Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Ewa Lisowska
KGS - Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu - Skład osobowy
 

 dr hab., prof. nadzw. SGH Ewa Lisowska

 

Profesor nadzwyczajny SGH w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego

Kontakt
e-mail: ewael (w domenie sgh.waw.pl), Ewa.Lisowska (w domenie sgh.waw.pl)
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa (budynek M, parter)
telefon: 22 564 86 84Zainteresowania badawcze
• Motywacje do zakładania własnych firm przez kobiety i mężczyzn oraz napotykane bariery
• Przedsiębiorczość kobiet
• Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn (różnice oraz przyczyny)
• Miejsce pracy wolne od dyskryminacji ze względu na płeć
• Równość i różnorodność w zarządzaniu zasobami ludzkimi


Wybrane publikacje
Monografie 

Polityka różnorodności w administracji centralnej, red. E. Lisowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012
Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety, red. E. Lisowska, R. Kasprzak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008
Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, red. E. Lisowska, EQUAL, UNDP, Warszawa 2007
E. Lisowska, E. Bendyk, The Future of Work. Poland, the Czech Republic and Slovakia faced with challenges of a globalized world, Fundacja im. Heinricha Bella, Warszawa December 2006
E. Lisowska, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, „Monografie i Opracowania” nr 494, SGH, Warszawa 2001

Podręczniki


E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010 (wyd. z 2008 r. poprawione)

Rozdziały w książkach

E. Lisowska, Self-employment and motherhood: the case of Poland, in: K.V. Lewis, C. Henry, E.J. Gatewood, J. Watson (eds.), Women's Entrepreneurship in the 21st Century. An International Multi-Level Research Analysis, Edward Elgar, Cheltenham UK, Northampton USA, 2014, s. 297-309
E. Lisowska, Prawa kobiet w aksjologii ONZ: najważniejsze dokumenty równościowe, w: Kobieta i płeć w dyskursie aksjonormatywnym, red. J. Wojnowska-Radzińska, UAM, Poznań-Kalisz 2014, s. 51-65
E. Lisowska, Kobiety na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla w administracji rządowej – analiza sytuacji, w: Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu, red. T. Kupczyk, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2013
E. Lisowska, Wynagrodzenia a płeć, w: Polityka różnorodności w administracji centralnej, red. E. Lisowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012​

E. Lisowska, L’entrepreneuriat des femmes et leur contribution au développment économique, w: Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie. Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji, red. K. Nadana-Sokołowska, M. Rudaś-Grodzka, E. Serafin, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012
E. Lisowska, Kobiety na rynku pracy: dyskryminacja czy równość, w: Kobiety we współczesnej Europie, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009
E. Lisowska, Kobiety w biznesie – menedżerki i właścicielki firm, w: Kobiety-feminizm-demokracja. Wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009, red. B. Budrowska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009
E. Lisowska, Analiza położenia kobiet na rynku pracy, w: Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety, red. E. Lisowska, R. Kasprzak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008
E. Lisowska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście respektowania praw człowieka i marketingu etycznego (przykład wizerunków kobiet w reklamie), w: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, red. E. Duliniec, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007
E. Lisowska, Równe szanse kobiet na rynku pracy w polityce Unii Europejskiej w: Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004
E. Lisowska, Business Initiative of Polish Women, in: Gender and Economic Opportunities in Poland: Has Transition left Women Behind?, The World Bank, Warsaw 2004
E. Lisowska, Polskie menedżerki – cechy demograficzno-społeczne i czynniki sukcesu, w: Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, red. P. Błędowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004
R.T. Bliss, L. Polutnik, E. Lisowska, Women Business Owners and Managers in Poland, w: New Perspective on Women Entrepreneurs, ed. by J.E. Butler, Information Age Publishing, Greenwich 2003
E. Lisowska, Women’s Entrepreneurship: trends, motivation and barriers, w: Women’s Entrepreneurship in Eastern Europe and CIS Countries, Series: Entrepreneurship and SMEs, UN/ECE, New York, Geneva 2003
E. Lisowska, Bariery przedsiębiorczości kobiet, w: Przedsiębiorczość kobiet - wyzwanie XXI wieku, pr. zb. pod red. B. Kożuch, Wyd. Uniwersytetu Białostockiego, Białystok 2001
E. Lisowska, Women Entrepreneurs in Poland, w: Women's Entrepreneurship. East-West Co-operation, Proceedings of the Conference held on Brijuni, Croatia, October 21-22, 1999, Institute for International Relations and Center for Small and Medium Enterprises, Zagreb, Croatia, May 2000

Artykuły

E. Lisowska, Zasada parytetu płci na stanowiskach kierowniczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, zeszyt 4, 2013, s. 145-160
E. Lisowska, Gender diversity in the workplace, “SMEE Review” (Small and Medium-Sized Enterprise & Entrepreneurship Review), February 2013, s. 19-23
E. Lisowska, Women on corporate boards: diversity vs. patriarchal order, “Kobieta i Biznes” (Women and Business) No. 1-4/2012, s. 38-47
E. Lisowska, The future of work and women, „Prague Economic Papers” 2007, No. 2, s. 143-164
E. Lisowska, Style zarządzania polskich kobiet menedżerów (w świetle wyników badania ankietowego), "Zeszyty Naukowe" Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 2000, nr 8
E. Lisowska, R. Bliss, L. Polutnik, J. Lavelle, Polish women managers 2000 and their American counterparts, “Women and Business” 2000, No 1-2

Projekty badawcze z ostatnich 5 lat


2012-2013: projekt „Analiza ograniczeń szans rozwoju kapitału ludzkiego w leśnictwie” – jako ekspertka ds. koncepcji i narzędzi badawczych oraz autorka jednego z rozdziałów raportu z badań przeprowadzonych w 17 dyrekcjach regionalnych Lasów Państwowych. Lider projektu to Katedra Użytkowania Lasu SGGW
2011-2012: projekt „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” - koordynatorka badań empirycznych i zadań SGH w projekcie. Badaniami zostało objętych 17 instytucji administracji rządowej i wszystkie zatrudnione osoby (ok. 14 tys. osób).
2006–2008: projekt „Nowe kwalifikacje, praca i przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet”, realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą w partnerstwie z SGH, którym objęto 6 tys. kobiet. Specjalistka ds. programu szkoleń oraz badań w ramach projektu.
2004-2007: projekt Gender Index – kierowanie pracami zespołu ekspertów i ekspertek, powołanych w celu opracowania nowatorskiego wskaźnika równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy; współudział w opracowaniu kwestionariuszy ankiet i koordynacja badań w firmach, które zgłosiły się na konkurs „Firma równych szans” 2006 i 2007; współudział w opracowaniu raportów z badań. Współudział w projektowaniu badań fokusowych.
2006-2013: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej (badanie statutowe)