Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : SzczechPietkiewiczEwelina
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Skład osobowy
 

 dr hab. ewelina szczech-pietkiewicz, prof. sgh

 
Biogram 
Profesor uczelni, kierownik Zakładu Unii Europejskiej w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej, Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia: konkurencyjności miast, polityki miejskiej, rozwoju miejskiego, polityki spójności Unii Europejskiej.
Doświadczenie badawcze i naukowe zdobyła pracując na: Wydziale Biznesu i Nauk Społecznych (Department of Business and Social Sciences) w Aarhus University, Uniwersytecie w Barcelonie w zespole Urban Creativity, Innovation and Transformation Research Group, Uniwersytecie Glasgow (Dekaban-Liddle Senior Fellowship) i Uniwersytecie Islandzkim. Dorobek projektowy obejmuje udział w projektach finansowanych przez NCBiR („Ekoinnowacje w mieście”, GOSPOSTRATEG: „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”), EFS („Młodzi projektują zarządzanie”), ERASMUS+ Jean Monnet („European Union and its neighbourhood. Network for enhancing EU’s actorness in the eastern borderlands – ENACTED”) oraz licznych badaniach statutowych SGH. 

Zainteresowania badawcze
Konkurencyjność miast, polityki miejskie, gospodarka miejska, rozwój regionalny, konkurencyjność gospodarek narodowych i regionów, polityki spójności Unii Europejskiej i jej wymiar terytorialny. 

Wybrane publikacje:

Monografie: 

2020: 
 1. M-J Radło, E. Szczech-Pietkiewicz, T. Napiórkowski, Dobrobyt, wzrost gospodarczy i nierównomierność w regionie. Wybrane modele, mechanizmy i orientacje polityki rozwojowej, Warszawa 2020, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza. 
2019: 
 1. E. Szczech-Pietkiewicz, Konkurencyjność miasta w kontekście współczesnych koncepcji teoretycznych i zjawisk gospodarczych, Warszawa 2019, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza. 
2016: 
 1. S. Kotylak, J. Markiewicz, E. Szczech-Pietkiewicz, Wyzwania kreatywnej gospodarki, Warszawa 2016, Wydawnictwo Texter. 
2015: 
 1. K. Negacz, E. Szczech-Pietkiewicz, M. Wojtysiak-Kotlarski, New Models of Urban Entrepreneurship. Context for Development, Warszawa 2015, Wydawnictwo CeDeWu. 
Rozdziały w monografiach: 

2020: 
 1. E. Szczech-Pietkiewicz, D. Brodowicz, M. Kachniewska, A. Para, Lokalne odpowiedzi na problem smogu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [W:] P. Wachowiak, H. Godlewska-Majkowska, M. Strojny, B. Majewski (red.), Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020, Warszawa 2020, s. 289 – 346. https://ssl-www.sgh.waw.pl/pl/Documents/raport_sgh_2020/Raport_Krynica_2020.pdf 
2019: 
 1. H. Nyga-Łukaszewska, E. Cichowicz, E. Szczech-Pietkiewicz, G. Wojtkowska-Łodej, Inwestycje jako metoda walki z wybranymi rodzajami wykluczenia w regionach i państwach Europy Środkowo-Wschodniej, [W:] M. Strojny (red.), Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2019, Warszawa 2019, s.265 – 299, http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4752253&fromLocationLink=false&theme=nukat 
2018: 
 1. E. Szczech-Pietkiewicz, Smart City as a Form of Increasing Competitiveness of Cities, [W:] M.A. Weresa, A.M. Kowalski (red.), Poland. Competitiveness Report 2018. The Role of Cities in Creating Competitive Advantages, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018, s. 219–227. 
 2. M. Kachniewska, A.M. Kowalski, E. Szczech-Pietkiewicz, The Competitiveness of Cities: Components, Meaning and Determinants, [W:] M.A. Weresa, A.M. Kowalski (red.), Poland. Competitiveness Report 2018. The Role of Cities in Creating Competitive Advantages, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018, s. 173–191. 
 3. E. Szczech-Pietkiewicz, Smart City jako forma podnoszenia konkurencyjności miast, [W:] M.A. Weresa, A.M. Kowalski (red.), Polska. Raport o konkurencyjności. Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018, s. 241–250. 
 4. M. Kachniewska, A.M. Kowalski, E. Szczech-Pietkiewicz, Konkurencyjność miast: specyfika, definicja zjawiska i determinanty, [W:] M.A. Weresa, A.M. Kowalski (red.), Polska. Raport o konkurencyjności. Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018, s. 189 – 209. 
2017: 
 1. E. Szczech-Pietkiewicz, Competitiveness of Cities and Their Regions in Poland – Changes in the Light of the Growth Pole Concept, [W:] A. Duarte, G.C. Pascariu (red.), Core-Periphery Patterns across the European Union: Case Studies and Lessons from Eastern and Southern Europe, Bingler, West Yorkshire: Emerald Publishing Limited, 2017, s. 233 - 247. 
2015: 
 1. E. Szczech-Pietkiewicz, Identyfikacja pułapek ekonomicznego rozwoju miast w świetle koncepcji smart city. Studium przypadku miasta Barcelony, [W:] J Kleer, Z. Strzelecki (red.), Megamiasta przyszłości szansa czy zagrożenie rozwoju, Warszawa: Komitet Prognoz Polska 2000 plus, Polska Akademia Nauk, 2015, s. 150-163, 
 2. E. Szczech-Pietkiewicz, Entrepreneurship as a determinant of urban competitiveness: risks of the approach. Case of Barcelona, [W:] M. Bryx, A. Szelągowska (red.), Eco-innovations in cities, Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 143 – 151. 
 3. E. Szczech-Pietkiewicz, Changes in the Competitiveness of Selected Polish Cities Since 2004: the Attempt of Assessment of the Impact of European Integration on Urban Development in Poland, [W:] G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk (red.), Selected aspects of functioning of Poland in the European Union : the balance of ten years of membership, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015, s. 267 – 287/287s. 
2014: 
 1. E. Szczech-Pietkiewicz, Zmiany konkurencyjności wybranych polskich miast od 2004 r. –próba oceny wpływu integracji europejskiej na rozwój miejski w Polsce, [W:] G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat członkostwa, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2014, s. 269 – 290/ 290s. 
 2. E. Szczech, Concept of Smart City and its Practice in Poland. Case Study of Łódź city, [W:] M. Schrenk, V.V. Popovich, P. Zeile, P. Elisei (red.), Plan it Smart. Clever Solutions for Smart Cities. Proceedings REAL CORP 2014, Wiedeń: Competence Center of Urban and Regional Planning, s. 169 – 180. 
2013: 
 1. E.Szczech-Pietkiewicz, Regionalny wymiar realizacji strategii Europa 2020 w Polsce, [W:] E. Małuszyńska (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Perspektywa europejska, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013, s. 133 – 145 / 350 s.. 
 2. E. Szczech-Pietkiewicz, G. Wojtkowska-Łodej, Consequences of the economic crisis for the European Union and Eastern Partnership development. Chosen aspects, [W:] R. Frunza, G.C. Pascariu, T. Moga (red.), The EU as a model of soft power in the Eastern neighbourhood, Iasi: Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, 2013, s. 502 – 519. 
 3. E. Szczech-Pietkiewicz, Trendy demograficzne i rynek pracy, [W:] A. Olechnicka, K. Wojnar (red.), Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Warszawa, 2013, s. 76 – 87. 
Artykuły naukowe: 

