Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Adam_Oleksiuk
KGS - Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu - Skład osobowy
 

 dr Adam Oleksiuk

 

         AO.png

                                                            

Kontakt:

e-mail: aoleksi2@sgh.waw.pl
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
(budynek M, parter)
telefon: 22 564 86 84

Zainteresowania naukowe:

 •  Innowacje w biznesie i sektorze publicznym
 • Marketing międzynarodowy
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Polityka spójności UE
 • Kraje o gospodarce przejściowej

Wybrane publikacje:

 • Oleksiuk A. (2018), Przestrzeń rozwoju innowacji w samorządzie lokalnym – strategiczne wyzwania, Zeszyty Naukowe            Uczelni Vistula, seria: Ekonomia, nr 63(6)/2018, Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu Vistula, s. 42-50
 • Oleksiuk A. (2018), Poland’s Responsible Development Strategy – Challenges, Reflections and Remarks, Asian Journal of Science and Technology, Vol. 09, Issue, 04, s. 7871-7881.
 • Oleksiuk A. (2018), Wyzwania rozwojowe Polski w okresie programowania 2014–2020 w kontekście unijnej polityki spójności ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury transportowej i inteligentnego rozwoju, W: Przegląd Wschodnioeuropejski IX/1, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, s. 165-183.
 • Oleksiuk A. (2017), Investment Level and Structure in the Region of Central and Eastern Europe and Barriers for Investment Growth Reported by Entrepreneurs in the Light of Findings of Own Survey Research, W: Przegląd Wschodnioeuropejski VIII/1, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, s. 125-140.            
 • Oleksiuk A. (2017),  Pro-Innovation Attitudes of Employees of Selected Local Government Units, as Well as the Barriers and the Stimuli of Innovation Processes in the Light of the Author’s Research Findings, International Journal of Social Science and Economic Research, Volume 02, Issue 01, s. 2105-2119.
 • Oleksiuk A. (2017), Międzynarodowe rynki finansowe i centra światowych finansów, Wydawnictwo Difin, Warszawa, ss. 212, ISBN 978-83-8085-390-4.
 • Oleksiuk A. (2017), Cluster Policy and Development of the Polish Special Economic Zones, International Journal of Social Science and Economic Research, Volume 02, Issue 02, s. 2463-2476.
 • Oleksiuk A. (2016), „Pułapka średniego dochodu” a perspektywy awansu do grupy  krajów o wysokim dochodzie. Studium porównawcze wybranych państw, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego nr 2/2016 (49), Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” im.  A. Bączkowskiego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, s. 3-16.
 • Oleksiuk A. (2016), Polska gospodarka a „pułapka średniego dochodu, W: Scientific Herald of Innovative Technologies No. 1 (11) 2016, Research Center for Innovative Technologies, s. 87-102.
 • Oleksiuk A. (2016), The Mechanism of Creating Financial Innovations in the Context of the Presence of the Phenomena of Information Asymmetry and Lack of Market Participants’ Knowledge, IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3 Issue 1, s. 20-26.
 • Oleksiuk A., Białek J., (2016), The Socio-Economic Effects of Poland’s Membership in the European Union and the Challenges of the Middle-Income Trap, Journal of International Studies, Vol. 9, No 1, s. 130-143.
 • Oleksiuk A. (2015), Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów  w warunkach europejskich, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, ss. 202, ISBN 978-83-7556-718-2.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2015), Poland’s Post-communist Economic Transformation and The Country’s 10 Years of The European Union Membership – Critical Insight, Policy Paper Series 1/2015, Center for European and International Affairs, University of Nicosia, Nicosia, ss. 33.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2015), Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój infrastruktury drogowej – ujęcie regionalne, Analizy i Opracowania nr 2/2015, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, s. 83-102.
 • Oleksiuk A., Klusa E. (2015), The Issue of Convergence Seen in Theories of Economic Development,   W: Scientific Herald of Innovative Technologies No. 1 (9) 2015, Research Center for Innovative Technologies, s. 142-156.
 • Oleksiuk A. (2014), Uwarunkowania rozwoju innowacji na Ukrainie, W: Optimum. Studia ekonomiczne 2(68), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s.103-115.
 • Oleksiuk A. (2014), Mechanizmy współpracy jednostek samorządu terytorialnego subregionu radomskiego z klastrami i biznesem w świetle własnych badań, W: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula październik-grudzień 2014/nr 4(42), Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu w Warszawie, s. 99-109.
 • Oleksiuk A. (2014), “Offshore outsourcing” в России. Основные экономические факторы и условия, W: Scientific Herald of Innovative Technologies No. 3-4 (8) 2014, Research Center for Innovative Technologies, s. 183-188.
 • Oleksiuk A. (2014), Atrakcyjność regionu Europy Środkowej i Wschodniej dla rozwoju globalnego rynku offshoringu, W: Przegląd Wschodnioeuropejski V, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,  s. 99-115.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2014), Nobliści w dziedzinie ekonomii o zmianach zachodzących w gospodarce światowej, W: Scientific Herald of Innovative Technologies No. 1 (6) 2014, Research Center for Innovative Technologies, s. 127-137.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2014), EU Structural Funds: Do They Generate More Growth? - in Response to Professor's Sasha Becker Assessment, Scientific Papers of the Bukovinian University Issue 10, s. 50-56.
 • Oleksiuk A., (2014), Zastosowanie innowacji technologicznych na przykładzie bezprzewodowej transmisji Bluetooh – specyfika, możliwości i bariery, W: Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення, Research Center for Innovative Technologies, Ukraina - Kirovograd 2014, s. 217-239.
 • Oleksiuk A., (2014),  Światowy kryzys gospodarczy a sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, W: Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego, Instytut Wydawniczy „Spatium”, Red. P. Możyłowski, Radom 2014, s. 7-18.
 • Oleksiuk A. (2013), Fenomen przedsiębiorczości akademickiej: mit czy rzeczywistość w perspektywie przyspieszenia rozwoju regionalnego w Europie?, W: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula styczeń-marzec 2013/nr 1(35), Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu w Warszawie, s. 73-92.
 • Oleksiuk A. (2013), Economic Transformation Processes of Central and Eastern European Countries,  W: Przegląd Wschodnioeuropejski IV, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, s. 197-216.
 • Oleksiuk A. (2013), Human Resource Management a produktywność przedsiębiorstwa,W: Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania, Instytut Wydawniczy „Spatium”, Red. A. Nowak, Radom, s. 279-291.
 • Oleksiuk A., Możyłowski P. (2013), Kompendium wiedzy z podstaw zarządzania i postępowania egzekucyjnego. Podręcznik akademicki, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, Radom, ss. 90, ISBN 978-83-62805-84-6.
 • Oleksiuk A. (2012), Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, ss.374, ISBN 978-83-7299-767-8.
 • Oleksiuk A. (2012), Aspiracje i plany edukacyjno-zawodowe studentów uczelni radomskich, W: Wykładowca przyszłości. Poprawa jakości kształcenia, Instytut Wydawniczy „Spatium”, Red. M. Nowotnik-Kozicka i A. Frymus, Radom 2012, s. 277-298.
 •  Oleksiuk A. (2011), Innowacje jak czynnik rozwoju gospodarki światowej w świetle Strategii Innowacyjności OECD, Optimum. Studia ekonomiczne 1(49), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 52-62.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2011), Zmiany w infrastrukturze transportowej w Polsce w ujęciu regionalnym, Ekonomista 4(2011), Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, s. 573-599.
 • Oleksiuk A., Vashchenko M. (2011), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy prywatyzacyjne  w okresie przemian systemowych na Ukrainie, W: Wybrane aspekty przemian strukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Red. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny, Katowice, s. 33-43.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2011), Chinese Foreign Investments in Africa. Opportunities for the Host Country or Threat to Economic Development, W: Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne Vol II, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 225-244.
 • Oleksiuk A. (2011), Strategia „Energia 2020” w procesie konsultacji społecznych na tle ekonomicznych wyzwań Unii Europejskiej, Biuletyn PRZYSZŁOŚĆ: Świat, Europa, Polska 2/24/2011 przy prezydium PAN Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, s. 162-183.
 • Oleksiuk A. (2011), „Dolina Lotnicza” jako przykład innowacyjnego klastra? Współpraca środowiska biznesowego z naukowo-badawczym w świetle wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, W: Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Red. M.W. Sienkiewicz i T. Szot-Gabryś, Lublin, s. 43-74.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2011), Impact of the EU Funds in the Sphere of Transport Infrastructure - National and Regional Dimension, W: Oeconomia Copernicana nr 1/2011, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział  w Toruniu, s. 49-62.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2011), Wykorzystanie funduszy unijnych w obszarze infrastruktury transportowej w  ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Handel Wewnętrzny 3(2011), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. 120-135.
 •  Oleksiuk A. (2010), Fundusze unijne w infrastrukturze transportowej w Polsce. Dylematy rozwoju  i kierunki przemian. Wymiar krajowy i regionalny, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, ss. 152, ISBN 978-83-61605-12-6.
