Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH​

 
Andzelika_Kuznar.jpg


dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH​​

kontakt: andzelika.kuznar@sgh.waw.pl
Tematyka badań własnych:

Usługi w gospodarce światowej, handel międzynarodowy, polityka handlowa, globalne łańcuchy wartości, integracja gospodarcza, handlowe aspekty praw własności intelektualnej, firmy wielonarodowe


Oferta dydaktyczna:

 • 110610-0149 - Ekonomia międzynarodowa
 • 121490-0149 - Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej
 • 110611-0149 - International Economics
 • 121491-0149 - Multinational Firms in the World Economy
 • 112000-0149 - Proseminarium z metodyki studiowania
 • 235161-0149 - Services in the Global Economy
 • 235160-0149 - Usługi w gospodarce światowej


Oferta seminariów:

 • Międzynarodowy handel usługami/International trade in services 
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne/Foreign direct investment 
 • Polityka handlowa/Trade policy 
 • Handel zagraniczny/Foreign trade 
 • Prawa własności intelektualnej/IP rights 
 • Globalne łańcuchy wartości/global value chains 
 • Regionalizajca, TTIP, CETA/Regionalism, TTIP, CETA 
 • Firmy wielonarodowe/Multinationall firms 
 • Integracja, dezintegracja, Brexit/(Dis)integration, Brexit 
 • Transfer wiedzy​


Projekty badawcze:

Projekty międzynarodowe

 • grant UE (FEMISE 32-02), Liberalization of Services in Poland and Turkey: A Comparative Analysis; kierownicy badania: prof. S. Togan, Bilkent University (Turcja), prof. dr hab.
  J.J. Michałek (Uniwersytet Warszawski), charakter udziału: wykonawca, autor opracowania pt. International and European Union Regulatory Regimes, and Barriers to Trade in Accountancy Services in Poland, Turkey and the EU (współautorzy: S. Togan, J.J. Michalek) (2008-2009)
 • grant UE (w ramach programu Leonardo Da Vinci),  SLIM - Stimulating Learning for Idea-to-Market; kierownik badania prof. dr hab. M.A.Weresa; charakter udziału: wykonawca, opracowanie sylabusów oraz materiałów dydaktycznych do modułów Protecting Intellectual Property oraz Managing Intellectual Property  w bloku Innovation and Intellectual Property Management przygotowanym w trybie e-learningu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednostki współpracujące: The Centre for Enterprise in The Manchester Metropolitan University (koordynator projektu), University of Rijeka, Faculty of Economics and Business University of Zagreb, EFMD (2013-2014)

