Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Jacek_Mironski
KGS - Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu - Skład osobowy
 

 prof. zw. dr hab. Jacek Miroński

 


Kontakt

e-mail: jm67 (w domenie sgh.waw.pl), Jacek.Miroński (w domenie sgh.waw.pl)
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa (budynek M, parter)
telefon: (0048) 22 564 86 84  

Konferenecje i wystąpienia publiczne

1. IMRA International Conference (International Management Research Academy), „Management in an Interconnected Word”, Zagrzeb, Chorwacja, maj 2013

 • wygłoszenie referatu pt. „Polish Managers’ Ability to Use the Potential of Their Employees” (współautor referatu D. Użycki)

2. 14th IAMB Conference (International Academy of Management and Business), San Antonio, Texas, USA, styczeń 2013

 • wygłoszenie referatu pt. „Managers about their employees. The case of Poland” (współautor referatu D. Użycki)
 • prowadzenie jednej sesji w czasie konferencji

3. HR Forum, Polsko-Skandynawska Izba Handlowa, Warszawa 2012

 • prezentacja wyników badań empirycznych: „Postawy i zachowania polskich menedżerów” (autorzy: J. Miroński, D. Użycki)

4. CEO Forum, Polsko-Szwajcarska Izba Handlowa, Warszawa 2012

 • prezentacja wyników badań empirycznych: „Polski model zarządzania” (autorzy: J. Miroński, D. Użycki)

5. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Warszawa 2012

 • prezentacja wyników badań empirycznych: „Postawy i zachowania polskich menedżerów” (autorzy: J. Miroński, D. Użycki)

6. Academy of Management Meeting 2011, Texas, USA, 2011 

 • współautor referatu: “Effects of Cross-Cultural Management Courses on Cultural Intelligence” (J. Eisenberg, H-J. Lee, F. Bruck, B. Brenner, R. Bell, M-T. Claes, J. Mironski);  referat zaprezentowany przez J. Eisenberga

7. European International Business Academy (EIBA) Conference 2010, School of Economics of the University of Porto, Portugalia, grudzień 2010

 • współautor referatu: “Effects of Cross-Cultural Management Courses on Cultural Intelligence” (J. Eisenberg, H-J. Lee, F. Bruck, B. Brenner, R. Bell, M-T. Claes, J. Mironski);  referat zaprezentowany przez J. Eisenberga

8. Krajowa Konferencja Ekonomii Behawioralnej pt. „Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, październik 2010

 • wygłoszenie referatu pt. „Organizacyjne zachowania obywatelskie – istota, znaczenie i uwarunkowania” (współautor: Ilona Czaplińska)

9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prospołeczne instrumenty zarządzania organizacjami”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, październik 2009

 • wygłoszenie referatu pt. „Demokracja a zarządzanie – podział władzy w przedsiębiorstwie” (współautor: Marcin Uscinowicz)

10. Konferencja „IT Personel GigaCon”, Warszawa, kwiecień 2008

 • wygłoszenie referatu pt. „Czy szkolić menedżerów na temat władzy i polityki w organizacji?”

11. Seminarium naukowe pt. „Komunikacja w biznesie międzynarodowym”, SGH, Warszawa, listopad 2007

 • wygłoszenie referatu pt. „Zmiany profilu wartości w zarządzaniu zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań w biznesie międzynarodowym”
 • moderator dyskusji

12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie Międzykulturowe”, Clark University, Łódź, wrzesień 2007

 • wygłoszenie referatu w języku angielskim pt. „Power of Japanese Management and Japanese Management of Power – using managerial power in different cultures”

13. Konferencja naukowa „PR Forum”, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wisła, wrzesień 2007

 • uczestnik

14. Seminarium naukowe pt. „Proces komunikowania. Teoria i praktyka”, SGH, Warszawa, maj 2007

 • wygłoszenie referatu pt. „Władza a komunikowanie w organizacji”

15. Seminarium naukowe pt. „Znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych w edukacji ekonomistów i menedżerów”, SGH, Warszawa, listopad 2005

