Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Dialog o stosunkach transatlantyckich
KGS - Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - Konferencje i seminaria
 

 Dialog Obywatelski "Relacje UE-USA – sytuacja obecna i perspektywy na przyszłość" z udziałem Dyrektora Ignacia Garcii Bercero (Komisja Europejska, DG ds. Handlu) 13 września 2018, godz. 12.00-13.00 / Citizens' Dialogue "EU-US relations – state of play and perspectives" with Director Ignacio Garcia Bercero (European Commission, DG Trade) 13th September 2018, 12-1 p.m.

 
​​Twitter_banner_PL.jpg

We współpracy z                                        In collaboration with       
        logo_ce-pl-rvb-hr.jpg    logo_ce-en-rvb-hr.jpg

 
 

 INFORMACJE O DIALOGU OBYWATELSKIM

 
Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, aby bezpośrednio kontaktować się z obywatelami krajów UE, wsłuchiwać się w ich opinie i reagować na uwagi.

 
Przewodniczący Juncker upoważnił wszystkich komisarzy do aktywności politycznej w państwach członkowskich i w ramach dialogów z obywatelami. Mają oni przedstawiać i promować wspólny program działań, słuchać propozycji i współpracować z zainteresowanymi stronami.

 
ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI

Program
11:00-12.00 Rejestracja
12:00-12.05 Otwarcie Dialogu Obywatelskiego (Prof. Marek Rocki, Rektor SGH)
12:05-12:20 – Wystąpienie Dyrektora Bercero
12:20-12:55 – Dyskusja (moderator: dr Honorata Nyga-Łukaszewska)
12:55-13:00 – Podsumowanie Dialogu Obywatelskiego (Dyrektor Bercero)
13:00-14:00 - Lunch

Dyrektor Bercero_notka biograficzna.pdfDyrektor Bercero_notka biograficzna.pdf
 
Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne  rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa,
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@sgh.waw.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Dialogu Obywatelskiego w SGH.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.). Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organizatorów Dialogu Obywatelskiego, oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w Dialogu Obywatelskim;
7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 
 

 INFORMATION ABOUT CITIZENS' DIALOGUE

 
​Citizens' Dialogues are public debates  with European Commissioners  and other EU decision-makers, such as: 
members of the European Parliament,  national, regional and local politicians.
The events take the form of a question  and answer session. It’s your chance to ask EU politicians questions, make comments and tell them how EU policies affect you. You can also share your ideas on the future of Europe.

 
President Juncker asked all College Members to be politically active in the Member States and in dialogues with citizens, by presenting and communicating the common agenda, listening to ideas and engaging with stakeholders.

Programme
11:00-12.00 Registration
12:00-12.05 Opening of Citizens' Dialogue (Prof. Marek Rocki, SGH Rector)
12:05-12:20 –  Presentation of Director Bercero
12:20-12:55 – Discussion (moderator: dr Honorata Nyga-Łukaszewska)
12:55-1 p.m. –  Summary of Citizens' Dialogue  (Direc​tor Bercero)
1 p.m. - 2 p.m. Lunch

Director Bercero_Bio.pdfDirector Bercero_Bio.pdf

 
 


 
 
According to art. 13. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), OJ 2016 L 119/1, SGH Warsaw School of Economics informs that:
1. The administrator of your data is SGH Warsaw School of Economics with headquarters at al. Niepodległości 162, 02-554 Warsaw;
2. The administrator has appointed the Data Protection Supervisor supervising the correctness of data processing, which can be contacted at the following e-mail address: iod@sgh.waw.pl;
3. Your personal data will be processed for the purpose of conducting the Citizens Dialogue at SGH Warsaw School of Economics;
4. The basis for the processing of your personal data are the provisions of the Law on Higher Education (consolidated text: Journal of Laws of 2017, item 2183, as amended). You have the right to access your data and the possibility of correcting and requesting to stop processing data;
5. Your personal data will not be shared with other entities, except for organisers of the study Citizens’ Dialogue, and entities authorized under the law. 
6. Providing your personal data by yourself is voluntary, but if you fail to do so, you will not be able to participate in the Citizens' Dialogue;
7. You have the right to submit a complaint to the President of the Polish Supervisory Authority (UODO), if you recognise that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR.

 
 

 Zespół organizacyjny/Organizing team

 
​dr Paweł Folfas
dr Dominik Skopiec
mgr Marzena Farion-Rzeźniczak
mgr Dawid Siudek
 

 KONTAKT/CONTACT

 
​dr Paweł Folfas

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/ 
SGH Warsaw School of Economics

 
Instytut Ekonomii Międzynarodowej/
Institute of International Economics

 
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 29
02–513 Warszawa

 
e-mail: 
 

 MIEJSCE DIALOGU OBYWATELSKIEGO/ VENUE OF CITIZENS' DIALOGUE

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/ 
SGH Warsaw School of Economics

 
Budynek C, Aula I i II/
Building C, Auditorium I and II

 
Al. Niepodległości 128

 
02-554 Warszawa