Projekty krajowe

 • NCN, OPUS 5; Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska - Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla Polski; kierownik badania prof. dr hab. E. Czarny;  charakter udziału: wykonawca (2014-2016)
 • NCN, OPUS 6; Trzy jubileusze: zjednoczenia Niemiec, utworzenia strefy euro
  i przekształcenia UE-15 w UE-25 - polska perspektywa; kierownik badania prof. dr hab. E. Czarny; charakter udziału: wykonawca (2014-2016)
 • Międzykolegialny grant rektorski; Rola cyfryzacji i nowoczesnych technologii w podnoszeniu innowacyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, (współautor: J. Żukowska); charakter udziału: kierownik (2019)
 • Badania statutowe; Konkurencyjność międzynarodowa Polski w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej i Przemysłu 4.0; kierownik badania: dr hab. A. Kowalski; charakter udziału: wykonawca (2018)
 • badania statutowe; Nowe tendencje międzynarodowej współpracy gospodarczej w okresie pokryzysowej stagnacji ekonomicznej; kierownik badania prof. dr hab. A. Budnikowski; charakter udziału: wykonawca (2018)
 • Opracowanie analizy pt. Skutki gospodarczo-handlowe wejścia w życie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią dla polskiej gospodarki na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (współautorzy: J. Menkes, E. Przeździecka, R. Górska); charakter udziału: wykonawca (2018)
 • Międzykolegialny grant rektorski; Mocne i słabe strony absolwentów studiów SGH w opinii członków Klubu Partnerów SGH; kierownik badania: dr Joanna Żukowska; charakter udziału: wykonawca (2018)
 • badania statutowe; Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań globalnych, kierownik badania prof. dr hab. A. Budnikowski; charakter udziału: wykonawca (2017)
 • Badania statutowe; Funkcjonowanie Unii Europejskiej - aspekty teoretyczne i praktyczne; kierownik badania prof. dr hab. J. Menkes, charakter udziału: wykonawca (2017)
 • Międzykolegialny grant rektorski; Modele współpracy uczelni z absolwentami; (współautor: J. Żukowska); charakter udziału: kierownik (2017)
 • badania statutowe; Wybrane tendencje gospodarki światowej i ich skutki dla Polski; kierownik badania prof. dr hab. A. Budnikowski; charakter udziału: wykonawca (2016)
 • Badania statutowe; Grupy państw członkowskich Unii Europejskiej; kierownik badania prof. dr hab. J. Menkes, charakter udziału: wykonawca (2016)
 • badania statutowe; Koncepcja global governance a doskonalenie wybranych mechanizmów międzynarodowej współpracy gospodarczej; kierownik badania prof. dr hab. A. Budnikowski; charakter udziału: wykonawca (2015)
 • badania statutowe; Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w świetle kryzysu Unii Europejskiej; kierownik badania prof. dr hab. A. Budnikowski; charakter udziału: wykonawca (2014)
 • badania statutowe; Nowe zjawiska w międzynarodowych przepływach gospodarczych. Wnioski dla Polski; kierownik badania prof. dr hab. A. Budnikowski; charakter udziału: wykonawca (2013)
 • badania statutowe; Międzynarodowe przepływy kapitału  – wybrane aspekty ekonomiczne i prawne; kierownik badania prof. dr hab. J. Menkes; charakter udziału: wykonawca (2012)
 • badania statutowe; Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie transformacji; kierownik badania prof. dr hab. E. Czarny; charakter udziału: wykonawca (2012)
 • badania statutowe; Gospodarka światowa w warunkach kryzysu gospodarczego; kierownik badania prof. dr hab. A. Budnikowski; charakter udziału: wykonawca (2012)
 • grant rektorski; Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe; kierownik badania
  prof. dr hab. E. Czarny; charakter udziału: wykonawca (2011)
 • badania statutowe; Wpływ współpracy międzynarodowej na rozwój gospodarczy; kierownik badania prof. dr hab. J. Menkes; charakter udziału: wykonawca (2011)
 • badania statutowe; Różne metody badawcze międzynarodowej współpracy gospodarczej;  kierownik badania prof. dr hab. A. Budnikowski; charakter udziału: wykonawca (2010)
 • badanie statutowe; Liberalizacja a protekcjonizm - sprzeczności współczesnej gospodarki światowej; kierownik badania: prof. dr hab. E. Czarny; charakter udziału: wykonawca (2010)
 • badanie własne; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w usługach biznesowych w Polsce (współautor: dr E. Chilimoniuk-Przeździecka); charakter udziału: kierownik (2010)
 • badanie statutowe; Handel a współpraca produkcyjna - szanse, zagrożenia, bariery; kierownik badania: prof. dr hab. E. Czarny; charakter udziału: wykonawca (2009)
 • grant rektorski; Europejska współpraca gospodarcza w warunkach światowego kryzysu ekonomicznego 2008-2009; kierownik badania: prof. dr hab. E. Czarny; charakter udziału: wykonawca (2009)
 • badanie własne; Indeks restrykcyjności jako miara barier w handlu usługami; charakter udziału: kierownik (2009)
 • grant KBN; Modelowa koncepcja współpracy Polski z Rosją w strategicznych obszarach gospodarczych; kierownik badania: prof. dr hab. P. Bożyk; charakter udziału: wykonawca (2008-2009)
 • badanie statutowe; Możliwości i instrumenty realizacji interesów narodowych Polski w Unii Europejskiej; kierownik badania: prof. dr hab. E. Kawecka-Wyrzykowska; charakter udziału: wykonawca (2008)
 • badanie własne; Międzynarodowy handel usługami w krajach rozwijających się: szanse
  i zagrożenia; charakter udziału: kierownik (2007)
 • badanie statutowe, Handel międzynarodowy – szanse i zagrożenia (teoria i praktyka);  kierownik badania: prof. dr hab. E. Czarny; charakter udziału: wykonawca (2007)
 • badanie statutowe; Handel rejestrowany i nierejestrowany – analiza statystyczna
  i empiryczna na przykładzie wymiany prowadzonej przez Polskę jako członka UE z jej sąsiadami ze wschodu; kierownik badania: prof. dr hab. E. Czarny; charakter udziału: wykonawca (2006)
 • badanie statutowe; Migracje w Europie. Doświadczenia w Polsce i Niemczech; kierownik badania: prof. dr hab. W. Małachowski; charakter udziału: wykonawca (2006)