 • wygłoszenie referatu pt. „Znaczenie władzy w edukacji i pracy menedżerów”

16. Międzynarodowa konferencja naukowa TRANS’05 – „Wpólna Europa – zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami”, SGH, Warszawa, październik 2005

 • wygłoszenie referatu pt. „Grupy interesu w przedsiębiorstwie – analiza neoklasycznej i współczesnych teorii” (współautor E. Czarny)
 • udział w panelu tematycznym pt. „Teoretyczne podstawy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa; aspekty regulacyjne”

17. Międzynarodowa konferencja pt. “Economic Reform and the Development of Economic Relations between the EU and the DPRK”, Phenian, Korea Północna, październik 2005

 • wygłoszenie referatu pt. “Human Resource Management and Investment in Human Capital (development of existing skills and technical expertise)”
 • uczestnictwo w dyskusji panelowej ekspertów UE

18. Seminarium z cyklu Krytyczna Teoria Organizacji pt. „Współczesne problemy zarządzania w Japonii”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego,  Warszawa, kwiecień 2004

 • wygłoszenie referatu pt. „Związek agencyjny, władza i japońskie stosunki pracy”

19. Konferencja naukowa pt. „Konsumpcja – Rynek – Marketing”, AE w Katowicach, Ustroń, wrzesień 2002 

 • wygłoszenie komunikatu pt. „Brakujące ogniwo, czyli kształtowanie promarketingowych postaw i zachowań pracowników – koncepcja i założenia badawcze”

20. Japoński Instytut Pracy, Tokio, Japonia, styczeń 2001

 • wygłoszenie referatu pt. "Power of Japanese Management and Japanese Management of Power"

Zainteresowania naukowe

 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • władza i polityka w organizacji
 • zarządzanie międzykulturowe
 • przywództwo
Działalność doradcza i szkoleniowa
 • Cykl szkoleń na temat wystąpień publicznych dla kadry kierowniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2010)
 • Warsztaty Wyższej Kadry Menedżerskiej Branży Spożywczej „Silliker 2009”, szkolenie na temat komunikacji i wywierania wpływu na przełożonych (2009)
 • Carrefour, szkolenie dla kadry kierowniczej na temat umiejętności menedżerskich (2008)
 • Warsztaty Wyższej Kadry Menedżerskiej Branży Spożywczej „Silliker 2008”, szkolenie na temat komunikacji kryzysowej (2008
 • Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN), szkolenie z zarządzania dla dyrektorów powiatowych i gminnych placówek doskonalenia nauczycieli (2007)
 • Samsung, szkolenie dla kadry zarządzającej na temat zarządzania przez cele (2006)
 • PZU, szkolenie na temat zarządzania zespołem dla kadry kierowniczej pionu obsługi sprzedaży (2006)
 • Bosch, szkolenie w języku angielskim dla kadry menedżerskiej na temat umiejętności menedżerskich (2005)
 • Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, szkolenie na temat zarządzania czasem (2004)
 • Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN), szkolenie dla kadry kierowniczej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na temat kompetencji menedżerskich w zarządzaniu zasobami ludzkimi (2003)
 • Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, szkolenie na temat motywacji i zarządzania zespołem (2002)
 • ORBIS (sieć hoteli), szkolenia na temat budowania zespołów pracowniczych (2001, 2002)
 • Selgros (sieć typu macro, cash & carry), szkolenie na temat rozwiązywania problemów z trudnymi pracownikami (2001)

Stypendia, staże naukowe

1. Fulbright Senior Advanced Research Award, University of Minnesota, USA (2013-2014)

 • praca nad projektem badawczym pt.: “Towards homo administratus – the cross-cultural comparison of the concept of human nature in management – a managerial approach”
 • prowadzenie wykładu kursowego Organizational Behavior na studiach MBA w Carlson School of Management

2. Kościuszko Foundation Scholarship, University of Minnesota, USA (2013-2014)

 • pobyt w University of Minnesota w charakterze visiting scholar

3. Warsztaty naukowe pt. „European Enterpreneurship Colloguium on Paticipant-Centered Learning”, Harvard Business School, Boston, USA, (2007)

