Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej : Badania Naukowe
Katedra Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej
 

 Badania naukowe pracowników Katedry

 

 • „Dynamika i czynniki luki innowacyjnej między Polską a Chinami - wymiar międzynarodowy i regionalny" projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Rozwoju (OPUS11) (2017-2020), kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • „Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities" (REPESEA) project realizowany w ramach ERASMUS+ Program, Capacity-Building projects in the field of Higher Education (E+CBHE) (2017-2019), kierownik projektu w SGH: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Konkurencyjność międzynarodowa Polski w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej i Przemysłu 4.0, badania statutowe KGŚ (2017), kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH, pozostali uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr Anna Dzienis, dr Marta Mackiewicz.
 • Ekonomiczne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) dla gospodarki światowej, badania statutowe IGŚ (2017), kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH, pozostali uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: prof. Günter Heiduk,  prof. Piotr Ostaszewski, dr Agnieszka McCaleb, dr Anna Dzienis, dr Marta Mackiewicz.
 • Innovation Policy for SMEs in the Era of Industry 4.0, projekt realizowany w ramach wyszehradzko-koreańskiego programu Korea-V4 Knowledge Sharing Program, edycja 2017/2018, uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH; dr Marta Mackiewicz.
 • Konkurencyjność Polski w gospodarce światowej w latach 2010-2017. Rola urbanizacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, badania statutowe Kolegium Gospodarki Światowej (2017), uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH; dr Marta Mackiewicz.
 • Investigating the Impact of the Innovation Union (I3U), projekt badawczy koordynowany przez Universiteit Maastricht, UNU-MERIT w ramach programu “Horizon 2020” (2015-2018), uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH; dr Marta Mackiewicz.
 • Zmiany we współzależnościach gospodarczych a konkurencyjność międzynarodowa, badania statutowe (2016), kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Rola współpracy międzynarodowej w kształtowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w latach 2010-2016, badania statutowe Kolegium Gospodarki Światowej (2016), uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH; dr Marta Mackiewicz.
 • Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2015, badania statutowe Kolegium Gospodarki Światowej (2015), uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH; dr Marta Mackiewicz.
 • Sub-national partnership agreements and allocation of FDI - badania statutowe (2015), kierownik: Guenter Heiduk.
 • Projekt „Stimulating Learning for Idea-to-Market (SLIM)”, realizowany w ramach programu „Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation”, koordynowany przez Manchester Metropolitan University – Business School z Wielkiej Brytanii, mający na celu przygotowanie i przeprowadzenie kursu dotyczącego transferu innowacji i zarządzania własnością intelektualną w trybie e-learningu. Zastępca kierownika projektu w SGH: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Case study on “Chinese Financial Assistance in Poland”, within a research project  “Chinese Financial Assistance in the V4 Countries After the Crisis: Myth or Reality?”(2014) koordynator: the Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies HAS, projekt finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
 • The Extension of Chinese MNCs’ Networks in Production, Innovation, Information to Europe: Challenges, Benefits, Threats - badania statutowe (2014), kierownik: Guenter Heiduk.
 • Rola innowacji w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki w czasie globalnego kryzysu, badania statutowe Kolegium Gospodarki Światowej (2014), uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH; dr Marta Mackiewicz.
 • Rozwój klastrów w Polsce i ich znaczenie dla innowacyjności gospodarki, projekt badawczy habilitacyjny finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • China’s Third Stage of Openness: The IFD-Trade-OFDI nexus - badania statutowe (2013), kierownik: Guenter Heiduk.
 • Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) jako czynniki innowacyjności – porównanie gospodarek reprezentujących różne systemy innowacji, badania statutowe (2013), kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Projekt badawczy “Bringing research to the market: Policy instruments to speed up the market uptake of research output. European Commission Studies in the Area of Competitiveness” realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej (2013), uczestnik z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Konkurencyjność Polski na tle pozostałych państw Unii Europejskiej – bilans 10 lat członkostwa Polski w UE, badania statutowe Kolegium Gospodarki Światowej (2013), uczestnik z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • China’s Changing Competitiveness: Shaking-up or Waking-up the European Union? - badania statutowe (2012), kierownik: Guenter Heiduk.
 • Analiza skupisk wybranych branż w gospodarce polskiej pod kątem weryfikacji istniejących inicjatyw klastrowych oraz identyfikacji potencjalnych klastrów, projekt badawczy finansowany ze środków na badania własne SGH (2012), kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Konkurencyjność Polski w gospodarce światowej – wymiar makroekonomiczny i regionalny, badania statutowe Kolegium Gospodarki Światowej (2012), uczestnik z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Klastry jako regionalne bieguny wzrostu. Implikacje dla polityki ekonomicznej w Polsce i UE, projekt badawczy finansowany ze środków na badania własne SGH (2011-2012), kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Zmiany międzynarodowej zdolności i pozycji konkurencyjnej Polski w gospodarce światowej, badania statutowe Kolegium Gospodarki Światowej (2011), uczestnik z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2011-12), uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: prof. Günter Heiduk dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH, dr Agnieszka McCaleb.
 • The Role of Openness in China’s Post-Crisis Growth - badania statutowe (2011), kierownik: Guenter Heiduk.
 • China’s Choices after the Current Economic Crisis: Going Global, Regional, National? - badania statutowe (2010), kierownik: Guenter Heiduk.
 • Znaczenie klastrów w tworzeniu nowych form innowacji (new forms of innovation), projekt badawczy finansowany ze środków na badania własne SGH (2010), kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Międzynarodowa pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Rola klastrów przemysłowych w budowaniu przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki, badania statutowe Kolegium Gospodarki Światowej (2009), uczestnik z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Czynniki rozwoju technologicznego krajów i przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce światowej, badania statutowe (2009), kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionów, projekt badawczy finansowany ze środków na badania własne SGH (2009), kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Procesy tworzenia wiedzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do przemysłu oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy“ realizowanym w ramach Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu międzynarodowego w ramach „Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie Badań Naukowych i Technologicznych” (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research – COST) (2008–2011), uczestnik z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Wypracowanie standardów zarządzania prawami własności intelektualnej“ w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (2008-09), uczestnik z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Zmiana znaczenia czynników międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej wynikająca z procesów globalizacji i integracji z Unią Europejską. Wnioski dla optymalizacji modelu polskiej polityki gospodarczej, Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008), uczestnik z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • Transfer wiedzy – analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii innowacji“, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy (2008), uczestnik z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.