Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych :
Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego

2019-01-01 kategoria: Projekt badawczo-wdrożeniowy GOSPOSTRATEG 

Mazowsze należy do najlepiej rozwiniętych, ale również najbardziej zróżnicowanych ekonomicznie regionów Polski. Dynamiczny rozwój województwa spowodował, że średni PKB na mieszkańca województwa w 2003 roku przekroczył 75% średniego PKB na mieszkańca w UE według siły nabywczej, a w 2015 r. sięgnął już 109%. Jednocześnie jednak poziom PKB na mieszkańca w najbiedniejszych obszarach województwa kształtuje się na poziomie znacznie niższym niż 75% średniej unijnej. Powyższe zróżnicowanie znalazło odzwierciedlenie w odmiennych maksymalnych pułapach intensywności pomocy regionalnej liczonej jako stosunek wartości pomocy do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. W efekcie, o ile maksymalna intensywność pomocy na obszarach należących do podregionów ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego wynosi 35%, o tyle na obszarze subregionu warszawskiego zachodniego 20%, a na obszarze miasta stołecznego Warszawy 15% (10% od początku 2018r.).


W celu wspierania rozwoju obszarów słabiej rozwiniętych obszarów województwa mazowieckiego polski rząd przyjął nowy podział statystyczny województwa - na dwie jednostki NUTS2 – region warszawski stołeczny oraz region mazowiecki regionalny. Ten drugi, jako słabiej rozwinięty, w całości zostanie zaliczony do grupy regionów słabiej rozwiniętych. Dzięki tej zmianie gorzej usytuowane subregiony zyskają szansę zakwalifikowania się do dopłat z funduszy unijnych w przyszłej perspektywie finansowej UE. Wyodrębnienie NUTS2 warszawskiego stołecznego wynika jednak nie tylko z ze zróżnicowania poziomu dochodów, ale także ze struktury gospodarczej związanej z funkcjami metropolitalnymi. Jego następstwem jest istotna różnica udziału poszczególnych branż w budowaniu wartości dodanej brutto na przestrzeni regionu warszawskiego i pozostałej części Mazowsza. Przejawia się to m.in. bardzo wysokim udziałem usług i relatywnie niskim udziałem przetwórstwa przemysłowego w PKB na m.st. Warszawy – w porównaniu do pozostałych obszarów województwaTaka struktura gospodarki województwa nie sprzyja procesom dyfuzji rozwoju na terenie całego województwa mazowieckiego i rodzi konieczność wzmocnienia dyfuzji tych procesów przez wielokierunkową politykę regionalną nakierowaną na tworzenie i utrzymywanie powiązań Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW) z pozostałą częścią województwa. Zróżnicowanie dostępnych narzędzi rozwoju będzie wynikało z przynależności do innej grupy regionów w kontekście podziału na NUTS2, a także funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wśród 40 gmin skupionych w OMW.
Pytania badawcze:
 • Jakie czynniki determinują rozwój przedsiębiorstw w województwie mazowieckim na poziomie NUTS2 i NUTS3?
 • Które z nich są kluczowe i dlaczego?
 • Czy istnieje specyfika czynników, na każdym z analizowanych poziomów?
 • Czy istnieją ukryte ośrodki gospodarcze, tj. takie miasta, które są istotne dla rozwoju województwa mazowieckiego, ale nie są sklasyfikowane jako miasta regionalne lub subregionalne?
 • Czy przedsiębiorstwa z NUTS2 z OMW współpracują z firmami zlokalizowanymi w miastach regionalnych oraz subregionalnych?
 • Czy istnieje taka współpraca na innych szczeblach podziału administracyjnego?
 • W jaki sposób uszeregowane są regionalne i subregionalne łańcuchy wartości?
 • Jak łańcuch wartości wygląda na niższych szczeblach podziału administracyjnego?  
 • Jakie są czynniki wspomagające, a jakie hamujące współpracę przedsiębiorstw na poziomie regionalnym, i subregionalnym?
 • Jaka jest rola i znaczenie miast regionalnych (Płock, Radom) i subregionalnych (Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce) w rozwoju regionu i subregionów?
 • Dla jakich typów projektów instrumenty ZIT i RIT stanowią najbardziej trafny i efektywny sposób wdrażania interwencji publicznej?
 • Jaka jest rola RIT i ZIT we wspieraniu zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego?
  • Czy delimitacja obszarów realizacji tych instrumentów jest właściwa (trafna)?
  • Czy realizacja ZIT i RIT umożliwiła, i w jakim stopniu, jednostkom samorządu terytorialnego wchodzącym w skład  ZIT i RIT  koordynację i komplementarność realizacji projektów współfinansowanych w UE na ich obszarze?
  • Czy dzięki realizacji ZIT, RIT udało się stworzyć trwałe partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych?
  • Jakie są dobre praktyki partnerskiego modelu współpracy tych jednostek, poza wdrażaniem alokacji dedykowanej ZIT lub RIT oraz realizacji wspólnych projektów w formule ZIT lub RIT?
Cele szczegółowe:
 • Identyfikacja czynników wpływających na rozwój NUTS2 Warszawa, miast regionalnych i miast subregionalnych;
 • Wskazanie siły oraz kierunku oddziaływania tych czynników;
 • Wskazanie czynników rozwoju wspólnych jak i specyficznych dla NUTS2 Warszawa, miast regionalnych i miast subregionalnych;
 • Ustalenie struktury powiązań przestrzennych relacji;
 • Identyfikacja ukrytych ośrodków gospodarczych w województwie mazowieckim.
Wyniki te pozwolą na konstruowanie efektywnej polityki rozwoju całego regionu Mazowsza.​

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia