opus 18 i Preludium 18

 1. Innowacyjne startupy w regionalnych systemach innowacji we Włoszech: czynniki powstawania nowych firm – kierownik mgr Ewa Szulc-Wódarska (doktorant)
 2. Wpływ publicznych systemów emerytalnych na nierówności majątkowe w Unii Europejskiej. Zakres substytucji pomiędzy oszczędnościami w systemie emerytalnym, a majątkiem prywatnym gospodarstw domowych – kierownik Marcin Wroński (doktorant)

Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych

 1. Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia – kierownik dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH – projekt finansowany z MNiSW

Wyniki konkursów Opus 17 i Preludium 17 (zakończenie naboru czerwiec 2019r.)

 1. Wpływ komunikacji cyfrowej na uczestnictwo interesariuszy w kształtowaniu marki miasta – kierownik mgr Maia Maziashvili (doktorant)

Wyniki konkursów Opus i Preludium 16 (zakończenie naboru w grudniu 2018r.)

 1. Przejrzystość i komunikacja banków centralnych po kryzysie. Pomiar i makroekonomiczne efekty dla europejskich banków centralnych działających w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego – kierownik dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
 2. Dyskontowanie strat w czasie oraz społeczne dyskontowanie strat – kierownik dr Adam Karbowski

GOSPOSTRATEG

 1. Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - kierownik dr hab. Mariusz Jan Radło, prof. SGH, projekt finansowany przez NCBiR.

Wyniki konkursów Opus I Preludium 14 (zakończenie naboru w grudniu 2017r

 1. Rola aktywności sportowej w budowaniu kapitału społecznego w Polsce – kierownik prof. dr hab. Elżbieta Biernat

Granty pozyskane przez pracowników KGŚ w ramach konkursu OPUS 13 (grudzień 2017)

 1. Strategie marek międzynarodowych stosowane przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących ze względu na efekt kraju pochodzenia marki (COBO) a zachowania konsumentów – kierownik prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
 2. Alternatywne finansowanie MŚP w Polsce: perspektywy rozwoju – kierownik dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH
 3. Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw a konkurencja na rynku dóbr – kierownik dr hab. Prokop Jacek, prof. SGH

Granty pozyskane przez pracowników KGŚ w ramach konkursu OPUS 12

 1. Realizacja strategii biznesowych poprzez portfele projektowe – kierownik mgr Anna Magdalena Mazur (Preludium 12)
 2. Wpływ czynników behawioralnych na decyzje finansowe w przedsiębiorstwach oraz ich związek z danymi na poziomie makroekonomicznym – kierownik prof. dr hab. Adam Jarosław Szyszka (OPUS 12)
 3. Jakość i funkcjonalność ocen skutków regulacji w perspektywie teorii tworzenia polityk publicznych w oparciu o dowody – kierownik projektu dr Wojciech Rogowski (OPUS 12) 

Projekty realizowane w 2017 r.

 1. Akademia przedsiębiorczości (projekt dydaktyczny) – kierownik dr hab. Ewa Lisowska
 2. Dynamika i czynniki luki innowacyjnej między Polską a Chinami - wymiar międzynarodowy i regionalny – kierownik dr hab. Arkadiusz Kowalski
 3. Rola gospodarki chińskiej w gospodarce światowej i jej wpływ na rynki wschodzące – zastosowanie globalnego modelu VAR -  kierownik dr Anna Sznajderska
 4. Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego - perspektywa filii utworzonych w Polsce (projekt partnerski z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu) – koordynator ze strony SGH prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski

Projekty realizowane w 2016 r.

 1. Decyzje finansowe w spółkach giełdowych na nieefektywnym rynku kapitałowym, prof. dr hab. Adam Szyszka
 2. Globalny kryzys finansowy a ewolucja teorii optymalnych obszarów walutowych w kontekście przystąpienia krajów Europy Środkowej do strefy euro, prof. dr hab. Dariusz Rosati
 3. Handel wewnątrzgałęziowy jako miernik zmian specjalizacji gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w procesie dostosowań do uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim w latach 1995-2013, prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 4. I3U - Investigating the Impact of the Innovation Union, prof. dr hab. Marzenna Weresa
 5. Identyfikacja kluczowych zmian w polskiej gospodarce w celu zwiększenia jej konkurencyjności i eksportu netto, dr Marek Dietl
 6. Jakość i zakres informacji w kontekście prognozowania prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa, dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH
 7. Koncepcja marketingu przedsiębiorców (entrepreneurial marketing) a wczesna internacjonalizacja MSP. Uwarunkowania, elementy i skutki, dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH
 8. Ograniczenie dotkliwości kryzysów finansowych będących konsekwencją bąbli na rynkach aktywów poprzez spłaszczanie bąbli przy pomocy instrumentów polityki makroostrożnościowej, mgr Małgorzata Karaś
 9. Polityka makroostrożnościowa a bańki na rynku nieruchomości, mgr Małgorzata Karaś
 10. Powstanie i ewolucja odmian kapitalizmu w Polsce i nowych krajach członkowskich UE z Europy Środkowo-wschodniej - próba instytucjonalnej analizy porównawczej, prof. dr hab. Ryszard Rapacki
 11. Realna konwergencja dochodowa: wielowymiarowa analiza ekonometryczna z próbą identyfikacji punktów zwrotnych przy wykorzystaniu bayesowskiego uśredniania oszacowań - przyczynek do teorii, dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
 12. Relacje między producentami a detalistami a tworzenie przewag konkurencyjnych, ​prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
 13. Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the Internal Cohesion of Visegrad Countries, dr Marcin Król
 14. Trzy jubileusze: zjednoczenia Niemiec, utworzenia strefy euro i przekształcenia UE-15 w UE-25 - polska perspektywa, prof. dr hab. Elżbieta Czarny
 15. Ukryte modele Markowa w analizie zbieżności poziomu dochodów i konwergencji cyklicznej ze szczególnym uwzględnieniem punktów zwrotnych, dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
 16. Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich UE oraz ich pozycja w globalnych łańcuchach wartości - analiza z wykorzystaniem światowych tablic przepływów międzygałęziowych, dr Łukasz Ambroziak
 17. Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska - Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla Polski, prof. dr hab. Elżbieta Czarny
 18. Zastosowanie metod zarządzania projektami w polskich i niemieckich start-upach. Analiza porównawcza oraz implikacje dla transferu wiedzy pomiędzy krajami, dr Ewa Sońta-Drączkowska
 19. Zmiany konkurencyjności a intensywność współpracy gospodarczej z zagranicą nowych państw członkowskich UE w latach 2000-2014, prof. dr hab. Elżbieta Czarny
 20. Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Turystyka, dr hab. Hanna Zawistowska
 
 
 

 Kontakt

 

Dział Obsługi Projektów
​al. Niepodległości 162,
pok. 10-11​, budynek główny
tel.: 22 564 93 88
e-mail: projekty@sgh.waw.pl  

 

Kolegium Gospodarki Światowej
Anna Karpińska
ul. Madalińskiego 6/8,
pok. 17, budynek M
tel.: 22 564 93 65

 

 Zadania badawcze realizowane w ramach subwencji (dawniej - badania statutowe)

 

Wykaz zadań badawczych

Więcej informacji w zakładce Badania Naukowe