Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Unii Europejskiej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich - Zakład Unii Europejskiej - Publikacje
 

 WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU UNII EUROPEJSKIEJ

 

dr hab. Ewelina Sz​czech-Pietkiewicz, prof. SGH​​​

 1. M-J Radło, E. Szczech-Pietkiewicz, T. Napiórkowski, Dobrobyt, wzrost gospodarczy i nierównomierność w regionie. Wybrane modele, mechanizmy i orientacje polityki rozwojowej, Warszawa 2020, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza. 
 2. E. Szczech-Pietkiewicz, Konkurencyjność miasta w kontekście współczesnych koncepcji teoretycznych i zjawisk gospodarczych, Warszawa 2019, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza. 
 3. S. Kotylak, J. Markiewicz, E. Szczech-Pietkiewicz, Wyzwania kreatywnej gospodarki, Warszawa 2016, Wydawnictwo Texter. 
 4. K. Negacz, E. Szczech-Pietkiewicz, M. Wojtysiak-Kotlarski, New Models of Urban Entrepreneurship. Context for Development, Warszawa 2015, Wydawnictwo CeDeWu. 
 5. E. Szczech-Pietkiewicz, D. Brodowicz, M. Kachniewska, A. Para, Lokalne odpowiedzi na problem smogu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [W:] P. Wachowiak, H. Godlewska-Majkowska, M. Strojny, B. Majewski (red.), Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020, Warszawa 2020, s. 289 – 346. https://ssl-www.sgh.waw.pl/pl/Documents/raport_sgh_2020/Raport_Krynica_2020.pdf 
 6. H. Nyga-Łukaszewska, E. Cichowicz, E. Szczech-Pietkiewicz, G. Wojtkowska-Łodej, Inwestycje jako metoda walki z wybranymi rodzajami wykluczenia w regionach i państwach Europy Środkowo-Wschodniej, [W:] M. Strojny (red.), Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2019, Warszawa 2019, s.265 – 299, http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4752253&fromLocationLink=false&theme=nukat 
 7. E. Szczech-Pietkiewicz, Smart City as a Form of Increasing Competitiveness of Cities, [W:] M.A. Weresa, A.M. Kowalski (red.), Poland. Competitiveness Report 2018. The Role of Cities in Creating Competitive Advantages, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018, s. 219–227. 
 8. M. Kachniewska, A.M. Kowalski, E. Szczech-Pietkiewicz, The Competitiveness of Cities: Components, Meaning and Determinants, [W:] M.A. Weresa, A.M. Kowalski (red.), Poland. Competitiveness Report 2018. The Role of Cities in Creating Competitive Advantages, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018, s. 173–191. 
 9. E. Szczech-Pietkiewicz, Smart City jako forma podnoszenia konkurencyjności miast, [W:] M.A. Weresa, A.M. Kowalski (red.), Polska. Raport o konkurencyjności. Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018, s. 241–250. 
 10. M. Kachniewska, A.M. Kowalski, E. Szczech-Pietkiewicz, Konkurencyjność miast: specyfika, definicja zjawiska i determinanty, [W:] M.A. Weresa, A.M. Kowalski (red.), Polska. Raport o konkurencyjności. Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2018, s. 189 – 209. 
 11. M. Mackiewicz, E. Szczech-Pietkiewicz, The impact of the cohesion policy on the quality of life in big cities in Mazovia, “MAZOWSZE. Studia Regionalne”, 2020, nr 33, s. 11 – 26, https://www.mazowszestudiaregionalne.pl/images/pdf/33/MSR_33_01_Mackiewicz__Szczech-Pietkiewicz.pdf ​
 12. E. Szczech-Pietkiewcz, Pandemia jako katalizator zmian w miastach, „Gazeta SGH Insight”, 2020, nr 358, s. 54 – 56, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/pandemia-jako-katalizator-zmian-w-miastach 
 13. E. Szczech-Pietkiewicz, Własność prywatna versus własność publiczna w przestrzeni miejskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2016, nr 260, s. 137 – 146. 