 •  Oleksiuk A., Białek J. (2010), Strategia „UE 2020” w kontekście perspektyw społeczno-gospodarczych Unii Europejskiej, W: Wyzwania przyszłości – szanse i zagrożenia, Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Red. J. Kleer, A. W. Wierzbicki, B. Galwas, L. Kuźnicki, Warszawa, s. 160-176.
 • Oleksiuk A. (2010), Польская экономическая дипломатия. Bосточное направление с особенным учётом Украины, W: Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI wieku, Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Charkowie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Red. H. Stroński i G.  Seroczyński, Charków - Olsztyn, s. 550-564.
 •  Oleksiuk A. (2010), Makroekonomiczne skutki rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej               i Wschodniej. Ujęcie retrospektywne, W: Przegląd Wschodnioeuropejski I, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, s. 201-221.
 • Oleksiuk A. (2010), Gospodarcze i geopolityczne aspekty współpracy między Polską a Ukrainą w świetle wydarzeń „pomarańczowej” rewolucji i rozszerzenia Unii Europejskiej, W: Przegląd Wschodnioeuropejski I, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 141-161.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2010), Wpływ członkostwa Polski w UE i dotychczasowej polityki spójności na podstawowe kategorie makroekonomiczne (w tym wzrost gospodarczy) i konwergencję makroekonomiczną z UE-27 w latach 2004-2008, W: Członkostwo Polski w UE – doświadczenia i wyzwania, Kwartalnik Problemy Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Vol. 8 nr 1(27), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 175-198.
 • Oleksiuk A. (2010), Agencje ratingowe wobec globalnego kryzysu. Próba oceny, W: Globalna gospodarka w warunkach kryzysu światowego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce, s. 147-167.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2009), Czynniki sukcesu w funkcjonowaniu parków technologicznych, Optimum. Studia ekonomiczne 1(41), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 173-184.
 • Oleksiuk A. (2009), Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Warszawa, ss. 168, ISBN 978-83-61668-04-6. Książkę patronatem objęła Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • Oleksiuk A. (2009), Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, Wydawnictwo Economicus, Szczecin, ss. 172, ISBN 978-83-60606-33-9.        
 •    Oleksiuk A. (2009), Konsumpcja usług edukacyjnych w świetle spójności społecznej Polski z krajami Unii Europejskiej, W: Oblicza konsumpcjonizmu, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Red.  B. Mróz, Warszawa, s. 215-228.
 •  Oleksiuk A. (2009), Rola parków technologicznych w rozwoju gospodarki Indii, W: Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji, Red. T. Szot-Gabryś, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce, s. 101-117.
 • Oleksiuk A. (2009), Wdrażanie funduszy strukturalnych w Hiszpanii w latach 2000- 2013. Wnioski dla Polski, W: Polska w Unii Europejskiej – problemy i doświadczenia procesu integracji, Red. T. Pałaszewska-Reindl i T. Szot-Gabryś, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce, s. 63-77.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2009), Światowy kryzys gospodarczy a sektor finansowy w Polsce. Przyczynek do dyskusji, W: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Red. T. Bernat, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 98-109.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2009), Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?, Wydawnictwo Difin, Warszawa, ss. 404, ISBN 978-83-7641-084-5.
 • Oleksiuk A. (2009), Gospodarka Chin i jej wpływ na koniunkturę światową, Badania naukowe Volume 22, Nr 2, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce, s. 89-105.
 • Oleksiuk A. (2009), Przegląd gospodarki Stanów Zjednoczonych i kryzys finansowy w latach 2007- 2009, Badania naukowe Volume 22, Nr 2, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce, s. 37-59.
 • Oleksiuk A. (2009, 2007), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa, ss. 313, ISBN 978-83-7641-026-5.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2008), Competitiveness of the European Union regions as a challenge for the Lisbon Strategy and for the regional policy in the period 2007-2013. Analysis of the structural funds’ impact in selected fields of intervention (R&D and Information Society), W: Macroeconomic and regional aspects of the European integration, Red. Wacława Starzyńska, Justyna Wiktorowicz, Acta universitatis lodziensis, Folia Oeconomica 223, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, s. 119-147.
 • Oleksiuk A.(2008), Rola parków technologicznych w podnoszeniu konkurencyjności regionów na przykładzie Parku Technologicznego w Warszawie, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 49-62.
 • Oleksiuk A. (2008), Fundusze strukturalne w kontekście wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, W: Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy unijnych w regionie mazowieckim, Red. A. Nowak  i M. Szałański, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 93-104.