2020: 
 1. M. Mackiewicz, E. Szczech-Pietkiewicz, The impact of the cohesion policy on the quality of life in big cities in Mazovia, “MAZOWSZE. Studia Regionalne”, 2020, nr 33, s. 11 – 26, https://www.mazowszestudiaregionalne.pl/images/pdf/33/MSR_33_01_Mackiewicz__Szczech-Pietkiewicz.pdf 
 2. E. Szczech-Pietkiewcz, Pandemia jako katalizator zmian w miastach, „Gazeta SGH Insight”, 2020, nr 358, s. 54 – 56, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/pandemia-jako-katalizator-zmian-w-miastach 
2016: 
 1. E. Szczech-Pietkiewicz, Własność prywatna versus własność publiczna w przestrzeni miejskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2016, nr 260, s. 137 – 146. 
2015: 
 1. E. Szczech-Pietkiewicz, Nadzór nad równowagą makroekonomiczną w Unii Europejskiej z punktu widzenia gospodarki polskiej, „Unia Europejska.pl”, 2015, nr 5 (234), s. 29 – 37. 
 2. E. Szczech-Pietkiewicz, Smart city – próba definicji i pomiaru, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2015, nr 391, s. 71 – 82. 
2014: 
 1. E. Szczech, Is There a Creative City in Poland? Defining and Measuring the Concept in Poland, “Research Papers of Wroclaw University of Economics”, 2014, nr 334, s. 242-251. 
2013: 
 1. E. Szczech-Pietkiewicz, Miasto konkurencyjne jako koncepcja i jej realizacja w Polsce, „Studia Humanistyczne AGH”, 2013, vol. 12, nr 4, s. 35 – 52. 
 2. E. Szczech-Pietkiewicz, Poland’s urban competitiveness in the European context, “The Polish Review”, 2013, vol. 58 nr 2 s. 15-36. 
 3. E. Szczech-Pietkiewicz, Implementacja i realizacja celów spójności terytorialnej w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2013, nr 281, s. 178 – 186. 
 4. E. Szczech-Pietkiewicz, Competitiveness of Polish cities in the European in European environment, “Research Papers of Wroclaw University of Economics”, 2013, nr 282, s. 58 – 67. 
2012: 
 1. E. Szczech-Pietkiewicz, Czynniki determinujące konkurencyjność obszarów miejskich, „Studia Ekonomiczne”, 2012, nr 116, s. 219-228. 
 2. E. Szczech-Pietkiewicz, Konkurencyjność wybranych miast polskich na tle miast z innych państw członkowskich UE, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, 2012, nr 34, s. 128 – 150. 
Prowadzone przedmioty:         

Miasto przyszłości – wybrane modele funkcjonowania miast, sygn. 137960 – 1108
Business Cycle Analysis and Foreign Market Research, sygn. 121521-1108 
Polish Companies in the EU Internal Market, sygn. 131711-1108 
Analiza koniunktury i rynków zagranicznych, ćwiczenia, sygn. 121510-0636
Dyplomacja gospodarcza, jako członek zespołu, sygn. 223200-1338
Economic Diplomacy, jako członek zespołu, sygn. 223201-1338
     


 
 
 

 ZAKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ ​

 
 

 kontakt

 
 

 bazy danych