dr hab. Paweł Lesiak, prof. SGH​

 1. P. Lesiak, Konkurencja między transportem samochodowym a kolejowym w Polsce w świetle kształtowania racjonalnej struktury gałęziowej przewozów ładunków, [w:]  „Monografie i Opracowania” nr 593, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 2. P. Lesiak, Wpływ wdrożenia Nowego Jedwabnego Szlaku na rolę polskich firm TSL w obsłudze handlu między Europą a Azją, [w:] D. K. Rosati, M. Lubiński, Z. Marciniak, H. Bąk, A. Ryszkiewicz, G. Wojtkowska-Łodej, T. Dołęgowski, W. Wiliński, P. Lesiak, D. Tymoczko, M. Konopczak, E. Szczech-Pietkiewicz, Wybrane zagadnienia polskiej i międzynarodowej polityki gospodarczej, Wydanie I, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2019, ss. 217–243.
 3. P. Lesiak, Wpływ wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na funkcjonowanie wewnętrznego rynku transportu ładunków Unii Europejskiej, [w:] D. Rosati, Z. Marciniak, D. Tymoczko, M. Konopczak, A. Ryszkiewicz, H. Bąk, T. Dołęgowski, P. Lesiak, Polityka gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, ss. 193–211.
 4. P. Lesiak, Zachowanie korzyści płynących z mobilności przy mniejszym zaangażowaniu transportu ładunków, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 171/2019, Oficyna Wydawnicza SGH.P. Lesiak, Aspekty ekonomiczne, prawne i organizacyjne patologii w służbie zdrowia, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 168/2018, Oficyna Wydawnicza SGH.

dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH​

 1. G. Wojtkowska-Łodej, T. Motowidlak, A. T. Szablewski,   "Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki", Elipsa, Warszawa, 2018; https://wysokienapiecie.pl/18963-pakiet-gazowy-ue-2020-nowy/
 2.  G. Wojtkowska-Łodej, H. Nyga Łukaszewska, Convergence or divergence of the European Union's energy strategy in the Central European countries? CES Working Papers, 2019,  Edited by Centre for European Studies Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, - Volume XI, Issue 2. http://ceswp.uaic.ro/CESWPcurrent.htm
 3. G. Wojtkowska-Łodej, Die Europäische Union nach der Entscheidung zum Brexit. Auf dem Weg zu einer neuen Wirtschaftsordnung in Europa, (w:) Perspektywy socjalnej gospodarki rynkowej w polsce i Niemczech. Aktualne wyzwania dla polityki gospodarczej, A. Bielig (redakcja naukowa),  Oficyna Wydawnicza SGH  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016,ISBN 978-83-8030-130-6,  s.53-62.
 4. G. Wojtkowska-Łodej G, Energy and Climate Policy and the EU’s Industrial Policy,( in:) A.A. Ambroziak (ed.), The New Industrial Policy of the European Union, Springer, 2017,  ISBN 978-3-319-39069-7, p.227-239.
 5.  Selected Aspects of Functioning of Poland in the European Union. The Balance of ten years  of Memebership, edited by G. Wojtkowska-Łodej H. Bąk, Warsaw School of Economics Press, Warsaw 2015, ISBN 978-83-7378-967-5.
 6. G.Wojtkowska-Łodej, International Competitiveness of Countries with Performing Innovation Systems. Case Study: Austria  (in:) Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How Are They Connected and Why Do They Matter?,  (ed.) M.A. Weresa,  Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London  2014
 7. G. Wojtkowska-Łodej G, Climate and Energy Policy and Investment Attractiveness of Poland’s Regions ,( in:) A.A. Ambroziak (ed.), New Cohesion Policy of the European Union in Poland, How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, Springer, 2014
 8. G.Wojtkowska-Łodej, (Scientific Editor), Changes in the European climate and energy policy: implications for the Polish economy,, Warsaw School of Economics, Warsaw , 2009.

dr Edyta Zduńska-Leseux​​​

 1. E. Zduńska-Leseux, Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w polityce wspierania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2020/2021. 
 2. E. Zduńska-Leseux, Luka innowacyjna pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] K. Poznańska, K. Kraj, (red.), Ekonomia, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2015.
 3. E. Zduńska-Leseux, Polityka innowacyjna a małe i średnie przedsiębiorstwa, [w:]  R. Sobiecki (red.), Gospodarka w sieciach relacji, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2014.
 4. E. Zduńska-Leseux, Rola funduszy strukturalnych UE we wspieraniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] S. Partycki (red.), Strategie działań w warunkach kryzysu, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2013, s. 275-285.
 5. E. Zduńska-Leseux, Wybrane działania Unii Europejskiej w przezwyciężaniu  kryzysu gospodarczego, [w`:] P. Misztal, W. Rakowski (red.), `Przyszłość integracji europejskiej, Wyd. CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 247-262.
 6. E. Zduńska-Leseux, Polityka spójności Unii Europejskiej jako środek przeciwdziałania kryzysowi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] S. Partycki, Kryzys finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
 7. E. Zduńska-Leseux, Europejska polityka energetyczna i liberalizacja rynku energii, [w:] G. Wojtkowska-Łodej (red.), Rola energii we współczesnej gospodarce, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012.