 • uczestnik

4. Stypendium Japan Foundation, Uniwersytet Hosei i Japoński Instytut Pracy, Tokio, Japonia (2000-2001)

 • prowadzenie badań na temat japońskich stosunków pracy z perspektywy teorii     władzy i polityki w przedsiębiorstwie
 • przygotowywanie pracy habilitacyjnej

5. Uniwersytet Uppsala, Szwecja (1998)

 • przygotowanie wykładu na temat komunikacji marketingowej dla Programu Studiów Europejskich SGH-SciencePo

6. Uniwersytet Prince Edward Island, Kanada (1998)

 • przygotowanie do projektu badawczego na temat władzy i polityki w przedsiębiorstwie
 • opracowanie wykładu na temat zarządzania ludźmi dla Polsko-Kanadyjskiego Programu MBA

7. Stypendium Fulbrighta, Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, USA (1996-1997)

 • badania związane z pracą doktorską
 • uczestnictwo w zajęciach doktoranckich i MBA na temat teorii przedsiębiorstwa, zarządzania ludźmi, marketingu i metod w badaniach naukowych
 • studiowanie literatury z dziedziny teorii władzy w przedsiębiorstwie, teorii przedsiębiorstwa zarządzania ludźmi i marketingu
 • kontakty i współpraca z naukowcami i wykładowcami uczelni amerykańskich

8. Uniwersytet Minnesota w Minneapolis, USA (1995)

 • przygotowanie wykładu na temat reklamy dla programu MBA-SGH
 • współpraca z miejscowymi wykładowcami 

Wybrane publikacje

1. Artykuły

 • Can Business Schools Make Students Culturally Competent?  Effects of Cross-Cultural Management Courses on Cultural Intelligence, J. Eisenberg, H-J. Lee, F. Bruck, B. Brenner, R. Bell, M-T. Claes, J. Mironski, “Academy of Management Learning & Education” (Impact Factor: 4.800) – termin publikacji: grudzień 2013.
 • Wpływ poglądów i przekonań menedżerów na ich zdolność wykorzystania i rozwijania potencjału pracowników, Jacek Miroński, „Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Łódzkiej”, Nr 51 (1146), Łódź 2013, s. 17-28.
 • Managers about their employees – the case of Poland, Jacek Mironski, Dariusz Uzycki, 14th IAMB Conference Proceedings, ISSN 1949-9094, San Antonio, Texas, USA 2013.
 • Rodzina jako podmiot władzy w firmie rodzinnej, Jacek Miroński, Jacek Lipiec, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy 121, SGH, Warszawa 2012, s. 106-126.
 • Postawy i zachowania polskich menedżerów, Jacek Miroński, Dariusz Użycki, „Przegląd Corporate Governance”, 3 (31) 2012, s. 120-130.
 • Struktura władzy w przedsiębiorstwie rodzinnym, Jacek Miroński, Jacek Lipiec, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH”, nr 30, Warszawa 2011, s. 161-179.
 • The constrains in development of family firms, Jacek Lipiec, Jacek Miroński,  w The Determinants of Entrepreneurship Development in SME Sector Companies, S. Lachniewicz, K. Szymańska, M. Kurowska (red.), Technical University of Lodz, A Series of Monographs, Łódź  2011, s. 64-76.
 • Organizacyjne zachowania obywatelskie – istota, znaczenie i uwarunkowania, Jacek Miroński, Ilona Czaplińska, w: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, P. Kulawczuk, A. Poszewiecki (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 332-346.
 • Zarządzanie wiedzą międzykulturową, Jacek Miroński, „e-mentor”, nr 3, 2010, s. 51-8. 
 • Demokracja a zarządzanie – podział władzy w przedsiębiorstwie, Jacek Miroński, Marcin Uscinowicz, „Współczesne Zarządzanie”, 2/2009, UJ, Kraków s. 24-36.
 • Zmiany profile wartości w zarządzaniu zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań w biznesie międzynarodowym, Jacek Miroński, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH”, nr 23, Warszawa 2008, s. 118-131.
 • Power of Japanese Management and Japanese Management of Power – using managerial Power in different cultures, Jacek Miroński w: “Intercultural Management Studies”, M. Hess, T.P. Massey, Ł, Sułkowski (red.), Academy of Management, Clarke University, Łódź-Worcester, USA 2008, s. 171-178.
 • Problematyka władzy w teorii ekonomii, Jacek Miroński, „Gospodarka Narodowa”, 4/2007, s. 15-32.
 • Znaczenie władzy w pracy menedżerów, Jacek Miroński, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 3, 2006, s. 53-69.
 • Relacja agencji w teorii przedsiębiorstwa, Jacek Miroński, „Gospodarka Narodowa”, 4/2005, s. 1-16.
 • Alternatywne wizje przedsiębiorstwa w teorii ekonomii i nauce o zarządzaniu, Elżbieta Czarny, Jacek Miroński, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH”, nr 17, Warszawa 2005, s. 145-166.
 • Związek agencyjny, władza i japońskie stosunki pracy, Jacek Miroński, „Master of Business Administration”, 6(71) listopad-grudzień 2004, s. 20-26.
 • Zarządzanie w Japonii – mity i rzeczywistość, Jacek Miroński, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, nr 9, 2001, s. 14-17.
 • Jigyoin-no seiki (Stulecie pracowników), Jacek Miroński, „International Labour Information”, Japan Institute of Labour, Tokio, grudzień 2000, s. 1.
 • Inna twarz japońskiego stylu zarządzania, Jacek Miroński, „Humanizacja Pracy”, nr 6, 2000, s. 7-20.