 

Publikacje:

 • Kuźnar A., Żukowska J., Rola cyfryzacji i nowoczesnych technologii w podnoszeniu innowacyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] M. Strojny (red.), Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 301-330. ISBN 978-83-8030-301-0
 • Kuźnar A., Czwarta rewolucja przemysłowa i jej skutki dla gospodarki światowej, [w:] A. Kowalski, M. Weresa (red.), Polska Raport o konkurencyjności 2019. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju przemysłu 4.0, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 49-67. ISBN: 978-83-8030-314-0
 • Kuźnar A., Cyfryzacja polskiej gospodarki i wykorzystanie innowacji informatycznych oraz big data przez polskie przedsiębiorstwa, [w:] A. Kowalski, M. Weresa (red.), Polska Raport o konkurencyjności 2019. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju przemysłu 4.0, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 275-293. ISBN: 978-83-8030-314-0
 • Kuźnar A., The Fourth Industrial Revolution and Its impact on Global Economy, [in:] A. Kowalski, M. Weresa (eds.), Poland Competitiveness Report 2019. International Competitiveness in the Context of Development of Industry 4.0, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 47-65. ISBN: 978-83-8030-313-3
 • Kuźnar A., Digitalization of the Polish Economy and the Use of IT Innovations and Big Data by Polish Enterprises, [in:] A. Kowalski, M. Weresa (eds.), Poland Competitiveness Report 2019. International Competitiveness in the Context of Development of Industry 4.0, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 263-279. ISBN: 978-83-8030-313-3
 • Kuźnar A., Menkes J., Handel produktami rolno-spożywczymi w Umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Problems of World Agriculture, Vol. 19 (XXXIV) 2019, No. 2, s. 89-102 [MNISW: 13 pkt]
 • Żukowska J., Kuźnar A., Kompetencje absolwentów w oczach przyszłych pracodawców na przykładzie absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Education of Economists and Managers, nr 2(52), kwiecień-czerwiec 2019, s.135-146 [MNISW: 12 pkt]
 • Kuźnar A., O znaczeniu Chin w międzynarodowym handlu produktami wiedzy, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Nr 4 (83), 2018, s. 44-51 [MNISW: 4 pkt]
 • Kuźnar A., Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, Rośnie znaczenie światowego rynku własności intelektualnej, Rozmowa z profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Andżeliką Kuźnar, Nr 4 (38), 2018, s. 75-78 [popularnonaukowy]
 • Folfas P., Kuźnar A., How does protection of intellectual property rights affect hi-tech exports from the most advanced economies? Argumenta Oeconomica, 2018, No 2, Vol. 41, pp. 277-296 [MNISW: 15 pkt]
 • Kuźnar A., Żukowska J., Dobre praktyki w zakresie relacji szkół wyższych z absolwentami w świetle wyników badań empirycznych, Horyzonty Wychowania, 2018, Vol. 17, No. 43, DOI: 10.17399/HW.2018.174313, s. 157-165 [MNISW: 13 pkt]
 • Kuźnar A., Menkes J., Instytucje polityki „post-pivot” w Azji. Wybrane aspekty, International Business and Global Economy, nr 37, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 98-113 [MNiSW: 10 pkt]
 • Kuźnar A., Menkes J., Indo-Azja-Pacyfik – instytucjonalizacja współpracy, [w:] M. Bartosik-Purgat, A. Hadryś-Nowak (red)., Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa, 2018, s. 63-74; ISBN 978-83-7556-819-6
 • Kuźnar A., Menkes J., Michalska-Haduch A., Atlantic Bridge. Two Perspectives – Polish and Mexican, Studia Prawno Ekonomiczne, 2018, tom 106, s. 235-250 [MNISW: 12 pkt]
