Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencja 2003
KGS - Katedra Integracji Europejskiej im Jean Monneta - Konferencje i seminaria
 

 IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Znaczenie środków finansowych Unii Europejskiej dla rozwoju gospodarczego Polski"

 

​IX Konferencja pt. „Znaczenie środków finansowych Unii Europejskiej dla rozwoju gospodarczego Polski" połączona była z jubileuszem 75 urodzin prof. dr hab. Stanisława Ładyki. Konferencja, jak też publikacja zawierająca materiały konferencyjne („Fundusze Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski. W 75 rocznicę urodzin prof. zw. dr. hab. Stanisława Ładyki", pod red. E. Kaweckiej-Wrzykowskiej, SGH, Warszawa 2003), są wyrazem uznania bardzo owocnej pracy naukowo-dydaktycznej Profesora oraz Jego wkładu w rozwój kadry naukowej.

Nota biograficzna prof. S. Ładyki

Prof. zw. dr hab. S. Ładyka urodził się 1 stycznia 1928 w Tarłowie. Studia wyższe odbył w Wyższej Szkole Handlu Morskiego (WSHM) w Sopocie (późniejsza Wyższa Szkoła Ekonomiczna - WSE), uzyskując w 1952 r. magisterium. Dalszą naukę kontynuował na studium aspiranckim w Szkole Głównej Służby Zagranicznej i Uniwersytecie Warszawskim (1954 -1956). Uzupełnił je stażem zagranicznym w London School of Economics and Political Sciences (1957-1958). W 1959 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (tytuł rozprawy: „Z koncepcji ekonomicznych socjalizmu brytyjskiego w ich rozwoju historycznym – szkic krytyczny”), zaś w 1962 r. stopień doktora habilitowanego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa), tytuł rozprawy: „Brytyjska żegluga morska we współczesnym świecie kapitalistycznym”. W 1968 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1973 r. - profesora zwyczajnego. W 2001 r. przyznany Mu został tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Pracę dydaktyczno-naukową rozpoczął Profesor S. Ładyka w 1950 r. w WSE w Sopocie – jeszcze w trakcie studiów. Uzyskując kolejne stopnie i tytuły naukowe kierował w WSE Katedrami: Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych oraz Instytutem Ekonomiki Handlu Zagranicznego. Również w SGPiS, do której został przeniesiony służbowo w 1972 r., kierował Instytutami Ekonomiki i Polityki Handlu Zagranicznego oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Prowadząc liczne wykłady i seminaria Profesor S. Ładyka wypromował liczne rzesze magistrantów i kilkunastu doktorów nauk ekonomicznych (czterech z nich jest obecnie profesorami zwyczajnymi). W latach 1976/1977 Profesor prowadził zajęcia naukowo-dydaktyczne jako Visiting Professor na Uniwersytecie w Lagos w Nigerii.

Swą działalność dydaktyczno-badawczą Profesor stale łączył z pracami w administracji uczelnianej. W WSE w Sopocie pełnił funkcję prodziekana, dziekana i rektora (z tajnego wyboru, mając lat 35) oraz funkcję zastępcy organizatora Uniwersytetu Gdańskiego (1969/1970). Również w SGPiS/SGH w Warszawie sprawował funkcję prodziekana, dziekana i prorektora Uczelni do spraw naukowych i współpracy z zagranicą. W latach 1991-1993, kierując Instytutem MSG w SGH, pełnił równolegle funkcję dyrektora Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Urlopowany z SGH w latach 1977-1981, pracował Profesor S. Ładyka w Przedstawicielstwie Handlowym Polski w Montrealu na stanowisku radcy ekonomicznego.

Profesor S. Ładyka był członkiem wielu rad naukowych przy ministerstwach szkolnictwa wyższego, ministerstwach handlu zagranicznego oraz resortowych instytutach naukowych. Był też doradcą Ministra współpracy gospodarczej z zagranicą, a także uczestnikiem Grupy Ekspertów UNCTAD.

Profesor S. Ładyka jest autorem i współautorem kilkunastu książek i znacznej liczby innych opracowań badawczych, artykułów oraz recenzji poświęconych problematyce szeroko pojmowanych międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Z ostatnich większych prac warto wskazać na dwukrotnie wydane przez PWN (w 1993 r. i 1997 r.), jednoosobowo dokonane, tłumaczenie i adaptację renomowanego podręcznika autorstwa P .R. Krug-mana i M. Obstfelda pt. “International Economics. Theory and Policy”, Harper Collins College Publications, wraz z przewodnikiem autorstwa L.S. Goldberg i M.W. Klein pt. „Study Guide to Accompany Krugman and Obstfeld’s International Economics: Theory and Policy” (Harper Collins Inc.) oraz na oryginalną książkę Profesora, poświęconą teorii międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej pt. “Z teorii integracji gospodarczej”, SGH 2000.

Publikacja pokonferencyjna zawiera w pierwszej części informacje związane z jubileuszem prof. Ładyki, w drugiej - materiały z konferencji oraz inne referaty, przygotowane przez wychowanków i współpracowników Profesora, specjalnie z okazji jubileuszu. Treść tych prac nawiązuje do niektórych wątków badawczych, jakimi zajmował się Profesor, w tym do międzynarodowych stosunków gospodarczych, teorii integracji, praktycznych doświadczeń działania ugrupowań integracyjnych, fukcjonowania światowego transportu morskiego itp. Autorzy referatów to pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej - dwóch uczelni, z którymi Profesor silnie związał swe życie zawodowe i które mu wiele zawdzięczają.

Wystąpienia programowe podczas konferencji:

  • Wystąpienie Pani Minister Krystyny Gurbiel
  • Wystąpienie Pani Minister Haliny Wasilewskiej-Trenkner
  • J. Szlachta: Znaczenie "nowej" europejskiej polityki spójności po roku 2006 dla rozwoju gospodarczego Polski

Referaty tematycznie dedykowane prof. dr. hab. S Ładyce:

  • M. Bąk: Środki finansowe Unii Europejskiej jako czynnik przyspieszający zakończenie procesów transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej
  • E. Czarny: Korzyści komparatywne Polski w handlu z Unią Europejską w świetle wybranych teorii wymiany międzynarodowej
  • E. Kawecka-Wyrzykowska: Znaczenie pakietu finansowego uzgodnionego w rokowaniach akcesyjnych z Unią Europejską dla rozwoju gospodarczego Polski
  • J. Kujawa: Pomoc finansowa dla żeglugi morskiej w Unii Europejskiej
  • D. Marciniak-Neider, E. Oziewicz: Efektywne wykorzystanie funduszy unijnych na kształcenie
  • A. Zielińska-Głębocka: Z rozważań nad teorią integracji europejskiej
  • K. Żołądkiewicz: Umowa handlowa o bliskich stosunkach ekonomicznych Australii i Nowej Zelandii