Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Rynków Kapitałowych : Mieczysław Puławski
Katedra Rynków Kapitałowych
 

 dr hab. Mieczysław Puławski, prof. SGH

 
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Rynków Kapitałowych SGH
, Kierownik Zakładu Międzynarodowych Rynków Kapitałowych

 

 

 

Kontakt:

email: mpulaw (w domenie sgh.waw.pl)                    
Katedra Rynków Kapitałowych, pok. 25, bud. M (sekretariat Katedry: pok. 10)                       
tel.: 22 564 86 84, 22 564 86 92

Wykształcenie:

 1. SGH/SGPiS:
  • 1991 r. doktor habilitowany nauk ekonomicznych na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy doktorskiej pt. Innowacje finansowe na światowych giełdach terminowych SGPiS, Warszawa 1991;
  • 1977 r.  doktor nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Nowe formy pośredniego finansowania eksportu w krajach kapitalistycznych po II wojnie światowej (promotor prof. dr Mirosław Orłowski)
  • 1970 r. magister ekonomii SGPiS Wydział Handlu Zagranicznego praca magisterska pt. System finansowania eksportu w NRF (promotor prof. dr hab. Eugeniusz Drabowski)
 2. 1977-1978 studia na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bazylei 

Problematyka badawcza:

 • Rynek kapitałowy
 • Krajowe i międzynarodowe rynki finansowe
 • Finanse międzynarodowe
 • Rozliczenia międzynarodowe
 • Finansowanie handlu zagranicznego
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • Kryzysy finansowe
 • Rynek instrumentów pochodnych 

Wybrane publikacje:

 • P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne – wydanie drugie zmienione, PWE, Warszawa 2003 r.
 • W. L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, M. Puławski, R. Walkiewicz, Leksykon bankowo-giełdowy, praca zespołowa pod red. Z. Krzyżkiewicza, Poltext, Warszawa 2006 r.
 • M. Puławski, Zarządzanie ryzykiem kursowym i odsetkowym, Ernst&Young, Warszawa 2009 r.
 • M. Puławski, Dobre strony globalnego kryzysu finansowego 2007-20?? w: Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego, Biuletyn analityczny nr 4, Akademia Finansów w Warszawie, Warszawa 2010 r. 

Prace redakcyjne:

 • Redaktor miesięcznika Handel Zagraniczny.
 • Redaktor miesięcznika Bank i Kredyt

Doświadczenie i kontakt z praktyką gospodarczą:

 • 1970 r. – 1972 r. - Handlowiec w THM „DAL” SA 
 • 1982 r. – 1988 r. - Doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego
 • 1989 r. – 1992 r. - Doradca ministra finansów  

Członek rad nadzorczych:

 • PBH „Gecobank” SA
 • XI NFI SA
 • PeKaO Leasing sp. z o.o.
 • GPW w Warszawie SA
 • Dom Maklerski ELIMAR SA
 • GTFI SA
 • Matrix.pl SA
 • Investors TFI SA
 • PGNiG SA
 • Oddelegowany przez radę nadzorczą do wykonywania czynności prezesa zarządu PGNiG SA (24.06.2006 r. – 23.09.2006 r.)
 • Infovide-Matrix SA
 • Polimex-Mostostal SA
 • Investors Holding SA
 • Przewodniczący Komitetu Audytu RN PGNiG SA
 • Członek Komitetu Audytu RN Polimex-Mostostal SA 

Inne formy związków z praktyką gospodarczą:

 • XI 1991 r. – VI 1996 r.  - Sędzia Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • 1992 r. - Przewodniczący Komitetu Opiniodawczego przy Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych
 • 1991 r. – 1997 r. - Ekspert podkomisji i komisji sejmowych w pracach legislacyjnych nad projektami: Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, Ustawy o obligacjach oraz Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
 • 1995 r., 1996 r., 1999 r. - Członek Komisji Selekcyjnej powołanej przez ministra finansów w celu wyboru banku – doradcy rządu RP w zakresie zorganizowania emisji polskich obligacji państwowych
 • 2008 r. – obecnie - Członek Rady Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendia i wyróżnienia:

 • Rok akademicki 1977-78 Stypendium rządu szwajcarskiego
 • 1990 r. staż naukowo-zawodowy w BRH w Kolonii (RFN)
 • 1983 r. nagroda zespołowa stopnia trzeciego ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych
 • 1983 r. nagroda indywidualna stopnia trzeciego ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej
 • 1987 r. nagroda indywidualna stopnia trzeciego rektora SGPiS za osiągnięcia w dziedzinie działalności dydaktyczno-wychowawczej
 • 1991 r. nagroda indywidualna stopnia drugiego rektora SGH za osiągnięcia w dziedzinie działalności organizacyjno-dydaktycznej
 • 1992 r. nagroda indywidualna stopnia pierwszego rektora SGH za osiągnięcia w dziedzinie naukowej
 • 1995 r. nagroda indywidualna stopnia pierwszego rektora SGH za osiągnięcia w dziedzinie działalności badawczej
 • 1999 r. nagroda zespołowa stopnia pierwszego rektora SGH za osiągnięcia w dziedzinie działalności dydaktycznej
 • 1998 r. Złoty Krzyż Zasługi za działalność naukową i dydaktyczną

Inne informacje: