Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Tomasz Gołębiowski
KGS - Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu - Skład osobowy
 

 prof. zw. dr hab. Tomasz Gołębiowski

 

Profesor w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Kontakt
e-mail:tgoleb (w domenie sgh.waw.pl), Tomasz.Gołębiowski (w domenie sgh.waw.pl)
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
(budynek M, parter)
telefon: 22 564 86 84 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Innowacje / kooperacja w innowacjach
 • Zarządzanie relacjami inter- i intraorganizacyjnymi / zarządzanie wiedzą

Wybrane publikacje

Monografie:

 • T. Gołębiowski, T. M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek-Hajduk, Modele biznesu  polskich przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 348
 • T. Gołębiowski (red. i współautor), Marketing na rynku instytucjonalnym. PWE Warszawa  2003,  s. 412
 • T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2001, s. 443


Wybrane artykuły
(w tym – artykuły prezentowane na konferencjach międzynarodowych, niepublikowane):

 • T. Gołębiowski, (2013), Positioning of foreign subsidiaries in the multinational enterprise network: Does the local embeddedness mater? Journal of Economics and Management, Vol. 14, pp. 35-50.  ISSN 1732-1948
 • L. Danik, T. Gołębiowski, (2013), Przepływy wiedzy w korporacjach transnarodowych – perspektywa filii zagranicznej. W: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym,  J. Schroeder, R. Śliwiński, (red.), Wyd. UE w Poznaniu, Poznań,  s. 134-145. ISBN 987-83-7417-741-2
 • M. S. Lewandowska, T. Gołębiowski, (2013), Influence of internal and external relationships of foreign subsidiaries on innovation performance. Evidence from Germany, Czech Republic and Romania. Artykuł na 39th European International Business Academy (EIBA) Annual Conference 2013: Transantional firms, markets and institutions: New challenges and opportunities for intenational business, University of Bremen, RFN, 12-14.12.2013, p. 29
 • M. S. Lewandowska, T. Gołębiowski, (2012), Analiza celów działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. W: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik (red.), Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 246, s. 305-319
 • M. S. Lewandowska, T. Gołębiowski, (2012), Is CSR embedded in the system of corporate innovation objectives? Artykuł na 38th European International Business Academy Annual Conference 2012: International Business and Sustainable Development, Brighton (UK) 7-9.12. 2012, s. 29
 • M. S. Lewandowska, T. Gołębiowski, (2012), Complementarity between  process- and organizational innovation of Polish exporters. Research outcomes. „Gospodarka Narodowa” nr 5-6, s. 29 -55.
 • L. Danik, T. Gołębiowski, (2012), Success factors in innovation cooperation of Polish exporters, W: „Wyzwania gospodarki globalnej”, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, nr 31, s. 472-489
 • M. S. Lewandowska,  T. Gołębiowski, (2012), Relationships between product- and marketing innovations of Polish exporters – research outcomes, „Zeszyty Naukowe” Kolegium Gospodarki Światowej SGH  nr 33, s. 230-258
 • M. S. Lewandowska,  T. Gołębiowski (2011), Cooperation in innovations: The case of Polish manufacturing firms. Artykuł na konferencję: 37th European International Business Academy Annual Conference 2011: Taking International Business to the Next Level – Emerging Issues, Strategies and Economies, Bucharest 8-10. 12. 2011, pp. 51
 • T. Gołębiowski, M. S. Lewandowska, (2011) Kooperacja w procesach innowacyjnych polskich eksporterów. W: „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” nr 197; Ekonomia 1(13) Wyd. UE we Wrocławiu,  s. 79-88
 • T. Gołębiowski, M. S. Lewandowska, (2011), Struktura własnościowa przedsiębiorstw a kooperacja w innowacjach. „Zeszyty Naukowe” Kolegium Gospodarki Światowej SGH nr 32 pt.: Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci. SGH Warszawa 2011, s. 163-184
 • T. Gołębiowski, M. Lewandowska, (2011), Kooperacja w działalności innowacyjnej w polskim przemyśle. W: Polska – Raport o konkurencyjności 2011: Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego; praca zbior. pod red. M. Weresy, SGH, Warszawa 2011., s. 369-396 (oraz wersja anglojęzyczna: Cooperation in Innovation in Polish Manufacturing.  W: Poland: Competitiveness Report 2011. Focus on Manufacturing. M. Weresa (ed.), SGH, Warszawa 2011., pp.347-374
 • T. Gołębiowski, (2010), Kooperacja międzynarodowa a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego. W: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, red.. J.W. Wiktor, A. Żbikowska, PWE Warszawa, s. 564-572
 • T. Gołębiowski, M. Lewandowska, (2010), Wpływ kryzysu ekonomicznego na kooperację      międzynarodową polskich przedsiębiorstw. Przykład przemysłu elektromaszynowego. W: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego     Uniwersytetu Gdańskiego, nr 28/2, s. 951- 962  
 • T. Gołębiowski, M. Lewandowska, (2010), Kooperacja a sprawność marketingowa    przedsiębiorstw na przykładzie polskich przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego.   „Zeszyty Naukowe” Kolegium Gospodarki Światowej SGH, nr 27, 2010, s. 202-224 
 • T. Gołębiowski, M. Lewandowska, (2010), Więzi kooperacyjne w grupach kapitałowych w     polskim przemyśle. Przykład przemysłu elektromaszynowego. W: Zarządzanie      międzynarodowe. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. (red. G. Gierszewska  i J. Kisielnicki,  WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, s. 135-146
 • T. Gołębiowski, (2009), Motywy i bariery kooperacji polskich przedsiębiorstw. Przykład przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego. W: TRANS '09: Wspólna Europa: Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 387-396
 • T. Gołębiowski, M. Lewandowska, (2009), Zasoby ludzkie a konkurencyjność polskich      przedsiębiorstw. W: Polska – Raport o konkurencyjności 2009, red. M. Weresa, SGH, Warszawa, s. 308-322 (oraz wersja anglojęzyczna: Human resources and competitiveness of  Polish firms). W: Poland: Competitiveness Report 2009. Focus on Human Resources,  red. M. Weresa, SGH, Warszawa, s. 291-305
 • T. Gołębiowski,  M. Lewandowska, (2009), Core Competencies and Business Models of Polish  Firms. The Case of Engineering Industry. W: International Marketing and Business in the CEE Markets (red. M. Szymura-Tyc). AE Katowice, s. 294-316
 • T. Gołębiowski,  M. Lewandowska, (2009), Intangible Resources and Business Models of Polish Firms. W: Meeting Global Challenges, Working Papers, Institute of International     Business, No. 25, University of Gdańsk, Sopot, s. 431-442
 • T. Gołębiowski, (2008),  Sprawność marketingowa a konkurencyjność  przedsiębiorstwa na rynku instytucjonalnym. W: Współczesny marketing. Strategie, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa, s. 158-165
 • T. Gołębiowski, (2007), Czynniki przewagi konkurencyjnej w strategiach marketingowych polskich przedsiębiorstw na wewnętrznym rynku UE. W: E. Duliniec (red.), Marketing międzynarodowy -  uwarunkowania, instrumenty, tendencje. SGH Warszawa,  s. 39-59
 • T. Gołębiowski, M. K. Witek-Hajduk, (2007) Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. „Marketing i Rynek” Nr. 1, s. 15-21.
 • T. Gołębiowski, M.K. Witek-Hajduk, (2007) Formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw  „Marketing i Rynek” Nr. 2, s. 16-22