2. Książki i podręczniki

 • Związek agencyjny, władza i japońskie stosunki pracy, Jacek Miroński w Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, W. Kieżun (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 649-664.
 • Umiejętności menedżerskie a PR, Jacek Miroński w Public Relations. Teoria, edukacja, praktyka, J. Mąkosza-Bogdan (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 73-77.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w japońskich przedsiębiorstwach, Jacek Miroński w Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, M. Aluchna, P. Płoszajski (red.), SGH, Warszawa 2008, s. 33-58.
 • Marketing wewnętrzny w ujęciu międzynarodowym, Jacek Miroński w Marketing międzynarodowy, E. Duliniec (red.), SGH, Warszawa 2007, s. 273-291.
 • Grupy interesu w przedsiębiortwie – analiza neoklasycznej i współczesnych teorii, E. Czarny, J. Miroński w Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, H. Brudlak, T. Gołębiowski (red.), SGH, Warszawa 2005, s. 71-78.
 • Zarys teorii przedsiębiorstwa opartej na władzy, Jacek Miroński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, 177s.
 • Brakujące ogniwo, czyli kształtowanie promarketingowych postaw i zachowań pracowników – koncepcja i założenia badawcze, Jacek Miroński w Marketing – koncepcje, badanie, zarządzanie, L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), PWE, Warszawa 2002, s. 190-195.
 • Wzbogacanie pracy, Jacek Miroński w Personalne ABC menedżera, W. Perdues, M. Łysiak, D. Rożnowski, E. Malec (red.), Verlag Dashofer, Warszawa 2002, s. 7.3.4.
 • Rola personelu w marketingu, Jacek Miroński w Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwi, J. Mazur (red.), Difin, Warszawa 2002, s. 327-331.
 • Komunikowanie marketingowe, Jacek Miroński w Media, komunikacja, biznes elektroniczny, B. Jung (red.), Difin, Warszawa 2001, s. 125-148 .
 • Komunikowanie marketingowe, Jacek Miroński w Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej, B. Jung (red.), J. Jakóbik-Gładys, T. Kowalski, B. Mierzejewska, J. Miroński, M. Molenda-Ździech, SGH, Warszawa 2000, s. 81-101.
 • Władza i polityka w przedsiębiorstwie, Jacek Miroński, Difin, Warszawa 2000, 219s.