 • Chilimoniuk-Przeździecka E., Kuźnar A., Czynniki wpływające na handel usługami – kierunki rozwoju branży usług biznesowych w Polsce, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2018, vol. 6, no. 4, s. 25-48, ISSN: 2300-5254 DOI: 10.18559/SOEP.2018.4.2 [MNISW: 10 pkt]
 • Kuźnar A., Menkes J., Michalska-Haduch A., Integracja transatlantycka z perspektywy państw średniej wielkości. Studium przypadku Polski i Meksyku, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Nr 1, 2018, s. 171-183 [MNISW: 9]
 • Kuźnar A., Menkes J., Trójkąt Europa, Ameryka, Azja w dobie administracji Trumpa, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Nr 1, 2018, s. 21-36 [MNISW: 9]
 • Kuźnar A., Kraje Grupy Wyszehradzkiej w globalnych łańcuchach wartości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 498, Wrocław 2017, s. 167-180
 • Kuźnar A., Menkes J., USA-ASIA Relations in the Time of Trump’s Administration, Roczniki Administracji i Prawa, Tom:  2, Nr  17, 2017, s. 15-31,
 • Kuźnar A., Menkes J., Brexit from Different Perspectives, UniaEuropejska.pl, Nr 6 (247) listopad/grudzień 2017, s. 31-41 [MNISW: 11 pkt]
 • Kuźnar A., Menkes J., Will Brexit cause the whole Britain to leave the European Union? Ekonomia i Prawo. Economics and Law, Vol 16, No 4, 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.030, s. 433-448  [MNISW: 12 pkt]
 • Międzynarodowy handel produktami wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 367
 • Kuźnar A., Menkes J., Azjatycki pivot od USA ku...?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 486, 2017, s. 167-178 [MNISW: 10 pkt]
 • Kuźnar A., Międzynarodowy handel dobrami wysokiej techniki – przypadek Chin, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 486, 2017, s. 80-91 [MNISW: 10 pkt]
 • Kuźnar A., Menkes J., Changes in perception of European integration after Brexit, Institute of Economic Research Working Papers, No. 57/2017, s. 1-12
 • Kuźnar A., Menkes J., Changes in perception of European integration after Brexit, Contemporary Issues in Economy. Proceedings of the International Conference on Applied Economics: Economics, 2017, Volume 9, s. 318-329, doi: 10.24136/eep.proc.2017.3
 • Kuźnar A., European Union as the creator of international standards of protection of intellectual property rights – the case of geographical indications, w: Czarny E., Folfas P. (red. nauk.), European Union: Three Anniversaries. The Polish Perspective, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 65-88/218
 • Elżbieta Czarny, Andżelika Kuźnar, Katarzyna Śledziewska, Na ile innowacyjny jest eksport usług z Polski? Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Nr 2(30)/2017, s. 133-146 [MNISW: 9 pkt]
 • Dominika Bochańczyk-Kupka, Andżelika Kuźnar, Geographical Indications in TTIP Negotiations, CESifo Forum, Vol. 18 Iss. 1, 2017, 19-20, ISSN: 1615-245X
 • Kuźnar A., Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości, Horyzonty Polityki, 2017, Vol. 8, No. 22, s. 49-67; DOI:10.17399/HP.2017.082203, ISSN 2082-5897; [MNISW: 7 pkt]
 • Elżbieta Czarny, Andżelika Kuźnar, Jerzy Menkes (red. nauk.), The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2017, ISBN:     9783631678558, DOI:    http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-06972-3, s. 268

 

Biogram SGH: https://biogram.sgh.waw.pl/#/biogram/akuzna

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=QWGrMIIAAAAJ&hl=pl

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Andzelika_Kuznar

SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=884156