Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : MarciniakZenon
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Skład osobowy
 

 dr hab. zenon marciniak, prof. sgh

 
Biogram 
Pracuje w Szkole Głównej Handlowej od 1978 r. w Instytucie Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich w Kolegium Gospodarki Światowej. Od 2016 roku jest to Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej. Od 2005 r. Pełnił  funkcję Dyrektora Instytutu.
Od kwietnia 2006 r. do 2008 r. pracował w Narodowym Banku Polski na stanowisku doradcy. Zajmował się polityką monetarną (operacjami itwartego rynku) oraz zarządzaniem rezerwami (uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Zarządzania Rezerwami dewizowymi).
Wcześniej przez kilkunaście lat prowadził kilkaset kursów szkoleniowych dla NBP oraz GINB, Warszawskiego Instytutu Bankowości, banków komercyjnych, UNIDO, Międzynarodowej Szkoły Handlu, Centrum Prywatyzacji. Tematy wykładów: zarządzanie finansowe, zarządzanie ryzykiem, instrumenty pochodne, instrumenty polityki pieniężnej, zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, walutowym, kredytowym, metody analizy technicznej, transakcje futures i forward, opcje, transakcje swap, ocena projektów inwestycyjnych, analiza finansowa przedsiębiorstwa. Opublikował wiele książek i artykułów, a także przygotował ogromnie dużo opracowań w tym zakresie.
 Jest współautorem książki „POLAND, Managing the Transition to a Market Economy”, opublikowanej w 1991 przez Blackwell Publishers w Londynie. Od 1999 r. jest członkiem CFA Institute, poprzednio AIMR (Association for Investment Management and Research).
W latach 1990-1995 był dyrektorem Biura Ekspertyz i Doradztwa Ekonomicznego „Proexim”. Przygotowywał procesy prywatyzacyjne i prospekty m.in. „ROLIMPEX” S.A., „PAGED S.A.”, „AGROS”, koordynował prace związane z wprowadzeniem akcji tych spółek do obrotu publicznego i giełdowego. Jest autorem kilkuset opracowań dla przedsiębiorstw: strategii prywatyzacji, business planów, programów restrukturyzacji, w tym zwłaszcza dużych przedsiębiorstw sektora handlu zagranicznego, wycen przedsiębiorstw, ocen projektów inwestycyjnych, analiz ekonomiczno-finansowych.
 Był autorem pierwszego w Polsce sektorowego programu „Prywatyzacja i restrukturyzacja w sektorze handlu zagranicznego”, przygotowanego w 1992 r. W latach 1989-1992 był kierownikiem Zakładu Polityki Handlowej w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. W 1987 przez rok był pracownikiem Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
  W latach 1985-1986 studiował w Yale University (New Haven, Connecticut, USA). Później współpracował z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie m.in.Institute of Higher Education w Southampton (Anglia), Dalhousie University (Halifax, Kanada), Madurai Kamarai (Madurai, Indie).

Zainteresowania badawcze
Zarządzanie finansowe, zarządzanie ryzykiem

Wybrane publikacje:

Publikacje w 2004-2017

1. Z.Marciniak, FX swap jako narzędzie polityki monetarnej NBP w łagodzeniu kryzysu, badanie statutowe 2011, stron 26.
2. Z.Marciniak, Polityka monetarna EBC w stosunku do krajów PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain), badanie statutowe 2011, stron 23.
3. Z.Marciniak, Długoterminowe stopy procentowe w Polsce i krajach Unii Europejskiej, badanie statutowe 2012, stron 20.
4. Z.Marciniak, Uczestnictwo Polski w pomocy MFW dla peryferyjnych krajów strefy euro, badanie statutowe 2012, stron 17.
5. Z.Marciniak, Ryzyko kredytowe Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej, badanie statutowe 2013, stron 22.
6. Z.Marciniak, Struktura terminowa stóp procentowych dla papierów rządowych oraz na rynku międzybankowym, badanie statutowe 2013, stron 31.
7. Z.Marciniak, Polityka monetarna banków centrlalnych w okresie kryzysu, badania statutowe 2014, stron 20.
8. Z.Marciniak, Polityka monetarna banków centralnych Czech i Węgier, a Polityka monetarna Z.Marciniak, Narodowego Banku Polskiego w latach 2013-2016, badania statutowe 2015, stron 23.
9. Z.Marciniak, Niekonwencjonalna polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego w łagodzeniu kryzysu ,badania statutowe 2015, stron 21.
10. Z.Marciniak, Wybrane saspekty funcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Bilans dziesięciu lat członkostwa, pod. red. Grażyny Wojtkowskiej-Łodej i Henryka Bąka, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014. Z.Marciniak napisał rozdział, Niekonwencjonalna polityka monetarna, 44 strony.
11. Selected Aspects of Functioning of Poland in the European Union. The balance of ten Years of Membership, book in English edited by Grażyna Wojtkowska-Łodej and Henryk Bąk, published by Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw, Poland 2015. Z.Marciniak wrote the chapter Unconventional Monetary Policy (44 pages).
12. H.Bąk, M.Konopczak, Z.Marciniak, A.Ryszkiewicz, D. Tymoczko, Wybrane problem polityki gospodarczej Unii Europejskiej i krajów strefy euro w okresie kryzysu finansowego I gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016. Z.Marciniak napisał część 3, Niekonwencjonalna polityka monetarna w łagodzeniu kryzysu, 183 strony.
13. Z.Marciniak, Strategiczne skutki nowej polityki luzowania ilościowego Europejskiego Banku Centralnego, badania statutowe 2016, 23 strony.
14. Z.Marciniak, Ujemne stopy procentowe – nowe zjawisko w gospodarce światowej, badania statutowe 2016, 22 strony.
15. Z.Marciniak, Niekonwencjonalna polityka monetarna, badania statutowe 2017, 39 stron.
16. Dwie fazy kryzysu finansowego i perspektywy, rozdział w książce „Wyzwania dla gospodarki finansowej w dobie kryzysu”, Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2010 oraz redakcja książki.
17. Polityka monetarna w końcowej fazie kryzysu finansowego, rozdział w książce „Wyzwania dla gospodarki finansowej w dobie kryzysu”, Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2010 oraz redakcja książki.
18. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, „Polska w Unii Europejskiej. Wybrane Zagadnienia”, 2008 r.
19. Zarządzanie rezerwami banku centralnego przed przystąpieniem do strefy Euro, badania statutowe „Polska w Unii Europejskiej, 2008 r.
20. Zabezpieczenie rezerw walutowych banku centralnego przed ryzykiem zmian kursu walutowego przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, rozdział w książce: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2007-2008. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2008, oraz redakcja tej książki.
21. Redakcja książki: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2006-2007. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2007.
22. Kredytowe Instrumenty Pochodne, rozdział w książce: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH, Seminaria Naukowe. Rok Akademicki 2005-2006. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2006 oraz redakcja książki.
23. Międzynarodowa konwergencja pomiaru kapitału i standardów kapitałowych - lipiec 2004, artykuł w książce „Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 r.” pod red. G. Wojtkowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, 2004.
24. Bazylea 2 i dyrektywy Komisji Unii Europejskiej na temat adekwatności kapitałowej, kwiecień 2004, rozdział w książce „Systemy informatyczne. Bankowość i finanse”, wydanej przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, red. Marecki, Grabara, Nowak, Warszawa 2004.


Prowadzone przedmioty:   

Zarządzanie finansowe
Financial management (w jęz. angielskim)
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
Zarządzanie ryzykiem walutowym​

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 ZAKŁAD MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI FINANSOWEJ

 
 

 Kontakt