 • Oleksiuk A. (2008), Technologie e-learningu w skutecznym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników, Ekonomiczne Problemy Usług/20, cz. 1(2008), s. 359-367.
 • Oleksiuk A. (2008), Wybrane instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Aspekty regulacyjne i  finansowe, W: Przedsiębiorczość i innowacje – problemy, koncepcje, wyzwania, Red. S. Lis i T. Szot-Gabryś, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce, s. 9-28.
 • Oleksiuk A. (2008), Efektywność administracji publicznej w świetle zjawiska korupcji w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, W: Etyka biznesu, Red. M. Pierzchalska, I. Pałgan, Wydawnictwo  Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, s. 120-126.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2008), Makroekonomia – vademecum studenta, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, ss. 114, ISBN 978-83-87251-93-2.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2008), Mikroekonomia – vademecum studenta, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, ss. 124, ISBN 978-83-87251-96-3.
 • Oleksiuk A. (2007), Problemy organizacji. Materiały do studiowania, Wydawnictwo Key Text. Warszawa, ss. 172, ISBN 978-83-87251-87-1.
 • Oleksiuk A., Białek J. (2007), Zagadnienia kultury miejsca pracy a współczesne trendy w ekonomii na podstawie rozważań Richarda Floridy, W: Nowe trendy w ekonomii i ich wykorzystanie w zarządzaniu, Kwartalnik Problemy Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 177-199.
 • Oleksiuk A. (2007), Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju jako forum rozwiązywania problemów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem problemów krajów rozwijających się, Red. J. Misala, Ekonomika, Prace Naukowe Nr 1/17, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Radomskiej, s. 68-89.
 • Oleksiuk A. (2007), Polskie gospodarstwa domowe na tle krajów Unii Europejskiej. Konwergencja poziomów cen, wynagrodzeń i struktury konsumpcji, W: Konsument na rynku europejskim, Red. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 127-137.
 • Oleksiuk A. (2007), Zróżnicowanie regionalne Polski a scenariusze nadrabiania zaległości, W: Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce, Red. J. Bieliński i M. Czerwińska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, s. 95-104.
 •  Oleksiuk A. (2007), Stosunki gospodarcze między Polską a Republiką Czeską w 2005 i 2006 roku, W: Rozwój współpracy gospodarczej Polski z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Rosją, Ukrainą i Białorusią, Red. J. Misala, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Radomskiej, Radom, s. 137-145.
 • Oleksiuk A. (2007), Wybrane zagadnienia zastosowania telemarketingu w bankach, W: System bankowy a gospodarka. Perspektywy Polski, Białorusi i Ukrainy, Red. J. L. Bednarczyk i A. Szyguła, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce, s. 367-377.
 • Oleksiuk A. (2006), Polityka rozwoju regionów w warunkach integracji europejskiej, W: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Kwartalnik Problemy Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 91-107.
 • Oleksiuk A. (2006), Podniesienie konkurencyjności regionu jako instrument zmniejszający regionalne rozpiętości poziomu rozwoju, W: Współczesne wyzwania polityki regionalnej w Polsce i na Ukrainie, Red. K. Bobińska, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica  w Kielcach, Kielce,  s. 105-130.
 • Oleksiuk A. (2006), Współpraca handlowa Polski z Republiką Czeską, Red. J. Misala, Ekonomika, Prace Naukowe Nr 3/16, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Radomskiej, s.123-132.
 • Oleksiuk A. (2006), Dystans między Unią Europejską a Polską. Zmiany strukturalne w gospodarce, W: Polska w Unii Europejskiej. Wstępny bilans członkostwa, Red. J. Misala, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Radomskiej, Radom, s. 76-86.
 • Oleksiuk A. (2006), Konsument na rynku e-commerce, Badania naukowe Tom 1, Monografie Nr 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach, Kielce, ss. 188.
 • Oleksiuk A. (2006), Biuro podróży a telemarketing. Wybrane zagadnienia, W: Strategie organizacji na rynku usług, Red E. Skrzypek i T. Dyra, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu, Radom, s. 99-112.
 • Oleksiuk A. (2005), Wybrane problemy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Badania naukowe Volume 16, Nr 2, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce, s.103-118.
 • Oleksiuk A. (2005), Poczta elektroniczna a zarządzanie organizacją, Zeszyty naukowe, Półrocznik nr 2, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. J. Chrapka w Radomiu, Radom, s. 185-204.
 • Oleksiuk A. (2005), Narzędzia komunikacji w Internecie i proces obsługi e-klienta, Badania naukowe Volume 15, Nr 1, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica   w Kielcach, Kielce, s. 56-67.
 • Oleksiuk A. (2005), Zakupy internetowe na przykładzie studentów uczelni warszawskich i radomskich, Badania naukowe Volume 15, Nr 1, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce, s. 112-119.